Időállapot: közlönyállapot (2005.IX.27.)

2005. évi XCVII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámítandó adó mértéke - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 29. §-ban meghatározott eltérésekkel - az adó alapjának 20 százaléka.”

2. § Az Áfa tv. 44. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:]

a) 20 százalékos felszámított adómértéknél 16,67 százalék;”

3. § (1) Ez a törvény 2005. október 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit első ízben

a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 52. §-a (1) bekezdésének a)-b) és d) pontjában megjelölt termékek értékesítése, Európai Közösségen belüli beszerzése, továbbá importja esetében - a 4. § (1) bekezdésében említett eltéréssel - akkor kell alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség e törvény hatálybalépésének időpontjától, illetőleg

b) egyéb, az a) pontban nem említett esetekben pedig - a 4. §-ban említett eltérésekkel - akkor kell alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség 2006, január 1. napjától

kezdődően keletkezik.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában említett esetekben az Áfa tv.-nek az e törvény hatálybalépésének időpontját megelőző napon hatályos 28. §-a (1) bekezdését, valamint 44. § (2) bekezdése a) pontját - a 4. §-ban említett eltérésekkel - kell alkalmazni, ha az adófizetési kötelezettség keletkezése 2006. január 1. napját megelőzi.

4. § (1) Ha az adófizetési kötelezettség keletkezésének megállapítására az Áfa tv. 16. §-ának (11) bekezdése az irányadó, és a felek közötti elszámolási időszak kezdőnapja megelőzi

a) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben e törvény hatálybalépésének időpontját, de a felek közötti elszámolási időszak zárónapja azt követi, illetőleg

b) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben 2006. január 1. napját, de a felek közötti elszámolási időszak zárónapja azt követi,

az Áfa tv.-nek az e törvény hatálybalépésének időpontját megelőző napon hatályos 28. §-a (1) bekezdését, valamint 44. § (2) bekezdése a) pontját a felek adott elszámolási időszakára vonatkozóan még alkalmazni kell.

(2) Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik, és nincs a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár- vagy díjfizetés, e törvény rendelkezéseit az első olyan számlálóleolvasás napjától kezdődően kell alkalmazni, amelynél a teljes leolvasási időszak 2005. december 31. napját követi. Ha a teljesítés mérése nem számlálóleolvasás útján történik, illetve ha a teljesítésért járó ellenértéket a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár (díj) fizetése ellenében teljesítik, e törvény rendelkezéseit az esedékes időszaknak 2006. január 1. napjától kezdődő részére időarányosan kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére