Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.22.)

71/2004. (VI. 22.) OGY határozat

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről * 

Az ingatlanokkal, lakásbérleményekkel kapcsolatos visszaélések, melyeket - ellentétben a közvélekedéssel és a médiában megjelentekkel - nem egy, az ország egészére, vagy nagyobb területére kiterjedően tevékenykedő, maffia jellegű bűnszervezet, hanem kisebb-nagyobb, egy bizonyos elkövetési magatartásra szakosodott, időnként az erőszaktól sem visszariadó, egymástól független elkövetői csoportok követnek el, súlyos anyagi és lelki károkat okoznak a sértetteknek. Az ingatlan-visszaélések áldozatai az életük során megszerzett legjelentősebb vagyontárgyukat - lakásukat - és lakhatási lehetőségüket vesztik el, hajléktalanná - jobb esetben szívességi, megtűrt lakáshasználókká - válnak.

A lakóingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények, visszaélések a társadalom széles rétegeiben nagy fokú veszélyérzetet keltenek, s az ingatlan-nyilvántartás közhitelességébe, végső soron pedig a jogrendszerbe vetett bizalmat áshatják alá.

Az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések megakadályozása alapvető érdeke a magyar társadalomnak, az Országgyűlésnek, a Kormánynak, az eljáró hatóságoknak, az ingatlanügyletekben részt vevő közreműködőknek, ezek szakmai szervezeteinek.

A jelenség elleni eredményes küzdelem széles körű összefogást igényel, és az erre jogosult és köteles szervek összehangolt együttműködését feltételezi úgy a jogalkotás, mint a jogalkalmazás terén, ezért

az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

I. Évente számoljon be az Országgyűlésnek az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorítása és az ingatlan-visszaélések megelőzése érdekében megtett intézkedéseiről, jogalkotási, jogalkalmazási teendői ellátásáról, ezek hatásáról, további feladatairól.

Határidő: 2004. december 31., illetve folyamatos

II. Biztosítsa, hogy az Igazságügyi Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1. Folytassa a megkezdett tárgyalásokat - az anyagi, személyi és egyéb feltételek felmérésével, elemezve az EU tagországok ingatlan-nyilvántartási rendszereit is - a jelenleg egységes ingatlan-nyilvántartás kettéválasztásának lehetőségéről a hatékonyabb és az uniós követelményekhez illeszkedő megoldás kialakítása érdekében,

Határidő: 2004. december 31., illetve folyamatos

2. Folyamatosan elemezze, hogy a hatályos magyar ingatlan-nyilvántartási szabályozás mennyiben felel meg a más EU tagállamok gyakorlatának, s mennyiben biztosítja polgáraik számára is az átláthatóságot és követhetőséget,

Határidő: 2005. április 30., utána évenként

3. Vizsgálja meg, hogy

a) milyen közbenső intézményesített eljárással lehetne ellenőrizni a már kiadott, de még jogerőre nem emelkedett ingatlan-nyilvántartási határozatokat,

b) kialakítható-e az ingatlan-nyilvántartás eljárási szabályainak olyan, a cégbírósági eljáráshoz hasonló - újraszabályozása, mely az ügyintézést és regisztrációt látványosan meggyorsítaná.

Határidő: 2004. december 31.

4. A Belügyminisztériummal együttműködve gondoskodjék az ingatlanforgalomban használatos bélyegzőkkel való visszaélés lehetőségének megszüntetéséről, közjegyzői, ügyvédi jogosultságot igazoló, valamint a „szárazbélyegzők” előállítási, használati rendjének szigorításáról, újraszabályozásáról.

Határidő: 2004. december 31.

5. Készítsen javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény úgy módosuljon, hogy biztosítsa az illetékek hatékonyabb beszedését, a kintlévőségek felhalmozódásának jelentős csökkentését azáltal, hogy az illetékelőleg megfizetéséig az ingatlan továbbértékesítését a törvény tiltsa meg.

Határidő: 2004. szeptember 30.

III. Tegye lehetővé, hogy az Igazságügyi Minisztérium

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítási javaslatának előkészítésekor vegye figyelembe az ingatlan-nyilvántartás hiányosságaira vonatkozó, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró közös albizottság által tett megállapításokat, kiemelten vizsgálja meg, hogy

a) a még nem jogerős első fokú határozat alapján történő bejegyzés, ennek a tulajdoni lapon való feltüntetése megfelel-e a hatályos jogi szabályozásnak, nem sért-e jóhiszeműen szerzett jogokat,

b) a jogerő beálltáról való értesítés elmaradása nem sért-e ügyféli érdekeket,

c) az ingatlan-nyilvántartási eljárásban szükséges, illetve alkalmazható-e az az államigazgatási eljárásokban rendszeresített jogerősítési záradékolás,

Határidő: 2004. december 31.

2. A jogszabály-előkészítés során gondoskodjon arról, hogy az ügyvédekre, közjegyzőkre, a bírósági végrehajtókra és a kamaráik működésére vonatkozó jogszabályok megfelelő eszközöket biztosítsanak a jogszabályokat megsértő tagokkal szemben, valamint a tagok működésének ellenőrzésére és az esetleges jogsértések megelőzésére,

Határidő: folyamatos

3. Határozza meg, hogy az ügyvédi, bírósági végrehajtói és közjegyzői szakma tekintetében milyen jogszabályi változtatás, egyéb intézkedés szükséges ahhoz, hogy - adatvédelmi szempontból is aggálytalanul - megfelelő ügyféladatok álljanak rendelkezésükre on-line szolgáltatásba történő bekapcsolásuk révén,

Határidő: 2004. június 30.

4. Vizsgálja meg a bírósági végrehajtási ingatlanárverések szabályozottságát, az árverések semleges környezetben, jól szervezett módon történő lebonyolítására alkalmas, ezáltal szélesebb vevőkört vonzó és nagyobb eredményességet garantáló árverési csarnok intézménye létrehozásának szükségességét, valamint a létrehozás és működtetés jogszabályi, technikai és pénzügyi feltételeit,

Határidő: 2004. december 31.

5. Az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság, valamint az Országos Kriminológiai Intézet kutatási jelentése alapján tekintse át a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Büntető Törvénykönyvről, a Polgári perrendtartásról, a büntetőeljárásról, a bírósági végrehajtásról és a szabálysértésekről szóló törvények szabályozási rendszerét, s kezdje meg a szükséges módosítások előkészítését,

Határidő: 2004. december 31.

6. A Belügyminisztériummal közösen dolgozza ki az ingatlanközvetítési és -forgalmazási tevékenység megkezdéséhez és gyakorlásához szükséges - az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság jelentésében is szorgalmazott - szigorúbb, az ügyfelek számára nagyobb biztonságot nyújtó feltételeinek rendszerét,

Határidő: 2004. december 31.

IV. Gondoskodjék arról, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet átfogó felülvizsgálata során - az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet feltáró albizottság jelentésében foglaltak figyelembevételével - tekintse át a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási tevékenységének szabályozottságát, tegyen javaslatot az újraszabályozásra, illetve végezze el a szükséges módosításokat,

Határidő: 2004. december 31.

2. Állítsa helyre az ország egész területén az ingatlan-nyilvántartás jogszabályokban meghatározott naprakészségét, biztosítsa a földhivatali ügyintézés szakszerűségét és megbízhatóságát:

a) folyamatosan ellenőrizze, hogy a földhivatalok által követett gyakorlat mindenben megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak,

b) vizsgálja meg, hogy a földhivatali ügymenetmodellek, informatikai megoldások aggálytalanul kielégítik-e a jogszabályi követelményeket - különös tekintettel az eljárási határidőkre, a személyesen leadott, illetve a postai úton beérkezett ügyiratok nyomon követhető iktatására, s ellenőrizhető kezelésükre, az illetéktelen és jogosulatlan vezetői, ügyintézői beavatkozás lehetőségének kizárására,

