Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.25.)

2005. évi LVIII. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról * 

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 7/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7/B. § A körzetközponti feladatokat ellátó település jegyzője - a 9. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában foglaltak kivételével - átvezeti a nyilvántartáson a személyi és lakcímadatokat, adatváltozásokat és adatjavításokat

a) a jegyző és a saját illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár tekintetében, valamint

b) a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos - kormányrendeletben megállapított - első fokú hatósági jogkörében.”

2. § Az Nytv. 9. §-ának (2) bekezdése a következő k)-l) pontokkal egészül ki:

(A Hivatal feladata és hatásköre:)

k) első fokú hatósági jogkörében végzi a honosítással, visszahonosítással (a továbbiakban: honosítással) magyar állampolgárságot megszerző polgár állampolgársági és névadat-változásának nyilvántartásba vételét;

l) első fokú hatósági jogkörben ellátja a letelepedett polgár személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.”

3. § Az Nytv. 14. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásokból gyűjtik:)

i) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése a magyar állampolgárság honosítással történt megszerzéséről és a hatáskörében engedélyezett névmódosításról, valamint a magyar állampolgárság megszűnéséről.”

4. § E törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére