Időállapot: közlönyállapot (2006.II.16.)

2006. évi XV. törvény

az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv, és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján, az Europol, az Europol szervei tagjainak, az Europol igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyvét e törvénnyel kihirdeti. A jegyzőkönyv nemzetközi jogi hatálybalépésének napja 2004. szeptember 1.

2. § A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről

E jegyzőkönyv Magas Szerződő Felei, az Európai Unió tagállamai,

hivatkozással a Tanács 1997. június 19-i jogi aktusára,

figyelembe véve, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény) 41. cikkének (1) bekezdése szerint az Europolt, szerveinek tagjait, illetve igazgatóhelyetteseit és az Europol alkalmazottait - a valamennyi tagállamban alkalmazandó szabályokat megállapító jegyzőkönyvnek megfelelően - megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „Egyezmény” az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény);

b) „Europol” az Európai Rendőrségi Hivatal;

c) az „Europol szervei” az egyezmény 28. cikkében említett igazgatótanács, az egyezmény 35. cikkének (7) bekezdésében említett pénzügyi ellenőr és az egyezmény 35. cikkének (8) bekezdésében említett pénzügyi bizottság;

d) „igazgatótanács” az egyezmény 28. cikkében említett igazgatótanács;

e) „igazgató” az Europolnak az egyezmény 29. cikkében említett igazgatója;

f) „személyzet” az Europolnak az egyezmény 30. cikkében említett igazgatója, igazgatóhelyettesei és alkalmazottai, a Személyzeti Szabályzat 3. cikkében említett helyi személyzet kivételével;

g) az „Europol irattára” az Europolhoz vagy személyzetének bármely tagjához tartozó vagy birtokában lévő feljegyzések, levelezések, dokumentumok, kéziratok, számítógépes és média-adatok, fényképek, filmek, video- és hangfelvételek, illetve más hasonló olyan anyagok összessége, amely az igazgatótanács és az igazgató véleménye szerint az Europol irattárának részét képezi.

2. cikk

Bírósági eljárás alóli mentesség és a kutatás, lefoglalás, igénybevétel, elkobzás és a beavatkozás bármely más formája alóli mentesség

(1) Az Europol a jogosulatlan vagy téves adatfeldolgozás tekintetében mentességet élvez az Egyezmény 38. cikkének (1) bekezdésében említett felelősségével kapcsolatos bírósági eljárás alól.

(2) Az Europolnak a tagállamok területén bárhol található és bárki birtokában lévő vagyona, ingatlana és követelései mentességet élveznek a kutatás, a lefoglalás, az igénybevétel, az elkobzás és a beavatkozás bármely más formája alól.

3. cikk

Az irattár sérthetetlensége

Az Europolnak a tagállamok területének bármely részén található és bárki birtokában lévő irattára sérthetetlen.

4. cikk

Adók és illetékek alóli mentesség

(1) Hivatalos tevékenységi körén belül az Europol, annak eszközei, bevétele és egyéb vagyona mentességet élvez minden közvetlen adó alól.

(2) Az Europol mentességet élvez a hivatali használatra beszerzett és jelentős költséggel járó ingó- és ingatlanvagyon, valamint a szolgáltatások árában foglalt közvetett adók és illetékek alól. A mentesség visszatérítés útján biztosítható.

(3) Az e cikk alapján hozzáadottérték-adómentesen vagy jövedéki adómentesen beszerzett áruk csak azokkal a feltételekkel összhangban adhatók el vagy hasznosíthatók más módon, amelyekről a mentességet nyújtó tagállammal megállapodás jött létre.

(4) A különleges szolgáltatások díjára kivetett adó és illeték alól nem adható mentesség.

5. cikk

A pénzügyi eszközök korlátozások alóli mentessége

Az Europol anélkül, hogy bármely pénzügyi ellenőrzés, szabályozás, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos értesítés vagy bármilyen moratórium alá vetnék, szabadon

a) vásárolhat, birtokolhat vagy adhat el bármilyen valutát az engedélyezett csatornákon keresztül;

b) vezethet számlát bármely pénznemben.

6. cikk

Kommunikációs lehetőségek és mentességek

(1) A tagállamok engedélyezik az Europol számára, hogy bármilyen hivatalos célból szabadon és külön engedély nélkül közöljön információkat, és megvédik az Europol erre vonatkozó jogát. Az Europol jogosult kódok használatára, és hivatalos levelezésnek, valamint más hivatalos közleményeknek - a diplomáciai futároknak és csomagoknak járó kiváltságokkal és mentességekkel azonos kiváltságokkal és mentességekkel rendelkező - futár útján vagy pecséttel lezárt csomagokban történő küldésére és fogadására.

(2) Az Europol a hivatalos kapcsolattartásához - amennyiben ez összeegyeztethető az 1982. november 6-i Nemzetközi Telekommunikációs Egyezménnyel - nem részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben a tagállamok a postai, kábeles, távirati, telex, rádió, televízió, telefon, telefax, műhold útján vagy egyéb eszközökkel folytatott kommunikációval kapcsolatos elsőbbségi ügyekben bármely nemzetközi szervezetet vagy kormányt - beleértve az ilyen kormány diplomáciai képviseleteit - részesítenek.

7. cikk

Beutazás, tartózkodás és visszautazás

A tagállamok, amennyiben szükséges, elősegítik a 8. cikkben említett személyek hivatalos célú beutazását, tartózkodását és visszautazását. Ez nem zárja ki, hogy elfogadható bizonyítékot követeljenek meg annak megállapítására, hogy az e cikk alapján előírt bánásmódot igénylő személyeket a 8. cikkben említett osztályokba sorolják be.

8. cikk

Az Europol szerveinek tagjai és az Europol személyzetének tagjai számára biztosított kiváltságok és mentességek

(1) Az Europol szerveinek tagjai és az Europol személyzetének tagjai a következő mentességeket élvezik:

a) az Egyezmény 32. cikkének és - adott esetben - 40. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, az érintett személyek bírósági eljárás alóli mentessége hivatali feladataik ellátása során tett szóbeli, írásbeli nyilatkozatuk vagy az általuk elkövetett cselekmények tekintetében; ez a mentesség fennmarad annak ellenére is, hogy az érintett személyek esetleg már nem tagjai az Europol valamely szervének vagy az Europol személyzetének;

b) hivatalos irataik és dokumentumaik, illetve egyéb hivatalos anyagaik sérthetetlensége.

(2) Az Europol személyzetének azon tagjai, akik illetményük és járandóságaik után a 10. cikkben említettek szerint kötelesek adót fizetni az Europol javára, jövedelemadó-mentességet élveznek az Europol által fizetett illetményük és járandóságaik tekintetében. Az ilyen illetmények és járandóságok azonban számításba vehetők a más forrásokból származó jövedelmük után fizetendő adó összegének megállapításakor. E bekezdés nem vonatkozik az Europol személyzetének korábbi tagjai és családtagjai részére kifizetett nyugdíjakra és járadékokra.

(3) Az Európai Közösségek kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyve 14. cikkének rendelkezései alkalmazandók az Europol személyzetének tagjaira.

9. cikk

A mentesség alóli kivételek

A 8. cikkben említett személyeknek biztosított mentesség nem terjed ki harmadik fél által indított polgári perre az előbbi személyek által okozott kár miatt, beleértve az általuk előidézett, személyi sérülést vagy halált okozó közlekedési balesetet is.

10. cikk

Adók

(1) Az Europol által meghatározott és az igazgatótanács által elfogadott feltételekre is figyelemmel és eljárást követően az Europol személyzetének legalább egy éves időszakra alkalmazott tagjai az Europol által kifizetett illetmények és járandóságok után kötelesek adót fizetni az Europol javára.

(2) A tagállamok minden évben tájékoztatást kapnak az Europol személyzete e cikkben említett tagjainak, valamint szerződéses alkalmazottainak nevéről és címéről. Az Europol mindegyikük számára éves igazolást állít ki az Europol által az adott évre bármilyen jogcímen kifizetett jövedelmük bruttó és nettó összegéről, beleértve a kifizetések részleteit és jellegét, illetve a forrásnál levont összegeket.

(3) Ez a bekezdés nem vonatkozik az Europol személyzetének korábbi tagjai és családtagjai részére kifizetett nyugdíjakra és járadékokra.

11. cikk

A személyzet védelme

A tagállamok az igazgató kérelmére nemzeti jogszabályaikkal összhangban minden ésszerű intézkedést megtesznek az e jegyzőkönyvben említett azon személyek biztonságának és védelmének biztosítása érdekében, akiknek biztonsága az Europol számára végzett munkájuk miatt veszélyeztetett.

12. cikk

A mentességek visszavonása

(1) Az e jegyzőkönyv rendelkezései alapján nyújtott kiváltságokat és mentességeket az Europol érdekében, és nem az egyének személyes hasznára biztosítják. Az Europol, és az ilyen kiváltságokat és mentességeket élvező minden személy kötelessége a tagállamok törvényi és rendeleti rendelkezéseinek minden egyéb szempontból történő betartása.

(2) Az igazgató köteles visszavonni az Europol és az Europol személyzete bármely tagjának mentességét olyan esetekben, ha a mentesség gátolná az igazságszolgáltatás menetét, és az az Europol érdekeinek sérelme nélkül visszavonható. Az igazgató, a pénzügyi ellenőr és a pénzügyi bizottság tagjai tekintetében az igazgatótanács rendelkezik hasonló kötelezettséggel. Az igazgatótanács tagjai tekintetében a mentesség visszavonása saját tagállamának hatáskörébe tartozik.

(3) Amennyiben az Europol 2. cikk (2) bekezdésben említett mentességét visszavonják, a tagállamok igazságügyi hatóságai által elrendelt házkutatásokat és lefoglalásokat az igazgató vagy az általa megbízott személy jelenlétében hajtják végre, az Egyezményben vagy az alapján meghatározott bizalmassági szabályokkal összhangban.

(4) Az Europol minden esetben együttműködik a tagállamok megfelelő hatóságaival a megfelelő igazságszolgáltatás elősegítése érdekében, és megakadályozza az e jegyzőkönyv rendelkezései alapján nyújtott kiváltságokkal és mentességekkel való visszaélést.

(5) Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága vagy igazságügyi szerve úgy ítéli meg, hogy visszaélés történt az e jegyzőkönyv szerint biztosított kiváltsággal vagy mentességgel, a mentesség visszavonásáért a (2) bekezdés szerint felelős testület, kérelemre, konzultál a megfelelő hatóságokkal annak megállapítása érdekében, hogy történt-e ilyen visszaélés. Amennyiben ez a konzultáció nem vezet mindkét fél számára kielégítő eredményre, az ügyet a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell rendezni.

13. cikk

A viták rendezése

(1) Az Europol vagy a hivatali beosztásuk alapján a 8. cikk (1) bekezdésében említett mentességet élvező személyek mentessége visszavonásának elutasításával kapcsolatban felmerülő vitákat a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében megállapított eljárással összhangban, a rendezés céljából megvitatja.

(2) Amennyiben az ilyen vitákat nem sikerül rendezni, a Tanács egyhangú szavazással határoz a rendezés szabályairól.

14. cikk

Fenntartások

E jegyzőkönyv tekintetében fenntartásokat nem lehet tenni.

15. cikk

Hatálybalépés

(1) E jegyzőkönyvet a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el.

(2) A tagállamok értesítik a letéteményest a jegyzőkönyv elfogadásához szükséges alkotmányos követelményeik teljesítéséről.

(3) E jegyzőkönyv az azon tagállam részéről a (2) bekezdésben említett értesítés megküldését követő második hónap első napján lép hatályba, amely tagállam az e jegyzőkönyvet létrehozó jogi aktus Tanács által történő elfogadásának időpontjában az Európai Unió tagjaként utolsóként teljesíti az említett formai követelményt.

16. cikk

Csatlakozás

(1) E jegyzőkönyvhöz bármely állam csatlakozhat, amely az Európai Unió tagjává válik.

(2) A csatlakozási okiratokat a letéteményesnél kell letétbe helyezni.

(3) E jegyzőkönyvnek az Európai Unió Tanácsa által a csatlakozó állam nyelvén elkészített szövege hiteles.

(4) E jegyzőkönyv bármely csatlakozó állam tekintetében a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő kilencven nappal, illetve - amennyiben az említett kilencven nap lejártával a jegyzőkönyv még nem lépett hatályba - a jegyzőkönyv hatálybalépésének napján lép hatályba.

17. cikk

Értékelés

(1) E jegyzőkönyvet a hatálybalépését követő 2 éven belül az igazgatótanács felügyeletével értékelik.

(2) A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti mentesség csak olyan hivatalos cselekmények tekintetében biztosítható, amelyeket az egyezmény 1995. július 26-án aláírt változatának 3. cikkében megállapított feladatok teljesítése során kell vállalni. Az egyezmény 3. cikkében szereplő feladatok módosítása vagy kibővítése előtt az első bekezdéssel összhangban felülvizsgálatot végeznek, különösen a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjára és a 13. cikkre tekintettel.

18. cikk

Módosítások

(1) Bármely tagállam, amely Magas Szerződő Fél, javasolhatja e jegyzőkönyv módosítását. Minden módosításra irányuló javaslatot a letéteményesnek kell megküldeni, aki továbbítja azt a Tanácsnak.

(2) A módosításokat a Tanács egyhangúlag állapítja meg, és ajánlja a tagállamoknak, hogy alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el azokat.

(3) Az így megalkotott módosítások a 15. cikk rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba.

(4) Az Európai Unió Tanácsának főtitkára értesít minden tagállamot a módosítások hatálybalépésének időpontjáról.

19. cikk

Letéteményes

(1) E jegyzőkönyv letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

(2) A letéteményes az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az e jegyzőkönyvvel kapcsolatos értesítéseket, okiratokat vagy közleményeket.”

3. § Az Országgyűlés az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

4. § A 3. §-ban szereplő Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról

E jegyzőkönyv Magas Szerződő Felei, valamint az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv Magas Szerződő Felei, az Európai Unió tagállamai,

hivatkozással az Európai Unió Tanácsának 2002. november 28-i jogi aktusára,

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 30. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a Tanács felhatalmazza az Europolt, hogy segítse elő és támogassa a tagállamok illetékes hatóságai által folytatott egyedi nyomozati cselekmények előkészítését, ösztönözze azok összehangolását és végrehajtását, beleértve az Europol támogató minőségben eljáró képviselőit is magukban foglaló közös csoportok operatív tevékenységét is.

(2) Szükséges az Europolnak ilyen közös nyomozócsoportokban való részvételére vonatkozó szabályok megállapítása. Ezen szabályoknak ki kell terjedniük az Europol alkalmazottainak ezekben a csoportokban betöltött szerepére, az Europol és a közös nyomozócsoport közötti információcserére, valamint az Europol e csoportokban részt vevő alkalmazottai által okozott károkért való szerződésen kívüli felelősségre.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 30. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján olyan intézkedéseket kell meghozni, amelyek az Europol számára lehetővé teszik, hogy a tagállamok illetékes hatóságait meghatározott esetekben nyomozás lefolytatására és összehangolására kérje fel.

(4) Az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet módosítani kell abban az értelemben, hogy az Europol alkalmazottainak a hivatali feladataik ellátása során tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozataira és/vagy intézkedéseire vonatkozó mentessége a közös nyomozócsoport részvevőjeként folytatott tevékenységükre ne terjedjen ki,

a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk

Az Europol-egyezmény a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„6. közös nyomozócsoportokban támogatói minőségben való részvétel, a 3a. cikknek megfelelően;

7. a tagállamok illetékes hatóságainak a nyomozás meghatározott esetekben való lefolytatása és összehangolása iránti megkeresése, a 3b. cikknek megfelelően.”

2. Az egyezmény a következő cikkekkel egészül ki:

a)

„3a. cikk

Közös nyomozócsoportokban való részvétel

(1) Az Europol alkalmazottai támogatói minőségben részt vehetnek közös nyomozócsoportokban, beleértve azokat a csoportokat is, amelyeket a közös nyomozócsoportokról szóló 2002. június 13-i kerethatározat *  1. cikkének vagy az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezmény 13. cikkének megfelelően állítottak fel, amennyiben e csoportok olyan bűncselekményeket vizsgálnak, amelyekben az Europol a 2. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik. Az Europol alkalmazottai - azon tagállam jogában előírt korlátok között, ahol a közös nyomozócsoport működik, valamint a (2) bekezdésben említett megállapodásnak megfelelően - részt vehetnek valamennyi tevékenységben és a közös nyomozócsoport minden tagjával - a (3) bekezdésnek megfelelően - történő információcserében. Ugyanakkor semmilyen kényszerítő intézkedés meghozatalában nem vesznek részt.

(2) Az Europol alkalmazottainak egy közös nyomozócsoportban való részvételének közigazgatási végrehajtását az Europol igazgatója, valamint a közös nyomozócsoportban résztvevő tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodásban kell megállapítani, a nemzeti egységek bevonásával. Az ilyen megállapodásokra vonatkozó szabályokat az Europol igazgatótanácsa - tagjainak kétharmados többségével eljárva - határozza meg.

(3) Az Europol alkalmazottai feladataikat a csoportvezető irányítása alatt végzik, a (2) bekezdésben említett megállapodásban megállapított feltételek figyelembevételével.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett megállapodásnak megfelelően az Europol alkalmazottai közvetlen kapcsolatot tarthatnak a közös nyomozócsoport tagjaival, és - ezen egyezménynek megfelelően - az összegyűjtött adatok 6. cikkben említett számítógépes rendszerének bármely alkotóeleméből információkat szolgáltathatnak a közös nyomozócsoport tagjai és kiküldött tagjai számára. Közvetlen kapcsolat esetén az Europolnak erről egyidejűleg tájékoztatnia kell a csoportban képviselt tagállamok nemzeti egységeit, valamint azokat a tagállamokat, amelyek az információkat szolgáltatták.

(5) Az Europol alkalmazottja által a közös nyomozócsoport résztvevőjeként megszerzett információ - az azt szolgáltató tagállam hozzájárulásával és felelősségére, az ezen egyezményben megállapított feltételek alapján - a számítógépes rendszer bármely alkotóelemébe bevihető.

(6) Az Europol alkalmazottai a sérelmükre, vagy általuk az e cikkben említett közös nyomozócsoport műveletei során elkövetett bűncselekmények tekintetében a csoport működése szerinti tagállam hasonló feladatokat ellátó személyekre alkalmazandó nemzeti jogának hatálya alá tartoznak.

b)

„3b. cikk

Az Europol bűnügyi nyomozás megindítása iránti megkeresései

(1) A tagállamoknak az Europol bármely, nyomozás meghatározott esetekben való megindítása, lefolytatása vagy összehangolása iránti megkeresésével foglalkozniuk kell, és ezeket a megkereséseket kellő megfontolásban kell részesíteniük. Az Europolt tájékoztatni kell arról, hogy a kért nyomozást megindítják-e.

(2) Amennyiben a tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy az Europol megkeresésének nem tesznek eleget, kötelesek az Europolt tájékoztatni határozatukról és annak indokairól, kivéve, ha azért nem tudják indokaikat közölni, mert ez:

a) alapvető nemzetbiztonsági érdekeket sértene;

b) a folyamatban lévő nyomozás eredményességét vagy személyek biztonságát veszélyeztetné.

(3) Az Europol meghatározott esetekben történő nyomozás megindítása, lefolytatása vagy összehangolása iránti megkereséseire adott válaszokat, valamint a nyomozás eredményeiről az Europolnak nyújtott tájékoztatást a tagállamok illetékes hatóságain keresztül kell továbbítani, az Europol Egyezményben megállapított szabályoknak és a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

(4) A Eurojusttal aláírandó együttműködési megállapodás alapján az Europolnak tájékoztatnia kell a Eurojustot, amikor bűnügyi nyomozás megindítása iránti megkeresést terjeszt elő.”

c)

„39a. cikk

Felelősség az Europol közös nyomozócsoportban való részvétele tekintetében

(1) Az a tagállam, amelynek területén a 3a. cikknek megfelelően tevékenykedő Europol alkalmazottak az operatív intézkedésekben való részvételük során kárt okoztak, a kárt ugyanolyan feltételek között téríti meg, mintha azt saját alkalmazottai okozták volna.

(2) Az érintett tagállammal létrejött eltérő megállapodás hiányában az Europol teljes mértékben megtéríti ez utóbbi tagállamnak az általa az (1) bekezdésben említett bármely kárért a károsultaknak, illetve a károsultak jogán jogosult személyeknek kifizetett kártérítés összegét. Az e tagállam és az Europol közötti - a kártérítés elvi alapjára vagy összegére vonatkozó - vitát az igazgatótanács elé kell terjeszteni, amely kétharmados többséggel határoz.”

3. A 28. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„1a. tagjainak kétharmados többségével eljárva meghatározza az Europol alkalmazottainak a közös nyomozócsoportokban való részvételének közigazgatási végrehajtására vonatkozó szabályait [3a. cikk (2) bekezdés];”;

„21a. kétharmados többséggel határoz a tagállam és az Europol közötti, az Europol közös nyomozócsoportokban való részvételével kapcsolatos felelősségét érintő vitákban (39a. cikk);”.

2. cikk

Az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően az (1) bekezdés a) pontjában említett mentesség nem vonatkozik az Europol alkalmazottainak a közös nyomozócsoportokban való részvételével kapcsolatosan az egyezmény 3a. cikkében meghatározott feladatok teljesítése során elvégzendő hivatalos cselekményeire.”

3. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a tagállamok a vonatkozó alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el.

(2) A tagállamok értesítik az Európai Unió Tanácsának főtitkárát az e jegyzőkönyv elfogadásához szükséges alkotmányos követelményeik teljesítéséről.

(3) E jegyzőkönyv az azt követő 90 nap elteltét követően lép hatályba, hogy az alakiságokat utolsóként teljesítő azon tagállam is, amely a jegyzőkönyv kidolgozásáról szóló tanácsi jogi aktus elfogadásának időpontjában az Európai Unió tagállama, megküldi a (2) bekezdésben említett értesítést.

4. cikk

(1) E jegyzőkönyv csatlakozásra nyitva áll minden, az Európai Unió tagjává váló állam számára, amennyiben a jegyzőkönyv az Europol Egyezmény csatlakozási okiratai letétbe helyezésének napján még nem lépett hatályba az Europol Egyezmény 46. cikkének megfelelően.

(2) E jegyzőkönyv csatlakozási okiratait az Europol Egyezmény csatlakozási okiratainak letétbe helyezésével egyidejűleg kell letétbe helyezni az Europol Egyezmény 46. cikkének megfelelően.

(3) E jegyzőkönyvnek az Európai Unió Tanácsa által a csatlakozó állam nyelvén elkészített szövege hiteles.

(4) Amennyiben e jegyzőkönyv az Europol Egyezmény 46. cikkének (4) bekezdésében említett időtartam lejártával még nem lépett hatályba, a csatlakozó állam tekintetében e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjában lép1 hatályba, annak 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

(5) Amennyiben e jegyzőkönyv a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően az Europol Egyezmény 46. cikkének (4) bekezdésében említett időtartam lejárta előtt, de a (2) bekezdésben említett csatlakozási okiratok letétbe helyezése után lép hatályba, a csatlakozó tagállam az e jegyzőkönyv értelmében módosított Europol Egyezményhez csatlakozik az Europol Egyezmény 46. cikkének megfelelően.

5. cikk

(1) E jegyzőkönyv letéteményeseként az Európai Unió Tanácsának főtitkára jár el.

(2) A letéteményes az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az elfogadásokra és a csatlakozásokra vonatkozó információkat, valamint az e jegyzőkönyvvel kapcsolatos bármely egyéb értesítést.

5. § Az Országgyűlés a 2004. évi LI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló megállapodásnak az Európai Rendőrségi Hivatalhoz történő csatlakozás miatt szükséges módosítására vonatkozó jegyzékváltást e törvénnyel kihirdeti. (A módosításról szóló jegyzékváltás 2004. augusztus 19-én megtörtént és hatályba lépett.)

6. § A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló Megállapodás módosítására vonatkozó jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„A Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma felé és van szerencséje az alábbiakat javasolni:

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezményhez (Europol Egyezmény, 1995. július 26.) történő csatlakozására figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló Megállapodás (2002. február 7., 8.) melléklete maradjon hatályban a Magyar Köztársaság Europol tagságát követően is az Europol Egyezmény 41. cikkével összhangban.

A Megállapodás mellékletének 1. cikk a) pontjában az „összekötő tiszt” a következők szerint értelmezendő: „az Europol Egyezmény 5. cikkével összhangban az Europolhoz kihelyezett valamennyi tisztviselő”.

A Megállapodás mellékletében a „Küldő Állam” „Tagállamként” értelmezendő.

A 2. cikk 2. bekezdés a) pontjában hivatkozott személyeknek nyújtott mentesség a Megállapodás mellékletének értelmezése szerint nem érinti az Europol Egyezmény 32. cikkét.

Amennyiben jelen javaslattal a Magyar Köztársaság egyetért, úgy a Nagykövetség javasolja, hogy jelen jegyzék és a Külügyminisztérium megerősítő jegyzéke a Holland Királyság és a Magyar Köztársaság között egyetértést képezzen a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló Megállapodás a rendelkezései értelmezése tekintetében.

A Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumát legnagyobb nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

7. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-a az ott meghatározott Jegyzőkönyv 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben szereplő Jegyzőkönyv hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

8. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére