Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.25.)

2005. évi LVII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 90. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:]

d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés],”

2. § Az Mt. 107. §-a a következő új i) ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi h) pont végén lévő írásjel pontosvesszőre változik:

[107. § Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól]

i) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes időtartamára.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére