Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.25.)

2005. évi CLX. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével összefüggő]

a) hatósági eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,”

(rendelkezéseit kell alkalmazni.)

2. § (1) Az Aptv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a magántőke bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt - ide nem értve a koncessziós szerződés keretében megvalósuló útszakaszokat - külön jogszabályban meghatározott gyorsforgalmi útszakaszok (a továbbiakban: Program utak) esetében az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) látja el a gyorsforgalmi úthálózat beruházási és üzemeltetési feladatait. Ennek keretében az ÁAK Zrt.

a) a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (a továbbiakban: KVI) a (6) bekezdésben foglaltak szerinti vagyonkezelési szerződést köt,

b) piaci források bevonásával végzi a beruházói és az üzemeltetési tevékenységet,

c) szolgáltatást nyújt, amelynek ellenértékeként piaci bevételeket realizál, így különösen a Magyar Állam által szerződés alapján fizetett rendelkezésre állási díjat. A rendelkezésre állási díjról szóló szerződés időtartama az egy évet meghaladhatja.”

(2) Az Aptv. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Nemzeti Autópálya Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NA Zrt.) és a KVI kötelesek a Program utakhoz kapcsolódó befejezetlen beruházások és azok tartozékai ellenérték fejében történő átadása-átvétele tárgyában szerződést kötni. A szerződés megkötését követően az NA Zrt. az általa a Program utak megépítése érdekében kötött vállalkozói szerződésekből eredő jogait saját nevében, de a KVI javára és utasításai szerint gyakorolja. Ennek során a KVI úgy köteles eljárni, hogy az ÁAK Zrt. (4) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítését elősegítse.”

(3) Az Aptv. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ÁAK Zrt.-t a Program utak (ideértve a befejezetlen beruházásokat és azok tartozékait), valamint az azok alapját képező földrészletek tekintetében ellenérték fizetése nélkül vagyonkezelőnek kell tekinteni. Az ÁAK Zrt. és a KVI kötelesek az e törvény erejénél fogva az ÁAK Zrt. vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemek tekintetében vagyonkezelési szerződést kötni.”

(4) Az Aptv. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik. A (8) bekezdésben az „ÁAK Rt.” kifejezés helyébe az „ÁAK Zrt.” lép:

„(7) Azon gyorsforgalmi utak tekintetében, amelyek nem minősülnek Program útnak és nem koncessziós szerződés keretében valósulnak meg, a KVI az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal köt vagyonkezelési szerződést.”

(5) Az Aptv. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztésének közérdekűségére tekintettel, az ÁAK Zrt. jogosult a 3. § (4) bekezdésben meghatározott beruházói és üzemeltetői feladatai ellátása érdekében, a Program utakkal kapcsolatban létrejött valamennyi megállapodást, nyilatkozatot, dokumentációt teljes terjedelmében megismerni, továbbá a piaci forrás bevonásához szükséges mértékben a jogszabályban foglalt eljárások szerint nyilvánosságra hozni.”

3. § Az Aptv. 6. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A megvásárolt földrészlet az állam kincstári vagyonába kerül, amelyet a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a gyorsforgalmi út építése céljából ellenérték nélkül az építtető - Program utak esetében a beruházó - vagyonkezelésébe ad.”

4. § Az Aptv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyorsforgalmi út létesítése érdekében megszerzett földrészlet az állam kincstári vagyonába kerül, amelyet a KVI a gyorsforgalmi üt építése céljából ellenérték nélkül az építtető, illetve a 3. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén az ÁAK Zrt. vagyonkezelésébe ad.”

5. § Az Aptv. 16. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakhatóságok, a közművek üzemben tartói és az utak kezelői a közlekedési hatóság által kitűzött helyszíni szemlén vagy az azt követő 15 napon belül kötelesek nyilatkozni arról, hogy a forgalomba helyezési engedélynek a külön jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak-e. Ha a közművek üzemben tartói és az utak kezelői nem nyilatkoznak, a hozzájárulásukat megadottnak kell tekinteni.”

6. § (1) Az Aptv. 17/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A célkitermelőhely létesítését az építtető vagy a gyorsforgalmi út megépítése tekintetében az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó kérelmére a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) a kérelemhez mellékelt komplex műveleti terv jóváhagyásával engedélyezi [17/C. § (2) bekezdése].”

(2) Az Aptv. 17/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jóváhagyás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) a 18. § (7) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet megjelölését,

c) a tevékenységet végző megnevezését, székhelyét, amennyiben az nem a kérelmező,

d) a felelős műszaki vezető és helyettese nevét, lakcímét.”

7. § (1) Az Aptv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e törvényben meghatározott gyorsforgalmi utak esetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondatában, valamint (2) bekezdésében foglaltakat - ide nem értve a 3. § (4) bekezdésében megjelölt Program utakat - nem kell alkalmazni.”

(2) Az Aptv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott elővásárlásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, és

b) a 3. § (4) bekezdésében hivatkozott Program utak körét

rendeletben állapítsa meg.”

8. § Az Aptv. 1. és 2. számú melléklete helyébe e törvény 1. és 2. számú melléklete lép.

9. § Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Aptv. 3. számú melléklete,

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XII. törvény 1. §-a, 13. §-a, 1. és 2. számú mellékletei,

c) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXV. törvény 1. §-ának (1)-(2) bekezdése, 1. §-ának (3) bekezdéséből az Áptv. 3. §-a (6) bekezdésének módosítására vonatkozó szövegrész, 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a (1) bekezdésének második fordulata, valamint 5. §-ának (2) bekezdése,

d) a 65/2005. (VII. 6.) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Szentlőrinc közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez.

1. számú melléklet a 2005. évi CLX. törvényhez

[1. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez]


A szakasz neve

Kiépítés
2004 végéig
átadásra kerülő gyorsforgalmi utak
2005 végéig
átadásra kerülő szakaszok
2006 végéig
átadásra kerülő szakaszok
2007 végéig
átadásra kerülő szakaszok
sáv km sáv km sáv km sáv km
M0 Kelet, M5-4. sz. főút között Autópálya 2x2 13
4. sz. főút Üllő és Vecsés elkerülő Főút 2x2 13
M0 Kelet, 4. sz. főút-31. sz. főút között Autópálya 2x2 6
M0 Kelet, 31. sz. főút-3. sz. főút között Autópálya 2x2 11
M0 Kelet, 3. sz. főút-M3 között Autópálya 2x2 9
M0 Gödöllői átkötés (M31) Autópálya 2x2 12
M0 Dél, M1-51. sz. főút között Autópálya 3+1 23
pályabővítés, 51-M5 között új út építés 2x3 7
M0 Észak, M2-11. sz. főút között (M0 Északi-híd) Autópálya 2x2 3
M3 Polgár-Görbeháza Autópálya 2x2 13
M3 Görbeháza-Nyíregyháza
(4. sz. főút)
Autópálya 2x2 39
M3 Nyíregyháza (keleti) elkerülő, 4. sz. főút-4911. sz. út között Autópálya 2x2 8
Nyíregyháza (nyugati) elkerülő főút Főút 2x2 16
M30 Emőd-Miskolc Autópálya 2x2 24
M35 Görbeháza-Debrecen (354. sz. főút) Autópálya 2x2 35
M35 Debrecen elkerülő, 354. sz. főút-4. sz. főút között Autópálya 2x2 9
Debrecen ÉNy-i elkerülő főút Főút 2x2 4
M43 Szeged-Maroslele elkerülő Autópálya 2x2 23
M43 Maroslele-Makó elkerülő Autóút 2x1 15
M5 Kiskunfélegyháza-Szeged Autópálya 2x2 45
M5 Szeged-Röszke Autópálya 2x2 15
M6 M0-Érdi tető Autópálya 2x2 8
M6 Érdi tető-Dunaújváros Autópálya 2x2 54
M6 Szekszárd-Bóly Autóút 2x2 47
M6 Pécsi bekötés Autóút 2x2 55
M7 Zamárdi-Balatonszárszó Autópálya 2x2 14
M7 Balatonszárszó-Ordacsehi Autópálya 2x2 19
M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr Autópálya 2x2 25
M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa Autópálya 2x2 36
M7 Nagykanizsa-Becsehely Autópálya 2x2 20
M7 Becsehely-Letenye Autópálya 2x2 5
M7 Letenye-országhatár (Mura-híd) Autópálya 2x2 1
M70 Letenye-Tornyiszentmiklós Autóút 2x1 19
M70 Tornyiszentmiklós-országhatár Autóút 2x1 1
M8 Dunaújváros (M6)-Dunavecse (51. sz. főút)
(M8 dunaújvárosi Duna-híd)
Autópálya 2x2 9
M9 6. sz. főút-51. sz. főút között
(M9 szekszárdi Duna-híd)
Autóút 2x1 21
M9 51. sz. főút-54. sz. főút között Autóút 2x1 10

2. számú melléklet a 2005. évi CLX. törvényhez

[2. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez]

A 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak

M2 Budapest-Vác-országhatár autóút

M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút

M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút

M43 Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

10. sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz

M0 útgyűrű 11. sz. főút-10. sz. főút közötti szakasz, autóút

M0 útgyűrű 10. sz. főút-1. sz. főút közötti szakasz, autóút, a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel

M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút

M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút

M8 Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok

M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd és az 51-53. sz. főút közötti autóút szakaszok

M25 autóút M3-Eger között

M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba közötti szakasz, autóút

M49 autóút, M3 autópálya-Mátészalka-Csenger-országhatár közötti szakasz


  Vissza az oldal tetejére