Időállapot: közlönyállapot (2005.VII.5.)

2005. évi LXXIV. törvény

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról * 

1. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. §-a az alábbi új (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A szomszédos államokban élő magyarok számára a 26. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint nyújtható támogatás.

(4) A 22. § és a 26. § alapján - a fogyatékkal élő felnőttek képzése kivételével - az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén támogatás kizárólag azon felnőttképzést folytató intézmény számára nyújtható, amely vállalja, hogy a képzés befejezését követően a támogatott képzésben részt vevő munkanélküli felnőtt foglalkoztatásáról, illetve foglalkoztatott felnőtt esetén továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik.

(5) A felnőttképzést folytató intézmény (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a mértékével, a teljesítés módjával és ellenőrzésével összefüggő részletes szabályokat, valamint a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit külön jogszabály állapítja meg.”

2. § (1) Az Fktv. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állam a felnőttképzéshez a költségvetési törvényben meghatározott mértékű normatív támogatást nyújt. Ennek keretében a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint teljesen vagy részben díjmentesen biztosítja a felnőttképzést folytató intézményben folyó,

a) az első, állam által elismert, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzést a felnőtt számára,

b) az általános, nyelvi és szakmai képzést a fogyatékkal élő felnőtt számára,

c) a második, állam által elismert, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzést az 50 év feletti felnőtt számára.”

(2) Az Fktv. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi, illetve OKJ-ban nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzése esetén - a (3) bekezdésben foglaltakon túl - a normatív támogatás igénybevételének feltétele a felnőttképzést folytató intézmény képzési programjának akkreditálása is.”

(3) Az Fktv. 22. §-a a következő új (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés alapján támogatás nyújtható olyan nem magyar állampolgárnak is, aki Magyarországon bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgáraként tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(6) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő és ezt követően sikeres vizsgát tevő felnőttek száma nem éri el a külön jogszabályban meghatározott mértéket, úgy a felnőttképzést folytató intézmény a külön jogszabályban meghatározottak szerint a támogatás visszafizetésére köteles.”

3. § Az Fktv. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. § (1) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek az MPA foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célra elkülönített keretéből történő támogatásáról az Flt. 43. § (6)-(8) bekezdése rendelkezik.

(2) A felnőttképzési keret felhasználható a szomszédos államokban élő magyarok képzéseinek, a szomszédos államokban felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó technikai feltételei fejlesztésének, illetve a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztőtevékenység támogatására is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott cél megvalósítása érdekében kizárólag Magyarországon bejegyzett, képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány támogatható.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott célra a felnőttképzési keret legfeljebb 5%-a használható fel.”

4. § Az Fktv. 29. §-a az alábbi 15. ponttal egészül ki:

„15. Szomszédos államban élő magyar: a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy.”

5. § (1) E törvény 3-4. §-a, valamint az Fktv. 21. §-ának e törvény 1. §-ával megállapított (3) bekezdése a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, valamint az Fktv. 21. §-ának e törvény 1. §-ával megállapított (4)-(5) bekezdése 2005. október 1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a normatív támogatásokkal összefüggésben első alkalommal a 2006. évben induló képzésekre vonatkozóan benyújtott támogatás iránti igények elbírálása során lehet alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések hatálybalépésével egyidejűleg az Fktv. 29. §-ának 8. pontjában a „Fogyatékos felnőtt:” kifejezés „Fogyatékkal élő felnőtt:” kifejezésre módosul.


  Vissza az oldal tetejére