Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.29.)

2005. évi LXV. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt egyes gyorsforgalmi útszakaszok esetében - kivéve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat - az Állami Autópálya Kezelő Rt. (a továbbiakban: ÁAK Rt.) látja el a gyorsforgalmi úthálózat beruházási és üzemeltetési feladatait. Ennek keretében]

c) szolgáltatást nyújt, amelynek ellenértékeként piaci bevételeket realizál, így különösen a Magyar Állam által szerződés alapján fizetett rendelkezésre állási díjat. A rendelkezésre állási díjról szóló szerződés időtartama az egy évet meghaladhatja.”

(2) Az Aptv. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az NA Rt.-nek elszámolási kötelezettsége keletkezik a Magyar Állammal szemben az ÁAK Rt.-nek történő - a 3. számú mellékletben megjelölt, folyamatban lévő gyorsforgalmi útberuházások - átruházásával összefüggésben. Az elszámolási kötelezettség keretében az NA Rt. a Magyar Állam részére megtéríti azokat a pénzeszközöket, amelyeket a központi költségvetésből ezen gyorsforgalmi utak tervezésére, előkészítésére, mérnöki lebonyolítására és építésére kapott.”

(3) Az Aptv. 3. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az ÁAK Rt.-t az 1-3. számú mellékletekben foglalt, állami tulajdonban lévő gyorsforgalmi útberuházások (ideértve a befejezetlen beruházásokat, az elkészülő gyorsforgalmi utakat és azok tartozékait) és az azok alapját képező földrészletek tekintetében - kivéve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat és azokat az útberuházásokat, amelyek esetében a vagyonkezelői jogot korábban, vagyonkezelési szerződés keretében, az ÁAK Rt. megszerezte - ellenérték fizetése nélkül vagyonkezelőnek kell tekinteni, a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel. Az ÁAK Rt. köteles az e törvény erejénél fogva vagyonkezelésébe került útberuházások tekintetében a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal vagyonkezelési szerződést kötni. Az ÁAK Rt. vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba az ÁAK Rt. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata alapján be kell jegyezni.

(7) Az ÁAK Rt. tulajdonosi jogainak gyakorlója az ÁAK Rt. vezető tisztségviselőinek hatáskörét nem vonhatja el, és részükre utasítást nem adhat.”

2. § Az Aptv. 1. számú melléklete a következő sorral egészül ki:

[A 2004. december végéig
átadásra kerülő gyorsforgalmi utak
2005 végéig
átadásra kerülő
szakaszok
2006 végéig
átadásra kerülő
szakaszok
2007 végéig
átadásra kerülő
szakaszok
szakasz kiépítés sáv km sáv km sáv km sáv km]
„M7 Balatonkeresztúr- autópálya 2x2 35”
Nagykanizsa
(170,7-205,247 km)

3. § Az Aptv. 3. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

„M0 Kelet, M5-4. sz. főút között (29,5-42,2 km)

4-es számú főút Üllő Vecsés elkerülő (19,176-31,6 km)

M0 Észak, M2-11. sz. főút között (75,4-78,6 km), (M0 Északi-híd) 10. sz. főút fejlesztése

M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa (170,7-205,247 km)

M7 Letenye-országhatár (231,3-232,6 km)”

4. § A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány által 2005. évben újonnan vállalható egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg a 375 000,0 millió forintot.”

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Aptv. 1. számú mellékletéből az „Összesen 65 44 322 205” szövegrész és az Aptv. 2. számú mellékletéből az „M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az e törvény 3. §-ában foglalt gyorsforgalmi útszakaszok esetén az Aptv. 3. §-ának (5) bekezdésében meghatározott elszámolási kötelezettségnek 2005. június 30-ig kell eleget tenni.


  Vissza az oldal tetejére