Időállapot: közlönyállapot (2005.X.19.)

2005. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről * 

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezése, továbbá egyes haditechnikai termékekhez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségei teljesítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

a) felelős vezető: a hadiipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet) vezető tisztségviselője vagy bármely vezető állású munkavállalója, illetve az egyéni vállalkozó, aki a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását irányítja;

b) hadiipari tevékenység: haditechnikai termék gyártása vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása;

c) haditechnikai termék, szolgáltatás: a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az e törvény melléklete szerinti I-XXVI. fejezetekbe tartozó termék, illetőleg szolgáltatás;

d) haditechnikai termék gyártása: a haditechnikai termék előállítására, átalakítására irányuló tevékenység;

e) haditechnikai szolgáltatás nyújtása: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült műszaki és gyártástechnikai tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, forgalmazása, minőségi vizsgálata, üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerűsítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, továbbá a haditechnikai termékkezelői kiképzés, oktatás;

f) hatástalanítás: olyan technológiai folyamat, melynek eredményeként a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióit, ezzel alkalmatlanná válik a rendeltetés szerinti használatra; a folyamat eredményeként egyéb célra alkalmas eszköz, anyag, alkatrész keletkezhet;

g) megsemmisítés: olyan technológiai folyamat, melynek során a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióját; a folyamat eredményeként tovább-, illetve újrahasznosítható anyag vagy hulladék keletkezik.

Az engedély

2. § (1) A Magyar Köztársaság területén hadiipari tevékenység végzéséhez engedély szükséges.

(2) Nem végezhető olyan tevékenység, mely a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásába ütközik.

(3) Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Magyar Honvédség, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és rendészeti szervek kutatással és fejlesztéssel, javítással és karbantartással foglalkozó, valamint hatástalanítást és megsemmisítést végző szervezeti egységeinek.

(4) Az engedély kiadására - a Haditechnikai Ipari Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogosult.

(5) A hadiipari tevékenység abban az esetben engedélyezhető, ha

a) a tevékenység nem ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeivel,

b) a kérelmező vagy valamely felelős vezetője rendelkezik a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges - külön jogszabályban megjelölt - szakirányú végzettséggel és gyakorlattal,

c) a kérelmező rendelkezik olyan székhellyel (telephellyel) és eszközökkel, melyek műszakilag alkalmassá teszik a kérelmezett tevékenység végzésére, azok biztonságtechnikailag alkalmasak a haditechnikai termék biztonságos mozgatására, szállítására, tárolására és őrzésére,

d) a kérelmező felelős vezetője rendelkezik a külön jogszabály szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel,

e) a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben alkalmazottak megfelelnek az 5. §-ban meghatározott követelményeknek,

f) a kérelmező vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt termékekről nyilvántartást vezet, illetve arról adatot szolgáltat.

(6) A Hivatal elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést a gazdasági és közlekedési miniszter bírálja el.

(7) A kérelem jogerős elutasítása vagy a kiadott engedély 4. § szerinti visszavonása esetén a kérelmező az elutasított kérelemmel, illetve a visszavont engedéllyel azonos tartalmú új kérelmet 6 hónapon belül nem terjeszthet elő.

Az engedély kiadása, visszavonása

3. § (1) Az engedély gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet és egyéni vállalkozó részére adható ki.

(2) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor okirattal igazolnia kell, hogy

a) cégbírósági nyilvántartásba vétele vagy a vállalkozói igazolványának kiadása legkésőbb a kérelem benyújtását egy évvel megelőzően megtörtént;

b) a kérelemben megjelölt tevékenység irányítására kijelölt felelős vezetője a külön jogszabályban megjelölt szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik;

c) nyilvántartásba vett tevékenységi körei között a haditechnikai termék gyártása vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása szerepel.

(3) El kell tekinteni a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételtől, ha a kérelmező

a) a korábban hadiipari tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény szerinti értékesítése, illetve a gazdasági társaság átalakulása folytán létrejött gazdasági társaság,

b) többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással bíró tagja (részvényese) hadiipari tevékenységet folytat.

(4) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy a kérelem elbírálási határideje a beérkezésétől számított 45 nap.

4. § Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a kiadásának bármely feltétele megszűnt,

b) az engedélyes a külön jogszabályban meghatározott, a tevékenységéről időszakonként igazolandó feltételek tanúsítását elmulasztja,

c) az engedély kiadását követően jut a Hivatal tudomására olyan körülmény, amely alapján az engedély nem lett volna kiadható,

d) az engedélyes ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás során jogerős marasztaló döntés született,

e) az engedélyes jelen törvényben, a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben, illetőleg az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,

f) az engedélyes ellen irányuló csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás során azt nemzetgazdasági vagy nemzetbiztonsági érdek indokolja,

g) a hadiipari tevékenység vonatkozásában jogerős ítélet bűncselekmény elkövetését állapította meg,

h) a hadiipari tevékenység akadályozza vagy ellehetetleníti a rendvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását vagy nemzetbiztonsági érdeket sért.

Az alkalmazottakkal szembeni követelmények

5. § (1) A tervezett haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben alkalmazható, aki

a) e törvény mellékletének I-IV. és XXVI. fejezete szerinti termékek gyártása vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén megfelel a munkakör betöltéséhez szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági követelményeknek,

b) e törvény mellékletének V-XXV. fejezete szerinti termékek gyártása vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén rendelkezik hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben alkalmazható, aki

a) a tervezett alkalmazását megelőző három évben állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. § III. cím, 174. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. §, 326. és 327. §) elkövetése miatt nem volt elítélve, illetőleg vele szemben intézkedést nem alkalmaztak,

b) a tervezett alkalmazását megelőző három évben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt nem volt elítélve, illetve vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést nem alkalmaztak,

c) ellen a tervezett alkalmazását megelőző két évben ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvény rendjének megbontása, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést nem szabtak ki vagy intézkedést nem alkalmaztak.

Adatkezelés

6. § (1) A Hivatal nyilvántartja és kezeli

a) az engedélyes adatait: nevét és székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy a vállalkozói igazolvány számát, statisztikai és adóazonosító jelét, képviselőjének nevét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét; továbbá egyéni vállalkozó esetén a születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét,

b) a felelős vezető személyes adatait: nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, szakirányú végzettségét, a végzettséget igazoló okirat sorszámát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésének célja a benyújtott kérelem elbírálásának biztosítása, valamint a jogszabály által meghatározott és az engedélyezés alapjául szolgáló feltételrendszereknek való megfelelés folyamatos ellenőrzése.

(3) A Hivatal munkatársai, valamint a Bizottság tagjai az előttük folyó eljárásban kezelt adatok megismerésére jogosultak.

(4) A Hivatal a kérelem kézhezvételétől a kérelem jogerős elutasítását vagy az engedély visszavonását követő 6 hónapig jogosult az (1) bekezdés szerinti adatok kezelésére. A kezelési idő lejárta után az adatokat meg kell semmisíteni.

7. § (1) A Hivatal nyilvántartást vezet a kiadott engedélyek érvényességi idejéről, azonosító számáról.

(2) A Hivatal nyilvántartja a visszavont engedélyek (1) bekezdés szerinti adatait.

Záró rendelkezések

8. § Ez a törvény 2005. december 1-jén lép hatályba.

9. § (1) E törvény hatálybalépése előtt haditechnikai terméket gyártók vagy haditechnikai szolgáltatást nyújtók a tevékenység továbbfolytatása iránti engedély megszerzésére irányuló kérelmüket a hatálybalépést követő 90 napon belül nyújthatják be a Hivatalhoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmezők kérelmük elbírálásáig - meglévő szerződésük által meghatározott keretek között - folytathatják tevékenységüket.

(3) A gyártó vagy a szolgáltatást nyújtó - amennyiben a rendelkezésre álló határidőn belül nem nyújtott be a Hivatalhoz a tevékenység továbbfolytatása iránti engedély megszerzésére irányuló kérelmet - e törvény hatálybalépése előtt megkötött, érvényes szerződése szerinti kötelezettségének eleget tehet.

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben rendeletben szabályozza a haditechnikai termékek jelölését és nyilvántartását.

11. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete a következő XXIII. címmel és rendelkezéssel egészül ki:

„XXIII. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének illetéke

1. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének kérelemre indult eljárási illetéke 25 000 forint.

2. A fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese.”

Melléklet a 2005. évi CIX. törvényhez

Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke

I. fejezet

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1)  * :

a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák;

b) sima csövű fegyverek:

1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek,

2. más sima csövű fegyverek:

a) teljesen automata típusok,

b) félautomata és pumpás működésű típusok;

c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;

d) az a), b) és c) alpontokban engedélyezés alá vont fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatlakozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek, lángrejtők;

e) az a), b) és c) pontokban engedélyezés alá vont fegyverek csomagolóeszközei, hordtáskái;

f) az a), b) és c) pontokban engedélyezés alá vont fegyverek makettjei, metszetei.

II. fejezet

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint (ML 2):

a) ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai lángszórók, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök,

b) katonai füst-, gáz- és pirotechnikai vetők vagy generátorok,

c) fegyver célzókészülékek,

d) az a), b) és c) pontokban engedélyezés alá vont fegyverek tartozékai, csomagolóeszközei, hordtáskái,

e) az a), b) és c) pontokban engedélyezés alá vont fegyverek makettjei, metszetei.

III. fejezet

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint (ML 3):

a) az I., II. vagy XII. fejezetek által engedélyezés alá vont fegyverek és fegyverzetek lőszerei,

b) kifejezetten az a) pontban szereplő lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek,

c) az a) és b) pontokban szereplő lőszerek, gyújtószerkezetek részegységei, csomagolóeszközei, beleértve a fegyvertartozékokat nem képező rakaszokat, tárakat is.

IV. fejezet

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanóeszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4):

a) bombák, torpedók, gránátok, füstgránátok, nem irányított rakéták (reaktív eszközök), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanótöltetek, rombolóeszközök és rombolókészletek, pirotechnikai eszközök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják),

b) kifejezetten az a) pontban engedélyezés alá vont tételek alábbi műveleteire tervezett berendezések: azok kezelése, ellenőrzése, működtetése, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátása, indítása, lerakása, élesítése, hatástalanítása, zavarása, robbantása vagy érzékelése.

V. fejezet

Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztóeszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő- és ellentevékenység berendezései a következők szerint, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5):

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzóberendezések és fegyverzet tűzvezető rendszerek,

b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek, felderítés, adatelemzés, felismerés, vagy azonosítás berendezései, és szenzor integrációs berendezések,

c) az a) és b) pont által engedélyezés alá vont eszközök elleni ellentevékenység eszközei,

d) az a) és b) pont által engedélyezés alá vont eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint (ML 6):

a) kifejezetten katonai célra tervezett vagy módosított szárazföldi járművek, azok részegységei és alkatrészei:

1. harckocsik (tankok) és más katonai fegyverrel ellátott járművek és olyan katonai járművek, amelyek fegyverek elhelyezésére szolgáló előbeépítésekkel, vagy aknalerakó, vagy a IV. fejezet szerinti engedélyezés alá vont fegyverzet indítására szolgáló eszközökkel vannak ellátva,

2. páncélozott járművek,

3. kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek,

4. katonai célra kialakított szállító járművek, mentő (javító) járművek, járművek, műszaki eszközök, fegyverrendszerek vontatására, illetve lőszer szállítására, a rakomány megfelelő kezelésére szolgáló berendezések,

b) összkerék-meghajtású járművek, amelyek terepjáró képességgel rendelkeznek, és már eredetileg is úgy készültek, vagy utóbb lettek ellátva a III. szintnek megfelelő vagy jobb ballisztikai (golyóálló) védelmi képességet biztosító anyagokkal,

c) az a) és b) pontokban szereplő járművek kipróbálására, vizsgálatára kifejlesztett eszközök, berendezések.

VII. fejezet

Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák a következők szerint (ML 7):

a) katonai felhasználásra alkalmas biológiai ágensek és radioaktív anyagok, amelyek képesek emberekben, állatokban, berendezésekben, csapatokban vagy környezetben kárt tenni, és. vegyi fegyver (CW) harcanyagok,

b) vegyi fegyver (CW) bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok,

c) könnygázok és tömegoszlató anyagok,

d) a következőkben felsoroltak szétterítésére (szétszórására) kifejezetten katonai célra tervezett vagy módosított berendezések és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

1. anyagok és ágensek, amelyek az a) vagy c) pont szerint kerülnek engedélyezésre, vagy

2. vegyi fegyverek (CW), amelyek a b) pont szerinti prekurzorokból készülnek,

e) védő- és semlegesítő berendezések, azok kifejezetten ilyen célra tervezett részegységei, és különleges összetételű vegyi keverékek:

1. kifejezetten védelmi célra tervezett, vagy katonai célra módosított berendezés az a) vagy c) pont szerinti anyagok ellen és kifejezetten ahhoz tervezett részegységek, idetartoznak a kifejezetten nukleáris, biológiai vegyi szűrésre tervezett vagy módosított légkondicionáló berendezések, védőruházat,

2. kifejezetten vegyi mentesítésre tervezett vagy katonai célra módosított berendezések és azok részegységei, amelyek az a) pont szerinti anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítését szolgálják,

3. kifejezetten vegyi mentesítésre kifejlesztett/előállított vegyi keverékek, amelyek az a) pont szerinti anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítését szolgálják,

f) kifejezetten katonai célra tervezett, az a) vagy c) pont alatt engedélyezésre kerülő anyagok felderítésére és azonosítására szolgáló berendezések és azok részegységei,

g) a kifejezetten az a) pont alatt engedélyezésre kerülő vegyi harcanyagok (CW)/ágensek érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott „Biopolimerek” és az ezek előállításához használt specifikus sejtkultúrák,

h) vegyi harcanyagok (CW) semlegesítésére és lebontására szolgáló „Biokatalizátorok” és biológiai rendszerek.

VIII. fejezet

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők a következők szerint (ML 8):

a) „Robbanóanyagok” és azok tartozékai,

b) „Hajtóanyagok”,

c) pirotechnikai eszközök, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik és azok keverékei,

d) „Oxidánsok” és azok keverékei,

e) „Kötőanyagok, lágyítók, monomerek, polimerek”,

f) „Adalékanyagok”,

g) „Prekurzorok”,

h) kifejezetten az a)-g) pontok alatt szereplő anyagok tárolására és szállítására kifejlesztett csomagolóeszközök.

IX. fejezet

Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei a következők szerint (ML 9):

a) hadihajó és kifejezetten támadó vagy védekező tevékenységre tervezett vagy módosított (felszíni vagy víz alatti) vízi jármű, tekintet nélkül arra, hogy átalakították-e polgári használatra, függetlenül a jelenlegi állapotától vagy üzemeltetési feltételeiről, és attól, hogy rendelkezik-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei,

b) hajtóművek (motorok):

1. dízelmotorok kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezve,

2. elektromos motorok kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezve,

3. antimágneses dízelmotorok kifejezetten katonai célra tervezve,

c) víz alatti érzékelés eszközei kifejezetten katonai használatra és azok irányítására,

d) tengeralattjáró- és torpedóhálók,

e) irányítási és navigációs berendezések (lásd a XI. fejezet h) pontjában),

f) kifejezetten katonai célra tervezett hajótest áthatolok és csatlakozók, amelyek a hajótesten kívüli berendezésekkel való kölcsönös együttműködésre képesek.

g) alacsony zaj szintű csapágyak gáz- vagy mágneses felfüggesztéssel, aktív jel- és vibráció elnyomásvezérlés, és azok a berendezések, amelyek kifejezetten katonai használatra tervezett csapágyakat foglalnak magukba.

X. fejezet

Repülőgép, személyzet nélküli légi jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek vagy módosítottak a következők szerint (ML 10):

a) harci repülőgép (beleértve a merev és forgószárnyas eszközöket) és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek/alkatrészek,

b) egyéb repülőgép (beleértve a merev és forgószárnyas eszközöket), kifejezetten katonai alkalmazásra tervezve vagy módosítva, amely magába foglalja a katonai felderítő, csata, katonai kiképző, szállító és légi deszant, vagy katonai berendezést ledobó, logisztikai támogató repülőgépet, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek/alkatrészek,

c) személyzet nélküli légi járművek és kapcsolódó berendezések kifejezetten katonai alkalmazásra tervezve vagy módosítva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek/alkatrészek,

d) légi hajtóművek kifejezetten katonai használatra tervezve vagy módosítva, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek,

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag-utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az a) vagy b) pont alapján engedélyezés alá vont repülőgéphez való használatra, vagy a d) pont alapján engedélyköteles légi hajtóműhöz terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek,

f) nyomás alatti üzemanyag-feltöltők, nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezések, kifejezetten hadműveleti területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgálóeszközök, amelyeket kifejezetten az a) vagy b) pont alapján engedély alá vont repülőgépekhez való használatra, vagy a d) pont alapján engedély alá vont légi járművekhez terveztek,

g) túlnyomásos légzőkészülékek és részleges túlnyomás alatt álló ruhák repülőgépen való használatra, antigravitációs ruhák, katonai védősisakok és védő álarcok, repülőgépen, vagy rakétáknál használatos folyékony-oxigén-átalakítók, katapultok és töltet által működésbe hozható eszközök vészhelyzetben a személyzet repülőgépből történő kimentésére,

h) harcoló személyzet által használt ejtőernyők és kapcsolódó berendezések, valamint teher ledobására, vagy a repülőgép lassítására használatos eszközök:

1. ejtőernyők célba ugráshoz felderítők (rohamcsapatok) részére, vagy légi deszantosok ledobásához,

2. teher ejtőernyők,

3. siklóernyők, kihúzó ernyők, fékezőernyők a ledobott testek stabilizálásához és irányításához (visszatérő kapszulák, katapultülések, bombák),

4. fékezőernyők katapultülés rendszerekhez, a mentőernyők működésbe hozatala és lelobbanása sorrendjének szabályozására,

5. mentő (visszatérő) ernyők irányított rakétákhoz, pilóta nélküli repülőgépekhez (cél eszközökhöz), vagy űrjárművekhez,

6. megközelítő és/vagy célba juttató, továbbá a leszálláslassító ernyők,

7. más katonai ejtőernyők,

8. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokra tervezett berendezések (ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs eszközök),

i) ejtőernyővel ledobott terhek automatikus irányító rendszerei, kifejezetten katonai használatra tervezett vagy módosított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berendezést is.

XI. fejezet

A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11):

a) kifejezetten katonai célra kifejlesztett híradó és informatikai eszközök, kapcsolástechnikai eszközök és berendezések, adatátviteli eszközök, kiegészítő készletek, beleértve a Jegyzék hatálya alá tartozó eszközökbe utólag beépített, illetve leválasztható ilyen eszközöket, berendezéseket is,

b) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezések (úgy mint oda nem tartozó vagy hibás jelek a radar- vagy rádiókommunikációs vevőkbe történő bejuttatásra tervezett berendezéseken vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket,

c) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek,

d) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra vagy ilyen hírszerzési és megfigyelési tevékenység elhárítására terveztek,

e) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró vagy hamis jeleket továbbító berendezések,

f) biztonsági adatfeldolgozó berendezés, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések,

g) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés,

h) irányítási és navigációs berendezések.

XII. fejezet

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök a következők szerint, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12):

a) a célpont megsemmisítésére vagy a kiadott tűzfeladat visszavonásának foganatosítására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek,

b) kifejezetten e célra tervezett vizsgáló- és érzékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

XIII. fejezet

Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok az alábbiak szerint (ML 13):

a) páncéllemezek:

1. kifejezetten katonai szabvány vagy követelmény szerint gyártva vagy

2. katonai alkalmazásnak megfelelő,

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai (golyóálló) védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek/elemek/alkatrészek,

c) katonai sisakok,

d) testvédő páncélzat és védőruházat katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek.

XIV. fejezet

Kifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14):

A „kifejezetten katonai gyakorlóeszköz” fogalom magába foglalja:

a) a katonai célú támadásgyakorló eszközöket,

b) a repülésoktató eszközöket,

c) a lokátorcélzó gyakorlóeszközöket,

d) a lokátor-célpont generátorokat,

e) a ballisztikai (lövész) oktatóberendezéseket,

f) a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközeit,

g) a repülésszimulátorokat (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat),

h) a lokátor oktatóberendezéseket,

i) a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktatóberendezést, navigációs oktatóberendezést, rakéta indítását oktató berendezéseket, célberendezéseket, pilóta nélküli (cél) repülőgépeket, fegyverzetgyakorló berendezéseket, pilóta nélküli repülőgép gyakorlóberendezést, mobil gyakorlóegységeket,

j) a katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezéseket.

XV. fejezet

Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging), vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények az alábbiak szerint (ML 15):

a) rögzítő- és képfeldolgozó berendezések,

b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések,

c) képerősítő berendezések,

d) infravörös vagy termikus képletapogató berendezések,

e) képletapogató lokátor-szenzor berendezések,

f) az a)-e) pontok szerint engedélyezés alá vont berendezésekhez zavaró- és zavaráselhárító berendezések.

XVI. fejezet

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I-IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16).

XVII. fejezet

Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17):

a) önállóan alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint:

1. zárt vagy félig zárt rendszerű (ismételt belégzésű) készülék kifejezetten katonai használatra tervezve (kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve),

2. kizárólag a nyitott rendszerű készülék katonai használatra történő átalakításához tervezett elemek/alkatrészek,

3. kifejezetten katonai használatra tervezett gyártmányok az önálló alámerülő és víz alatti úszó készülékhez,

b) kifejezetten katonai használatra tervezett szerkezeti elemek,

c) kifejezetten katonai használatra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások a jel elfojtásához,

d) kifejezetten harctéri használatra tervezett műszaki (utász) eszközök,

e) robotok, robotvezérlések és robotvégrehajtók, amelyek a következő jellemzők valamelyikével bírnak:

1. kifejezetten katonai használatra tervezték,

2. hidraulikavezetékek védelmét magában foglaló elemek a kívülről ballisztikai repeszek által okozott lyukasztás ellen (pl. öntömítő vezetéket foglal magába) és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezett, vagy

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezett, vagy minősített,

f) a kifejezetten katonai használatra tervezett berendezésekkel kapcsolatban használatos műszaki adatbázis (parametrikus könyvtár),

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukban foglalják a „nukleáris reaktorokat”, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek és a kifejezetten katonai használatra azokhoz tervezett vagy módosított elemeket/alkatrészeket,

h) kifejezetten katonai használatra tervezett jelkibocsátást elnyomó (csökkentő) olyan berendezés és anyag, amit a jelen Jegyzék máshol nem sorol az engedélyköteles termékek közé,

i) kifejezetten katonai „nukleáris reaktorok” részére tervezett szimulátorok,

j) kifejezetten katonai berendezéseket kiszolgáló mobil javítóműhelyek,

k) kifejezetten katonai használatra tervezett harctéri vagy tábori körülmények között alkalmazható generátorok,

l) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított konténerek,

m) komphajók, amelyeket jelen Jegyzék máshol nem sorol az engedélyköteles termékek közé, valamint kifejezetten katonai használatra tervezett hidak és pontonok (állóhajók),

n) kifejezetten a IV., VI., IX. vagy X. fejezetek szerint engedélyköteles termékek fejlesztéséhez tervezett teszt (kísérleti) modellek.

XVIII. fejezet

Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához, az alábbiak szerint (ML 18):

a) kifejezetten a jelen Jegyzék alapján engedélyezésre kerülő termékek előállításához/gyártásához tervezett, vagy módosított termelőberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/részegységek/alkatrészek,

b) kifejezetten a jelen Jegyzék alapján engedélyezésre kerülő termékek tanúsításához, minősítéséhez és ellenőrzéséhez tervezett környezetállósági, ellenőrző/próba állomások és az azokhoz tervezett berendezések.

XIX. fejezet

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19):

a) a célpont megsemmisítésére vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására tervezett lézerrendszerek,

b) a célpont megsemmisítésére vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására alkalmas részecskesugárzó rendszerek,

c) a célpont megsemmisítésére vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek,

d) kifejezetten az a)-c) pontban engedélyezés alá vont rendszerek felderítésére, vagy azonosítására, illetve az ellenük való védelemre tervezett berendezések,

e) az a)-d) pontban engedélyezés alá vont rendszerek, berendezések és alkatrészek fizikai tesztmodelljei és a vonatkozó teszteredmények,

f) folyamatos vagy pulzáló lézerrendszerek, amelyek arra lettek tervezve, hogy maradandó vakságot okozzanak a nem erősített látásnak, pl. szabad szemnek vagy látást javító eszközzel ellátott szemnek.

XX. fejezet

Kriogén és szupravezető berendezések az alábbiak szerint, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20):

a) kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (-170 °C) alatti hőmérsékleten fennmaradni és működni,

b) olyan szupravezető villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők.

XXI. fejezet

„Szoftver”, a következők szerint (ML 21):

a) kifejezetten a jelen Jegyzékben engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftver,

b) speciális „szoftver” az alábbiak szerint:

1. kifejezetten az alábbiak számára tervezett „szoftver”:

a) katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése,

b) katonai fegyverrendszerekben alkalmazott „szoftver” kifejlesztése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása,

c) a XIV. fejezetben engedélyezés alá vont katonai műveletek modellezése vagy szimulálása,

d) Vezetési, Hírközlési, Irányítási és Hírszerzési (Command, Communications, Control and Inteligence - C3I) vagy Vezetési, Hírközlési, Irányítási, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and Inteligence - C4I) rendszeralkalmazások,

2. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai harci fegyverek hatásának kiértékelésére szolgáló „szoftver”

3. az a), b) 1. vagy b) 2. alpontok szerint nem engedélyköteles „szoftver”, amely kifejezetten arra van tervezve vagy módosítva, hogy lehetővé tegye az V. fejezet, a VII. fejezet f) pontja, a IX. fejezet c) és e) pontja, a X. fejezet e) pontja, a XI., a XIV-XV. fejezet, a XVII. fejezet i) pontja vagy a XVIII. fejezet alapján engedélyköteles berendezések számára katonai rendeltetés betöltését.

XXII. fejezet

Technológia a következők szerint (ML 22):

a) jelen Jegyzék szerinti „Technológia” a jelen Jegyzék alapján engedélyköteles termékek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló és a VII. fejezet alapján nem engedélyköteles „technológia”,

b) „Technológia”, amely a jelen Jegyzékben felsorolt termékek teljes gyártási eljárásának tervezésére, az elemek, részegységek, alkatrészek összeszerelésére, és azok működtetésére, üzemeltetésére és javítására szolgál még akkor is, ha a gyártási eljárás elemei nem engedélykötelesek.

XXIII. fejezet

Kifejezetten katonai célú felszerelések * 

a) kifejezetten katonai alkalmazásra kifejlesztett, hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök,

b) egyéni álcázó- és takaróeszközök,

c) kifejezetten katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, felszerelések.

XXIV. fejezet

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások * 

a) kifejezetten katonai célú szállítások,

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, az I-VII., valamint a IX-XXI. fejezetekben szereplő termékek rendszeresítésével, üzemeltetésével, üzemben és rendszerben tartásával, illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások,

c) kifejezetten veszélyes, vagy speciális jellege miatt oda sorolható termékek - beleértve az I-IV., a VII-VIII., a X-XIII., a XV. és a XIX. fejezetben felsorolt termékeket - hatástalanítására, megsemmisítésére vagy az azzal összefüggő tevékenységekre irányuló szolgáltatások.

XXV. fejezet

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök * 

1. Kényszerítő eszközök:

a) gumibotok,

b) elektromos sokkoló eszközök,

c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök az alábbiak szerint:

1. kézbilincs,

2. lábbilincs, szorítóbilincs,

3. hüvelykujjbilincs, illetve -szorító és különleges rendeltetésű eszközök,

d) klórbenzál-malononitrilt (CS) és klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázfajták,

e) természetes hatóanyagok.

2. Bűnfelderítő eszközök:

a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés,

b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés,

c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek,

d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai,

e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, illetve ezek alkatrészei és tartozékai:

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok,

2. ujjlenyomat-elemzők, monitorok és berendezések,

3. automatizált ujjlenyomat-azonosító és keresőrendszerek,

4. pszichológiai stresszelemző berendezések,

5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő berendezésekhez és rendszerekhez.

XXVI. fejezet

Titkosszolgálati eszközök * 

1. Lehallgatóeszközök, azok alkatrészei és tartozékai:

a) közvetlen beszéd titkos lehallgatására, továbbítására, rögzítésére tervezett, gyártott vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható eszközök:

1. elektronikus erősítővel ellátott fal (kontakt) mikrofonok és sztetoszkópok,

2. lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve ultrahangos elven működő lehallgatórendszer és elemei,

3. beépíthető miniatűr, esetleg távvezérelhető adóberendezések és azok speciális vevőkészülékei,

4. különféle rejtő eszközökbe épített vagy ruházat alá rejthető kisméretű adók, az azokhoz tartozó vevők és hangrögzítő eszközök,

5. a 10 órát meghaladó felvételi idejű miniatűr hangrögzítő eszközök,

6. nagyérzékenységű parabola-, puskamikrofonok,

7. szubminiatűr elektret mikrofonok és akusztikus szondák,

b) digitális vagy analóg információkat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai vagy egyéb eszközökből vagy a hozzájuk használható információhordozókon tárolt információk bármilyen módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére tervezett, gyártott vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható eszköz,

c) vezetékes és/vagy vezeték nélküli beszéd és nem beszéd jellegű információt továbbító távközlési rendszerek, harmadik félként történő titkos lehallgatására tervezett, gyártott vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható eszköz.

2. Lehallgatóeszközök felderítésére, működésének kimutatására szolgáló eszközök:

a) telefonvonal-ellenőrző, a telefonbeszélgetés védelmét szolgáló, lehallgatást detektáló berendezések,

b) szélessávú zavaradók, akusztikus „fehérzaj” generátorok,

c) rejtett adók felderítésére és helyének meghatározására szolgáló detektorok,

d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszköz passzív lehallgató-berendezések felderítésére,

e) ruházat alá rejthető, a beszélgetőpartnernél lévő adóberendezés vagy működő magnetofon felfedését biztosító eszközök.

3. A titkos vizuális megfigyelés eszközei: .

a) emberek, emberi tevékenység vagy azzal összefüggő cselekmények titkos megfigyelésére, rögzítésére (dokumentálására), illetve az így nyert információ továbbítására és feldolgozására tervezett, gyártott vagy erre lényeges átalakítás nélkül használható eszközök:

1. kisméretű, nagy felbontású és érzékenységű CCD kamerák és azok tartozékai,

2. rejtő eszközbe, vagy ruházat alá rejtett miniatűr kamerák és tartozékaik,

3. mikrohullámú tartományban üzemelő videojeltovábbító berendezések és ezek vevői,

4. az elektromos hálózatot felhasználó videojeltovábbító berendezések és ezek vevői,

5. kis belépőnyílású fiberoszkópok, illetve az üvegszáloptikát felhasználó rejtett megfigyelést lehetővé tevő rendszer és az ezek fényképezőgéphez vagy videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok,

b) korlátozott fényviszonyok mellett működő (segédmegvilágítást nem igénylő) és különleges fotósokszorozó, csövet vagy optikai elemet, alkatrészt tartalmazó eszközök, így különösen: éjszakai fényképezésre és videofelvétel készítéséhez felhasználható 2. és 3. generációs fényerősítő berendezések és tartozékaik,

c) infravörös tartományban működő speciális rendőrségi éjjellátó készülékek és azok tartozékai.

4. A titkos behatolás eszközei:

a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes nyitására tervezett és gyártott eszközök, „technológiák”, tartozékaik és alkatrészük,

b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló, vagy működésképtelenséget kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és ezek tartozékai.

5. Rejtjelző és titkosító berendezések:

a) távközlési és informatikai rendszerekben használatos rejtjelző és titkosító eszközök, gépek, berendezések, és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és tartozékai,

b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, szállítására tervezett vagy használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek.

6. Egyéb eszközök:

a) ruházat alá rejthető, vezeték nélküli fülhallgatóval ellátott kommunikációs rendszer,

b) irány- és helymeghatározásra használható miniatűr jeladók és ezek speciális vevői.


  Vissza az oldal tetejére