Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.29.)

2005. évi CLXXVIII. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról * 

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal a személyazonosító igazolvány, továbbá a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatást teljesít az okmányok kiadásáról, érvényességének, elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről.”

2. § Az Nytv. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották, továbbá, ha az illetékes települési önkormányzat jegyzője megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós.”

3. § Az Nytv. 47. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A belügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza]

e) az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeit, továbbá a személyazonosítás célját szolgáló és a jogosultságot igazoló kitöltetlen biztonsági okmányok nyilvántartásának, azok kezelésének és tárolásának szabályait.”

4. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Nytv. 27. §-ának (3) bekezdésében a „két éven belül” szövegrész helyébe az „öt éven belül” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére