Időállapot: közlönyállapot (2005.XII.29.)

2005. évi CLXXXVIII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 2. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezései nem terjednek ki:]

f) a 130/A-130/D. §, a 130/F-130/O. §, a 2. számú melléklet V. fejezete és a 3. számú melléklet II. fejezete kivételével a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó, e törvény hatálybalépése előtt nem gazdasági társaságként működő jogi személyre,”

(2) A Hpt. 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény rendelkezései nem terjednek ki:]

g) a 130/A-130/D. §, a 130/H-130/O. §, a 2. számú melléklet V. fejezete és a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1-1.3 pontja kivételével a külön jogszabály alapján létrehozott Diákhitel Központra,”

2. § A Hpt. 14. §-ának (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

[A Felügyelet engedélye szükséges - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hitelintézet:]

r) alapvető kölcsöntőkéje és járulékos kölcsöntőkéje felmondásához, valamint a szerződésben kikötött felmondási idő előtti tőketörlesztéshez,”

3. § A Hpt. 18. §-a (2) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitelintézetnek a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez a következőket kell a Felügyelethez benyújtani:]

l) a központi hitelinformációs rendszerhez történő csatlakozásról szóló nyilatkozatot, továbbá”

4. § A Hpt. 54. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem jelenti a banktitok sérelmét]

c) a 3. § (1) bekezdésének b)-c), illetve e)-f) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a 2. számú melléklet V. fejezetének 3. pontja szerinti referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a XX/A. Fejezetben meghatározott adatszolgáltatás,”

5. § A Hpt. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„82. § (1) A hitelintézet nem vállalhat kockázatot olyan ügyletért, amelynek célja, hogy az ügyfél a hitelintézet vagy a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírt, alapvető kölcsöntőkének, járulékos kölcsöntőkének vagy alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírt vásároljon.”

6. § A Hpt. 94. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az összevont alapú szavatoló tőke számítása során a szavatoló tőkéből le kell vonni a 91. § (3) bekezdése alapján mentesített vállalkozásban fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen vállalkozás részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.”

7. § A Hpt. 100. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:]

d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,”

[betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.]

8. § A Hpt. 107. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapból a kártalanításra jogosult személy részére történt bármilyen kifizetés esetén az érintett hitelintézet az Alap által kifizetett összeget és a kifizetéshez kapcsolódóan az Alapnál felmerült költségeket köteles az Alapnak visszafizetni, illetőleg megfizetni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a hitelintézet Alapban való tagsága megszűnt.”

9. § A Hpt. 110. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

10. § A Hpt. 111. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az igazgatótanács:]

p) javaslatot tesz a Felügyeletnek a hitelintézetek betétbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeinek ellenőrzésére,”

11. § A Hpt. 115. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tagintézetek betétbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését a Felügyelet jogosult a helyszínen ellenőrizni. Az Alap ellenőrzésre vonatkozó javaslatát a Felügyelet figyelembe veszi az éves ellenőrzési tervének kialakításakor.”

12. § A Hpt. 118. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alap pénzeszközeit - a házipénztárt, a pénzforgalmi számlán tartott likviditási tartalékot, valamint a kifizetés lebonyolítására vagy más, az Alap működéséhez szükséges célra hitelintézethez átutalt összeget kivéve - állampapírban vagy az MNB-nél elhelyezett betétben kell tartani.”

13. § A Hpt. 119. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alap - a 98. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladat ellátása érdekében - hitelt vehet fel:”

14. § A Hpt. a 130. §-t követően a következő XX/A. Fejezettel, címmel és 130/A. §-sal egészül ki:

„XX/A. Fejezet

A központi hitelinformációs rendszer

130/A. § (1) A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése.

(2) A KHR-ben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők.

(3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak.

(4) Az adatkérési igényben megjelölt, - a 2. számú melléklet V. fejezetének 1. pontjában meghatározott - nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Természetes személy referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés, vagy a Tpt. 81. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiegészítő befektetési szolgáltatásra, illetőleg a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához, vagy a 130/J. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás megadásának céljára használható fel.

(5) A KHR-ből a Diákhitel Központ részére - a 130/J. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül - referenciaadat nem adható át.

(6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a referenciaadatot továbbító referenciaadat-szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét.

(7) Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről mind a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, mind a referenciaadat-szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartást a referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó, 130/I. §-ban meghatározott időpontig kell kezelni.

(8) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős a referenciaadatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért.

(9) A referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van.”

15. § A Hpt. a 130/A. §-t követően a következő 130/B. §-sal egészül ki:

„130/B. § (1) A KHR kezelésére engedélyt az kaphat, aki a 17. §-ban foglalt feltételeken túl az alábbi feltételeknek is megfelel:

a) részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás,

b) legalább kétszázmillió forint saját tőkével rendelkezik,

c) a hitelreferencia szolgáltatást kizárólagos tevékenységként végzi,

d) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény vagy befektetési társaság,

e) a hitelinformációs rendszeréhez történő csatlakozási szándékát a referenciaadat-szolgáltatók legalább hetven százaléka kinyilvánította, és ezen referenciaadat-szolgáltatók legalább nyolcvan százalékával rendelkeznek az összes referenciaadat-szolgáltató tárgyévet megelőző év éves beszámolója alapján kiszámított kockázatvállalásának.

(2) A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a pénzügyi vállalkozás nem vitatott tartozását az esedékességet követő öt napon belül nem egyenlítette ki, illetőleg vagyona (eszközei) az ismert hitelezők követelésének kielégítésére nem nyújtana fedezetet,

b) hitelezői kérelemre a bíróság elrendeli a pénzügyi vállalkozás felszámolását.

(3) A Felügyelet a KHR kezelésére vonatkozó engedélyt a 29. §-ban foglalt eseteken kívül akkor is visszavonhatja, ha

a) a 13/B. §-ban meghatározott, az informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszer előírásainak nem tesz eleget,

b) a pénzügyi vállalkozás súlyosan vagy ismételten megsérti az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait,

c) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nem tesz eleget a Felügyelet határozatában foglalt, a jogszerű működés helyreállítására vonatkozó előírásoknak.

(4) A KHR kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a Felügyelet köteles a KHR kezelésére egy másik pénzügyi vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidő bekövetkezéséig az adatkezelés végzésére felügyeleti biztost kirendelni.

(5) A felügyeleti biztos (4) bekezdésben meghatározott kirendelése esetén a 163. § (3) bekezdésében és a 164-167. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott kijelölés esetén a Felügyelet azt a pénzügyi vállalkozást jelölheti ki a KHR kezelőjeként, amely kötelezettséget vállal arra, hogy az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételeknek százhúsz napon belül megfelel.

(7) Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a KHR kezelésre vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, köteles az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidő bekövetkezéséig kezelt referenciaadatokat az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt időpontban átadni annak a pénzügyi vállalkozásnak, amelyet a Felügyelet a KHR új kezelőjeként kijelöl. Az a pénzügyi vállalkozás, amelynek a KHR kezelésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határidőtől kezdődően referenciaadatot nem kezelhet.

(8) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás üzletszabályzatának elfogadásához a Felügyelet jóváhagyása szükséges.”

16. § A Hpt. a 130/B. §-t követően a következő címmel és 130/C. §-sal egészül ki:

A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályai

130/C. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

(2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.”

17. § A Hpt. a 130/C. §-t követően a következő 130/D. §-sal egészül ki:

„130/D. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait, aki a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.”

18. § A Hpt. a 130/D. §-t követően a következő 130/E. §-sal egészül ki:

„130/E. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 pontja szerinti referenciaadatait,

a) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,

b) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,

c) akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.”

19. § A Hpt. a 130/E. §-t követően a következő 130/F. §-sal egészül ki:

„130/F. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja a 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerinti vállalkozásoknak a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos, a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.2 pontja szerinti referenciaadatait.

(2) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.3 pontja szerinti referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván.

(3) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.4 pontja szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.”

20. § A Hpt. a 130/F. §-t követően a következő 130/G. §-sal egészül ki:

„130/G. § (1) A 130/C. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik referenciaadat-szolgáltató részére átruházásra kerül.

(2) A szerződésből eredő követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő referenciaadat-szolgáltató részére.”

21. § A Hpt. a 130/G. §-t követően a következő 130/H. §-sal egészül ki:

„130/H. § A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot „átruházás referenciaadat-szolgáltató részére” megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át.”

22. § A Hpt. a 130/H. §-t követően a következő 130/I. §-sal egészül ki:

„130/I. § (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a referenciaadatokat a (2) bekezdésben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete:

a) a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a 130/C. § szerinti esetben,

b) az adat átadásának időpontja a 130/D. §, a 130/E. § és a 130/F. § (3) bekezdése szerinti esetben,

c) a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a 130/F. § (2) bekezdése szerinti esetben,

d) a szerződés megszűnésének időpontja a 130/F. § (1) bekezdése szerinti esetben.

(3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át.

(4) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be.”

23. § A Hpt. a 130/I. §-t követően a következő címmel és 130/J. §-sal egészül ki:

Ügyfélvédelem

130/J. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a természetes személyek részére - az adatátadás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - írásbeli tájékoztatást köteles adni:

a) a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy a 130/D. §-ban meghatározott esetben adatai bekerülhetnek a KHR-be,

b) a szerződés megkötését megelőzően arról, hogy a 130/C. §-ban és a 130/E. §-ban meghatározott esetben - ismertetve a konkrét okokat - adatai bekerülhetnek a KHR-be,

c) az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy a 130/C. §-ban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és

d) az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről.

(2) A referenciaadat-szolgáltató a vállalkozások részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/A. § (4) bekezdésében meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a 130/F. §-ban meghatározott esetben referenciaadatai bekerülnek a KHR-be.

(3) Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át.

(4) A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.

(5) A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja.

(6) A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó referenciaadat-szolgáltató, illetve a 130/K. § (6) bekezdése szerinti esetben a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, ha a referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy a 130/K. § (1) bekezdésében meghatározott kifogásolást követően az adatot helyesbíteni vagy törölni kell.”

24. § A Hpt. a 130/J. §-t követően a következő 130/K. §-sal egészül ki:

„130/K. § (1) A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.

(2) A nyilvántartott az (1) bekezdésben foglalt kifogást

a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy

b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz

nyújthatja be.

(3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.

(4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni.

(5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni.

(6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott.

(7) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért.”

25. § A Hpt. a 130/K. §-t követően a következő 130/L. §-sal egészül ki:

„130/L. § (1) A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 130/K. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye.

(2) A nyilvántartottat az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/J. § (4), vagy a 130/K. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(4) A bíróság a keresetlevelet a Pp. 124. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (Pp. 124. §) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani.”

26. § A Hpt. a 130/L. §-t követően a következő 130/M. §-sal egészül ki:

„130/M. § (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.

(2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható.

(3) Ha a bíróság a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-ának 13. pontjában meghatározottak szerint zárolni kell.

(4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye.

(5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp. 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye.”

27. § A Hpt. a 130/M. §-t követően a következő 130/N. §-sal egészül ki:

„130/N. § (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli.

(2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadat kezelését akkor is fel kell függeszteni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el.

(3) A referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani.

(4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi.”

28. § A Hpt. a 130/N. §-t követően a következő 130/O. §-sal egészül ki:

„130/O. § A 130/L-130/N. §-ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók.”

29. § A Hpt. 168. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 48. § szerinti bejelentésről, illetőleg a 157. § szerinti kivételes intézkedések megtételének szükségességéről a Felügyelet haladéktalanul értesíti az Alapot.”

30. § A Hpt. 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hitelintézet felszámolása esetén az 5. számú mellékletben meghatározott alapvető kölcsöntőkéből, járulékos kölcsöntőkéből, alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni.”

31. § A Hpt. 209. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A bankhitel és bankkölcsönügylet általános szerződési feltételeit magában foglaló üzletszabályzatnak tartalmaznia kell legalább:]

f) a KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, a jogorvoslati lehetőségekre való figyelemfelhívással együtt.”

32. § (1) A Hpt. 2. számú melléklete az e törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

(2) A Hpt. 3. számú melléklete az e törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

(3) A Hpt. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

33. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 36. §-a 2006. március 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezés

34. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően már működő - de a központi hitelinformációs rendszerhez (a továbbiakban: KHR) nem csatlakozott - pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség nyújtásával foglalkozó jogi személy 2006. március 31-ig köteles a KHR-hez csatlakozni. E szervezetnek a KHR-be történő adatátadása kizárólag a 2006. március 31-ét követően kötött szerződéssel kapcsolatos referenciaadatra történhet.

(2) Ha a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadás tervezett végrehajtását megelőzően már nem áll rendelkezésre harminc nap a Hpt. - e törvény 23. §-ával beiktatott - 130/J. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatásra, akkor a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a referenciaadat-szolgáltató eleget tesz a Hpt. - e törvény 23. §-ával beiktatott - 130/J. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének, és e tájékoztatás időpontjától számított harminc nap eltelt.

(3) E törvény hatálybalépésekor a KHR kezelésére engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás 2006. június 30-ig köteles megfelelni a Hpt. - e törvény 15. §-ával beiktatott - 130/B. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott követelményeknek.

(4) A Hpt. - e törvény 32. §-ával és 2. számú mellékletével beiktatott - 3. számú melléklete 1.2 pontjának c), e)-g) alpontja, 1.3 pontja, 1.4 pontjának c)-d) és f)-g) alpontja, 2.1 pontjának c) alpontja, 2.2 pontjának g) alpontja, 2.3 pontjának d) és f) alpontja, továbbá 2.4 pontjának b) alpontja szerinti referenciaadatokat a referenciaadat-szolgáltató 2006. április 1-jétől adhatja át a KHR-et kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

(5) A (4) bekezdés szerinti referenciaadatok a Hpt. - e törvény 16-18. §-ával beiktatott -130/C-130/E. §-ában foglalt esetben - a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - kizárólag akkor adhatók át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, ha a Hpt. - e törvény 16-18. §-ával beiktatott - 130/C-130/E. §-ában foglalt feltétel e törvény hatálybalépését követően következett be.

(6) Amennyiben a Hpt. - e törvény 16. §-ával beiktatott - 130/C. §-ában foglalt feltételek közül az időtartam számítása e törvény hatálybalépése előtt elkezdődött, de csak az e törvény hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon vagy az e törvény hatálybalépését követően haladja meg a 90 napot, akkor az adatátadásra az e törvény hatálybalépése előtti jogszabályi előírás alkalmazandó.

(7) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére e törvény hatálybalépése előtt átadott, természetes személyekre vonatkozó adatoknak a (4) bekezdés szerinti referenciaadatokkal történő kiegészítésére kizárólag az ügyfél által kezdeményezett írásbeli kérésre, a (4) bekezdés szerinti, ügyfélre vonatkozó referenciaadatok teljes körű átadásával kerülhet sor.

Módosuló jogszabályok

35. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:]

o) külön törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató és központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás ellen, a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadás és kezelés miatt, illetőleg a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése iránt indított perben.”

36. § A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/A. § (1) A pénzmosás megelőzése érdekében a hitelintézet a kétmillió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű nem névre szóló takarékbetétet a betétes, illetőleg a kedvezményezett írásbeli kérelmére és az ORFK jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá. Az ORFK részére megküldött kérelemnek a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(2) A hitelintézet a kérelmet haladéktalanul továbbítja az ORFK-nak. Az ORFK a jóváhagyást pénzmosás megalapozott gyanúja esetén tagadja meg. Ha az ORFK a kérelem benyújtását követő nyolc munkanapon belül a hitelintézetet nem értesíti a pénzmosás megalapozott gyanújáról, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kérelmező több olyan betétnevesítést kezdeményez, amelyek értéke egyenként nem, de együttesen eléri vagy meghaladja a kétmillió forintot. Ebben az esetben az ORFK jóváhagyása azon betét névre szólóvá alakításához szükséges, amellyel a betétnevesítések együttes értéke eléri vagy meghaladja a kétmillió forintot.”

Hatályukat vesztő jogszabályok

37. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Hpt. 54. §-ának (2)-(10) bekezdése, 98. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 104. §-a és az előtte lévő cím, a 111. §-a (1) bekezdésének n)-o) pontjai, 115. §-a (6)-(7) bekezdései, 136. §-a (2) bekezdésének második mondata, 235. §-a (1) bekezdésének h) pontja, 2. számú melléklet I. fejezet 10.4. pontjának e) alpontja, valamint a 3. számú mellékletének 3-5. pontjai,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény 25. §-ának (2)-(3) bekezdése,

c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 38. §-ának (2)-(3) bekezdése,

d) egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény 18. §-ának (1) bekezdése, valamint 34. §-a,

e) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXXIV. törvény 9. §-ának (2)-(3) bekezdése.

(2) 2006. március 1-jén hatályát veszti a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése.

1. számú melléklet a 2005. évi CLXXXVIII. törvényhez

1. A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezetének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Hitelreferencia-szolgáltatás:

a) banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy

b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés.”

2. A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezetének 10.2. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

[Pénzkölcsönnyújtás]

e) zálogkölcsön nyújtása.”

3. A Hpt. 2. számú melléklet IV. fejezete 1. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. Betét: e melléklet I/2. pontja szerinti betét, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ide nem értve]

c) az alárendelt kölcsöntőkét, alapvető kölcsöntőkét, járulékos kölcsöntőkét.”

4. A Hpt. 2. számú melléklete a IV. fejezetet követően a következő fejezettel egészül ki:

„V. A XX/A. Fejezetre vonatkozó fogalommeghatározások

1. Nyilvántartott: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek vagy amelynek referenciaadatait a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás kezeli.

2. Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás e törvény alapján kezelhet.

3. Referenciaadat-szolgáltató: a 3. § (1) bekezdésének b)-c), illetve e)-f) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, a Diákhitel Központ, a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy, a Tpt. 81. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt tevékenységet végző befektetési társaság, valamint a Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 37. pontjában foglalt tevékenységet végző befektetési szolgáltató, befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító.

4. Vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót.”

2. számú melléklet a 2005. évi CLXXXVIII. törvényhez

A Hpt. 3. számú melléklete az alábbi címmel és fejezettel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi cím jelölése I. fejezetté válik:

II. A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok

1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:

1.1 azonosító adatok:

a) név,

b) születési név,

c) születési idő, hely,

d) anyja születési neve,

e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,

f) lakcím,

g) levelezési cím.

1.2 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában meghatározott szolgáltatásra, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok:

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),

b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

c) a szerződés összege és devizaneme,

d) a 130/C. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,

e) a 130/C. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,

f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,

g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.

1.3 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok:

a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,

b) okirati bizonyítékok,

c) perre utaló megjegyzés.

1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:

a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),

b) a letiltás időpontja,

c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege,

d) a jogosulatlan felhasználások száma,

e) az okozott kár összege,

f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,

g) perre utaló megjegyzés.

2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok:

2.1 azonosító adatok:

a) cégnév, név,

b) székhely,

c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,

d) adószám.

2.2 a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok:

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),

b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

c) a szerződés megszűnésének módja,

d) a szerződés összege és devizaneme,

e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,

f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,

g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés.

2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván:

a) a szerződés azonosítója (száma),

b) a bankszámla száma,

c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,

d) a sorba állított követelések összege és devizaneme,

e) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja,

f) perre utaló megjegyzés,

2.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok:

a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja,

b) perre utaló megjegyzés.”

3. számú melléklet a 2005. évi CLXXXVIII. törvényhez

1. A Hpt. 5. számú mellékletének 3. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

[Az alapvető tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:]

h) alapvető kölcsöntőke.”

2. A Hpt. 5. számú melléklete a 7. pontot követően a következő 7A. ponttal egészül ki:

„7A. A törvény alkalmazásában alapvető kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:

a) ténylegesen rendelkezésre áll, és az igénybe vevő hitelintézet számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá az igénybe vevő hitelintézet mérlegében szerepel,

b) a kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a hitelintézet adósságának rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a részvényesek előtti legutolsó helyen áll,

c) a kölcsön - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt is - határozatlan futamidejű, kizárólag a Felügyelet engedélyével mondható fel,

d) tőketörlesztés a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi,

e) a kölcsön-, illetve az értékpapír adásvételi szerződés semminemű olyan feltételt nem tartalmaz, amely a kapcsolódó kamat- és járulékfizetést megnöveli, kivéve mozgó kamatozás esetén a referenciakamat emelkedéséből adódó kamatnövekedést,

f) a kölcsön alapján kamat, vagy bármilyen más jogcímen kifizetés - ide nem értve a tőketörlesztést - kizárólag a hitelintézet adott üzleti évről készült éves beszámolójában megállapított - a szabad eredménytartalékkal kiegészített - adózott eredmény terhére teljesíthető, a 75. § szerinti tartalék képzését követően, de az osztalék (részesedés) kifizetését megelőzően,

g) ha egy adott évben az f) alpontban meghatározott szabály alapján kamat vagy bármilyen más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a kölcsönnyújtó erre az elmaradt összegre a következő években nem tarthat igényt,

h) ha a hitelintézet a kölcsön alapján valamely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kölcsönnyújtó - ezen a jogcímen - nem jogosult a hitelintézet felszámolását kezdeményezni,

i) a kölcsönnel kapcsolatosan kizárt a kölcsöntőkét nyújtó bármiféle beszámítási joga a kölcsönfelvevővel szemben.”

3. A Hpt. 5. számú melléklete a 7A. pontot követően a következő 7B. ponttal egészül ki:

„7B. A figyelembe vehető alapvető kölcsöntőke összege nem haladhatja meg az alapvető tőkeelemek összegének 15%-át.”

4. A Hpt. 5. számú mellékletének 8. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[A járulékos tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:]

d) járulékos kölcsöntőke.”

5. A Hpt. 5. számú melléklete a 9. pontot követően a következő 9A. ponttal egészül ki:

„9A. A törvény alkalmazásában járulékos kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely:

a) kielégíti a 7A. pont a)-f) és h)-i) alpontban meghatározott feltételeket, és

b) ha egy adott évben a 7A. pont f) alpontjában meghatározott szabály alapján kamat vagy bármilyen más jogcímen kifizetés nem teljesíthető, akkor a következő években a kölcsönnyújtó erre az elmaradt összegre kizárólag akkor tarthat igényt, ha a teljesítés a 7A. pont f) alpontjában meghatározott szabályok alapján lehetséges. A kölcsönnyújtó késedelmi kamatra nem tarthat igényt.”


  Vissza az oldal tetejére