Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.28.)

2004. évi CXXXVII. törvény

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról * 

Az Országgyűlés

- annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei korhű képet kapjanak a jelen és a múlt eseményeiről, társadalmáról és kultúrájáról,

- a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele céljából

a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A törvény hatálya

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed

a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 7. §-a (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott, eredetileg magyar nyelven készült műsorszámokra;

b) az egyéb magyar vonatkozású műsorszámokra.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a műsorszámokra, amelyek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alapján esnek archiválási kötelezettség alá.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

a) műsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a műsorszám előállításához, bemutatásához szükséges dokumentum (1. melléklet), és a műsorszám azonosító adatait (2. melléklet) rögzítő dokumentum;

b) archiválás: a műsorszámnak az archívum gyűjteményében történő tartós rögzítése, amelynek során a műsorszámhoz hozzárendelik az előállítására és azonosítására vonatkozó információkat;

c) felújítás: az archivált példányok állagának - a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett történő - javítása, eredeti állapotának helyreállítása, ideértve az archiválási célból történő másolatkészítést is;

d) audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati műsorszolgáltatók és az országos földfelszíni terjesztésű televíziós műsorszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, e törvény hatálya alá tartozó műsorszám.

II. Fejezet

A Nemzeti Audiovizuális Archívum

3. § A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét biztosító országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő audiovizuális archívum.

4. § A NAVA-t az informatikai és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti, szakmai felügyeletét a miniszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere közösen látja el.

A NAVA feladatai

5. § A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja

a) az általa nyilvántartásba vett műsorszámok 2. mellékletben meghatározott azonosító adatairól történő folyamatos, mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást azzal, hogy a 2. melléklet 12. pontjában meghatározott adatok alapján az archívumból adatszolgáltatás nem teljesíthető;

b) az általa archivált műsorszámoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében említett célból, a külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét.

6. § A NAVA a műsorszolgáltatók adataira is kiterjedő módon országos nyilvántartást vezet

a) a kötelespéldányként szolgáltatott műsorszámok azonosító adatairól,

b) a rendelkezésére bocsátott egyéb műsorszámok azonosító adatairól,

c) a más archívumok által gyűjtött és őrzött műsorszámok azonosító adatairól, amennyiben azok rendelkezésére állnak.

7. § (1) A NAVA gyűjti és archiválja az audiovizuális kötelespéldányokat.

(2) A NAVA - annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, megőrzése és felújítása - az Szjt. előírásainak megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat, különösen:

a) az e törvény hatálybalépése előtt nyilvánossághoz közvetített műsorszámokat;

b) azokat a műsorszámokat, amelyeket nem e törvény hatálya alá tartozó műsorszolgáltatók közvetítettek a nyilvánossághoz;

c) olyan audiovizuális műsorszámokat, amelyeket nem közvetítettek a nyilvánossághoz.

(3) A NAVA rendszeresen és folyamatosan felújítja az általa archivált műsorszámokat.

(4) A NAVA által archiválási céllal rögzített műsorszámok az Szjt. 35. § (7) bekezdése szempontjából rendkívüli dokumentációs értékkel bíró rögzítésnek minősülnek.

8. § Az 5-7. §-ban foglaltakon túlmenően a NAVA feladatai különösen:

a) a tevékenységi körébe tartozó tudományos kutatások végzése;

b) a műsorszámok archiválására vonatkozó szabályzat megalkotása, ennek keretében a technikai előírások kidolgozása;

c) minőségi előírások kidolgozása a műsorszámok archiválása területén;

d) a szabad felhasználás körén kívül eső közhasznú szolgáltatások nyújtása a műsorszolgáltatókkal, az érintett közös jogkezelő szervezetekkel, szükség szerint az érintett egyéb jogosultakkal történő együttműködés alapján;

e) vállalkozási tevékenység keretében, ellenszolgáltatás fejében szolgáltatások nyújtása harmadik személyeknek, a műsorszolgáltatókkal, az érintett közös jogkezelő szervezetekkel, szükség szerint az érintett egyéb jogosultakkal kötött felhasználási (licencia) szerződések alapján;

f) nemzetközi és szakmai szervezetekkel való együttműködés;

g) a szerzői jogi védelem alá már nem tartozó állománya hálózati elérésének megteremtése.

9. § Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA - a kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó kérdéseken túl - együttműködést kezdeményez a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett műsorszolgáltatókkal, valamint más műsorszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.

A kötelespéldány-szolgáltatás

10. § (1) Az e törvény hatálybalépését követően nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és a 2. mellékletben meghatározott azonosító adatokat archiválási célra - a külön jogszabályban meghatározott formában - a NAVA rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA közvetlenül a műsorszórásból rögzíti. Ha ez technikai akadályok miatt vagy egyéb okból nem lehetséges, a műsorszámot a műsorszolgáltató a NAVA felszólítására legkésőbb 60 napon belül külön hordozón köteles rendelkezésre bocsátani.

(3) A műsorszámok 2. melléklet szerinti azonosító adatait a műsorszolgáltató köteles rendelkezésre bocsátani, a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül. Változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz közvetítés esetén csak az azonosító adatokban esetlegesen bekövetkezett változásokat kell közölni a kötelespéldány archívummal. A 2. melléklet 15. pontjában meghatározott személyes adatokat csak az érintettek előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulása esetén lehet a NAVA rendelkezésére bocsátani.

11. § A kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan értékű műsorszám, vagy az azt tartalmazó hordozó megsemmisülésének, elveszésének, megrongálódásának, károsodásának veszélye esetén a műsorszámot tartalmazó hordozó birtokosát a NAVA felszólítja, hogy azt - archiválás céljából - 30 napon belül bocsássa rendelkezésre.

Együttműködés a műsorszolgáltatókkal és más archívumokkal

12. § (1) A műsorszámok és a kapcsolódó dokumentumok elhelyezéséről, a kötelespéldány-szolgáltatás módjáról és feltételeiről, valamint a műsorszámok gyűjtésével és archiválásával összefüggő más kérdésekről - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a NAVA szolgáltatási szerződésben állapodhat meg a műsorszolgáltatókkal és más archívumokkal.

(2) A NAVA szolgáltatási szerződést köt a nála önkéntesen elhelyezett műsorszámokra és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről, így különösen a felújítás részletszabályairól, a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételről és hasznosításról, a műsorszámok archívumból történő ideiglenes kiemeléséről, a műsorszámokban bekövetkezett károsodás miatt fennálló felelősségről és a helyreállítás feltételeiről.

13. § A NAVA együttműködést kezdeményez más archívumokkal és - megállapodás vagy viszonosság alapján - más országok archívumaival, különösen az alábbi területeken:

a) információcsere műsorszámokról;

b) európai audiovizuális dokumentációs adatbázis felállítása;

c) egységes eljárás kidolgozása a műsorszámok és a hozzájuk rendelt adatok tárolására, megosztására és frissítésére;

d) egységes szabvány kidolgozása az elektronikus információcsere területén;

e) a műsorszámok érzékelhetővé tételét szolgáló berendezések, eszközök megőrzése;

f) a szolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése;

g) a veszélyeztetett műsorszámok feltárása és archiválásuk kezdeményezése a NAVA-nál.

III. Fejezet

Az Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület

14. § (1) A NAVA-t az e törvényben meghatározott feladatok ellátásában az Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) segíti.

(2) A Testület feladatai különösen:

a) javaslatot tesz az audiovizuális kulturális örökség megőrzésére, így különösen a műsorszámok védelmét szolgáló szakmai programokra, továbbá - a kötelespéldányok körén kívül - a műsorszámok gyűjtendő körének meghatározására (bővítésére, szűkítésére);

b) javaslatot tesz a 7. § (2) bekezdésében meghatározott műsorszámok archiválására;

c) javaslatot tesz a kiemelkedő jelentőségűnek vagy pótolhatatlannak minősülő műsorszámok körére;

d) közreműködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi együttműködésben;

e) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetéről;

f) véleményt nyilvánít a NAVA gyűjteményének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét érintő kérdésekben.

15. § (1) A Testület tizenegy - az audiovizuális örökség védelme és a szerzői jog területén szakértelemmel rendelkező, független - tagból áll. A Testület tagjait a miniszter bízza meg.

(2) A Testületbe egy-egy tagot a miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az igazságügyminiszter, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSzH) delegál. Öt tag személyére a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett műsorszolgáltatók, egy tag személyére a gyűjtemény hozzáférhetőségét biztosító intézmények képviseletében a nemzeti kulturális örökség minisztere tesz javaslatot.

(3) A Testület tagjainak megbízatása ötéves időtartamra szól, amely további öt évre meghosszabbítható.

16. § (1) A Testület a miniszter által jóváhagyott Ügyrend szerint működik. A Testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(2) A Testület elnökét a tagok maguk közül választják.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E törvény 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontja.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. § E törvény alapján a muzeális intézményekben, a levéltárakban, a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban - valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként - őrzött kulturális javak védettnek minősülnek.”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. melléklete a következő e) ponttal egészül ki, az eredeti e)-w) pontok számozása f)-x) pontokra módosul:

e) Kép- és hangarchívum: az Rttv. 2. § 28. pontja szerinti műsorszámokat gyűjtő audiovizuális archívum, valamint az olyan audiovizuális archívumok, amelyeknek gyűjteményét védetté nyilvánították;”

Felhatalmazások

18. § Felhatalmazást kap a miniszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy együttes rendeletben állapítsa meg:

a) az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályait,

b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeit.

1. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

A műsorszámhoz kapcsolódó dokumentumok A műsorszám előállítását,
bemutatását szolgáló eszközök
szerzői kézirat kamera
színpadi terv és a kameraállások leírása vetítőberendezés
a mű reklámja
kimutatás a mű megvalósításáról (pl. ütemterv, költségvetés, gyártási terv)
felhasználási szerződés (megfilmesítési, sugárzási szerződés stb.)
egyéb (pl. kritika, műismertető, filmográfia, forgatókönyvek, fotók)

2. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

I. KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján a kötelespéldány-szolgáltatással egyidejűleg a szolgáltató a következő adatokat köteles eljuttatni a sugárzást követő három napon belül:

A műsorszám adatai Meghatározás*
1. Cím A műsorszámban szereplő szó, kifejezés vagy egyéb jelcsoport, amely a műsorszám megnevezésére szolgál
2. Sorozatcím A sorozat keretében megjelent műsorszámoknak a sorozatra vonatkozó főcíme
3. Eredeti cím A műsorszám eredeti nyelvű első kiadásának címe
4. Kiadó Az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely anyagi és/vagy irányítási, igazgatási felelősséget vállal a műsorszám nyilvánossághoz közvetítéséért
5. Nyilvánosságra hozó (műsorszolgáltató) csatorna megnevezése
6. Nyelv A műsorszámban előforduló szövegek nyelve
7. Adásnap Az a naptári nap, amikor adott adásmenet alapján a nyilvánossághoz közvetítik a műsorszámot
8. A műsorszám sugárzásának időpontja (óra, perc)
9. Adásidő Az adáshossz
10. Műfaj (típus) A műsorszám típusát, műfaját, általánosabb sajátosságait jelölő kifejezés vagy besorolási szám (EBU-TV)
11, Létrehozó/alkotó Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a műsorszám vagy annak fő része tartalmának alkotója, aki/amely a tartalomért felelős
11*1 Író, költő
11*2 Műfordító
11*3 Forgatókönyvíró
11*4 Szövegíró (R)
11*5 Publicista (R)
11*6 Fordító
11*7 Dramaturg
11*8 Rendező
11*9 Zeneszerző
11*10 Zenei rendező (R)
11*11 Felelős szerkesztő
11*12 Operatőr (TV)
11*13 Híradó blokk operatőre (TV)
11*14 Díszlettervező (TV)
11*15 Bábtervező (TV)
11*16 Jelmeztervező (TV)
11*17 Animátor (TV)
11*18 Koreográfus (TV)
11*19 Átdolgozó (R)
11*20 Feldolgozó (R)
11*21 Hangszerelő (R)
11*22 Összeállító (R)
11*23 Hírszerkesztő (R)
11*24 Híradó blokk riportere (TV)
11*25 Riporter
11*26 Rádióra alkalmazó (R)
11*27 Tudósító
11*28 Műsorvezető
11*29 Producer (TV) Az a személy vagy testület, aki vagy amely a műsorszám létrehozásáért anyagi felelősséget vállal, és magát producerként nevezi meg
11*30 Szerkesztő
11*31 Előadó
11*32 Színész
12. Közreműködő Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a műsorszám szellemi tartalmának létrehozásában részt vesz, és a létrehozóhoz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be, illetve aki/amely a műsorszám valamely járulékos részének létrehozója
12*1 Vágó (TV)
12*2 Főgyártásvezető (TV)
12*3 Gyártásvezető (TV)
12*4 Műsorszervező (R)
12*5 Zenei szerkesztő
12*6 Zenei munkatárs (R)
* Az NDA terminológiai meghatározása
** Reklámok esetében a fenti adatszolgáltatás nem kötelező.

II. ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS

Nem kötelező az adatszolgáltatás az alább felsoroltakra, de a műsorszolgáltatónál meglévő adatot a NAVA befogadja:

A műsorszám adatai Meghatározás*
12. Közreműködő:
Hangmérnök
Műszaki vezető
Fővilágosító
13. Tartalom, cselekmény leírása
14. A felvételi helyszínek leírása
15. Riportalany/ok
16. Kapcsolat Hivatkozás egy kapcsolódó forrásra, kapcsolat más műsorszámokkal

  Vissza az oldal tetejére