c) vizsgálja meg, hogy a cégbíróságnál bevezetett és hatékonyan működő számítógépes informatikai rendszer mennyiben és milyen módon adaptálható az ingatlan-nyilvántartásra,

d) folytassa a megkezdett tárgyalásokat a Belügyminisztériummal az ingatlan-nyilvántartási, anyakönyvi és lakcímadatainak egyeztetéséhez szükséges informatikai rendszer kialakítására,

e) vizsgálja meg, hogy kialakítható-e a jelenlegi 116 helyen található helyett egy, egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis, illetve, hogy a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási adatbázis mennyiben felel meg a közigazgatási reformmal szemben támasztott követelményeknek,

Határidő: 2004. december 31., illetve folyamatos

3. Követelje meg, hogy a földhivatalok vezetői mindent tegyenek meg a visszaélések kiszűréséért, a korrupt ügyintézők eltávolításáért, a hivatalok jó hírének helyreállításáért,

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4. Következetesen lássa el a feladat- és hatásköréből adódó, a földhivatali vezetők irányában fennálló kötelezettségeit,

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

5. Mérje fel a földhivataloknál jelentkező ügyirathátralék teljes feldolgozásához, a folyamatos, az előírásoknak mindenben megfelelő munkavégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, s a Pénzügyminisztériummal együttműködve teremtse meg ennek anyagi fedezetét,

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése

6. Vizsgálja meg, hogy

a) az alapos polgári jogi felkészültséget igénylő ingatlan-nyilvántartási tevékenység milyen mértékében teszi szükségessé a földhivatali dolgozók esetében a jogi végzettséget, s

b) mennyiben és mikorra válhat alkalmazási követelménnyé a földhivatalokban a jogi végzettség az egyes vezető beosztások esetében (osztályvezető, osztályvezető-helyettes),

Határidő: 2004. december 31.

7. A Magyar Ügyvédi Kamarával, s a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával együttműködve biztosítsa a földhivatalok számára az ügyvédi és közjegyzői közreműködési, ellenjegyzési jogosultság ellenőrzésének on-line rendszerű lehetőségét, valamint a szigorú számadású nyomtatványként kezelt ingatlanügyi okiratpapír bevezetésének szükségességét és lehetőségét,

Határidő: 2004. augusztus 31.

8. Adjon rendszeres és alapos tájékoztatást az ország lakosságának az ingatlan-nyilvántartás aktuális helyzetéről, az ingatlan-visszaélések visszaszorítása érdekében tett minisztériumi, földhivatali intézkedések hatásáról,

Határidő: 2004. június 30., utána félévente

9. A Pénzügyminisztériummal együttműködve vizsgálja meg a Fővárosi Kerületek Földhivatala decentralizálásának tárgyi, személyi és pénzügyi lehetőségét, tegyen javaslatot a megvalósítás ütemezésére.

Határidő: 2005. június 30., illetve a 2006. évi költségvetési javaslat előterjesztése

V. Biztosítsa, hogy a Belügyminisztérium

1. Az Igazságügyi Minisztériummal együttműködve segítse elő az ügyészségek és a rendőri szervek egységes, az egész országra kiterjedő adatgyűjtő és elemző informatikai rendszerének - adatvédelmi szempontból is aggálytalan - kialakítását és működtetését,

Határidő: 2004. december 31.

2. Szorgalmazza az országos rendőrfőkapitánynál, hogy a rendőri szervek

a) kellő súllyal kezeljék az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra elkövetett visszaélések ügyét is, s

b) következetesen lépjenek fel a bérlakást tulajdonként eladni kívánó személyek, szervezetek ellen,

Határidő: 2004. június 30., illetve folyamatos

3. Dolgozza ki - az anyagi fedezet biztosítása mellett - az önkormányzatoknál működő ügyfélszolgálati irodák részvételi lehetőségét az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásban,

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése

4. A Magyar Ügyvédi Kamarával, s a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával együttműködve biztosítsa az ügyvédek és a közjegyzők számára az ügyfeleik személyazonossága ellenőrzésének on-line rendszerű lehetőségét,

Határidő: 2004. augusztus 31.

5. A digitális bélyegzőhasználat általános megvalósulásáig is szabályozza - hasonlóan a korábbi gyakorlathoz - a hivatali bélyegzők használatát,

Határidő: 2004. június 30.

6. Nyújtson szakmai segítséget azon önkormányzatoknak, melyek önként vállalt feladatként jogi, ingatlanközvetítési segítséget is nyújtanak - anyagi lehetőségük függvényében - a náluk jelentkező rászorult, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység áldozatainak minősülő személyeknek,

Határidő: 2004. december 31.

7. A Pénzügyminisztériummal közösen dolgozza ki annak feltételeit, hogy a 2005. évi költségvetés állami támogatást nyújtson - akár normatív finanszírozással, akár pályázati úton - az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység áldozatait lakással, vagy más módon segítő önkormányzatok részére,

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése

8. Gondoskodjék arról, hogy az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) a lakásbérlők fokozottabb védelme érdekében

a) egyértelműbb eligazítást adjon az önkormányzatoknak a helyi lakásrendelet megalkotásához,

b) pontosítsa az önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásának feltételeit, s ehhez

c) részletesebb eljárási szabályokkal adjon segítséget,

Határidő: 2005. december 31., illetve folyamatos

9. A közigazgatási hivatalokon keresztül biztosítsa a következetes fellépést a nem kellő körültekintéssel megalkotott, s ezáltal az úgynevezett lakásmaffia-tevékenységet elősegítő helyi lakásrendeleti szabályozás ellen.

Határidő: 2005. december 31., illetve folyamatos

VI. Gondoskodjék arról, hogy az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

1. A Pénzügyminisztériummal közösen vizsgálja meg a krízishelyzetbe került családok esetében a válságmenedzselés központi költségvetési támogatással, az önkormányzatok részvételével megvalósuló lehetőségét, a rendkívüli élethelyzetben adható kiemelt összegű támogatás nyújtásának feltételeit.

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése, illetve folyamatos

VII.

1. Teremtse meg az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység vétlen és rászorult kárvallottai számára - újbóli életkezdésük biztosítása érdekében - a központi állami - civil segítségnyújtás anyagi hátterét, vizsgálja meg a szigorúan ellenőrzött felhasználású, visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő támogatás lehetőségét - alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság vagy más alkalmas formában,

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése

2. A 2005. évi költségvetésben biztosítsa a felhalmozott földhivatali ügyirathátralék feldolgozásához szükséges fedezetet, s ezt követően folyamatosan gondoskodjék a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási tevékenységéhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek költségvetési fedezetéről,

Határidő: 2005. évi költségvetési javaslat előterjesztése, illetve folyamatos

3. Vizsgálja meg, hogy

a) az ún. lakásmaffia-tevékenység kapcsán az elkövetői körnek milyen illeték- és adófizetési kötelezettsége keletkezhetett, s megtörtént-e a kötelezettség tejesítése,

b) mérje fel, hogy milyen mértékű adóhiányt eredményeznek az „illegális” ingatlan- és lakásbérbeadások,

c) s a felmérések alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket,

Határidő: 2004. december 31.

4. Kérje fel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy vizsgálja meg

a) a hitelintézetek lakáscélú jelzálog-hitelezésnél alkalmazott hitelbírálatának gyakorlatát, különös tekintettel azokra az esetekre, ahol a hitel fedezetét végrehajtás alá vonták, valamint

b) az ügyvédi tevékenység kötelező biztosítását végző biztosító kárrendezési gyakorlatát, különös tekintettel az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység körébe sorolható esetekben.

Határidő: 2004. december 31.

VIII. Az Országgyűlés felkéri a Legfőbb Ügyészt, hogy az V. 1. pont végrehajtásában működjön közre.


  Vissza az oldal tetejére