Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.29.)

2005. évi CLXXXV. törvény

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a a következő 48. ponttal egészül ki:

„48. szénipari szerkezetátalakítási támogatás: a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult, a bányászatról szóló törvényben meghatározott bányavállalkozó (a továbbiakban: bányavállalkozó) számára nyújtott, degresszív módon, évenként meghatározott támogatási összeg.”

2. § A VET 4. §-ának 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány megállapítja]

l) a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek meghatározásának, kezelésének részletes szabályait,”

3. § A VET 5. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)]

e) a pénzügyminiszterrel egyetértésben megállapítja az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott, a villamosenergia-ellátásban alkalmazott hatósági árakat (díjakat), valamint az áralkalmazási feltételeket, beleértve a pótdíj mértékének, továbbá a rendszerirányítás díjával együtt beszedett, a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek térítésére szolgáló pénzeszközöknek, és a kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak, valamint átállási költségeknek a meghatározását is,”

4. § A VET 10. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

j) felülvizsgálja a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási támogatásának kifizetésére, valamint a közüzemi nagykereskedő átállási költség kifizetésére vonatkozó kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethető szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint átállási költség mértékére,”

5. § A VET 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. § (1) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást és az átállási költségeket kizárólag a rendszerirányító elkülönített számláján kezelt, a villamosenergia-rendszer irányításának díjával együtt beszedett pénzeszközből lehet téríteni. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök nem minősülnek a rendszerirányító bevételének. A rendszerirányító a rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközöket, és annak hozadékait más célra nem fordíthatja, köteles az egyéb pénzeszközeitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. A rendszerirányító köteles az elkülönített számlán beszedett, de a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó, valamint a közüzemi nagykereskedő részére tovább nem adott pénzeszközöket, és azok hozamait kötelezettségként kimutatni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket - a rendszerirányítási díj részeként - a Hivatal javaslata alapján a miniszter évente állapítja meg. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök megállapításakor figyelembe kell venni az előző időszakban a rendszerirányítónál ilyen címen kimutatott kötelezettségeket és azok hozamát külön díjelemenként, továbbá a jogszabályban elismert, de ki nem fizetett átállási költséget, illetve szénipari szerkezetátalakítási támogatást, valamint az átállási költségnek a közüzemi nagykereskedőnél, és a szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozónál felmerült ráfordításait.”

6. § A VET a 100. §-t követően a következő 100/A. §-sal egészül ki:

„100/A. § (1) A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó kérelmére, a Hivatal javaslata alapján, az egyes időszakok végén a miniszter állapítja meg. A rendszerirányító elkülönített számlájáról történő kifizetések elvégzéséhez a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást közvetlenül az arra jogosult bányavállalkozónak kell kifizetni.

(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag az e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározott célra fordítható. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségtérítés iránti kérelméhez mellékelten a Hivatalhoz benyújtani.”

7. § A VET 123. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. § 48. pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 2010-ig terjedő átmeneti időszakban a bányavállalkozó tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek vonatkozásában lehet téríteni. A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes időszakonként a bányavállalkozó széntermeléssel és szénbázisú villamos energia előállításával összefüggő indokolt költségének és ráfordításának az e tevékenységéből származó bevételét meghaladó részének figyelembevételével, külön jogszabályban kell megállapítani, azzal, hogy a támogatásnak az előző időszakban kifizetett támogatásnál alacsonyabb összegűnek kell lennie. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erőmű Rt., illetve jogutódja.”

8. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § Szénipari szerkezetátalakítási támogatás nyújtása esetén, a támogatásban részesülő bányavállalkozó által termelt szén felhasználásával előállított villamos energia külön jogszabály szerinti kötelező átvételét 2006. január 1-jéig kell fenntartani.


  Vissza az oldal tetejére