Időállapot: közlönyállapot (2004.V.25.)

56/2004. (V. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzon a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezményhez;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzon a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezményhez;

3. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a csatlakozási okiratokat aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

4. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratait Hollandia Külügyminisztériumánál - mint a két Egyezmény letéteményesénél - helyezze letétbe;

5. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozási okiratainak letétbe helyezésekor a mellékletben szereplő nyilatkozatokat, illetőleg fenntartásokat tegye.

Melléklet az 56/2004. (V. 25.) OGY határozathoz

1. A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezményhez tett nyilatkozatok:

- a 2. cikkhez:

„A Magyar Köztársaságban az Egyezmény 2. cikke szerinti Központi Hatóság feladatait az Igazságügyi Minisztérium látja el.”

- az 5. cikk harmadik bekezdéséhez:

„Az Egyezmény 5. cikkének első bekezdésében meghatározott kézbesítési módok alkalmazására a Magyar Köztársaságban csak akkor kerülhet sor, ha a kézbesítendő iratot ellátták hiteles magyar nyelvű fordítással.”

- a 6. cikkhez:

„Az Egyezmény 6. cikkében meghatározott tanúsítványt a Magyar Köztársaságban a kézbesítést foganatosító bíróság állítja ki.”

- a 8. cikkhez:

„A Magyar Köztársaság ellenzi azt, hogy a külföldi államok diplomáciai vagy konzuli képviselői közvetlenül kézbesítsenek iratokat a Magyar Köztársaság területén, kivéve, ha a címzett a diplomáciai vagy konzuli képviselő küldő államának állampolgára.”

- a 9. cikkhez:

„Az Egyezmény 9. cikke értelmében konzuli úton továbbított kézbesítendő iratokat a Magyar Köztársaságban az Igazságügyi Minisztérium fogadja.”

- a 10. cikkhez:

„A Magyar Köztársaság az Egyezmény 10. cikkében meghatározott kézbesítési módok alkalmazását ellenzi.”

- a 15. cikkhez:

„A Magyar Köztársaság kinyilvánítja, hogy a magyar bíróságok eldönthetik a jogvitát, amennyiben az Egyezmény 15. cikkének második bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel teljesült.”

- a 16. cikkhez:

„A Magyar Köztársaság kinyilvánítja, hogy az Egyezmény 16. cikkében meghatározott igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, amennyiben azt a határozat keltétől számított egy éven túl nyújtják be.”

2. A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezményhez tett fenntartások és nyilatkozatok:

a) fenntartások az Egyezmény 33. cikke alapján

- a 4. cikk második bekezdéséhez:

„A Magyar Köztársaság az Egyezmény 4. cikke második bekezdésének alkalmazását kizárja.”

- a 16. cikkhez:

„A Magyar Köztársaság az Egyezmény 16. cikkének alkalmazását kizárja.”

- a 18. cikkhez:

„A diplomáciai vagy konzuli képviselő által az Egyezmény 15. cikke, illetőleg a megbízott által az Egyezmény 17. cikke alapján történő bizonyításfelvételhez a magyar hatóságok nem nyújtanak támogatást kényszerítő eszközök alkalmazása útján.”

b) nyilatkozatok az Egyezményhez

- a 2. cikkhez:

„A Magyar Köztársaságban az Egyezmény 2. cikke szerinti Központi Hatóság feladatait az Igazságügyi Minisztérium látja el.”

- a 8. cikkhez:

„A megkereső bíróság tagjai a magyar Központi Hatóság előzetes hozzájárulásával jelen lehetnek a megkeresett bíróság által foganatosított bizonyításfelvételi cselekménynél.”

- a 15. cikkhez:

„Az Egyezmény 15. cikke alapján más Szerződő Állam diplomáciai vagy konzuli képviselője a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóságok előzetes hozzájárulása nélkül foganatosíthat bizonyítási cselekményt az általa képviselt Szerződő Államban folyamatban lévő eljárás céljára, feltéve, hogy az olyan személyt érint, aki kizárólag a diplomáciai vagy konzuli képviselő küldő államának polgára. A bizonyítási cselekmény kényszer, illetőleg hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával vagy kilátásba helyezésével nem járhat.”

- a 17. cikkhez:

„Az Egyezmény 17. cikkének második bekezdése szerinti engedélyt a Magyar Köztársaságban a Központi Hatóság jogosult megadni.”

- a 23. cikkhez:

„A magyar hatóságok nem teljesítenek olyan megkereséseket, amelyeket „pre-trial discovery of documents” néven ismert eljárás tárgyában terjesztettek elő.”


  Vissza az oldal tetejére