Időállapot: közlönyállapot (2004.IV.6.)

2004. évi XV. törvény

a személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról * 

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A külföldre utazás joga érvényes úti okmánnyal gyakorolható. A magyar állampolgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam területére történő beutazáskor és a tagállamok közötti utazás során, valamint ha azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.”

2. § Az Utv. 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) E törvény rendelkezéseit a Magyarországon élő hontalanokra, továbbá a letelepedési és a bevándorolási engedéllyel rendelkező külföldiekre a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3) A magyar menekültügyi hatóság által menekültként, menedékesként elismert személyekre e törvény III., IV. és V. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

3. § Az Utv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, illetve továbbutazásához, hazatéréséhez ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgár útlevele, illetőleg külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványa lejárt, elveszett, eltulajdonították, vagy egyéb okból személyazonosításra alkalmatlanná vált és Magyarországról a magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.”

4. § Az Utv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határőrség határforgalom-ellenőrzést végző szerve a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása, illetőleg a személyazonosság ellenőrzése céljából - közvetlen adathozzáféréssel - adatokat vehet át a központi adatkezelő szerv által a 24. § alapján kezelt adatállományból. Az adatokat az adatkérőnek a személyazonosítást követően haladéktalanul törölnie kell.”

5. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A határőrség határforgalom-ellenőrzést végző szerve a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása, illetőleg a személyazonosító igazolvány adattartalmának és érvényességének a személyazonosítás során történő ellenőrzése céljából a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból - közvetlen adathozzáféréssel - adatokat vehet át. Az átvett adatokat a személyazonosítást követően az adatkérőnek haladéktalanul törölnie kell.”

6. § (1) Ez a törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére