Időállapot: közlönyállapot (2005.VII.18.)

2005. évi XCVI. törvény

a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról * 

Első fejezet

1. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.”

2. § A Ttv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tűzjelzés lehetőségét minden településről és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott létesítményből az elsődleges működési körzet, illetve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósághoz biztosítani kell. A tűzjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a települési önkormányzatot, az átjelzés költségei a létesítményt terhelik. Több fenntartó esetén az érdekeltek a költségeket érdekeltségük arányában viselik.”

3. § A Ttv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet.”

4. § A Ttv. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását a 24. §-ban foglaltak kivételével - a belügyminiszter a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója útján gyakorolja.”

5. § A Ttv. 24. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A belügyminiszter:]

c) kezdeményezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára a települési önkormányzat képviselő testületénél a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, illetve gyakorolja az ezekkel összefüggő egyetértési jogot,”

6. § A Ttv. a következő alcímmel és 24/A. §-sal egészül ki:

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának irányító tevékenysége

24/A. § A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója

a) közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűz oltási és műszaki mentési feladatokban történő részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére,

b) kezdeményezi a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat és a tűzoltó sport versenyszabályzat kiadását,

c) koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait.”

7. § A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]

a) a belügyminiszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a belügyminiszter részére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója tesz javaslatot;”

8. § A Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési területtel rendelkezik. A működési terület megállapítását a székhely szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a belügyminiszternél.”

9. § A Ttv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a Belügyminisztérium útján biztosítja. A pályázat - a belügyminiszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint - a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat.”

10. § A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1%-át hozzájárulás címén - a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a belügyminiszter által alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára - a központi költségvetésbe befizetni.”

11. § A Ttv. 48. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki és a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Ahol e törvény fegyveres erőket említ, azon a Magyar Honvédséget kell érteni.”

Második fejezet

12. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 247. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél az állományilletékes parancsnok:]

f) megyei katasztrófavédelmi igazgató, és a vele azonos jogállású szervek vezetői,”

13. § A Hszt. 272. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) soron kívüli minősítést kezdeményez, ha a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokkal szemben szakmai alkalmatlanság merül fel.”

14. § A Hszt. 274. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő (5) bekezdéssel, az azt követő bekezdések számozása (6), (7), (8) és (9) bekezdésre módosul:

„(3) A fegyelmi eljárás elrendeléséhez ki kell kérni a szakmai felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) véleményét. Ha pedig a katasztrófavédelmi igazgató vagy a főigazgató szakmai felügyeleti jogkörébe tartozó ügyben kezdeményezi, a fegyelmi eljárást el kell rendelni.

(4) Az önkormányzati tűzoltóparancsnok és helyettesével szemben elrendelt fegyelmi eljárásban a vizsgálatot - a (3) bekezdés szerinti kezdeményezésre elrendelt esetben - a képviselő-testület, illetve a polgármester kezdeményezése alapján a szakmai felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) által kijelölt személy is lefolytathatja. A vizsgálatba ezekben az esetekben az érintett hivatásos katasztrófavédelmi szervek képviselőjét mindenképpen be kell vonni.

(5) A katasztrófavédelem állományából megbízott vizsgáló a feladat ellátásával összefüggésben a fegyelmi jogkört gyakorló képviselő-testület (polgármester) rendelkezései szerint jár el.”

Harmadik fejezet

15. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Víztv.) 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a polgármester rendeli el az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítással kapcsolatos - a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási feladatok körében - a kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásában.”

16. § (1) A Víztv. 17. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében]

c) megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a végrehajtásról;”

(2) A Víztv. 17. §-a (7) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében]

e) gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos intézkedésekről, a területileg illetékes népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat közreműködésével;”

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésének napján már üzemelő vagy építés alatt álló veszélyes ipari üzem üzemeltetője a tevékenységet a külön jogszabályban meghatározott időpontig a hatósághoz bejelenti, és a bejelentéshez csatolja a biztonsági elemzést vagy a biztonsági jelentést. A benyújtott biztonsági elemzést, illetve biztonsági jelentést a hatóság a szakhatóság közreműködésével bírálja el, amelynek eredményeképpen hozzájárul a veszélyes tevékenység további végzéséhez vagy meghatározza a veszélyes tevékenység folytatásának feltételeit, illetőleg korlátozza vagy megtiltja a veszélyes tevékenység végzését.

18. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza:

a) a tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatát;

b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát, és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjét;

c) a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát;

d) a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzatot;

e) a tűzoltósport versenyszabályzatát.

19. § Ez a törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról, 1. cikk (1) bekezdés, 1. cikk (2) bekezdés b) pont, 1. cikk (4) bekezdés, 1. cikk (7) és (8) bekezdés.


  Vissza az oldal tetejére