Időállapot: közlönyállapot (2006.II.16.)

2006. évi XXII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról * 

1. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 14. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(1) Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül (a továbbiakban: zártkörű forgalomba hozatal), ha]

f) a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel.”

2. § A Tpt. 70. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Felügyelet indokolt kérelemre az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban meghatározott határidőt egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A kérelmező legkésőbb az eredeti határidő lejártáig köteles közzétenni a határidő meghosszabbításának tényéről szóló tájékoztatást.”

3. § A Tpt. 76. §-a a következő (2)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az ajánlattevőt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerezte és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés közzétételét követő harminc napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

(3) A vételi jogával élni kívánó befolyást szerző e szándékát két naptári napon belül a Felügyeletnek bejelenti, és ezzel egyidejűleg vételi szándékát közzéteszi. A bejelentésben és a közleményben meg kell jelölni a részvények ellenértékét, a részvények átadásának és az ellenérték megfizetésének helyét, idejét és módját.

(4) A részvénytársaság a határidőben át nem adott részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. Erre az eljárásra a Gt. 263. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a részvénytársaságban fennálló befolyása meghaladja a szavazati jogok több mint kilencven százalékát, a fennmaradó részvények tulajdonosainak - az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés közzétételét követő harminc napon belül megtett - kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. A vételi kötelezettség esetén az ellenérték legkisebb összegének meghatározására a (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

4. § A Tpt. a 77. §-t követően a következő 78. §-sal egészül ki:

„78. § Ha a vételi ajánlat eredményeként nem kerül sor a vételi ajánlat tárgyát képező valamennyi részvény átruházására, de az ajánlattevő a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű befolyást szerzett, az ajánlattevőnek a további befolyásszerzése során nem kell újabb vételi ajánlatot tennie. Ha a vételi ajánlat eredményeként megszerzett befolyás mértéke nem éri el a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, úgy az ajánlatevőnek a további - a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - befolyásszerzéshez előzetesen újabb vételi ajánlatot kell tennie.”

5. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény 180. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2006. május 20-a előtt jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő benyújtásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.”

6. § (1) E törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A Tpt. - e törvény 1. §-ával megállapított - 14. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezést kell alkalmazni, ha a szövetkezet átalakulását előkészítő közgyűlés megtartására vagy a Tpt. 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentésre 2005. június 30-át követően került sor.

(3) A Tpt.-nek - e törvény 2-4. §-aival megállapított - 70. §-a (8) bekezdésének, 76. §-a (2)-(5) bekezdéseinek és 78. §-ának rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését követően benyújtott nyilvános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését megelőzően jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő benyújtásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(4) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 354. §-ának (1) és (2) bekezdése nem lép hatályba.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. §-a (2) bekezdésének h) pontja,

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVIII. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjából a „235. §-a (1) bekezdésének h) pontja” szövegrész.

(6) E törvény 2-3. §-ai, 6. §-ának (3) bekezdése és a Tpt. 70. §-ának (8) bekezdése, 76. §-ának (2)-(5) bekezdései 2006. május 20-án hatályukat vesztik.


  Vissza az oldal tetejére