Időállapot: közlönyállapot (2004.V.20.)

2004. évi XLI. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) kiegészül a következő 128/A. §-sal:

„128/A. § (1) Ha 2004. évben az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Energia Központ Kht.) részére a külön jogszabályban előírtak szerint szolgáltatott adatokból az Energia Központ Kht. által az üzemanyagok kiskereskedelmi eladási árára képzett, két egymást követő hét hétfőjére vonatkozó

a) benzin átlagár számtani átlaga (a továbbiakban: benzin átlag) a literenkénti 250 Ft-ot, vagy

b) gázolaj átlagár számtani átlaga (a továbbiakban: gázolaj átlag) a literenkénti 225 Ft-ot meghaladja,

a jövedéki adónak az 52. § (1) bekezdésében meghatározott mértéke a (2) bekezdés szerinti összeggel csökken.

(2) Az 52. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt benzin és d) pontjában megjelölt gázolaj esetében az ott meghatározott adómérték literenként 1,60 Ft-tal és a benzin átlag, illetve a gázolaj átlag (1) bekezdés a), illetve b) pontjában megjelölt értéket meghaladó hányadára 5 Ft-onként további 0,80 Ft-tal, összesen legfeljebb azonban az 52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték esetében literenként 12 Ft-tal, a d) pontja szerinti adómérték esetében literenként 8 Ft-tal csökken.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését, valamint az annak alapján a (2) bekezdésben meghatározott adómérték-csökkenést - az (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezését követő 5 napon belül - rendeletben állapítja meg. A csökkentett adómérték mindaddig érvényben marad, amíg a Kormány újabb rendeletben nem tesz közzé új átlagárat és ahhoz tartozó adómérték-csökkenést az (1) bekezdés rendelkezései alapján, vagy rendeletét hatályon kívül nem helyezi.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában benzin átlagárként, illetve gázolaj átlagárként az adómérték-csökkenés hatálybalépésétől kezdődően az adómérték-csökkenést kihirdető kormányrendelet érvényességének idején belül az Energia Központ Kht. által az (1) bekezdés szerint képzett átlagárat az adómérték-csökkenés 125%-ának megfelelő összeggel növelve kell figyelembe venni.”

2. § A Jöt. 129. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]

c) a 128/A. §-a szerinti feltétel bekövetkezését és annak alapján az adómérték változását.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a Jöt. e törvény 1. §-ában meghatározott 128/A. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában az e törvény hatálybalépésének hetét megelőző két hét benzin, illetve gázolaj átlagát is figyelembe kell venni.


  Vissza az oldal tetejére