Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.23.)

2005. évi LV. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hivatali szerv vezetője - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésben meghatározott teljesítmény értékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult, jegyző, főjegyző esetében a polgármester - legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester - a teljesítményértékeléstől függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult.”

2. § A Ktv. 45. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[45. § (2) A jegyző, illetve a főjegyző alapilletménye:]

d) a fővárosi kerület jegyzőjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének jegyzője az illetményalap 8,25-szorosa”

3. § A Ktv. 46. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A jegyző, főjegyző vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:]

,,d) a megyei jogú város, fővárosi kerület jegyzőjének, kistérségi társulás székhely településének jegyzője és a megyei főjegyzőnek az alapilletményének 40%-a”

4. § E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére