Időállapot: közlönyállapot (2004.III.24.)

15/2004. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról * 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az Országgyűlés az alábbiakat állapítja meg:

1. A Magyar Honvédség rendszeresített személyi állományának békelétszáma - a 2003-as bázisév december 31-i létszámának fokozatos, a sorkatonai beosztások megszüntetéséből és az állományarányok módosításából adódó csökkentésével - 2006. december 31-ig legfeljebb az alábbiakban meghatározottakat érheti el:

Állománykategóriák Létszám
Tiszt 7 500
Zászlós és tiszthelyettes 11 700
Legénységi állomány 13 350
Felsőoktatási tanintézetek hallgatói 650
Köztisztviselők és közalkalmazottak 6 800
Mindösszesen 40 000

Megjegyzés:

1. A Magyar Honvédség létszámába a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelt szervezetek, a miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek, a Magyar Honvédség katonai szervezetei, valamint a katonai ügyészségek tartoznak.

2. A tiszt, zászlós és tiszthelyettes állomány tagja a megfelelő rendfokozattal rendelkező hivatásos, vagy szerződéses katona.

3. A legénységi állomány tagja a honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona. A legénységi állományban került elszámolásra a tiszthelyettesi hallgatói, valamint a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állomány.

2. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy a Magyar Honvédség átalakítása és új szervezeti struktúrájának kialakítása, valamint az önkéntes haderőre történő áttérés elősegítése érdekében - szükség esetén - az 1. pontban meghatározott létszámon belül a tiszt, a zászlós és tiszthelyettes, a legénységi állomány, valamint a köztisztviselők és közalkalmazottak állománykategóriák között mindösszesen 10%-ot meg nem haladó mértékű átcsoportosítást hajtson végre; a rendszeresített létszámon felül - éves átlaglétszámként - 150 főt a tartalékos állomány továbbképzésére felhasználhat.

3. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba, egyidejűleg a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat 1. pontja és 3. pontjának első bekezdése, valamint a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról szóló 62/2000. (VI. 21.) OGY határozat 1. pontja, továbbá 2. pontjának első bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére