Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.25.)

2005. évi CLXIII. törvény

az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról * 

Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról

1. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést - a soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezettek kivételével - 2006. negyedik hónapjától kell alkalmazni.

(2) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget 2006. negyedik hónapjától

a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó,

b) az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igazgatósága látja el,

c) az Art. 1. számú melléklet I/A/3. pontja szerinti havonta, illetőleg negyedévenként bevallásra kötelezett,

ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is, 2006. január 1. és 2006. április 30. között az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesíti. Az adózó a regisztrációt követő 8 napon belül e kötelezettsége teljesítéséről bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A regisztráció 2006. február 1-jétől elvégezhető elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül.

(3) 2006. január 1. és 2006. április 30. között az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője is regisztráltathatja magát annak érdekében, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget önként választó megbízója nevében 2006. negyedik hónapjától elektronikus úton a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíthesse. A kötelezettség teljesítését választó adózó regisztrációs kötelezettsége teljesítésének minősül, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és az állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

(4) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó 2007. január 1-jétől az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton előzetes regisztráció alapján a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti.

(5) A (2)-(3) bekezdésben nem említett, az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2007. január 1-jétől köteles adózók 2006. negyedik hónapjától kezdődően az állami adóhatóság értesítése alapján az okmányirodánál regisztráltatják magukat a Ket. 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító megszerzése érdekében, és a regisztrációt követően e kötelezettsége teljesítéséről 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben megjelölt kötelezettségek elektronikus teljesítése érdekében az okmányirodák előzetes időpontfoglalás alapján a képviseleti jogkörben eljáró természetes személyek - Ket. 160. § (5) bek. szerinti - regisztrációját teljes nyitvatartási időben soron kívül végzik.

(7) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó az első bevallás benyújtásával egy időben az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallással nem érintett hónapokról, az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesít. A kötelezettséget választó adózó, az adatszolgáltatással egy időben az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesít.

(8) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évről 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást, valamint összesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére.

(9) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására év közben kötelezett - ideértve a 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózót is -, illetőleg e kötelezettséget választó adózó 2006. április 30-át megelőzően adóbevallásait, adatszolgáltatásait - a benyújtás módját illetően - a 2005. december 31-én hatályos rá vonatkozó szabályok szerint teljesíti.

(10) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó 2006. negyedik hónapjától valamennyi bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, függetlenül attól, hogy az mely időszakra vonatkozik.

(11) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évben esedékes bevallásait - a bevallás módját illetően - a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerint teljesíti, 2007. január 1-jétől valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, ideértve a 2006. évre vonatkozó, de 2007-ben teljesítendő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

(12) A 2005. december 31-én az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Art.-ben előírt kötelezettsége alapján elektronikus úton teljesítő adózó, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától nem kötelezett és azt nem választja, a 2006. évben bevallási kötelezettségét papír alapú nyomtatványon, 2005-ről 2006-ban adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

(13) A 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a soron kívüli bevallásával egyidejűleg soron kívüli összesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz.

2. § Az Art. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizonyítja, hogy a bevallás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos.”

3. § Az Art. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer használatának biztosítása érdekében, és erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.”

4. § (1) Az Art. 52. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazgatási szervei, továbbá a menekültügyi hatóság (a továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításához - a 31. § (2) bekezdése szerinti részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja]

a) az 1-7., 9-15. és 23-24. pontok adatait, - ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat - az ONYF,”

(2) Az Art. 52. §-a a következő új (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az állami adóhatóság a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül történő elektronikus adókötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja az elektronikus úton adóbevallást és adatszolgáltatást teljesítő adózó nevében eljáró magánszemély adóazonosító jelét.”

5. § Az Art. 172. §-a a következő új (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti.”

6. § Az Art. 175. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az elektronikus bevallás benyújtására nem kötelezett adózó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál - a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az informatikai és hírközlési miniszterrel kiadott együttes rendeletében meghatározott módon és technikai feltételekkel - választása alapján elektronikus úton teljesítheti.”

7. § Az Art. 8. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint módosul.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

8. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a következő 178/A. §-sal egészül ki:

„178/A. § Az Szja tv. 11. §-a (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában, valamint a 49. §-a (17) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában említett egyéni vállalkozó az e pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően a 2006. évre vonatkozó bevallási kötelezettségét az említett §-ok említett bekezdéseinek e törvénnyel megállapított a) pontjaiban meghatározott rendelkezések szerint teljesíti.”

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

9. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a következő 181/A. §-sal egészül ki:

„181/A. § (1) Az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.

(2) Az Eva tv. 16/A. § (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.

(3) Az Eva tv. 22. § (8) bekezdésének a járulék és az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a 2006. évre vonatkozó társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 46/B. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói járulékot az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, havi bontásban 2007. január 31-ig vallja be.”

A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

10. § A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

A munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

11. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott munkaadói, munkavállalói és vállalkozói járulék bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról

12. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás bevallására az e törvény 1. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

13. § Amennyiben az eva adózó egyéni vállalkozó 2007. évre vonatkozóan a minimálbér összegénél magasabb járulékalapot választja a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 29/A. § (3) bekezdése alapján, az erre vonatkozó nyilatkozatát - az első ízben történő nyilatkozatot kivéve - 2007. január 31-ig az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásában nyújtja be az állami adóhatósághoz.

14. § Az egyházi személyek után fizetendő 2006. évre vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíjat az egyház a Tbj. 26. §-a (3) bekezdésének 2005. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint fizeti meg és vallja be.

15. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról rendelkező 2005. évi LXXIII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § A munkaadó a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából 2006-ban a 10. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére köteles, ha

a) 2005. december 31-én nem tartozik a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó közé,

b) adóztatási feladatait nem a kiemelt adózók igazgatósága látja el,

c) nem kötelezett az Art. 1. számú mellékletének I/A/3. pontja szerint havi, illetőleg negyedéves bevallásra,

d) nem választja az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség teljesítését 2006. április 1-jétől kezdődően.”

16. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Artmód.) 67. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e törvény által megállapított Tbj. 47. §-ának (1) bekezdése szerinti bevallást első alkalommal 2006 áprilisára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni. A 2005. és a 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj. 47. §-a (1) bekezdésének, valamint a Tny. 97-99. §-ának 2005. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint 2005-re vonatkozóan 2006. április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan 2007. április 30-ig kell a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervekhez teljesíteni.”

17. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek az Artmód. 66. §-a által megállapított 97. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a 2007. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó visszamenőleges adatokról, vagy az adatmódosításról, illetőleg”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

18. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 6. számú melléklete e törvény 2. számú mellékletével módosul.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

19. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában]

a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet (kivéve a hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, annak érdekében fennálló tartozást) adóévi napi átlagos állománya;”

20. § A Tao. 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó - a (9) bekezdésben foglalt adókedvezmény mellett - a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített adókedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

21. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 2. §-ának 11-12. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. Közösségen belüli beszerzés: új gépjármű másik tagállamból történő behozatala, vagy egyéb módon történő bejuttatása, ahol az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 46. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján történik;

12. importáló: az áfa-törvény szerinti importáló.”

22. § A Rega-tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése.

(2) Adókötelezettséget keletkeztet továbbá

a) a gépjármű importálása,

b) a gépjármű Közösségen belüli beszerzése,

c) a gépjármű átalakítása,

feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik.”

23. § A Rega-tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik.

(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az importáló.

(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy.

(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa.

(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyoknak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.

(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni (a továbbiakban: képviselő). A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felelős.”

24. § A Rega-tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az adófizetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában keletkezik.

(2) Az adófizetési kötelezettség

a) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján,

b) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában,

c) a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az átalakítás napján, de legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában

keletkezik.”

25. § A Rega-tv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adót az adóigazolás kiváltásával - az adóhatósághoz történt bejelentést követően - az adóigazolás kiváltásának időpontjában a 4. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely értékesítő is megfizetheti, feltéve, hogy az értékesítő belföldön székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya. Az így megfizetett adó, mint más nevében és javára megfizetett összeg, nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőzően teljesített értékesítések, illetve az import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti. Nem része az adó az import, illetve a Közösségen belüli beszerzés áfa alapjának akkor sem, ha a 4. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti adóalany és a forgalomba helyezést saját nevére kezdeményező ugyanaz a személy. Nem tartozik bele továbbá az adó az áfa alapjába abban az esetben, ha a gépjármű e törvény szerinti átalakítása áfafizetési kötelezettséget keletkeztet.”

26. § A Rega-tv. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése (7) bekezdésre változik:

„(6) A közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a tárgyhónapban forgalomba helyezett, e törvény alkalmazásában személygépkocsinak és motorkerékpárnak minősülő gépjárművekről az adóhatóság részére adatot szolgáltat a következő tartalommal:

a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, motorszáma;

b) a forgalomba helyezés időpontja.”

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - figyelemmel a (8)-(14) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre is - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Rega-tv.-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

(3) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 48. §-a, a 49. §-ában a Rega-tv. 8. §-a (1) bekezdésének második mondata, valamint a 184. §-a (2) bekezdésének a Rega-tv. 6. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése nem lép hatályba.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 156. §-ával módosított, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 47/B. §-a (2) bekezdésében a „10. napig” szövegrész helyébe a „15. napig” szövegrész lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 11. §-ának (4) bekezdésében a „4. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (5) bekezdése” szövegrész lép.

(6) A 2006. január 1. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időszakban induló adóigazgatási eljárásokban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet - e törvény kihirdetésének napján hatályos - A. Függelék A/2. számú mellékletének XIV. része 2. számú táblázatába tartozó azon gépjárművek esetében, amelyeknél e melléklet követelményeit 2007. január 1-jétől kell kötelezően alkalmazni (a továbbiakban: gépjármű-osztály), a Rega-tv.-nek az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésékről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvénnyel megállapított Melléklete I. része 1. Adótételek személygépkocsik esetén alrészében szereplő táblázatnak a „8-nál jobb” oszlopában meghatározott - a gépjármű-osztály adókategóriájának megfelelő - adótételeit kell alkalmazni.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 50. §-ának (1) bekezdésében a „40. § (2), (7)-(11) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „40. § (2), (7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, az 50. § (3) bekezdés a) pontjában a „40. § (2), (7)-(11) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „40. § (2), (7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, valamint a XV. fejezet címében a „A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS ÉS A HULLADÉK-FORGALMAZÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓZÁSI SZABÁLYOK” szövegrész helyébe a „A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS KÜLÖNÖS ADÓZÁSI SZABÁLYAI” szövegrész lép.

(8) E törvény 1-17. §-a és 19. §-a - az e törvény Art. 172. § (17) bekezdését megállapító 5. §-a kivételével -, valamint 1. számú melléklete 2006. január 2-án lép hatályba.

(9) E törvénynek az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény új 178/A. §-át, valamint 181/A. §-át megállapító rendelkezéseit 2006. január 2-ától kell alkalmazni.

(10) 2006. január 2-án az Art. 9. § (7) bekezdésében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 31. § (2) bekezdésének felvezető szövegében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 43. § (5) bekezdésében „ , az állami adóhatóság más kötelezettségcsoportra” szövegrész, a 175. § (9)-(11) és (15) bekezdései, az 1. számú melléklet I/B/2. pont második mondatában a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, és az utolsó mondat, a 3. pont aa) pontjában „ , elektronikus úton” szövegrész, ab) pontjában az „ , elektronikus úton” szövegrész, ac) pontjában az „ , elektronikus úton vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 4. számú melléklet 4. pontjában a „külön” szövegrész, az Artmód. 40. § (6) bekezdésében a „- a társasági adóbevallás és megfizetés, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása és megfizetése kivételével - ” szövegrész, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004. évi CII. törvény 5. § (3) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész, valamint az adókról, járulékokról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 193. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(11) Az Art. 172. § (16) bekezdését az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezettek, valamint az azt választók esetében 2006. október 1-jétől, más adózó esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

(12) E törvény 5. §-a 2006. február 15-én lép hatályba.

(13) Az Artmód. 9. §-a, 10. §-ának (2) bekezdése, 42. §-a, illetőleg 43. §-a nem lép hatályba.

(14) A (3) bekezdés e törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2005. évi CLXIII. törvényhez

Az Art. 8. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az adózó negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával általános forgalmiadó-bevallást nyújt be. Az adózó elektronikus úton teljesítendő kötelezettségeit a közigazgatási eljárásban használható elektronikus aláírások követelményeinek megfelelő elektronikus aláírással teljesíti.”

2. számú melléklet a 2005. évi CLXIII. törvényhez

Az Szja tv. 6. számú mellékletének II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezetének C) Tevékenységek pontja a következő 3. alponttal egészül ki:

„3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés”


  Vissza az oldal tetejére