Időállapot: közlönyállapot (2005.VII.5.)

2005. évi LXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. §-a (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START-kártyával rendelkező személy;”

2. § A Pftv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A munkaadót a pályakezdő fiatal foglalkoztatásának időtartamára a START-kártya érvényességi idején belül illeti meg a 4/A. §-ban meghatározott kedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás időtartamától, határozatlan vagy határozott idejű jellegétől.

(2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti START-kártya kiváltására az jogosult, aki

a) a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,

b) tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,

c) első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt.

(4) START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a START-kártya elvesztése és megsemmisülése miatti új igénylését, valamint megrongálódása miatti cseréjét.

(5) A pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel kedvezményt e törvény szerint érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni.” * 

3. § A Pftv. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kedvezmény az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén - a 6. § (5) bekezdésében foglalt korlátozással - annyi alkalommal vehető igénybe, ahány esetben a gyes, gyed, gyet és az ápolási díj a munkaerőpiactól tartósan távollévő személyt különböző személyekre tekintettel megillette.”

4. § A Pftv. a 4. §-t követően I/A. Fejezettel és azt követően „A kedvezményre vonatkozó részletes szabályok” címmel, valamint „A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai” alcímmel, továbbá azt követően új 4/A. §-sal egészül ki:

I/A. Fejezet

A KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai

4/A. § (1) Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint:

a) a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség;

b) az Flt. 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott három százalékos munkaadói járulék és a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség.

(2) A munkaadó az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

(3) A munkaadó által az (1) bekezdés b) pontja alapján befizetett összeget az állami adóhatóság a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék és a társadalombiztosítási járulék tényleges összegének egymáshoz viszonyított aránya alapján számolja el a Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap javára.

(4) Az (1) bekezdésben említett járulékkedvezmény figyelembevétele nélkül a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, illetve társadalombiztosítási járulék együttes összege és a munkaadó által a járulékkedvezmény figyelembevételével megfizetett összeg közötti különbözetet a költségvetési törvényben meghatározott módon kell megtéríteni az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint a Munkaerőpiaci Alap számára. 2005. évben a különbözetet a Munkaerőpiaci Alapnak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 9. számú mellékletében „Járulékkedvezmény-visszatérítés” címen belül „Normatív járulékkedvezmény-visszatérítés” alcímen meghatározott előirányzatából kell megtéríteni.”

5. § A Pftv. az 5. §-t megelőző „A kedvezmény alapja, mértéke” alcímet megelőzően a következő címmel egészül ki:

„Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás kedvezményének szabályai”

6. § A Pftv. 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződést írásba kell foglalni. Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződés írásba foglalásáról a foglalkoztató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a szerződés érvénytelenségére csak az ösztöndíjas foglalkoztatott - legkésőbb a jogviszony létesítését követő harminc napon belül - hivatkozhat.”

7. § A Pftv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő e)-f) pontokkal egészül ki:

[Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra]

,,a) megfelelően alkalmazni kell az Mt. Első része 3. §-ának (1)-(4) bekezdését, 4-12. §-át, Harmadik részének 73. §-át, 75. §-ának (1) bekezdését, 76. §-ának (3), valamint (7)-(8) bekezdését, 76/B. §-át, 76/C. §-ának (1)-(3) bekezdését, 77-78/A. §-át, 80. §-át, 84/A. §-a (1) bekezdésének a) pontját, (2) bekezdését, 85-85/A. §-át, 97. §-át, 102-104. §-át, 107. §-át, 108. §-ának (1) bekezdését, 110-115. §-át, 117. §-ának (1) bekezdését, 117/B. §-ának (1)-(2) bekezdését, 118. §-át, 118/A. §-ának (1) és (4)-(5) bekezdését, 119. §-ának (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdésének első mondatát és (4)-(5) bekezdését, valamint (8) bekezdését, 120-122. §-át, 123. §-ának (1) bekezdését, 124. §-ának (1)-(5) bekezdését, valamint (7) bekezdésének első és második mondatát, 124/A. §-ának (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdésének első és második mondatát, valamint (4) bekezdését, 125. §-át, 130. §-át, 131. §-ának (1) bekezdését és (2) bekezdésének a)-b) pontját, továbbá (3) bekezdését, 132. §-ának (2)-(7) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (1) bekezdését, (3) bekezdésének első mondatát és b) pontját, valamint (4)-(6) bekezdését, 135-136. §-át, 138-139. §-át, 140/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a rendes munkaidő nyilvántartására vonatkozó, valamint a b) és c) pontjában foglalt szabályokat, 151. §-a (2) bekezdésének a)-f) pontját, 153. §-át, 154. §-ának (1) bekezdését, 155. §-ának (1) és (3) bekezdését, 157. §-ának (1)-(2) bekezdését, 158-160. §-át, 161. §-ának (1)-(3) bekezdését, 162-163. §-át, 164. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdését, 165/A. §-át, 166. §-át, 167. §-ának (1)-(3) bekezdését, 168-169. §-át, 172. §-át, 173. §-ának (1) bekezdését, 174-187. §-át, valamint a X/A. fejezetében foglalt szabályokat,”

,,e) és az ösztöndíjas foglalkoztatottra a foglalkoztatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés hatálya nem terjed ki,

f) ahol az Mt. átlagkeresetet, továbbá távolléti díjat említ, azon ösztöndíjat kell érteni.”

8. § A Pftv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az ösztöndíjas foglalkoztatott foglalkoztatóját az ösztöndíjas START-kártyájának érvényességi ideje alatt megilleti a 4/A. §-ban meghatározott kedvezmény.”

9. § A Pftv. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy

a) az APEH és a Munkaerőpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint az Egészségbiztosítási Alap közötti elszámolás tartalmát és részletes szabályait,

b) a START-igazolvány felhasználásának és az ahhoz kapcsolódó járulékkedvezmény érvényesítésének részletes szabályait

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben megállapítsa.”

10. § (1) E törvény 2005. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásra tekintettel igénybe vett kedvezmény lejártát követően a pályakezdő, illetve az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártyára a korábbi, pályakezdőként, illetve ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. A pályakezdő és az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártya igénylése esetében a Pftv. 3. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Pályakezdő fiatalnak e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő foglalkoztatására a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig, de legkésőbb 2006. július 1-jéig a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthető.

(4) A Pftv. 4/A. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából a munkaadó 2005-ben a Pftv. szerint, a foglalkoztatás hónapját követő hó tizenötödik napjáig köteles az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltatni

a) a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék alapjáról és összegéről,

b) a társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) járulékok alapjáról és összegéről,

c) a Pftv. 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bruttó munkabér alapján számított tizenöt százalékos mértékű fizetési kötelezettség alapjáról és összegéről.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő új 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § A külön törvényben meghatározott feltételekkel rendelkező pályakezdő fiatal az adóazonosító jelről szóló adóigazolványhoz kiegészítő START-igazolványt (a továbbiakban: START-kártya) igényelhet, a 20. §-ban meghatározott eljárás szerint. A START-kártya a következő adatokat tartalmazza:

a) a pályakezdő neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;

b) a pályakezdő adóazonosító jele;

c) a kiállítás kelte;

d) az érvényesség időtartama, amely a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak, ha az két évnél rövidebb.”

(6) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[7. § (1) Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást]

e) a START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatalnak a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének 3. és 4. pontjában meghatározott jogviszonyban történő foglalkoztatásának időtartama alatt.”

(7) A Pftv. 6. §-ának (2) bekezdésében „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szövegrész helyébe „az Art.” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére