Időállapot: közlönyállapot (2004.V.14.)

2004. évi XL. törvény

a büntető jogszabályok módosításáról * 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 286/A. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 282-283. § vonatkozásában kábítószeren]

b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott, a visszaélés szempontjából veszélyes pszichotróp anyagokat kell érteni.”

2. § A Btk. 312. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában

a) vámáru alatt az Európai Közösségek Tanácsának a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete 4. cikk 8. pontja szerinti nem közösségi áruk fogalmát,

b) vámteher alatt az Európai Közösségek Tanácsának a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete 4. cikk 9. pontja szerinti vámtartozás, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja szerinti nem közösségi adók és díjak fogalmat

kell érteni.”

3. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 28. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha]

e) a csempészetet és a vámorgazdaságot (312. §) ötvenezer forintot meg nem haladó értékű nem közösségi árura,”

[követik el.]

4. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény a következő 159/A. §-sal egészül ki:

„159/A. § A 158-159. § alkalmazásában

a) vámáru alatt az Európai Közösségek Tanácsának a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete 4. cikk 8. pontja szerinti nem közösségi áruk fogalmát,

b) vámteher alatt az Európai Közösségek Tanácsának a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete 4. cikk 9. pontja szerinti vámtartozás, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. §-a (3) bekezdésének 12. pontja szerinti nem közösségi adók és díjak fogalmat

kell érteni.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére