Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.20.)

2005. évi CXLIX. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazása során]

c) irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja;”

(2) Az Ltv. 3. §-ának f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E törvény alkalmazása során]

f) irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége;

g) irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely;”

2. § Az Ltv. a 8. §-t követően a következő címmel és 8/A. §-sal egészül ki:

A köziratok kezelésének irányítása

8/A. § A köziratok kezelésének szakmai irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el.”

3. § (1) Az Ltv. 9. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Elektronikus iratkezelés esetén a közfeladatot ellátó szerv kizárólag olyan iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítéséért, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért a közfeladatot ellátó szerv vezetője felelős.”

(2) Az Ltv. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e törvényben, valamint a 35/A. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott követelmények teljesítésének részletes szabályait a közfeladatot ellátó szerv által készített egyedi, vagy a részére kötelezően előírt egységes iratkezelési szabályzat és irattári terv (a továbbiakban együtt: iratkezelési szabályzat) tartalmazza.”

4. § Az Ltv. 10. §-ának (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A közfeladatot ellátó szerv - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel - egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki az illetékes közlevéltárral egyetértésben. A központi közigazgatási szervek és a helyi önkormányzat jegyzője (főjegyzője) által készített egyedi iratkezelési szabályzat kiadásának rendjét a 35/A. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben a Kormány állapítja meg.

(2) A területi és helyi közigazgatási, valamint rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá a Határőrség részére a szakmai irányítást ellátó miniszter, illetve országos hatáskörű szerv vezetője; a közjegyzők és a bírósági végrehajtók, valamint ezek kamarái tekintetében pedig az igazságügyminiszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben egységes iratkezelési szabályzatot ad ki. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a legfőbb ügyész pedig az ügyészségek részére ad ki - a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben - egységes iratkezelési szabályzatot.

(3) Indokolt esetben a szakmai irányítást ellátó miniszter az állami és helyi önkormányzati intézmények meghatározott csoportja részére a köziratok kezelésének szakmai irányítását ellátó miniszterrel, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben egységes iratkezelési szabályzatot adhat ki.

(4) A helyi önkormányzatok egyedi iratkezelési szabályzatainak mellékletét képező egységes vagy minta irattári terveket a köziratok kezelésének szakmai irányítását ellátó miniszter a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben adja ki. Az állami és helyi önkormányzati intézmények egyedi iratkezelési szabályzatainak mellékletét képező egységes vagy minta irattári terveket, a szakmai irányítást ellátó miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányítását ellátó miniszterrel és a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben adja ki.”

5. § Az Ltv. 13. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlevéltár feladatkörében]

f) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít vagy készíttet, és annak egy példányát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Országos Levéltárnak átadja;”

6. § Az Ltv. a következő 35/A. §-sal egészül ki:

„35/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit.

(2) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, az informatikai és hírközlési miniszter, valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy együttesen rendeletben állapítsa meg a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben és az elektronikus iratok levéltárba adásával, tárolásával kapcsolatban támasztott követelményeket.

(3) A (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján kiadandó rendeletet a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tekintetében az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal, az ügyészségek tekintetében a legfőbb ügyésszel egyetértésben, valamint a közjegyzők és a bírósági végrehajtók és kamaráik tekintetében, az igazságügyminiszterrel egyetértésben kell kiadni.

(4) Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy rendeletben szabályozza a 23. § (3) bekezdésében meghatározott kuratórium, valamint a levéltári szakfelügyelet és a levéltári szakmai testületek működését.”

7. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Ltv. 9. §-ának (2) bekezdését

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 79. §-ának (1) bekezdésében meghatározott törzsszámhoz kapcsolódó iratok kezelése tekintetében 2015. január 1-jétől,

b) a bevezetésre kerülő iratkezelési szoftverek tekintetében 2007. január 1-jétől,

c) a már alkalmazásban lévő iratkezelési szoftvereket illetően pedig 2008. január 1-jétől

kell alkalmazni.

8. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ltv. 10. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata, 35. §-ának (5) és (8) bekezdése, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 102. §-ának (2) bekezdése és 109. §-a (1) bekezdésének d) pontja, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 95. §-ának (5) és (13) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és hatósági szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 188. §-a.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A hitelesítés-szolgáltató az elektronikus aláírás alkalmazásával elektronikus ügyintézést végző közigazgatási szerv megkeresésére - az aláírást alkalmazó személy azonosító adatainak ellenőrzése céljából - adategyeztetést végez és az adatok egyezéséről, vagy az eltérés tényéről a megkereső hatóságot tájékoztatja.”


  Vissza az oldal tetejére