Időállapot: közlönyállapot (2005.VI.29.)

2005. évi LXVII. törvény

a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról * 

1. § A Magyar Állam (a továbbiakban: Állam) a központi költségvetésből támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) részére a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér között történő megépítéséhez.

2. § (1) Az Állam által a Főváros részére nyújtott támogatás maximális összege 2002. évi áron, általános forgalmi adó nélkül összesen 208 869,6 millió forint.

(2) A kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás igénybevételére az Állam az állami támogatásból évente legfeljebb 50 millió forint összeget felhasználhat, amelyből a tárgyévben fel nem használt részt a tárgyévet követő kettő hónapon belül az Állam a Főváros számára a budapesti 4-es metróvonal megépítéséhez nyújtandó állami támogatásként igénybe vehetővé tesz a Fővárossal kötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

3. § A Főváros a 2. §-ban megállapított állami támogatást a beruházás pénzügyi szükségletének megfelelően, a finanszírozási szerződésben meghatározott arányos finanszírozás szerint veheti igénybe. A költségvetési évre jóváhagyott támogatás igénybe nem vett része a következő költségvetési években is igénybe vehető.

4. § Az Állam által vállalt támogatási kötelezettség folyóáras összegét, valamint az állami támogatás felhasználásának állami kontrolljára fordítandó összeget a 2006-2010. évekre vonatkozó éves költségvetésben kiadásként elő kell irányozni a Helyi önkormányzatok támogatása fejezetben.

5. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Kormány jóváhagyásával megkösse a Fővárossal a beruházás első - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Budapest Keleti pályaudvar közötti - szakasza közös finanszírozásáról rendelkező szerződést módosító szerződést, amelyben a jelen törvényben meghatározott feltételek szerint vállalhat kötelezettséget az állami támogatás folyósításának módosítására.

6. § Az Állam felfüggesztheti a beruházás támogatásának folyósítását, ha a Főváros az általa vállalt finanszírozási kötelezettségének nem tesz eleget.

7. § A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megvalósítása során létrehozott azon vagyontárgynak, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. § (1) bekezdése alapján törzsvagyonná nyilvánítható, a beruházó által helyi (fővárosi) önkormányzat részére ellenérték nélkül történő olyan átadása, amely az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékértékesítésnek minősül, továbbá helyi (fővárosi) önkormányzat részére a 4-es metróvonal megvalósítása részeként a beruházó által történő olyan ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás, amelynek tárgya a helyi (fővárosi) önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyontárgy lebontása, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése, áthelyezése adó- és illetékmentes.

8. § A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„123. § A Kincstár a 4-es metróberuházás finanszírozása során a Budapesti Közlekedési Rt.-t terhelő, a projektköltség részét képező kifizetésekről kiállított számla általános forgalmiadó-tartalmát az általános forgalmiadó-bevallás benyújtására előírt határidőt követő 60 napon belüli visszatérítési kötelezettséggel, az állami pénzkészlet terhére kamatmentesen megelőlegezi Budapest Főváros Önkormányzata részére.”

9. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kincstár feladata különösen:)

d) a központi költségvetés terhére, annak forrásaiból - jogszabályban meghatározott feltételekkel - megelőlegezési, likviditási hitelt nyújthat az Egészségbiztosítási Alapnak, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, az elkülönített állami pénzalapoknak, a helyi önkormányzatoknak, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfejlesztési tanácsoknak és munkaszervezeteiknek, a Fővárosi Önkormányzatnak a budapesti 4-es metróvonal megépítésével kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetésére, valamint az évzárás keretében, a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetére;”

10. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény 1-6. §-a, 10. §-a, 11. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 122. § (10) bekezdése.

(2) Ahol e törvény hatálybalépése előtt jogszabály a 2003. évi LV. törvényre hivatkozik, azon e törvényt kell érteni.

(3) A jelen törvény 2. §-ában meghatározott támogatási összeg tartalmazza a 2003. évi LV. törvény 2. §-ában meghatározott támogatási összeget is.

(4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 9. cím Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása előirányzat felhasználható a jelen törvénnyel jóváhagyott feladatok finanszírozására is.

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére