Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.28.)

2005. évi CLXXV. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Földalap mint a kincstári vagyon része az állam tulajdonában lévő, folyamatosan változó mennyiségű és elhelyezkedésű termőföldek, valamint - kivételesen - a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. Az állam ezeket a földeket mezőgazdasági és erdőgazdálkodási céllal részben vagyonkezelés útján, részben más jogcímen történő használatba adással hasznosítja, illetve a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően, vagy valamely közcél érvényesítése érdekében eladja.”

(2) Az Nfatv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a miniszter útján évente beszámol az Országgyűlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, a Nemzeti Földalap helyzetéről és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tevékenységéről. A beszámolóhoz csatolni kell a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság észrevételeit.”

2. § Az Nfatv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása és a Nemzeti Földalap rendeltetésszerű hasznosítása a földbirtok-politikai irányelvek szerint történik. A földbirtok-politika irányelveit - ideértve a szociális földprogram szempontjait is - országgyűlési határozat állapítja meg. A földbirtok-politikai irányelvek érvényre juttatásáról, valamint a szükséges feltételek megteremtéséről a Kormány gondoskodik.”

3. § (1) Az Nfatv. 3. §-át megelőző alcím helyébe a következő cím lép:

„A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet”

(2) Az Nfatv. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az NFA elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel, míg az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A gazdasági elnökhelyettest - az NFA elnökének javaslatára - a miniszter nevezi ki és menti fel. Az NFA többi elnökhelyettesét az NFA elnöke nevezi ki és menti fel. A kinevezés hat évre szól.

(4) Az NFA feladatait központi szerve és területi szervei útján látja el. Az NFA e törvényben meghatározott egyes feladatainak végrehajtásában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló intézmények közreműködnek.”

4. § Az Nfatv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozik - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével:

a) minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek vagyonkezelőjeként az ingatlan-nyilvántartásban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI), más központi költségvetési szerv vagy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.), valamint ezek jogelődjei vannak feltüntetve, továbbá minden olyan állami tulajdonú ingatlan, amely 2002. január 1. után vált, illetve válik termőfölddé, ideértve azon termőföldeket is, amelyek védettsége ezen időpontot követően szűnt vagy szűnik meg;

b) minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek nincs vagyonkezelője, vagy annak kiléte nem állapítható meg;

c) az a termőföld, valamint az a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek tulajdonosa nem állapítható meg;

d) a termőföldek megközelítését szolgáló állami tulajdonban levő utak, a közutak kivételével.”

5. § (1) Az Nfatv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény rendelkezéseinél fogva a Nemzeti Földalapba kerül a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével az állam által örökölt, valamint jogszabály alapján kártalanítás nélkül állami tulajdonba vett, hasznosítatlan állapotú termőföld.”

(2) Az Nfatv. 7. § (2) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Földalapba kerül, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a védett és védelemre tervezett természeti területek kivételével:”

(3) Az Nfatv. 7. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

h) az egyéb jogcímen az állam tulajdonába kerülő termőföld,”

(4) Az Nfatv. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az életjáradék ellenében megszerzett földrészlet [13/A. § (3) bekezdés] abban az esetben is a KVI vagyoni körébe kerül, ha az védett vagy védelemre tervezett természeti területnek minősül.”

6. § (1) Az Nfatv. 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A termőföld tulajdonosa az NFA-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével felajánlhatja termőföldjét a Magyar Állam javára.”

(2) Az Nfatv. 9. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem lehet az ajánlatban közölt áron megvásárolni a felajánlott termőföldet, ha az ajánlati ár a helyben kialakult piaci árat meghaladja.”

7. § Az Nfatv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vagyon-nyilvántartástól elkülönülten kell nyilvántartani az olyan mezőgazdasági művelésre alkalmatlan (belvizes, szikes stb.) földrészleteket, amelyeknek a Magyar Állam javára történő megvásárlása, és természetvédelmi vagy vízkár-elhárítási célú vagyonkezelése indokolt.”

8. § Az Nfatv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az NFA a székhelyén, az internetes honlapján, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatalánál történő kifüggesztés útján rendszeresen közzéteszi a Nemzeti Földalapba tartozó értékesítésre, vagyonkezelésre vagy haszonbérbeadásra szánt földrészletek jegyzékét.”

9. § (1) Az Nfatv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldvagyont a földrészlet nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladásával, illetve nyilvános pályázat útján haszonbérbe adásával vagy vagyonkezelésbe adásával hasznosítja.”

(2) Az Nfatv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg e § eredeti (5)-(9) bekezdéseinek számozása (6)-(10) bekezdésre változik:

„(4) Vonalas infrastrukturális létesítmények, továbbá közérdekű cél megvalósítása érdekében történő eladás, csere, illetőleg haszonbérbe adás esetén az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. Közérdekű célnak minősül különösen a hulladékgazdálkodási, a közszolgáltatási, a szociális és egészségügyi létesítmény létesítése.

(5) A (4) bekezdés szerinti eladás, csere, illetőleg haszonbérbe adás esetén a szerződéskötést megelőzően 30 nappal nyilvánosságra kell hozni a tervezett szerződés tárgyait, vagyoni értékeit.”

(3) Az Nfatv. 13. §-a új számozás szerinti (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet - önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, így foglalkoztatási, szociális, sport, kulturális és közművelődési, informatikai-kommunikációs, gazdaság- és területfejlesztési cél megvalósítása, civil szervezetek működésének támogatása, a kistérségi kohézió erősítése érdekében - a települési önkormányzat részére ingyenesen adhatja vagyonkezelésbe. Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet a szociális földprogram megvalósítása céljára a települési önkormányzat számára ingyenesen tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adhatja. A települési önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább. Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet a települési önkormányzat részére ingyenesen adhatja tulajdonba temető létesítése céljára, vagy hulladékgazdálkodási cél megvalósítása érdekében. A vagyonkezelésbe, illetve a tulajdonba adás feltétele - a szociális földprogram megvalósítása céljára történő tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adás kivételével - a földhivatalnak a termőföld más célú hasznosítására adott engedélye. A vagyonkezelésbe, illetve a tulajdonba adásról az NFA javaslata alapján a Kormány dönt.”

10. § Az Nfatv. új 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó vagyon vagyonkezelésére, hasznosítására, értékesítésére és nyilvántartására a kincstári vagyon kezelésére vonatkozó külön törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészletek tekintetében a művelési ág megváltoztatást, más célú hasznosítást vagy a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházást végrehajtani kizárólag az NFA hozzájárulásával lehet.

(3) Az NFA az 55. évet betöltött, saját jogú nyugellátásban részesülő tulajdonostól, továbbá a 62. év feletti tulajdonostól a termőföldet - ideértve a védett vagy védelemre tervezett természet területnek minősülő termőföldet is - a Kormány rendeletében előírt feltételek fennállása esetén életjáradék fizetése ellenében a Magyar Állam javára megvásárolhatja.

(4) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészlet megosztásával, művelési ágának megváltozásával, illetőleg más célú hasznosításával a tulajdonosi joggyakorló nem változik.

(5) Az NFA a vagyoni körébe tartozó termőföld termőképességének fenntartásával, valamint a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatokat ellátó személyt pályázat útján választja ki. A pályáztatási szabályzatot - az ellenőrző bizottság véleménye alapján - a miniszter hagyja jóvá.”

11. § Az Nfatv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NFA-val a termőföld adásvételére, illetve haszonbérletére kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatnak minősül:

a) a személyes adatok közül a vevő, a haszonbérlő neve, székhelye, illetőleg lakcíme;

b) termőföld adásvétele esetén a földrészlet helyrajzi száma és a vételár összege;

c) termőföld haszonbérlete esetén a földrészlet helyrajzi száma, a haszonbérlet időtartama, valamint a haszonbérleti díj összege.”

12. § (1) E törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, egyidejűleg

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény eltérő rendelkezése hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok vagyonkezelésére, hasznosítására, értékesítésére és nyilvántartására.”

b) az Áht. 109/F. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kincstári vagyon tárgyai felett vagyonkezelői jogot gyakorolhat]

d) az, akire a vagyonkezelői jogot e törvény rendelkezéseinek megfelelően átruházták,”

c) az Áht. 109/I. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó termőföld értékesítéséből származó bevétel 100%-át termőföldvásárlásra, illetve a termőföld állam által életjáradék ellenében történő megvásárlásáról szóló kormányrendelet alapján folyósítandó életjáradékra kell fordítani.”

d) az Áht. 109/K. §-a a következő (17)-(18) bekezdésekkel egészül ki:

„(17) Ha a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlan a tényleges művelési ág megállapítása alapján a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozik, a Honvédelmi Minisztérium azt átadja az NFA-nak. Az NFA a tulajdonosi joggyakorló személyében történt változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően a honvédelmi célra feleslegesnek nyilvánított ingatlan megosztásával és tényleges művelési ágának megállapításával kapcsolatos költségek átadott ingatlanra eső hányadát a Honvédelmi Minisztériumnak megtéríti.

(18) A (9)-(10) bekezdésben foglaltakat a Nemzeti Földalapba tartozó, művelés alól kivett ingatlanokra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ilyen esetben a tulajdonba adásra az NFA tesz javaslatot, és a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést a kedvezményezettel az NFA köti meg.”

(2) Az Nfatv. 8. §-ában, 10. § (1) bekezdésében és a 12. §-ában a Magyar Nemzeti Földalap Kht. vagy MNFA Kht. helyett a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet kell érteni.

(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy - az ifjúsági, szociális, családügyi és esélyegyenlőségi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben - a termőföld és erdő szociális földprogram folytatása céljából az önkormányzatok számára történő tulajdonba vagy ingyenes vagyonkezelésbe adásának feltételeit rendeletben szabályozza.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nfatv. 5. §-a.


  Vissza az oldal tetejére