Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.25.)

2005. évi LVI. törvény

az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, illetve a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról * 

1. § Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 2002. évi LXV. törvény 2. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az APEH a felszámolás, illetve a végelszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseit a Magyar Követeléskezelő Részvénytársaságra (a továbbiakban: MKK Rt.) ruházhatja át (engedményezés). Az e rendelkezés alapján engedményezett követelést az MKK Rt. tovább engedményezheti. Az engedményezés részletes feltételeit az APEH elnöke és az MKK Rt. vezérigazgatója által kötött megállapodás szabályozza, amely a pénzügyminiszter jóváhagyásával lép hatályba. Az engedményezésre a Ptk. 328-330. §-a megfelelően alkalmazandó.”

2. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

„(3) A (2) bekezdés szerinti határozat hiánya nem zárja ki a követelés peres vagy nemperes eljárásban történő érvényesítését.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetésének napját követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 2. §-ával beillesztett Art. 35. § (3) bekezdését engedményezett követelés esetén kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a követelésnek az annak behajtására jogosult szervezet (APEH) általi engedményezésére e törvény hatálybalépését követően került sor.


  Vissza az oldal tetejére