Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.29.)

2005. évi CLXXIX. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról * 

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

t) átszervezés: a fegyveres szervnél végrehajtott - a kizárólag névváltoztatással járó szervezetmódosításon kívüli - minden olyan szervezési intézkedés, amely az egyes szervezeti egységek egészét vagy azok egyes elemeit érinti, amelyből eredően új szervezeti elemek, beosztások létesülnek vagy azok megszűnnek, illetve módosulnak és ennek következtében megváltozik az adott szervezeti elem, illetve egyes beosztások szervezeti szint szerinti besorolása, vagy a beosztás egyes elemei (munkakör tartalma, a szolgálatteljesítés helye, beosztási kategória, rendszeresített rendfokozat) módosulnak.”

2. § (1) A Hszt. 56. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha]

c) a vezetői kinevezés visszavonását követően a 245/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható, vagy ha az ott meghatározott feltételeknek megfelelő beosztást nem fogadta el.”

3. § A Hszt. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja az irányadó.”

4. § A Hszt. 84. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásokban az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, de heti 48 órát meg nem haladó szolgálatteljesítési idő állapítható meg.

(3) A szolgálatteljesítési idő - a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével - több heti, de legfeljebb négyhavi keretben is meghatározható.

(4) A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű beosztásokban a szolgálatteljesítési időt a (2) bekezdésben meghatározott heti szolgálatteljesítési időtartam figyelembevételével legfeljebb hathavi keretben is meg lehet határozni.”

5. § A Hszt. 97. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (5) és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:

„(5) Szabadság pénzbeni megváltására csak a (4) bekezdésben meghatározott esetben, illetve a szolgálati viszony megszűnése esetén kerülhet sor.”

6. § A Hszt. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„99. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján havonta illetményre jogosult.

(2) Az illetmény beosztási illetményből, rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, szolgálati időpótlékból, valamint az e törvény által meghatározott feltételek fennállása esetén illetménypótlékból áll. A beosztási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összege képezi az alapilletményt.

(3) Az illetmény megállapítása a hivatásos állományba történő kinevezés, illetve más beosztásba történő kinevezés (megbízás) alkalmával meghatározott besorolás alapján történik.

(4) Az illetmény illetménypótlékok nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum összegénél.”

7. § A Hszt. 100. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A besorolási osztályok beosztási kategóriákból és ezen belül emelkedő sorszámú fizetési fokozatokból állnak. A fizetési fokozatok az adott beosztásban eltöltött szolgálati idő tartama alapján emelkednek, amelyekhez növekvő szorzószámok tartoznak. A fizetési fokozatba történő előresorolás szempontjából - a gyermek gondozása céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság időtartamát kivéve - a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartama nem vehető figyelembe.

(3) A vezetői beosztást betöltő hivatásos állományúak beosztási illetményét a vezetői munkakörökhöz rendelt és a 6/B. számú mellékletben meghatározott szorzószámok alapján kell megállapítani.

(4) A beosztási illetmény összegét a fizetési fokozatokhoz tartozó és a 6/A. számú mellékletben meghatározott szorzószámok és a mindenkori köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) szorzata adja. Az illetményalap összege évente az állami költségvetésről szóló törvényben kerül megállapításra.

(5) A rendfokozati illetmények összegét a (4) bekezdés szerinti illetményalap és az egyes rendfokozatokhoz a 6. számú mellékletben meghatározott szorzószámok szorzata adja.”

8. § A Hszt. a következő 100/A-100/B. §-sal egészül ki:

„100/A. § (1) A hivatásos állomány tagja a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idő nagyságával arányos, az illetményalap százalékában meghatározott növekvő mértékű szolgálati időpótlékra jogosult:

a) 10 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 12,5%-a,

b) 15 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 15%-a,

c) 20 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 18%-a,

d) 25 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 20%-a,

e) 30 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 22,5%-a,

f) 35 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 25%-a.

(2) A szolgálati időpótlékra jogosultság szempontjából kizárólag - a kedvezményesen számított szolgálati idő nélküli - ténylegesen hivatásos állományban eltöltött idő vehető figyelembe.

100/B. § A hivatásos állomány vezetőként szolgálatot teljesítő tagja vezetői illetménypótlékra jogosult:

a) országos parancsnok esetében a beosztási illetmény 65%-a,

b) országos parancsnokhelyettes esetében a beosztási illetmény 50%-a,

c) főosztályvezető esetében a beosztási illetmény 30%-a,

d) főosztályvezető-helyettes esetében a beosztási illetmény 20%-a,

e) osztályvezető esetében a beosztási illetmény 10%-a.”

9. § A Hszt. 116. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(3) A hivatásos állomány tagja évente a mindenkori illetményalap 250%-ának megfelelő összegű ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult, amelynek kifizetési időpontját évente a miniszter állapítja meg.

(4) Újonnan rendszeresített egyenruházattal történő ellátás esetén a hivatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellátmány terhére a miniszter által meghatározott - de legfeljebb az évi ellátmány 50%-áig terjedő - mértékben köteles a ruházat költségeit fedezni.”

10. § A Hszt. 140. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha]

a) a cselekmény nem fegyelemsértés, nem fegyelmi jogkörben elbírálható szabálysértés, illetve nem minősül a 119. § (3) bekezdése szerint elbírálandó katonai vétségnek.”

11. § A Hszt. 182. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felső korhatár elérése előtt is teljes összegben kell folyósítani a szolgálati nyugdíjat, ha a hivatásos állomány tagja]

a) 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik és szolgálati viszonya a törvény 56. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontja, 56. §-a (2) bekezdésének c) pontja, illetőleg egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szűnt meg.”

12. § A Hszt. 183. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszűnését közvetlenül megelőző 365 nap (szökőév esetén 366 nap) alatt a szolgálati viszony keretében elért illetménynek és illetmény jellegű juttatásoknak a számított személyi jövedelemadóval csökkentett összege havi átlaga alapján kell megállapítani.”

13. § A Hszt. 245/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„245/H. § (1) Az e fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szervek országos szintű szerveinél - a szerv vezetőjét nem számítva - legfeljebb négy, a területi (megyei illetékességű) szerveknél - a szerv vezetőjét nem számítva - legfeljebb kettő, a helyi szerveknél - a szerv vezetőjét nem számítva - legfeljebb egy vezetői szint létesíthető.

(2) E szervek országos parancsnokai államtitkári, helyetteseik helyettes államtitkári illetményre és juttatásra jogosultak, a területi szervek vezetője - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - főosztályvezetői, a szervezeti egységek vezetője főosztályvezető-helyettesi vagy osztályvezetői, a helyi szervek vezetője főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi vagy osztályvezetői, a szervezeti egységek vezetője osztályvezetői beosztási illetményre jogosult.”

14. § A Hszt. 253. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 90. § (2) bekezdésben meghatározott pótszabadság helyett a parancsnokokat (vezetőket) az alábbi mértékű vezetői pótszabadság illeti meg:

a) osztályvezetői besorolású vezető esetén 11 munkanap;

b) főosztályvezető-helyettesi besorolású vezető esetén 12 munkanap;

c) főosztályvezetői besorolású vezető esetén 13 munkanap;

d) helyettes államtitkári juttatásra jogosult vezető esetén 14 munkanap;

e) államtitkári juttatásra jogosult vezető esetén 15 munkanap.”

15. § (1) A Hszt. 254. §-a (2) bekezdése a) pontjának nyolcadik gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[...A pótlékok mértéke:

a) egy hónapra számítva:]

„- nyomozói pótlék 65%”

(2) A Hszt. 254. §-a (2) bekezdése a) pontjának tizenegyedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[...A pótlékok mértéke:

a) egy hónapra számítva:]

„- veszélyes katasztrófavédelmi és tűzoltói beosztás pótléka 45%”

(3) A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének a) pontja a következő új gondolatjeles bekezdésekkel egészül ki:

[...A pótlékok mértéke:

a) egy hónapra számítva:]

- rendőrségi közterületi pótlék 45%
- határőrségi határrendészeti pótlék 45%”

(4) A Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja ötödik gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[...A pótlék mértéke:...

b) teljesített óránként:]

„- tűzszerész pótlék 15%”

16. § A Hszt. 293. §-ának (1) bekezdése az alábbi új gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

[...A pótlék mértéke:

Egy hónapra számítva:]

„- közterületi pótlék 45%”

17. § A Hszt. 306. §-a a következő új gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

[A pótlék mértéke:]

„- őrzési pótlék havonta 5%”

18. § A Hszt. 329. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 326. § (1) bekezdésében meghatározott szempontból az alábbiak szerint kell a szolgálati viszonyban eltöltött időt számítani:]

c) 1,2-szeresen a földfelszín alatt szolgálatot teljesítőknek, a fogva tartottakkal közvetlenül folyamatosan foglalkozó állomány tagjainak, valamint a fokozott igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítő végrehajtói feladatokat ellátó állománynak.”

19. § A Hszt. 342. §-ának (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül, a törvény alapján rendeletben részletesen szabályozza:]

o) az irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állománya részére szolgálati és kiegészítő igazolványok rendszeresítésével, azokkal történő ellátás rendjével összefüggő szabályokat.”

20. § (1) A Hszt. 3. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A Hszt. kiegészül az e törvény 2. számú melléklete szerinti 6/B. számú melléklettel.

Záró rendelkezések

21. § (1) E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy az illetményt érintő rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 245/G. §-a hatályát veszti.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) 182. §-a (10) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés szerinti” szövegrész,

b) 245/R. §-ában a „245/I. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „104. § (5) bekezdése” szövegrész lép.

Átmeneti rendelkezések

22. § Az e törvény 4. §-ával megállapított, a Hszt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott szolgálatteljesítési idő csökkentése 2008-ig fokozatosan történik, az alábbiak szerint:

a) 2006. évben éves átlagban heti 52 óra,

b) 2007. évben éves átlagban heti 50 óra,

c) 2008. évben éves átlagban heti 48 óra.

1. számú melléklet a 2005. évi CLXXIX. törvényhez

[3. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez]

A rendőrség és a határőrség hivatásos állományának esküje

Az eskü szövege:

„Én ................................. a Magyar Köztársaság ...................................................................  *  tagja esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányához, törvényeihez és más jogszabályaihoz híven, becsületesen teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem.

Esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes rendjét, nemzetünk biztonságát, ha kell, életem kockáztatásával is hűségesen megvédem. Mindenkor az állampolgári jogok érvényesítését tartom szem előtt, és a nép érdekeinek megfelelően járok el.

Esküszöm, hogy elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyveremet, felszerelésemet megóvom.

A szolgálati ismereteket elsajátítom. A rendet és fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom, őket öntudatos hazafiakká, a népek kölcsönös tiszteletére nevelem. Minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal a Magyar Köztársaság fejlődését szolgálom.

Az állam- és szolgálati titkot híven megtartom. Szolgálatban és szolgálaton kívül példamutatóan viselkedem.”

Az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó egyéb rendvédelmi szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának esküje, illetve fogadalma

Az eskü szövege:

Én ................................. a Magyar Köztársaság ...................................................................  *  tagja esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; a szolgálati kötelezettségeimet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem. A rendet és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyveremet,  *  felszerelésemet megóvom.

A szolgálati ismereteket elsajátítom. Elöljáróim és feljebbvalóim utasításainak engedelmeskedem. Az alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom. Az. állam- és szolgálati titkot megőrzöm, kötelezettségeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem.

Esküszöm, hogy minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal a Magyar Köztársaság javát szolgálom.

A fogadalom szövege:

Én ................................. a Magyar Köztársaság ...................................................................  *  tagja fogadom, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; a szolgálati kötelezettségeimet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem. A rendet és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyveremet,  *  felszerelésemet megóvom.

A szolgálati ismereteket elsajátítom. Elöljáróim és feljebbvalóim utasításainak engedelmeskedem. Az alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom. Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm, kötelezettségeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem.

Fogadom, hogy minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal a Magyar Köztársaság javát szolgálom.

2. számú melléklet a 2005. évi CLXXIX. törvényhez

[6/B. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez]

Vezetők beosztási illetménytáblázata

- országos parancsnok az illetményalap 9-szerese,
- országos parancsnokhelyettes az illetményalap 8,5-szerese,
- budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi tűzoltó parancsnok, a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális parancsnoka, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok igazgatói, a fővárosi polgári védelmi igazgató az illetményalap 8,3-szerese,
- főosztályvezető az illetményalap 8-szorosa,
- főosztályvezető-helyettes az illetményalap 7,5-szerese,
- osztályvezető az illetményalap 7-szerese

  Vissza az oldal tetejére