Időállapot: közlönyállapot (2005.VII.13.)

2005. évi LXXXVII. törvény

a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról * 

1. § (1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő új u) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

u) a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása keretében

1. mezőgazdasági termelőtevékenység: növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási tevékenység, növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás, erdőgazdálkodási termék-előállítás, erdőgazdálkodási szolgáltatás, vadgazdálkodási (kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

2. mezőgazdasági termelő: a külön jogszabály szerinti nyugdíj előtti támogatás igénylését megelőző tíz éve mezőgazdasági termelőtevékenységet folytató, külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, főfoglalkozású őstermelő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, valamint családi gazdálkodó;

3. főfoglalkozás: a mezőgazdasági termelő külön jogszabály szerint számított árbevételének/bevételének több mint ötven százaléka saját nevében folytatott mezőgazdasági termelőtevékenységből származik.”

(2) A Tft. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] és a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként megvalósuló termőföld vásárlása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült.”

(3) A Tft. 10. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként megvalósuló - a mezőgazdasági termelőtevékenységet folytató mezőgazdasági termelő - termőföld értékesítése esetén a vásárló tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell a támogatás elnyerését igazoló okiratot.”

(4) A Tft 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti előhaszonbérleti jog nem áll fenn közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] közötti haszonbérleti szerződés esetében, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként megvalósuló termőföld haszonbérlete esetén, valamint olyan külterületi földrészlet haszonbérbe adása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült.”

2. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 72. pontja a következő új p) ponttal egészül ki:

(Adóterhet nem viselő járandóság:)

p) a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja, alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott nyugdíj előtti támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem haladó része.”

(2) Az Szja. tv. 7. §-a (1) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket)

t) a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő nyugdíj előtti támogatása jogosultsága feltételeként megvalósuló termőföld értékesítéséből származó bevételt;”

3. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az ajándékozási illeték alól:)

h) termőföld megszerzése ajándékozással a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként,”

(2) Az Itv. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni. Az (1) bekezdés h) pontja szerinti mentesség esetén a mentességre való jogosultságot az ajándékozottnak kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot a földhivatalhoz benyújtásra kerülő ajándékozási szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot az ajándékozási szerződés másolatával a földhivatal a 92. § (1) bekezdés szerint továbbítja az illetékhivatalnak.”

4. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-ának a) pontja a következő 9. alponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában

a) Foglalkoztató:]

„9. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja és alkalmazottja nyugdíj előtti támogatását (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása) folyósító szerv.”

(2) A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki)

h) rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküliek jövedelempótló, valamint a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesül, továbbá”

(3) A Tbj. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4. § a) pont 4-5. alpontjában megjelölt foglalkoztatót a munkanélküli-ellátás után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége, az ápolási díj összege, valamint a 4. § a) pont 9. alpontjában megjelölt foglalkoztatót a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának összege után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége terheli.”

(4) A Tbj. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesülő személy a díj, segély, támogatás összege után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet. A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély, valamint a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem fizet. A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.”

5. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. §-ának (1) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki:

[Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett) - a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló -, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:]

d) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja, alkalmazottja nyugdíj előtti támogatását.”

(2) A Tny. 38. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni)

f) a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a Tft. 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelő, annak segítő családtagja, alkalmazottja részére megállapított nyugdíj előtti támogatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,”

6. § E törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére