Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.19.)

2004. évi LIV. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról * 

1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 23. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[23. § (1) A pénztártag tagsági jogviszonya]

f) a törvény 123. §-a (6) bekezdése szerinti visszalépéssel”

[szűnik meg.]

2. § Az Mpt. 123. §-a (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Azok a 120 hónapot meg nem haladó - különböző pénztárakban eltöltött és összeszámított - tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagok, akik - a 23. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eset kivételével - nyugdíjszolgáltatásra szereznek jogosultságot és a magánnyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a részükre megállapítható magán-nyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható összege nem éri el a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíj megállapítási szabályai szerinti nyugellátásának 25 százalékát, kezdeményezhetik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépést. E feltételek fennállása esetén a visszalépésre legkésőbb 2012. december 31. napjáig van lehetőség.”

3. § (1) Az a személy, akinek e törvény hatálybalépését megelőzően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellátások - beleértve a Tny. 6. § (4) bekezdésében felsorolt ellátásokat is - körébe tartozó nyugellátást állapítottak meg a Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával, e törvény hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül kérheti nyugellátása összegének a Tny. 12. § (6) bekezdésének alkalmazásával történő módosítását. A módosítás feltétele, hogy a kérelmező részére megállapított magán-nyugdíjpénztári járadékszolgáltatás összege, vagy ennek hiányában az egyösszegű magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás megállapításának időpontjában a pénztár tájékoztatása szerint kalkulálható járadékösszeg nem éri el a kérelmező Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával megállapított társadalombiztosítási nyugellátásának 25 százalékát.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személyeket az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül értesíti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől az érintett személy nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, magánnyugdíjpénztár erről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a kérelmező magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásban már részesült, az igénybe vett szolgáltatás összegét a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie a magánynyugdíjpénztár részére. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési kötelezettség teljesítését követően, a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás megállapításának vagy biztosítóintézettől történő megvásárlásának időpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni, és erről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet értesíteni. A magánnyugdíjpénztár egyidejűleg megküldi az érintett személy kérelmét, valamint a korábbi magánnyugdíjpénztár járadékszolgáltatás tényleges vagy kalkulálható összegéről szóló tájékoztatást az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

(4) Amennyiben a kérelmező részére nyugdíjszolgáltatást nyújtó magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül megszűnt, a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás igazolt összegének visszafizetését az érintett személynek az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesítenie.

(5) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint átutalt összeg beérkezését követő hónapban intézkedik a nyugellátás összegének a megállapítás időpontjára visszamenőleges, az időközben végrehajtott nyugdíjemelések figyelembevételével történő módosításáról.

4. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdése a „23. § (1) bekezdés d)” szövegrész után kiegészül az „és f)” szövegrésszel.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdésében a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjigény” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugdíjigény” szövegrész lép, az Mpt. 24. § (8) bekezdésében a „rokkantsági nyugellátás” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátás” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére