Időállapot: közlönyállapot (2005.X.21.)

2005. évi CX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E törvény eltérő rendelkezésének hiányában a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvényt, a Büntető Törvénykönyvet és a büntetőeljárásról szóló törvényt az Európai Unió tagállamaival (a továbbiakban: tagállam) e törvény alapján folytatott eljárásokban is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § A 2003. évi CXXX. törvény 3. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:

„(4) Ha az európai elfogatóparancs több bűncselekményre vonatkozik, és e bűncselekmények közül legalább egy megfelel az (1) bekezdésben meghatározott, a büntetési tétel felső határára vonatkozó előírásnak, az átadás a többi, olyan bűncselekményre is engedélyezhető, amely ennek az előírásnak nem felel meg, de a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősül.”

3. § A 2003. évi CXXX. törvény 4. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az európai elfogatóparancs végrehajtását meg kell tagadni:]

e) ha a keresett személyt egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerősen felmentették, vagy jogerősen elítélték, feltéve, hogy a büntetést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó állam joga szerint az nem hajtható végre;”

4. § A 2003. évi CXXX. törvény 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a terhelttel szemben büntetőeljárást kell lefolytatni, az Európai Unió valamely tagállamában történő elfogása és átadása érdekében a bíróság haladéktalanul európai elfogatóparancsot bocsát ki. Ha a terhelten jogerősen kiszabott szabadságvesztést kell végrehajtani, az európai elfogatóparancsot a büntetés-végrehajtási bíró bocsátja ki. Az európai elfogatóparancsot a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak kell megküldeni.”

5. § A 2003. évi CXXX. törvény 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tagállami igazságügyi hatóság által előterjesztett, a 37. §-ban meghatározott eljárási jogsegélyformák iránti megkeresés fogadására és teljesítésére az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amelynek területén a visszaadni kért tárgy található, az ideiglenesen átszállítani kért személyt fogva tartják, a kihallgatni kért személy lakik vagy tartózkodik, illetve a kihallgatni kért személyt fogva tartják.”

6. § (1) A 2003. évi CXXX. törvény 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A legfőbb ügyész engedélyével az ügyész, illetve a tagállam igazságügyi vagy nyomozó hatósága közös nyomozó csoport létrehozását kezdeményezheti, ha

a) a már megindult büntetőeljárásban a több tagállamra kiterjedő bűncselekmény felderítése különösen bonyolult;

b) a bűncselekmény miatt több tagállam folytat büntetőeljárást, és ezért a nyomozások összehangolására van szükség.”

(2) A 2003. évi CXXX. törvény 55. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A legfőbb ügyész, illetőleg az általa kijelölt ügyész az érintett tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatósággal - az érintettség mértékét is figyelembe véve - állapodik meg abban, hogy a közös nyomozó csoport mely tagállam területén működjön.”

7. § A 2003. évi CXXX. törvény 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közös nyomozó csoport a legfőbb ügyész, illetőleg az általa kijelölt ügyész és a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóság közötti eseti megállapodással jön létre.”

8. § A 2003. évi CXXX. törvény a következő IV. Fejezettel egészül ki, és a jelenlegi IV. Fejezet jelölése V. Fejezetre, a jelenlegi V. Fejezet jelölése VI. Fejezetre módosul:

IV. Fejezet

A BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ, AZ ELKOBZÁS ALÁ ESŐ DOLOG ÉS A VAGYONELKOBZÁS ALÁ ESŐ VAGYON MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁSI JOGSEGÉLY

1. Cím

A bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog és a vagyonelkobzás alá eső vagyon megőrzését biztosító tagállami igazságügyi hatóság határozatának végrehajtása

67/A. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés során a Magyar Köztársaság igazságügyi hatósága közvetlenül végrehajtja egy tagállami igazságügyi hatóság által

a) a bizonyítási eszközök felderítése, összegyűjtése, biztosítása vagy felhasználása végett, illetőleg

b) az elkobzás, illetőleg a vagyonelkobzás biztosítása érdekében

kibocsátott határozatot, ha azt az e törvény 3. számú melléklete szerinti formanyomtatvány tanúsítvánnyal (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: tanúsítvány) együtt, magyar nyelven a magyar igazságügyi hatóságnak megküldték, és a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog, illetve a vagyonelkobzás alá eső vagyon a Magyar Köztársaság területén található.

(2) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot a magyar jog szerint az ilyen határozatot kibocsátani (kényszerintézkedést elrendelni) és a végrehajtás iránt intézkedni jogosult magyar igazságügyi hatóság hajtja végre.

(3) Ha ugyanazon bizonyítási eszköz, elkobzás alá eső dolog, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyon biztosítására vonatkozóan két vagy több tagállam igazságügyi hatósága bocsátott ki határozatot, az összes körülmény mérlegelésével kell dönteni arról, hogy melyik tagállam igazságügyi hatósága által kibocsátott határozatot hajtsák végre. A döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni különösen a bűncselekmény súlyára és elkövetési helyére, a határozat kibocsátásának időpontjára.

(4) A tagállami igazságügyi hatóság által megküldött határozat végrehajtására az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amelynek területén a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog, illetve a vagyonelkobzás alá eső vagyon található. Ha a határozat kibocsátásának alapjául szolgáló bűncselekmény miatt Magyarországon büntetőeljárás van folyamatban, a határozat végrehajtására az a magyar igazságügyi hatóság illetékes, amely a magyar büntetőeljárást folytatja.

(5) Ha a magyar igazságügyi hatóságnak a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtására nincs hatásköre, vagy nem rendelkezik illetékességgel, azt haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar igazságügyi hatósághoz, és az áttételről a kibocsátót értesíti.

67/B. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot, az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekményfajták esetében a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül végre kell hajtani.

(2) Ha a határozatot kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság államának joga szerint annak a bűncselekménynek a büntetési tétele felső határa, amely miatt a határozat végrehajtását kérik, nem éri el a háromévi szabadságvesztést, illetőleg szabadságelvonással járó intézkedést, a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot csak akkor lehet végrehajtani, ha a bűncselekmény megfelel az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények valamelyikének.

(3) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt bűncselekményfajták esetében a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot akkor lehet végrehajtani, ha az a cselekmény, amely miatt a határozat végrehajtását kérik, a magyar törvény szerint bűncselekménynek minősül.

67/C. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtását meg kell tagadni, ha

a) a 67/B. § (2)-(3) bekezdésében említett esetben a határozat alapjául szolgáló cselekmény a magyar törvény szerint nem bűncselekmény;

b) a magyar törvény szerint a határozat alapjául szolgáló bűncselekmény büntethetősége vagy a kiszabott büntetés elévült;

c) a Magyar Köztársaságban, illetőleg egy tagállamban a terhelt ellen a határozat kibocsátásának alapjául szolgáló cselekmény miatt már olyan határozatot hoztak, amely a büntetőeljárás megindításának akadályát képezi, vagy amely alapján az elkobzást, a vagyonelkobzást, illetve az ennek megfelelő büntetést vagy intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó tagállam joga szerint az nem hajtható végre;

d) a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerősen elítélték, feltéve, hogy az elkobzást, a vagyonelkobzást, illetve az ennek megfelelő büntetést vagy intézkedést már végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a jogerős ítéletet hozó állam joga szerint az nem hajtható végre, illetőleg a terheltet egy harmadik államban ugyanazon cselekmény miatt jogerősen felmentették;

e) a tagállami igazságügyi hatóság által megküldött tanúsítvány nyilvánvalóan nem a mellékelt, intézkedést elrendelő határozatra vonatkozik;

f) a hiánypótlásra, kijavításra tűzött határidő eredménytelenül eltelt, illetőleg a 67/D. § (2) bekezdésére figyelemmel kiegészített határozat végrehajtása továbbra sem lehetséges;

g) a határozat közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet (Be. 551. §), illetve nemzetközi jogon alapuló mentességet (Be. 553. §) élvező személy birtokában lévő bizonyítási eszközre, elkobzás alá eső dologra vagy vagyonelkobzás alá eső vagyonra vonatkozik, és a mentelmi jogot nem függesztették fel, az arra jogosult az előzetes hozzájárulását nem adta meg, illetve a nemzetközi jogon alapuló mentességet nem függesztették fel;

h) a végrehajtást magyar törvény kizárja.

(2) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása nem tagadható meg az adókkal és az illetékekkel, a vámokkal és a devizával kapcsolatos bűncselekmények esetén amiatt, hogy a magyar jog nem ismer ugyanolyan adót vagy illetéket, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás terén, mint a kibocsátó tagállam joga.

67/D. § (1) A magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása feltételeinek fennállásáról határozatot hoz, amelyet a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság részére megküld. A magyar igazságügyi hatóság a határozatában a magyar jogszabályok szerint állapítja meg az alkalmazandó intézkedést, és ennek megfelelően rendelkezik ezen intézkedés végrehajtásáról, úgy, hogy az a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen annak az intézkedésnek, amelyet a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat tartalmaz.

(2) A magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot hiányos, illetőleg pontatlan tanúsítvány alapján akkor hajthatja végre, ha a pontatlan, illetőleg hiányos adatok annak végrehajtását nem akadályozzák. Ha a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatban, illetőleg a tanúsítványban foglaltak alapján a határozat végrehajtása nem, vagy csak részben lehetséges, a magyar igazságügyi hatóság erről a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot haladéktalanul értesíti, a tanúsítvány, illetőleg a benne szereplő hiányzó vagy pontatlan adatok pótlására, kijavítására határidőt tűz, és ezzel egyidejűleg megjelöli azokat az adatokat, amelyek ismerete a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtásához szükséges.

(3) A magyar igazságügyi hatóság a tanúsítvány helyett olyan hivatalos iratot is elfogadhat, amely a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtásához szükséges adatokat megfelelő módon tartalmazza.

(4) A határozat végrehajtása más hivatalos irat vagy feltétel meglétéhez nem köthető.

67/E. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtásának megtagadásáról a magyar igazságügyi hatóság határozatot hoz, amelyet a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság részére megküld. A határozat indokolásában számot kell adni a megtagadás okáról. E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(2) A magyar igazságügyi hatóság haladéktalanul tájékoztatja a határozatot kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságot, ha annak végrehajtása akadályba ütközik, különösen ha a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon eltűnt, megsemmisült, a tanúsítványban meghatározott helyen nem található, illetőleg kiegészítő információ kérése ellenére nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a bizonyítási eszközt, az elkobzás alá eső dolgot vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyont a magyar igazságügyi hatóság megtalálja.

67/F. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása elhalasztható, ha e határozat alapjául szolgáló cselekmény miatt vagy azzal összefüggésben a Magyar Köztársaság területén büntetőeljárás van folyamatban, és e büntetőeljárás sikerét a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása jelentősen veszélyeztetné.

(2) Ha a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozattal érintett bizonyítási eszközt, elkobzás alá eső dolgot, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyont a Magyar Köztársaság területén már lefoglalták, zár alá vették, valamint ha a vagyonelkobzás alá eső vagyon biztosítási intézkedés hatálya alatt áll, illetőleg a bizonyítási eszköz megőrzése érdekében számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzését rendelték el, a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot akkor kell végrehajtani, ha a kényszerintézkedést megszüntették, illetőleg feloldották.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, a magyar büntetőeljárásban elrendelt kényszerintézkedés megszüntetéséről, illetve feloldásáról szóló határozatot mindaddig nem lehet végrehajtani, amíg a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása érdekében a kényszerintézkedés fenntartására szükség van.

(4) A magyar büntetőeljárásban lefoglalt dolgot a Be. 155. §-a alapján nem lehet kiadni addig, amíg

a) a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása érdekében elrendelt kényszerintézkedést a magyar igazságügyi hatóság meg nem szüntette,

b) a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott, a lefoglalt bizonyítási eszköz átadására vonatkozó kérelem, illetve a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtása érdekében elrendelt kényszerintézkedés hatálya alatt lévő dolog, illetve vagyon elkobzására, illetve vagyon elkobzására vonatkozó határozat elismeréséről és végrehajtásáról a magyar igazságügyi hatóság nem hozott határozatot.

(5) A magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtásának elhalasztásáról határozatot hoz, amelyben a végrehajtás elhalasztásának időtartamát feltünteti; a végrehajtás elhalasztásáról szóló határozatot a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóságnak megküldi. E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(6) Ha a végrehajtás elhalasztásának oka megszűnt, a magyar igazságügyi hatóság haladéktalanul intézkedik a határozatban foglalt kényszerintézkedés elrendelése, illetőleg alkalmazása iránt. Erről a magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóságot írásban, azaz posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján értesíti.

67/G. § (1) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot a tagállami igazságügyi hatóság által kifejezetten kért és megjelölt szabályok szerint kell végrehajtani, ha ez nem összeegyeztethetetlen a magyar jogrendszer elveivel.

(2) A tagállami igazságügyi hatóság által kibocsátott határozat végrehajtásáról a magyar igazságügyi hatóság a tagállami igazságügyi hatóságot írásban, azaz posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján értesíti.

(3) Egyebekben az e fejezetben foglalt határozatok végrehajtása során a lefoglalásra, a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezésre, a zár alá vételre, illetve a biztosítási intézkedésre vonatkozó eljárási és végrehajtási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

67/H. § (1) Ha a magyar büntetőeljárás szabályai alapján a magyar igazságügyi hatóság a kényszerintézkedés megszüntetését tartja szükségesnek, erről a tagállami igazságügyi hatóságot értesíti, és a kényszerintézkedés megszüntetése előtt megfelelő határidőt állapít meg a tagállami igazságügyi hatóságnak annak érdekében, hogy észrevételt tegyen.

(2) Az e címben meghatározott eljárásokat soron kívül kell lefolytatni.

2. Cím

A bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog és a vagyonelkobzás alá eső vagyon megőrzését biztosító határozat kibocsátása

67/I. § (1) Ha a büntetőeljárás során lefoglalás, zár alá vétel, biztosítási intézkedés vagy számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése, illetőleg alkalmazása válik szükségessé, és a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog, illetve a vagyonelkobzás alá eső vagyon az Európai Unió valamely tagállama területén található, a Magyar Köztársaság igazságügyi hatósága a kényszerintézkedést elrendelő határozattal egyidejűleg kitölti az e törvény 3. számú melléklete szerinti tanúsítványt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a határozatot a tanúsítvánnyal együtt le kell fordítani annak a tagállamnak a hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, amelynek területén a bizonyítási eszköz, az elkobzás alá eső dolog, illetve a vagyonelkobzás alá eső vagyon található (végrehajtó tagállam). A magyar igazságügyi hatóság a lefordított határozatot és tanúsítványt a végrehajtó tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazságügyi hatósága számára közvetlenül küldi meg.

(3) A határozat rendelkező része - a Be.-ben foglaltakon kívül - tartalmazza,

a) hogy a kényszerintézkedés végrehajtása végett a magyar igazságügyi hatóság mely tagállam mely igazságügyi hatóságát keresi meg, valamint, szükség szerint

b) a lefoglalni kért bizonyítási eszköz átadása iránti kérelmet a kibocsátó magyar igazságügyi hatóság részére, vagy

c) rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a kényszerintézkedéssel érintett bizonyítási eszközt, elkobzás alá eső dolgot, illetve vagyonelkobzás alá eső vagyont a b) pont szerinti kérelem, illetőleg az elkobzására, illetve vagyonelkobzásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelem továbbításáig a végrehajtó tagállamban kell tartani.

(4) Ha a nyomozó hatóság lefoglalás vagy számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelését, illetőleg biztosítási intézkedés és zár alá vétel alkalmazását tartja szükségesnek olyan bizonyítási eszköz, elkobzás alá eső dolog vagy vagyonelkobzás alá eső vagyon tekintetében, amely az Európai Unió valamely tagállama területén található, előterjesztést tesz az ügyésznek az (1) bekezdésben meghatározott határozat meghozatala, vagy annak bíróságnál történő indítványozása iránt.

67/J. § (1) A magyar igazságügyi hatóság kérheti a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságától, hogy a határozatot a magyar jogszabályokban foglaltak szerint hajtsa végre. Ebben az esetben az alkalmazandó magyar jogszabályokat a tanúsítványban részletesen ismertetni kell.

(2) Ha a magyar igazságügyi hatóság által kibocsátott határozatot a végrehajtó tagállam igazságügyi hatósága az abban megjelölt adatok és feltételek alapján nem, vagy csak részben tudja végrehajtani, a magyar igazságügyi hatóság a végrehajtó tagállam igazságügyi hatósága által megjelölt feltételek teljesítése iránt haladéktalanul intézkedik.

67/K. § (1) A határozatot és a tanúsítványt posta, telefax vagy számítástechnikai rendszer útján kell megküldeni a végrehajtó tagállam hatáskörrel rendelkező és illetékes igazságügyi hatósága részére. A számítástechnikai rendszer útján továbbított határozatot minősített elektronikus aláírással kell ellátni.

(2) Ha a kibocsátó igazságügyi hatóság nem tudja megállapítani, hogy a megkeresett tagállamban melyik igazságügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a határozat végrehajtására, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjain keresztül szerzi be.

(3) Ha a 67/I. § (1) bekezdésében említett kényszerintézkedés elrendelésének oka megszűnt, a határozatot kibocsátó magyar igazságügyi hatóság ezt haladéktalanul közli a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságával.”

9. § A 2003. évi CXXX. törvény 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„102. § E törvény az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést biztosítja:

a) az Európai Unió 2000. május 29-én elfogadott egyezménye az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről;

b) az Európai Uniónak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezménye 2001. október 16-án elfogadott Kiegészítő jegyzőkönyve;

c) a Tanács 2002/465/IB kerethatározata (2002. június 13.) a közös nyomozócsoportokról;

d) a Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról;

e) a Tanács 2002/946/IB kerethatározata (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem büntetőjogi keretének megerősítéséről;

f) a Tanács 2003/577/IB kerethatározata (2003. július 22.) a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról;

g) a Tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról;

h) a Tanács 2002. február 28-i határozata az Eurojust létrehozásáról a súlyos bűncselekmények elleni közös fellépés megerősítése érdekében;

i) az Európai Uniónak az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezményének 2002. november 28-án elfogadott Kiegészítő Jegyzőkönyve.”

10. § A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 27. §-a az (1) bekezdés jelölést kapja, és a 27. § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a kiadott személy átadása az eljáró hatóságok bármelyikén kívül eső elháríthatatlan akadály miatt nem volt lehetséges, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott kiadatási letartóztatás, illetőleg a 23. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes kiadatási letartóztatás határideje oly módon hosszabbodik meg, hogy az elháríthatatlan akadály megszűnését követően legalább húsz nap álljon rendelkezésre a kiadott személy átadására. A kiadott személyt ezen határidő lejárta után haladéktalanul szabadon kell bocsátani.”

11. § E törvény 8. §-a a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározat 1-11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

12. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2003. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete helyébe e törvény I. számú melléklete lép, és a 2003. évi CXXX. törvény az e törvény II. számú mellékletében foglalt 3. számú melléklettel egészül ki.

I. számú melléklet a 2005. évi CX. törvényhez

[1. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez]

E törvény 3. §-a (2) bekezdése és 67/B. §-a (3) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajták Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
bűnszervezetben való részvétel bűnszervezetben részvétel bűntette
bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények
263/C. § (1) bek.
137. § 8. pont
terrorizmus terrorcselekmény bűntette 261. §
emberkereskedelem emberkereskedelem bűntette 175/B. §
vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (2) bek. a) pont
üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (3) bek. c) pont
gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette erőszakos közösülés bűntette
szemérem elleni erőszak bűntette
195/A. §
197. §
198. §
megrontás bűntette 201-202. §
kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával
elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette
205. § (3) bek. a) pont
kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz)
282. § (2) bek. a)-b) pont;
282. § (3) bek. b) pont,
(4) bek., (5) bek. b) pont
kábítószerrel visszaélés bűntette
(kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
282/A. §
kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282/B. § (1)-(4) bek.,
(6) bek., (7) bek. b) pont
(országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette
(országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
282/C. § (2)-(4) bek.
kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette 283/A. § (1) bek.
fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme nemzetközi jogi kötelezettség katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette 261/A. § (3) bek. a) pont

263. §
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette 263/A. §
lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette 263/B. §
fegyvercsempészet bűntette
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette 264/C. §
korrupció vesztegetés bűntette 250-255. §
befolyással üzérkedés bűntette 256. §
nemzetközi kapcsolatban vesztegetés bűntette 258/B-258/D. §
nemzetközi kapcsolatban befolyással
üzérkedés bűntette 258/E. §
csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 314. §
bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása bűnpártolás bűntette (amennyiben a bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködéssel követik el) 244. § (2) bek.
pénzmosás bűntette 303. §, 303/A. §
pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának bűntette 303/B. § (1) bek.
orgazdaság bűntette 326. § (3)-(6) bek.
pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is pénzhamisítás bűntette 304. § (1)-(3) bek.
számítógépes bűncselekmények számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétség és bűntett 300/C. §
számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége és bűntette 300/E. §
környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is környezetkárosítás bűntette
természetkárosítás bűntette
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette
280. §
281. §
281/A. §(1)-(2) bek.
segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz embercsempészés bűntette 218. §
szándékos emberölés, súlyos testi sértés emberölés bűntette
erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
166. §-a (4) bek. kivételével
167. §
testi sértés bűntette 170. § az (1) és (6) bek. kivételével
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti eredményt kivéve 171. § (3) bek.
közlekedés biztonsága elleni bűntett 184. § (2) bek.
vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette 185. § (2) bek.
közúti veszélyeztetés bűntette 186. § (2) bek.
ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette 188. § (2)-(3) bek.
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme emberi test tiltott felhasználása bűntette 173/I. §
emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés kényszerítés bűntette
személyi szabadság megsértése bűntette
emberrablás bűntette
jogellenes fogva tartás bűntette
174. §
175. §
175/A. §
228. §
rasszizmus és idegengyűlölet lelkiismeret és vallásszabadság megsértésének bűntette 174/A. §
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak bűntette 174/B. §
közösség elleni izgatás bűntette 269. §
szervezett fegyveres rablás rablás bűntette
kifosztás bűntette
321. § (3) bek. a) és c) pont
és (4) bek. b)-c) pont
322. § (2) bek. b) pont
kulturális javak - ideértve a régiségeket és műtárgyakat is - tiltott kereskedelme orgazdaság egyes esetei
csempészet bűntette
vámorgazdaság bűntette
kulturális javakkal visszaélés bűntette
326. § (3) bek.
312. § (2) bek. d) pont
312. § (2) bek. d) pont
216/B. §
csalás csalás bűntette 318. §
adócsalás vétsége és bűntette 310. §
munkáltatással összefüggésben elkövetett csalás vétsége és bűntette 310/A. §
zsarolás és védelmi pénz szedése zsarolás bűntette
kényszerítés bűntette
323. §
174. §
termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése bitorlás bűntette
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette
329. §
329/A. §
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette 329/B. §
jogkezelési adat meghamisítása vétsége 329/C. §
iparjogvédelmi jogok megsértése vétsége és bűntette 329/D. §
hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés közokirat-hamisítás bűntette
hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette
274. § (1) bek.
275. §
visszaélés okirattal 277. §
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette 277/A. §
jövedékkel visszaélés elősegítésének bűntette 311/B. § (2) bek.
fizetőeszközök hamisítása pénzhamisítás bűntette 304. § (1)-(3) bek.
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette 313/C. § (3)-(6) bek.
hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme radioaktív anyaggal visszaélés bűntette 264. §
lopott gépjárművek kereskedelme csempészet bűntette 312. § (2)-(4) bek.
orgazdaság bűntette 326. § (3)-(6) bek.
erőszakos közösülés erőszakos közösülés bűntette 197. §
szemérem elleni erőszak bűntette 198. §
gyújtogatás közveszélyokozás bűntette 259. §
robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás bűntette 324. § (4) bek. c) pont
a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények 154. § és a 165. § kivételével
légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette 262. §
szabotázs rombolás bűntette 142. §
közveszélyokozás bűntette
közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette
259. § (1)-(3) bek.
260. § (1)-(2) bek.

II. számú melléklet a 2005. évi CX. törvényhez

[3. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez

E törvény 67/I. §-a értelmében a tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó igazságügyi hatóság:
Hivatalos megnevezése: ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: ..................................................................................................................................................................
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): .............................................................................................................................................
Ügyiratszám: ...............................................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (...)....................................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (...) ....................................................................................................................................
E-mail:..........................................................................................................................................................................................
A kibocsátó igazságügyi hatósággal folytatott kommunikáció nyelve(i):...................................................................................
Azon személy(ek) elérhetőségi adatai (ideértve az e személlyel/személyekkel folytatott kommunikáció nyelvét/nyelveit is), akivel/akikkel a határozat végrehajtásával kapcsolatos további információigény esetén, illetve (megfelelő esetben) a bizonyíték átadásához szükséges gyakorlati rendelkezések megtétele ügyében kapcsolatba kell lépni:.......................................................
.......................................................................................................................................................................................................
b) A kibocsátó államban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása terén hatáskörrel rendelkező hatóság:
Hivatalos megnevezése: ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve: ....................................................................................................................................................................
Betöltött tisztsége (beosztás/rang): ...............................................................................................................................................
Ügyiratszám: .................................................................................................................................................................................
Cím: ...............................................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (...) ......................................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (...) ......................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................................
A végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatósággal folytatott kommunikáció nyelve(i): ...............................................................
Azon személy(ek) elérhetőségi adatai (ideértve az e személlyel/személyekkel folytatott kommunikáció nyelvét/nyelveit is), akivel/akikkel a határozat végrehajtásával kapcsolatos további információigény esetén, illetve (megfelelő esetben) a bizonyíték átadásához szükséges gyakorlati rendelkezések megtétele ügyében kapcsolatba kell lépni:.........................................................
.......................................................................................................................................................................................................
c) Az a) és a b) pont kitöltése esetén ezt a pontot is ki kell tölteni annak feltüntetése céljából, hogy e két hatóság közül melyikkel kell, illetve mindkettővel szükséges-e kapcsolatba lépni: ............................................................................................................
□ Az a) pontban említett hatóság
A b) pontban említett hatóság
d) Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozat továbbítására és adminisztratív átvételére központi hatóságot jelöltek ki (csak Írország és az Egyesült Királyság tekintetében alkalmazandó):
Központi hatóság megnevezése: .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartó személy neve (beosztás/rang és név) (megfelelő esetben): ...................................................................................
Cím: ..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ügyiratszám: ....................................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) (...) .........................................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) (...) .........................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................................................
e) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat:
1. Kelte és (megfelelő esetben) hivatkozási száma
2. A határozat célja
2.1. Későbbi elkobzás
2.2. Bizonyíték biztosítása
3. A bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása során betartandó alaki követelmények és eljárások ismertetése (megfelelő esetben)
f) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat tárgyát képező, a végrehajtó államban található vagyonra vagy bizonyítékra vonatkozó információ:
A vagyon vagy bizonyíték leírása és fellelhetőségének helye:
1. a) A vagyon pontos leírása és (megfelelő esetben) a behajtandó legnagyobb összeg (feltéve, hogy a határozat feltüntet ilyen legnagyobb összeget a jövedelmek értékére vonatkozóan)
b) A bizonyíték pontos leírása
2. A vagyon vagy bizonyíték fellelhetőségének pontos helye (ha nem ismert, a legutolsó ilyen hely)
3. A biztosítani rendelt vagyont vagy bizonyítékot birtokló személy, illetve a vagyon vagy bizonyíték haszonélvezője, feltéve, hogy nem azonos a bűncselekménnyel gyanúsított vagy annak elkövetéséért elítélt személlyel (amennyiben a kibocsátó állam nemzeti joga alapján e rendelkezés alkalmazandó)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
g) A bűncselekménnyel gyanúsított vagy annak elkövetéséért elítélt (1) természetes vagy (2) jogi személy(ek) (amennyiben a kibocsátó állam nemzeti joga alapján e rendelkezés alkalmazandó) és/vagy azon személy(ek) személyazonosságával kapcsolatos információ (ha van ilyen), aki(k)re a biztosítási intézkedést elrendelő határozat vonatkozik:
1. Természetes személyek
Vezetéknév: ..................................................................................................................................................................................
Keresztnév/keresztnevek: .............................................................................................................................................................
Leánykori név (megfelelő esetben): .............................................................................................................................................
Álnevek vagy felvett nevek (ha vannak ilyenek):.........................................................................................................................
Nem: .............................................................................................................................................................................................
Állampolgárság: ...........................................................................................................................................................................
Születési idő: ................................................................................................................................................................................
Születési hely: ...............................................................................................................................................................................
Lakóhely és/vagy ismert cím; ha nem ismert, a legutolsó ismert cím: ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Az érintett személy által beszélt nyelv(ek) (ha ismert): ................................................................................................................
2. Jogi személyek
Cégnév: .............................................................................................................:............................................................................
Jogi forma: .....................................................................................................................................................................................
Nyilvántartási szám: ......................................................................................................................................................................
Bejegyzett székhely: ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
h) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását követően a végrehajtó államban foganatosítandó intézkedés:
Elkobzás
1.1. A vagyont a végrehajtó államban kell tartani későbbi vagyonelkobzás céljából
1.1.1. A kibocsátó államban .....................-án/-én kelt, elkobzást elrendelő határozat végrehajtása iránti kérelem csatolva
1.1.2. A végrehajtó államban végzendő elkobzás és az azt elrendelő határozat későbbi végrehajtása iránti kérelem csatolva
1.1.3. Az 1.1.1., illetve az 1.1.2. pontban említett kérelem benyújtásának várható időpontja: .....................................................
vagy
Bizonyíték biztosítása
2.1. A biztosítási intézkedéssel érintett vagyont bizonyítékként való felhasználás céljából át kell adni a kibocsátó államnak
2.1.1. Az átadás iránti kérelem csatolva
vagy
2.2. A biztosítási intézkedéssel érintett vagyont a végrehajtó államban kell tartani a kibocsátó államban bizonyítékként történő későbbi felhasználás céljából
2.2.2. A 2.1.1. pontban említett kérelem benyújtásának várható időpontja: .................................................................................
i) Bűncselekmények:
A biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló lényeges indokok ismertetése, valamint a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot és a tanúsítványt kibocsátó igazságügyi hatóság ismerete szerinti tényállás összefoglalása:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
A biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint az alkalmazandó törvényi rendelkezés/törvénykönyv:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
1. Megfelelő esetben jelöljön meg az alábbi bűncselekmények közül egyet vagy többet, amelyekhez a fent meghatározott bűncselekmények kapcsolódnak, ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kibocsátó államban legalább három évig terjedő szabadságvesztés:
□ bűnszervezetben való részvétel;
□ terrorizmus;
□ emberkereskedelem;
□ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;
□ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;
□ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;
□ korrupció;
□ csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is;
□ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;
□ pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is;
□ számítógépes bűncselekmények;
□ környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;
□ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz;
□ szándékos emberölés, súlyos testi sértés;
□ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;
□ emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;
□ rasszizmus és idegengyűlölet;
□ szervezett vagy fegyveres rablás;
□ kulturális javak, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is, tiltott kereskedelme;
□ csalás;
□ zsarolás és védelmi pénz szedése;
□ termékhamisítás és szerzői jogi kalózkodás;
□ hivatalos okmányok hamisítása és az azokkal való kereskedés;
□ fizetőeszközök hamisítása;
□ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;
□ nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;
□ lopott gépjárművek kereskedelme;
□ erőszakos közösülés;
□ gyújtogatás;
□ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;
□ légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése;
□ szabotázs.
2. A fenti 1. szakaszban nem említett bűncselekmény(ek) teljes körű ismertetése:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
j) A biztosítási intézkedést elrendelő határozattal szemben az érdekelt felek - beleértve a jóhiszemű harmadik feleket is - részére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek a kibocsátó államban:
A rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek ismertetése, beleértve a szükséges lépéseket is
A bíróság megnevezése, ahová a kereset benyújtható
Azokra a személyekre vonatkozó információ, akik jogorvoslati joggal élhetnek
A kereset benyújtásának határideje
A kibocsátó állam azon hatósága, amely további információval szolgálhat a kibocsátó államban benyújtandó jogorvoslatra vonatkozó eljárásról, valamint arról, hogy rendelkezésre áll-e jogi segítség és fordítói szolgálat:
A hatóság megnevezése:
Kapcsolattartó személy (megfelelő esetben): .................................................................................................................................
Cím: .................................................................................................................................................................................................
Tel.: (országhívószám) (körzetszám) ..............................................................................................................................................
Fax: (országhívószám) (körzetszám) ..............................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................................
k) Az ügyre vonatkozó egyéb lényeges körülmények (nem kötelező információ): .............................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
l) A biztosítási intézkedést elrendelő határozat szövegét csatolták a tanúsítványhoz.
A kibocsátó igazságügyi hatóság és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának pontosságát igazoló aláírása:..
..........................................................................................................................................................................................................
Név: ..................................................................................................................................................................................................
Betöltött tisztség (beosztás/rang): ....................................................................................................................................................
Dátum: ..............................................................................................................................................................................................
Hivatalos bélyegző (ha van ilyen)

  Vissza az oldal tetejére