Időállapot: közlönyállapot (2004.X.11.)

2004. évi LXXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2004. év június hó 8-án megtörtént. A Megállapodás 2004. év július hó 8-án lépett hatályba.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Biztonsági Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek) annak érdekében, hogy védjék mindazon minősített információt, amelyet a Szerződő Felek hatáskörükben közvetlenül, vagy a joghatóságuk alá tartozó, minősített adatot kezelő állami szerveken vagy magánszervezeteken keresztül cserélnek ki, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Alkalmazási kör

A jelen Megállapodás kiterjed a Szerződő Felek között a következő területeken minden olyan tevékenységre, amelynek során minősített információkat cserélnek ki:

1. bármely együttműködés, amely a Szerződő Felek államának biztonságát, vagy nemzeti jogszabályaiban és szabályozásaiban meghatározott alapvető érdekeinek védelmét érinti;

2. együttműködés, közös vállalkozások vagy bármely más kapcsolat, amely a Szerződő Felek állami vagy magánszervezetek között az 1. pontban meghatározott érdekkörben jön létre;

3. a Szerződő Felek között az 1. pontban meghatározott érdekkörbe tartozó berendezések, vagy know-how adás-vétele.

2. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

1. a „minősített információ” minden olyan minősített dokumentum vagy anyag, amelynek részletes leírását a 2. és a 3. pontok tartalmazzák, és bármely olyan tevékenység, információ és bármely más dolog, amelyet minősítettek;

2. „minősített dokumentum” az alábbiakban felsorolt minden minősített információ, függetlenül formájától, fizikai jellemzőitől, beleértve korlátozás nélkül az írásos és nyomtatott anyagokat, adatfeldolgozó kártyákat és szalagokat, térképeket, ábrákat, fényképeket, festményeket, rajzokat, metszeteket, vázlatrajzokat, jegyzetpapírokat és feljegyzéseket, indigó másolatokat és írógépszalagokat, vagy bármely eszközzel vagy folyamat eredményeként létrehozott reprodukciókat és hangfelvételeket, vagy elektronikus vagy optikai vagy videó-felvételeket bármely formában és minden hordozható elektronikus adatfeldolgozó berendezést beépített vagy kivehető számítógépes adattárolóval;

3. „minősített anyag” minden olyan tárgy, gép, prototípus, berendezés, fegyver stb. akár gépi vagy kézi előállítású késztermék vagy gyártás alatt álló, amelyet minősítettek;

4. a „minősítés és jelölés” a 6. Cikk (1) bekezdésében megfeleltetett minősítések egyike, valamint a 6. Cikk (2) bekezdésében meghatározott védelmi szint;

5. „közreműködői szerződés” olyan szerződést jelent, amely két vagy több fél között jön létre, és amely a minősített információk védelmének konkrét szabályairól rendelkezik, és azok felhasználására jogosít;

6. „közreműködő gazdasági szervezet” mindazokat a természetes személyeket vagy jogi személyeket jelenti, akik/amelyek jogosultak minősített információt érintő szerződés megkötésére;

7. „a biztonság megsértése” a nemzeti biztonsági szabályokkal ellentétes lépés vagy annak figyelmen kívül hagyása, melynek lehetséges következménye a minősített információk veszélyeztetése vagy sérelme;

8. „titoksértés” akkor következik be, ha a minősített információt részben vagy egészben, olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek, vagy más államok birtokába kerül, akik/amelyek nem rendelkeznek megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal, vagy betekintési engedéllyel, vagy amikor az ilyen hozzáférés veszélye fennáll;

9. „személyi biztonsági tanúsítvány” a nemzeti jogszabályokkal összhangban, egy személy lojalitását és megbízhatóságát bizonyítani hivatott vizsgálati eljárás alapján hozott határozatot jelent, amelynek alapján a személy meghatározott szintű minősített információkhoz hozzáférhet és kezelheti azokat;

10. „szervezet biztonsági tanúsítvány” egy eljárást követő határozatot jelent arról, hogy az állami vagy a magánszervezet alkalmas arra, hogy minősített információt kezeljen, feldolgozzon, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban;

11. „csak akire tartozik” elv azt az elvet jelenti, hogy csak olyan személy ismerheti meg a minősített információt, akinek erre a Szerződő Felek feladatainak ellátása céljából ténylegesen szüksége van és kizárólag azon keretek között, amelyet az információt átvevő Szerződő Fél számára meghatároztak;

12. „harmadik Fél” valamely nemzetközi szervezetet vagy egy olyan harmadik államot jelent, amely a jelen Megállapodásnak nem részese.

3. Cikk

Az információ védelme

(1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nemzeti jogszabályaikkal és szabályozásaikkal összhangban megtesznek minden szükséges intézkedést mindazon minősített információ védelme érdekében, amelyet a jelen Megállapodás alapján átadnak, átvesznek, előállítanak vagy továbbfejlesztenek.

(2) A Szerződő Felek, a jelen Megállapodás 6. Cikkében foglaltak alapján a kicserélt, átvett, előállított vagy továbbfejlesztett minősített információt ugyanazon fokú biztonsági védelem alá helyezik, mint amit saját, azonos szintű minősített információi esetében alkalmaznak.

(3) Az információt átvevő Szerződő Fél és/vagy annak szervezetei az átvett információ minősítését és jelölését az átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül nem változtathatja meg.

(4) Az átadó Szerződő Fél köteles tájékoztatni az átvevő Szerződő Felet az átadott minősített információk minősítésében és jelölésében bekövetkezett minden változásról.

(5) A minősített információkhoz, továbbá minősített tevékenységgel érintett helyszínekhez vagy létesítményekhez való hozzáférést azon személyekre kell korlátozni, akik személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és akik esetében feladatuk ellátása érdekében a „csak akire tartozik” elv érvényesül.

(6) Mindkét Szerződő Fél ellenőrzi a biztonsággal kapcsolatos jogszabályok és szabályozások betartását - különösen vizsgálati célú látogatások keretében - mindazon szervezeteknél, ahol az átadó Szerződő Fél minősített információit birtokolják, tárolják, készítik vagy felhasználják.

(7) A Szerződő Felek a másik Szerződő Féltől átvett minősített információt az átadó Szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adják át harmadik Félnek.

4. Cikk

Biztonsági tanúsítvány

(1) Mindkét Szerződő Fél garantálja, hogy bárki, akinek állami vagy közfeladata ellátása érdekében hozzáférést kell biztosítani a 6. Cikkben meghatározott „Bizalmas!” vagy annál magasabb szinten besorolt információkhoz, rendelkezik egy érvényes és megfelelő, az illetékes biztonsági hatóság által kiadott személyi biztonsági tanúsítvánnyal.

(2) Az illetékes biztonsági hatóságok a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges mértékben jogosultak adatkezelésre.

(3) A személyi biztonsági tanúsítvány kiadása céljából végzett ellenőrzésnek kell megállapítania, hogy az érintett személynek az állam törvényeihez való lojalitása és megbízhatósága biztosíték arra, hogy a minősített információkhoz való hozzáférése biztonsági kockázatot nem jelent.

(4) A Szerződő Felek, a vonatkozó nemzeti szabályaik figyelembevételével, az illetékes biztonsági hatóságok megállapodása alapján, megkeresésre, segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítvány és a szervezet biztonsági tanúsítvány kiállítására irányuló eljárásban.

5. Cikk

Az információk kiadása

(1) Az átvevő Szerződő Fél a minősített információt harmadik Félnek kizárólag az információt átadó Szerződő Féllel egyeztetett intézkedések és eljárások keretében adhatja tovább. Az információt átadó Szerződő Fél ez esetben további korlátozásokat alkalmazhat.

(2) Mindkét Szerződő Fél, a másik Szerződő Féltől átvett minősített információt csak arra a célra használhatja fel, amire azt az átadó Szerződő Féltől kapta.

6. Cikk

Minősítések és jelölések megfeleltetése

(1) A jelen Megállapodás keretében történő információcsere esetén alkalmazandó következő minősítések és jelölések megfelelnek egymásnak:

A Magyar Köztársaságban: Az Olasz Köztársaságban:
„Szigorúan titkos!” Segretissimo
„Titkos!” Segreto
„Bizalmas!” Riservatissimo

(2) A Szerződő Felek az alábbi jelöléssel ellátott információ védelmét biztosítják a közöttük, illetve állami és magánszervezetek között történő információcsere esetében, vonatkozó jogszabályaiknak és szabályozásaiknak megfelelően:

„Korlátozott terjesztésű!” Riservato

7. Cikk

Az illetékes biztonsági hatóságok

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásáért és annak ellenőrzéséért felelős illetékes biztonsági hatóságok az alábbiak:

A Magyar Köztársaságban: Az Olasz Köztársaságban:
Belügyminisztérium Miniszteri Kabinet Titokvédelmi Iroda
(1051 Budapest
V., József Attila u. 2-4.)
Magyarország
Presidenza del Consiglio del Ministri Autoritá Nazionale per la Sicurezza
CESIS-III Reparto U.C.S1.
Via Santa Susanna, n. 15.
00187 Roma
ITÁLIA

(2) Mindkét Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága a saját államában az átadott, illetve átvett minősített információkat jogosult és köteles védeni a nemzeti jogszabályaiban meghatározott intézkedések megtételével - és amennyiben ez szükséges - a kibocsátó hatáskörében történő eljárás útján. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó minősített információ védelmére vonatkozóan továbbá elkészíti, szétosztja és ellenőrzi mindazokat a biztonsági utasításokat és eljárásokat, melyek célja mindazon minősített információk védelme, melyek a Szerződő Felek által kötött bármely megállapodás eredményeként kerülnek átadásra,

(3) Mindkét illetékes Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságának, a másik illetékes biztonsági hatóság kérésére, át kell adnia a saját biztonsági szervezetére és eljárási szabályaira vonatkozó információkat, lehetővé téve ezzel az azonos szintű biztonsági követelmények összehasonlítását és alkalmazását, megkönnyítve a felhatalmazott tisztségviselők által a másik országban tett közös látogatásokat. Az ilyen látogatásokkal kapcsolatban a két Szerződő Félnek meg kell állapodnia.

8. Cikk

Látogatások

(1) Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél államából érkező látogatók számára csak akkor engedélyezi olyan helyszínek meglátogatását, ahol minősített információt kezelnek, vagy ahol minősített programokat és szerződéseket valósítanak meg, ha beszerezték a fogadó Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságának írásbeli engedélyét. Ilyen engedély csak olyan személyeknek adható ki, akik személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és a „csak akire tartozik” elvnek megfelelő kategóriába sorolhatók.

(2) A látogatásokhoz kapcsolódó eljárások kidolgozása és egyeztetése a 7. Cikkben említett illetékes biztonsági hatóságok feladata nemzeti jogszabályaival és szabályozásaival összhangban.

(3) A látogatásra vonatkozó kérelem a következő személyes adatokat tartalmazza:

- a látogató családi és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, munkáltatója, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

- a látogató biztonsági tanúsítványa a látogatás céljához szükséges minősítési szinttel összhangban.

(4) Mindkét Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a látogatók személyes adatait, a vonatkozó nemzeti jogszabályaival összhangban védi.

9. Cikk

Közreműködő gazdasági szervezetek biztonsága

(1) Amennyiben bármelyik Szerződő Fél, annak kormányzati szervei és az 1. Cikkben foglalt témakörökben érintett szervezetek a másik Szerződő Fél területén közreműködői szerződést teljesítenek, a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes Szerződő Fél felelősséget vállal a vonatkozó minősített információk védelméért.

(2) Mielőtt bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Féltől átvett minősített információt átadna a közreműködő gazdasági szervezetnek, az átvevő Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságának a következő intézkedéseket kell tennie:

a) gondoskodik arról, hogy a közreműködő gazdasági szervezetek képesek legyenek a minősített információk megfelelő védelmére nemzeti jogszabályainak és szabályozásainak megfelelően;

b) kiadja a megfelelő szervezet biztonsági tanúsítványt a közreműködő gazdasági szervezetnek;

c) kiadja a megfelelő személyi biztonsági tanúsítványt mindazon személyeknek, akiknek feladataik teljesítése érdekében hozzá kell férniük a minősített információkhoz;

d) biztosítja, hogy a minősített információkhoz való hozzáférésre felhatalmazott személyek a vonatkozó jogszabályokban a minősített információk védelmére előírt felelősségükről és feladatukról tájékoztatást kapjanak.

(3) Valamennyi közreműködői szerződésnek tartalmaznia kell egy biztonsági fejezetet, amelyet az érintett Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága készít el.

(4) A közreműködői szerződésben rögzíteni kell azokat a minősített információkat, amelyek a szerződés tárgyát képezik. A minősített információkat azonosításra alkalmas módon jegyzékbe kell foglalni.

(5) Azon Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága, ahol a munkát elvégzik, a saját közreműködői szerződései védelmét szabályozó előírásoknak megfelelően felelősséget vállal a szerződés biztonsági intézkedéseinek előírásaiért és betartatásáért.

(6) A közreműködő gazdasági szervezet jogosult a szerződésbe más közreműködőt bevonni az illetékes biztonsági hatóság előzetes jóváhagyásával. Jóváhagyás esetén az érintett leendő alvállalkozóknak mindazokat a biztonsági követelményeket teljesíteniük kell, amelyet a közreműködő fővállalkozó részére előírtak.

(7) Minden közreműködői szerződés, minősített projekt vagy alvállalkozói szerződés esetén előzetesen értesíteni kell azon Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságát, ahol a szerződést teljesítik.

(8) Minden közreműködői szerződés biztonsági fejezetét két (2) példányban meg kell küldeni a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes biztonsági hatóságnak, mely jóváhagyja azt.

(9) A Szerződő Felek az egymásnak átadott információkhoz kötődő szerzői jogokat, az ipari tulajdonjogot, beleértve a szabadalmakat, és minden egyéb jogokat kötelesek védeni.

10. Cikk

A minősített információk átadása

(1) A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó minősített információt a Szerződő Felek főszabályként diplomáciai úton adják át.

A minősített információk cseréje létrejöhet az illetékes biztonsági hatóságok által felhatalmazott futárok vagy a közreműködő gazdasági szervek között is.

(2) Nagy terjedelmű minősített információk szállításáról az illetékes biztonsági hatóságok eseti megállapodása alapján kerülhet sor.

(3) A minősített információ továbbításának, átadásának más módja is alkalmazható, amennyiben erről az illetékes biztonsági hatóságok megállapodtak.

11. Cikk

A biztonság megsértése, titoksértés

(1) A biztonság olyan megsértése esetén, amely bizonyosan, vagy vélhetően sérti vagy veszélyezteti a másik Szerződő Féltől átvett, attól származó minősített információt, azon Szerződő Fél illetékes biztonsági hatósága, ahol a biztonság megsérült, titoksértés bekövetkezett, vagy ahol annak veszélye fennáll, erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a másik Szerződő Fél illetékes biztonsági hatóságát és köteles elvégezni a szükséges vizsgálatot.

(2) A másik Szerződő Félnek erre irányuló felkérés esetén, együtt kell működnie a vizsgálat során.

Minden esetben tájékoztatni kell a másik Szerződő Felet a vizsgálat lezárásáról és annak eredményéről, az esemény okairól és a bekövetkezett kár mértékéről.

12. Cikk

Költségek

A jelen Megállapodás végrehajtásának nincs költségvonzata. Az egyik Szerződő Félnél esetlegesen felmerülő költségek semmilyen esetben sem háríthatók a másik Szerződő Félre.

13. Cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából adódó vitákat a Szerződő Felek tárgyalások keretében, békés úton rendezik. A megbeszélések ideje alatt a Szerződő Felek továbbra is teljesítik a jelen Megállapodásban rögzített kötelezettségeiket.

14. Cikk

Vegyes rendelkezések

(1) Egyik Szerződő Fél, illetve egyetlen, a jelen Megállapodás végrehajtásában közreműködő sem jogosult a jelen Megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit a másik Szerződő Fél írásbeli beleegyezése nélkül átadni vagy átruházni.

(2) Mindkét Szerződő Fél köteles segíteni a másik Szerződő Felet a másik Szerződő Fél államában teljesítendő, a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban lévő tevékenység gyakorlása esetén.

(3) Amennyiben az szükséges, a Szerződő Felek illetékes biztonsági hatóságai a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos technikai kérdésekben konzultálhatnak, és közös megállapodás alapján kiegészítő biztonsági jegyzőkönyveket készíthetnek.

15. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre köttetik, és az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton értesítette egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek.

(2) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodást legalább hat (6) hónappal korábban, diplomáciai úton, írásban megküldött értesítéssel felmondhatja. A jelen Megállapodás felmondása esetén a 3. Cikkben szereplő, a jelen Megállapodás alapján átadott és keletkezett információkra vonatkozó rendelkezések mindaddig érvényben maradnak, amíg az átadó Szerződő Fél államában hatályos minősítési eljárás ezt szükségessé teszi.

(3) Mindkét Szerződő Fél haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik Szerződő Felet, amennyiben jogszabályaiban vagy szabályozásában valamely olyan változtatás történik, amely a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó minősített információk védelmét érinti. Ilyen esetben a Szerződő Feleknek meg kell vitatniuk a jelen Megállapodásban esetleg szükségessé vált változtatásokat. Ezen idő alatt a minősített információt a jelen Megállapodásban foglaltak alapján kell védeni, hacsak az információt átadó Szerződő Fél erről írásban másképp nem rendelkezik.

(4) A jelen Megállapodás felmondásától függetlenül, a jelen Megállapodás alapján átadott valamennyi minősített információt a megállapodottak szerint a minősítésben meghatározott érvényességi idő lejártáig védeni kell.

(5) Amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a minősített információt az átvevő Szerződő Fél a minősítésben meghatározott érvényességi idő lejárta után selejtezheti. Erről az átadó Szerződő Felet értesíteni kell.

(6) Azon minősített információkat és anyagokat, amelyeket a Szerződő Felek illetékes biztonsági hatóságai előzetes megállapodása alapján, visszaszolgáltatási kötelezettséggel vettek át, megkeresésre vissza kell adni az átadó Szerződő Félnek.

(7) Bármelyik Szerződő Fél bármikor írásban kezdeményezheti a jelen Megállapodás módosítását. Ha az egyik Szerződő Fél ilyen javaslattal él, a jelen Megállapodás módosításáról, kiegészítéséről folytatott tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely az (1) bekezdésben rögzített eljárás szerinti hatálybalépése után a jelen Megállapodás szerves részét képezi.

(8) A Megállapodás felmondásakor a jelen Megállapodás feltételei alapján átadott minősített információkat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell juttatni a másik Szerződő Félnek.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek megfelelően felhatalmazott képviselői a jelen Megállapodást aláírásukkal látták el.

Készült Budapesten, 2003. március 20. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. év július hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére