Időállapot: közlönyállapot (2004.X.30.)

2004. évi XCVII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

1. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E fejezet alkalmazásában - a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében - ajánlatkérő az az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -,]

b) amelynek e fejezet szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják.”

(2) A Kbt. 257. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lehetőség szerint legalább három ajánlattevő részére kell ajánlattételi felhívást küldeni, kivéve, ha csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására.”

(3) A Kbt. 299. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi (2)-(4) bekezdésének számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

„(2) Ha külképviselet számára történik a közbeszerzés, az ajánlatkérő - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően -

a) legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, vagy

b) az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteheti.”

(4) A Kbt. 300. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a 299. § (1) bekezdésének b) pontja vagy (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatok felbontása nélkül az ajánlatkérő újabb, a 299. § (1) bekezdésének b) pontja vagy (2) bekezdésének a) pontja szerinti ajánlattételi felhívásra köteles.”

(5) A Kbt. 404. §-ának (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

k) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részletes - e törvénytől az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő - szabályait.”

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12/A. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Központi vagy társadalombiztosítási költségvetési szerv, illetve az állam nevében eljáró szerv (személy) ilyen előirányzat hiányában is megkezdheti a közbeszerzési eljárást a Kormány előzetes engedélye alapján, kivéve, ha - a 22. § (2) bekezdése vagy a 23. § (2) bekezdése alapján - az Országgyűlés előzetes felhatalmazását kell kérni.”

(2) Az Áht. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) Ha az 50 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez közbeszerzési eljárást, koncessziós pályázati eljárást vagy más versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, a Kormánynak - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az Országgyűlés előzetes felhatalmazását az eljárás megkezdéséhez (a pályázat kiírásához) kell kérnie.”

(3) Az Áht. 23. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 50 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó összköltségű beruházásokhoz a költségvetési törvényjavaslatban az Országgyűlés előzetes felhatalmazását kell kérni.”

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

3. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre.”

(2) A Hgt. 27. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Települési hulladékkezelési közszolgáltatást az a hulladékkezelő végezhet, aki)

d) az a)-c) pontokban meghatározott feltételek, illetőleg közbeszerzési eljárás alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.”

(3) A Hgt. 27. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben a 21. § (3)-(5) bekezdésének figyelembevételével meghatározott közszolgáltatás vagy egyes elemei ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (vagy azért, mert nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe a szerződés megkötése, vagy azért mert a Kbt. szerinti kivételi körbe esik). A közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg.

(5) A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az eljárást 6 hónapon belül ismételten meg kell kezdeni. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig a települési önkormányzat köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról.”

(4) A Hgt. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - ha közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, a közbeszerzési eljárás nyertesével - a közszolgáltatás ellátására szerződést köt.”

(5) A Hgt. 59. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

b) a letéti díj, a betétdíj, a visszavételi és visszaadási lehetőségek alkalmazásának, valamint a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályait;”

(6) A Hgt. 59. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

k) a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részletes szabályait;”

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A Kbt. e törvény 1. §-ának (1) bekezdésével módosított 22. §-a (2) bekezdésének b) pontját, a Kbt. e törvény 1. §-ának (2) bekezdésével módosított 257. §-a (3) bekezdésének első mondatát, a Kbt. e törvény 1. §-ának (3) bekezdésével kiegészített 299. §-ának (2) bekezdését, valamint a Kbt. e törvény 1. §-ának (4) bekezdésével módosított 300. §-a (1) bekezdésének első mondatát az e törvény hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(3) Az Áht. e törvény 2. §-ának (2) bekezdésével módosított 22. §-ának (2) bekezdését az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett közbeszerzési eljárásra, koncessziós pályázati eljárásra vagy más versenyeztetési eljárásra nem kell alkalmazni. Ezekben az esetekben az Áht. e törvény módosítása előtti 22. §-ának megfelelően kell eljárni.

5. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének n) pontja;

b) a Hgt. 59. §-a (2) bekezdésének ce) pontja.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kbt. 11. §-ának (1) bekezdésében az „akkreditált közbeszerzési tanácsadói szakképesítéssel” szövegrész az „állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel” szövegrészre módosul;

b) a Kbt. 11. §-ának (3) bekezdésében a „[404. § (2) bekezdésének b) pontja]” hivatkozás a „[404. § (2) bekezdésének d) pontja]” hivatkozásra módosul;

c) a Kbt. 227. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésének b)-d) pontja” szövegrész a „(3) bekezdésének b) és d) pontja” szövegrészre módosul;

d) a Kbt. 255. §-ának (2) bekezdésében a „(100-120. §)” hivatkozás a „(100-121. §)” hivatkozásra módosul;

e) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e törvényben meghatározott gyorsforgalmi utak esetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondatában, valamint (2) bekezdésében foglaltakat - figyelemmel a 3. §-ban foglaltakra - nem kell alkalmazni.”


  Vissza az oldal tetejére