Időállapot: közlönyállapot (2004.III.30.)

2004. évi XII. törvény

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról * 

1. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega. tv.) 19. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adóalany, és 2004. február 1. napja előtt a Fat. alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót megfizette, de a személygépkocsit 2004. február 1. napjáig nem helyezték forgalomba, jogosult arra, hogy a személygépkocsi 2004. február 1. napját követően történő forgalomba helyezésekor a befizetett fogyasztási adót - a forgalomba helyezés időpontja szerinti általános forgalmi adó megállapítási időszakáról készített általános forgalmi adó bevallásában - adókötelezettséget csökkentő tételként elszámolja.

(2) Mentesül az adó megfizetése alól az a természetes személy, aki az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem adóalany, és 2004. február 1. napja előtt a Fat. alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót a nevére szóló vámhatósági határozat alapján megfizette, de a személygépkocsit e törvény hatálybalépését követően helyezteti forgalomba. Mentesül az adó megfizetése alól az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet is, aki (amely) olyan, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba sorolt személygépkocsit helyeztet forgalomba, amelyről a vámhatóság - a vámeljárást kezdeményező, a fogyasztási adó alanyának kérésére - külön igazolta, hogy a személygépkocsit 2004. január 1. napja előtt hozták be belföldre, és a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót a fogyasztási adó alanya megfizette.”

2. § A Rega. tv. melléklete helyébe az e törvény melléklete lép.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott eltéréssel - a hatálybalépését követően kibocsátott adóigazolások esetén kell alkalmazni.

(2) Azokban az esetekben, amikor a személygépkocsit e törvény kihirdetése előtt igazoltan megrendelték, és a forgalomba helyezés a megrendelt személygépkocsi gyártásának időigénye (legfeljebb a megrendelés napjától számított három hónap) miatt húzódik el az e törvény hatálybalépése utáni időpontra, a regisztrációs adó, illetve adóelőleg megállapítására a Rega. tv.-nek az e törvény hatálybalépéséig hatályos mellékletét kell alkalmazni.

(3) Az e törvény 1. §-ával megállapított Rega. tv. 19. §-ának (1) és (2) bekezdését 2004. február 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy ha az e törvény kihirdetése előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

Melléklet a 2004. évi XII. törvényhez

[Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez]

Az adó összege az egyes adókategóriákban
Adó-
kategóriaA személygépkocsi műszaki tulajdonságai
A személygépkocsi
környezetvédelmi osztályba sorolása
a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 5. számú mellékletének
II. pontja szerint
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Ottó-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
120 000 Ft/db 180 000 Ft/db
2. Ottó-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig
180 000 Ft/db 270 000 Ft/db
3. Ottó-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig
240 000 Ft/db 360 000 Ft/db
4. Ottó-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig
390 000 Ft/db 585 000 Ft/db
5. Ottó-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig
540 000 Ft/db 810 000 Ft/db
6. Ottó-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig
780 000 Ft/db 1 170 000 Ft/db
7. Ottó-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 1 200 000 Ft/db 1 800 000 Ft/db
8. Ottó-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm felett
1 800 000 Ft/db 2 700 000 Ft/db
9. Egyéb személygépkocsi 108 000 Ft/db 108 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi 240 000 Ft/db 240 000 Ft/db

A gépjármű e törvény szerinti személygépkocsi-kategóriába sorolását, továbbá a személygépkocsi műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a „Műszaki adatlap”-on rögzíti.”


  Vissza az oldal tetejére