Időállapot: közlönyállapot (2004.VII.2.)

2004. évi LXX. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nyilvántartás az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben meghatározott alkalmi foglalkoztatás kivételével a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyok (3) bekezdésben foglalt adatainak nyilvántartását tartalmazza.”

2. § (1) Az Flt. 57/E. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a munkaadó, aki - az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben meghatározott alkalmi foglalkoztatás kivételével - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztat, köteles bejelenteni az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott, a Nyilvántartást működtető szervnek.”

(2) Az Flt. 57/E. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:

„(4) Ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, azonban a munkavállaló nem kéri vagy a munkaadó kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaadó a munkaviszonynak a jogellenességet megállapító ítélet jogerőre emelkedésének napján történő megszűnését az ítélet jogerőre emelkedéséről történő értesítését követő napon köteles bejelenteni.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 84. §-ában a „[138. § (4) bekezdés a) pont]” szövegrész helyébe a „[138. § (5) bekezdés a) pont]” szövegrész lép, valamint a 203. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére