Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.15.)

2004. évi CIII. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló - többször módosított - 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kt. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen. A törvény elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.”

2. § (1) A Kt. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet]

a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a (3) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott termék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője vagy saját célú felhasználója,”

(2) A Kt. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[(1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet]

„c) import esetén - a 4. § (1) bekezdésében meghatározott vámeljárások alkalmával - a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetője;

d) a kereskedelmi csomagolás esetében - az a)-c) pontokban meghatározottakon túl - az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője [a továbbiakban a)-d) pontok együtt: kötelezett].”

(3) A Kt. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettől - a d) pontban foglalt kötelezett kivételével - külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalhatja számla alapján

a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez,

b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó.

A csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén kötelezettnek minősül. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával, szerződés alapján az első belföldi vevő (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló szervezet a kötelezettől, valamint bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az első vevő (bérgyártató) által a kötelezettől (bérgyártó) átvállalt termékdíj-fizetési kötelezettséget külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja.

(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:

a) az egyéb kőolajtermék,

b) a gumiabroncs,

c) a hűtőberendezés, a hűtőközeg,

d) a csomagolás,

e) az akkumulátor,

f) az információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) pont],

g) az elektromos és elektronikai berendezés

[a továbbiakban: a) közvetlenül szennyező termék; b)-g) együtt: hulladékká váló termék].”

3. § A Kt. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Termékdíj-fizetési kötelezettség - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a belföldi előállítású, valamint a Közösségen belül behozott termékdíjköteles termék esetén a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kötelezett által a részére kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján keletkezik.”

4. § A Kt. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § Külön jogszabály alapján a Minisztériumnak benyújtott beszámoló ellenőrzéséhez szükséges adatokat az adóhatóság és a vámhatóság a Minisztérium rendelkezésére bocsátja.”

5. § A Kt. 5/A. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 2. § (3) bekezdésének b)-e), valamint g) pontjaiban meghatározott termékek után fennálló termékdíj-fizetési kötelezettség alól mentesség szerezhető, amennyiben a kötelezett, másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált termékdíjköteles terméket - külön jogszabályban meghatározott mennyiségben és módon - hasznosítja, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett vagy a másodlagos kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált termékdíjköteles terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadás-átvétel tényét igazolja, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozik.

(4) A mentesség - hasznosítást koordináló szervezet kivételével - legfeljebb egy naptári évre szerezhető és az évente megújítható. Hasznosítást koordináló szervezet esetén a mentesség legfeljebb két naptári évre szerezhető és külön jogszabályban meghatározott eljárásban legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként kétéves időtartamokra meghosszabbítható.

(5) A mentesség feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg úgy, hogy a 2003. évhez viszonyítva a 2005., valamint a 2006. évben az egyutas műanyag palackcsomagolás forgalomba hozott aránya ne növekedjen, illetve a 2007. évre 6% ponttal, a 2009. évre 12% ponttal csökkenjen.”

6. § A Kt. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/B. § Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig visszaigényelheti a terméket terhelő termékdíjat az adóhatóságtól az a kötelezett vagy az a másodlagos kötelezett, aki a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel.”

7. § (1) A Kt. 5/C. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az importált nem kereskedelmi jellegű, valamint Közösségen belüli behozatal esetén belföldi vállalkozónak nem minősülő természetes személy által saját célú felhasználásra behozott termék után nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség.

(4) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni az importált termékre, amennyiben

a) a termék változatlan formában és állapotban épül be az aktív feldolgozás esetén végleges rendeltetéssel külföldre - ideértve más közösségi tagállam területét is - kiszállított késztermékbe, továbbá

b) a termék változatlan formában és állapotban külföldre - ideértve más közösségi tagállam területét is - kiszállításra kerül,

c) a termék passzív feldolgozást követő visszahozatalakor a befizetési bizonylattal igazolják, hogy a feldolgozási célra kivitt termékdíjköteles termék után a termékdíjat megfizették.”

(2) A Kt. 5/C. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 4. számú mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék után termékdíj-fizetési kötelezettség nem keletkezik.”

8. § (1) A Kt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Minisztérium a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a (3) bekezdésben meghatározott termékek hulladékának hasznosítása érdekében, a környezetvédelmi termékdíjból befolyó összeg terhére hulladékhasznosító szolgáltatásokat vásárolhat (a továbbiakban: szolgáltatásmegrendelés), mely szolgáltatásmegrendelés mentes a külön jogszabályokban meghatározott adófizetési kötelezettség alól.”

(2) A Kt. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szolgáltatásmegrendelés kiterjed a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, a csomagolás, az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikai berendezés hulladékának jogszabályban meghatározott hasznosítására.”

9. § A Kt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 7. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését a Minisztérium külön jogszabályban meghatározottak alapján ellenőrzi.”

10. § (1) A Kt. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cskt. alapja a csomagolás tömege, illetőleg a kereskedelmi csomagolás esetében a csomagolás darabszáma.”

(2) A Kt. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem kell megfizetnie az éves szinten

a) bor esetében 10 000 darabnál,

b) alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénsavas üdítő, szörp esetében 75 000 darabnál,

c) szénsavas üdítő, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz esetében 200 000 darabnál

nem nagyobb mennyiséget csomagoló a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek a 2. számú melléklet I.2.1. pontjában meghatározott „Ú” termékdíjtétel alapján számított termékdíjat.

(4) Nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettet, amennyiben nem rendelkezik

a) városban legalább 50 m2, vagy

b) községben legalább 100 m2

alapterületű üzlethelyiséggel.

(5) A Cskt. termékdíjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet I. pontja, a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet II. pontja szerinti termékdíjtételeket fizeti meg.”

11. § A Kt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A külön jogszabály alapján kialakított betétdíjas rendszert e törvény rendelkezéseivel összhangban kell létrehozni.”

12. § A Kt. a következő IX. fejezettel, címmel és 19/E. §-sal egészül ki:

„IX. Fejezet

Az elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíja

19/E. § (1) Termékdíjat kell fizetni az elektromos és elektronikai berendezés (a továbbiakban: Ekt.) után.

(2) A termékdíj alapja az elektromos és elektronikai berendezés tömege.

(3) Az Ekt. termékdíjtételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.”

13. § (1) A Kt. 20. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(20. § E törvény alkalmazásában:)

c) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének termelésben vagy szolgáltatásban - a Hgt. 18. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával - történő felhasználása;”

(2) A Kt. 20. §-a a következő x)-aa) pontokkal egészül ki:

x) elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve a villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

y) a környezetvédelmi termékdíj nettó összege: a kötelezettet terhelő, az adómegállapítási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség és a levonható, illetőleg visszaigényelhető termékdíj különbözete;

z) hasznosítást koordináló szervezet: a Hgt. 11. §-ában meghatározott szervezet;

zs) kereskedelmi csomagolás: alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdítőital, szörp, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz - a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti - csomagolása, továbbá a műanyag (bevásárló-reklám) táskák;

aa) rétegzett italcsomagolás: az a legalább 75%-ban papír alapanyagú (karton) csomagolás, amely aszeptikus technológiával töltött folyékony élelmiszer tárolására szolgál.”

14. § A Kt. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a környezetvédelmi termékdíjmentesség mértékét és a mentesség megadásának részletes feltételeit rendeletben állapítsa meg.”

15. § (1) A Kt.

a) 2. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete,

b) 5-6. számú melléklete helyébe e törvény 2-3. számú melléklete,

c) 8. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete

lép.

(2) A Kt. az e törvény 5. számú mellékletével megállapított 9. számú melléklettel egészül ki.

Záró és átmeneti rendelkezések

16. § (1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) a Kt. 3. §-ának (5) bekezdésében a „Kac. kezelőjét” szövegrész helyébe „Minisztériumot” szó lép,

b) a Kt. 3. §-ának (3) bekezdése, 3. §-ának (4) bekezdéséből a „vagy saját célra felhasznált” szövegrész, 5/C. § (5) bekezdésének a „hígító és oldószer, továbbá” szövegrésze, VII. Fejezete (19/A. §-a, valamint 19/B. §-a), 24. §-nak (3) bekezdése, valamint 7. számú melléklete hatályát veszti.

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések esetében a 2005. évre vonatkozó hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendelés pályázatának kiírási határideje: 2005. április 30.

(3) A hígító és oldószer tekintetében a 2004. évre vonatkozó visszaigénylések határideje: 2005. december 31.

(4) A 2004. május 1-jét megelőző exportra vonatkozó visszaigénylés 2005. május 1-jéig nyújtható be az adóhatósághoz.

(5) E törvény 13. §-ában meghatározott betétdíjas rendszert a Kormány 2005. március 31-ig rendeletben szabályozza.

1. számú melléklet a 2004. évi CIII. törvényhez

[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása

I. A csomagolás díjtétele

1. Termékdíjtételek a csomagolás anyaga alapján

Termékdíjköteles termék
előállított csomagolás anyaga
2005. január 1-jétől termékdíjtétel (Ft/kg)
Műanyag 36
Társított 44
Alumínium 16
Fém (kivéve alumínium) 13
Papír, fa, természetes alapú textil 16
Üveg 6
Egyéb 44

2. Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi csomagolásra

2.1. Számított termékdíjtételek meghatározása

T = A * (H+Ú), ahol
Ú = ú * (ht-h), ha a h > ht, akkor a (ht-h) értéke 0
T = számított termékdíjtétel
A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)
H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.2. a) pont alapján (Ft/db)
Ú = a teljesített és az előírt forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány különbsége alapján számított termékdíjtétel (Ft/db)
ú = forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel a 2.2. b) pont alapján (Ft/%/db)
ht = a mentesség feltételeként meghatározott forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban
h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

2.2. A díjtételek

a) „H” díjtétel


Termékdíjköteles csomagolás
Termékdíjtétel
2005. január 1-jétől
(Ft/db)
Műanyag palack 1,5 literig 10
Műanyag palack 1,5 liter felett 20
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig 3
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között 10
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett 25
Üveg 1 literig 3
Üveg 1 liter felett 10
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolás 12
Egyéb 25
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolás 25
Egyéb 45
Fémdoboz 1,0 literig 30
Fémdoboz 1,0 liter felett 60

b) „ú” díjtétel


Termékdíjköteles csomagolás
Termékdíjtétel
2005. január 1-jétől
(Ft/%/db)
Műanyag palack 1,5 literig 0,25
Műanyag palack 1,5 liter felett 0,45
Üveg 1 literig 0,25
Üveg 1 liter felett 0,45
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolás 0,20
Egyéb 0,50
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolás 0,40
Egyéb 0,80
Fémdoboz 1,0 literig 0,25
Fémdoboz 1,0 liter felett 0,45

II. A kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevőjére vonatkozó termékdíjtételek

Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi csomagolás után.

Termékdíjköteles kereskedelmi csomagolás Termékdíjtétel
2005. január 1-jétől (Ft/%/db)
Műanyag palack 1,5 literig 0,25
Műanyag palack 1,5 liter felett 0,45
Üveg 1 literig 0,25
Üveg 1 liter felett 0,45
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolás 0,20
Egyéb 0,50
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolás 0,40
Egyéb 0,80
Fémdoboz 1,0 literig 0,30
Fémdoboz 1,0 liter felett 0,60
T = A * K, ahol
K = k * (ht-h), ha a h > ht, akkor a (ht-h) értéke 0
T = számított termékdíjtétel
A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)
k = beszerzésre vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)
ht = a mentesség feltételenként meghatározott beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban
h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

2. számú melléklet a 2004. évi CIII. törvényhez

[5. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

Az egyéb kőolajtermékek termékdíjtételei

Termékdíjköteles termék 2005. január 1-jétől
termékdíjtétel (Ft/kg)
Kenőolaj 97

3. számú melléklet a 2004. évi CIII. törvényhez

[6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

Az akkumulátorok termékdíjtételei

Termékdíjköteles termék 2005. január 1-jétől
termékdíjtétel (Ft/kg)
Elektrolittal feltöltött akkumulátorok 112
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156
Rádiótelefon akkumulátorok 1000

4. számú melléklet a 2004. évi CIII. törvényhez

[8. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele

Termékdíjköteles termék 2005. január 1-jétől
termékdíjtétel (Ft/kg)
Reklámhordozó papír 26

5. számú melléklet a 2004. évi CIII. törvényhez

[9. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele

Termékdíjköteles termékkör 2005. január 1-jétől
termékdíjtétel (Ft/kg)
Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés 83
Háztartási kisgépek 83
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 90
Szórakoztató elektronikai cikkek 100
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok 83
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 90
Adagoló automaták 92
Rádiótelefon készülék 1000

  Vissza az oldal tetejére