Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.29.)

2004. évi LXIV. törvény

az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ellenőrzés - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök előtt eskütételre kötelezett, illetve az Országgyűlés által megválasztott, valamint a (3) bekezdés 14-23. pontjában felsorolt személyekre terjed ki.”

(2) A Tv. 2. §-ának (3) bekezdése új 2. ponttal egészül ki, és az eredeti 2-22. pont jelölése 3-23. pontra változik:

„2. az európai parlamenti képviselők,”

2. § A Tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az ellenőrzést egy - három bíróból álló - bizottság hajtja végre. A bizottság tagjait - a folyamatos működőképesség érdekében 4 főt - a megválasztott bírákból a Legfelsőbb Bíróság elnöke jelöli az országgyűlés 63/2000. (VI. 21.) OGY határozatával megválasztott bírák közül. A jelöltek megbízatását az Országgyűlés határozott időre megerősíti.”

3. § A Tv. 27. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az európai parlamenti képviselő ellenőrzése korábban a törvény 2. §-ában foglalt más tisztség alapján megtörtént, az ellenőrzést nem kell lefolytatni.”

4. § (1) E törvény 1. §-a és 3. §-a a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 2. §-ának (5) bekezdése, valamint a Tv. címéből az „és a Történeti Hivatalról” szövegrész elmarad.

(2) E törvény 2. §-a 2004. június 30-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 18. §-ának (4)-(7) bekezdése és a 27. § (3) bekezdése.

(3) E törvény, valamint az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXVII. törvény 2004. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére