Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.29.)

2005. évi CLXXXVII. törvény

a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról * 

1. § A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 2. §-a (1) bekezdésének 8-9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (1) E törvény alkalmazásában:]

„8. megtakarítási évek: a szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezése hónapjának első napjától számított évek (egy év 12 hónap) a betét felvételéig;

9. megtakarítási idő: az adott módozatnak megfelelő szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig eltelt idő;”

2. § Az Ltp. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szerződéses összeg, illetve a betét folyósítását követően a lakás-előtakarékoskodó, vagy a kedvezményezett személye nem változtatható.”

3. § Az Ltp. 10. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakás-takarékpénztár a Felügyeletnek haladéktalanul jelentést tesz, ha az adott kiutalási időpontban a kiutalási összegből nem tudja azoknak a lakás-előtakarékoskodóknak a szerződéses összeg kiutalására vonatkozó igényét sem kielégíteni, akik az adott módozat szerinti szerződésben meghatározott minimális megtakarítási hányad 110%-át már megtakarították, elérték a minimális értékszámot és a módozat szerinti minimális megtakarítási időt.”

4. § (1) Az Ltp. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az áthidaló kölcsön - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - olyan kölcsön, amelyet a lakás-takarékpénztár kizárólag lakás-előtakarékoskodónak, illetve a kedvezményezettnek nyújthat lakáscélú felhasználásra, amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a szerződéses összegnek legalább 25%-át már megtakarította, és a megtakarítási ideje elérte a két évet.”

(2) Az Ltp. 11. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása (5)-(8) bekezdésre módosul:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakás-takarékpénztár azonnali áthidaló kölcsönt nyújthat a megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján a lakás-előtakarékoskodónak, illetve a kedvezményezettnek lakáscélú felhasználásra abban az esetben, ha e kölcsönök állománya - a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesítő kölcsönök kivételével - nem haladja meg a lakás-takarékpénztár szabad eszközei előző hónap utolsó napján meglévő állományának 5%-át.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben meghatározott áthidaló kölcsön (a továbbiakban együtt: áthidaló kölcsön) nyújtásának feltétele külön, a lakáskölcsönökre vonatkozó szabályzatoktól elkülönült kockázatvállalási, ügyfél-, illetve partnerminősítési, fedezetértékelési, valamint értékvesztési és céltartalék-képzési szabályzat megléte.”

5. § Az Ltp. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakás-takarékpénztár szabad eszközei előző hónap utolsó napján meglévő állományának legfeljebb húsz százalékát használhatja fel a 11. § (2)-(3) bekezdései szerinti áthidaló kölcsönök nyújtására.”

6. § Az Ltp. 18. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[18. § (1) A lakás-takarékpénztár üzletszabályzatában köteles a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtési és hitelnyújtási tevékenység és az áthidaló kölcsön nyújtásának általános szerződési feltételeit meghatározni úgy, hogy az legalább a következőket tartalmazza:]

d) a lakáskölcsön kamatozása és kezelési költsége,”

7. § (1) Az Ltp. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezettet - legfeljebb az első nyolc megtakarítási év során - a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben befizetett betét összegéhez igazodó mértékben állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodónak a lakás-takarékpénztárnál - a szerződéskötéskor vagy később - benyújtott kérelme alapján a központi költségvetés évente nyújt. A lakás-előtakarékoskodó jogosult az állami támogatás iránti kérelmét a megtakarítási év utolsó napjáig a teljes megtakarítási évre vonatkozóan módosítani. Az állami támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének rendjét a kormány rendeletben határozza meg.”

(2) Az Ltp. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(5) bekezdés számozása (3)-(6) bekezdésre módosul:

„(2) A lakás-előtakarékosság állami támogatására az a lakás-előtakarékoskodó jogosult, aki

a) magyar állampolgár, vagy

b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1968. október 15-ei 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, vagy

c) bevándorolt, letelepedett, vagy menekültként elismert személy.”

8. § (1) Az Ltp. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakásszövetkezet, illetve a társasház által a közös tulajdonú részek felújítása céljából kötött szerződések esetében az állami támogatás éves mértéke épületenként az adott megtakarítási évben a lakás-takarékpénztárnál betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban

a) száznyolcezer forint 2-4 lakásos épület esetén,

b) száznegyvennégyezer forint 5-30 lakásos épület esetén,

c) száznyolcvanezer forint 31-60 lakásos épület esetén,

d) kétszáztizenhatezer forint 61-120 lakásos épület esetén,

e) kétszázötvenkétezer forint 121-180 lakásos épület esetén,

f) kétszáznyolcvannyolcezer forint 181-240 lakásos épület esetén,

g) háromszázhuszonnégyezer forint 241-nél több lakásos épület esetén.”

(2) Az Ltp. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a lakás-előtakarékoskodó a 7. § (1) bekezdésének megfelelően vállalt kötelezettségétől eltérően nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg az (1) és (2) bekezdés szerinti állami támogatás 25-25%-át.”

9. § (1) Az Ltp. 24. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de a kormányrendeletben meghatározott időn belül nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos ellenőrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenőrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal, valamint a felvétel napjától számított időszakra jutó mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos. Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását, illetőleg jogosulatlan igénybevételét, az állami támogatás és járulékai megfizetése iránti követelést - a jogosult Magyar Állam nevében eljárva - bírósági úton érvényesíti, amely eljárásban a lakás-takarékpénztár mentesül az eljárási illeték megelőlegezése és viselése alól. A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat végrehajtható okirat, amely alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adók módjára hajtja be. A lakás-takarékpénztár az adózás rendjéről szóló törvény 163. §-ának (2) bekezdésében meghatározott költségminimum megelőlegezésére nem kötelezhető.”

(2) Az Ltp. 24. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A lakás-takarékpénztár a betétre jóváírt állami támogatás és az állami támogatás után a felvételéig jóváírt betéti kamat összegével készfizető kezesként felel:

a) a lakáscélú felhasználás (3) bekezdésben előírt ellenőrzésének elmulasztása esetén, amennyiben a lakás-előtakarékoskodó, vagy a kedvezményezett nem lakáscélra használta fel az összegyűjtött betétjét,

b) a 21. § (3) bekezdésében előírt feltétel ellenőrzésének elmulasztása esetén,

c) az állami támogatás összegének téves meghatározása esetén.”

Átmeneti és záró rendelkezések

10. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2006. január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az Ltp. - e törvény 7. §-ával megállapított - 21. §-a (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit a 2004. május 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2004. május 1-jét követően kezdődő és már lezárult megtakarítási évekre az állami támogatás utólag is igényelhető.

(3) Az Ltp. - e törvény 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított - 22. §-a (3) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba és rendelkezései a hatálybalépést megelőzően kötött szerződéseknél kizárólag a hatálybalépést követően kezdődő megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazandóak.

(4) E törvény 4. §-át és 9. §-át a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény 241. §-ának (1) bekezdése, 244. §-ának (1) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére