Időállapot: közlönyállapot (2006.II.17.)

2006. évi XXIV. törvény

a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - jogszabályi változásból eredő - eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a Cct. módosításáról a következő törvényt alkotja.

1. § A helyi önkormányzatok címzett támogatással megvalósuló beruházásaihoz 2006. évtől nyújtandó támogatás összegét ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. mellékletben szereplő mindazon beruházások, amelyek összköltsége az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCVII. törvény 1. §-ának hatálybalépése folytán csökken 250 millió forint alá, mentesülnek a Cct. 1. § (1) bekezdés a) pontjában előírt összeghatár alól.

3. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. mellékletben szereplő helyi önkormányzatok.

4. § A Cct. 3. §-ának (8) bekezdése alapján - jogszabályi változásból eredően, a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések, valamint a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. melléklet „Kultúra” fejezet 19. sorában szereplő Nagykanizsa Volt Filmszínház épület műemlék jellegű bővítéses rekonstrukciója, zsinórpadlás belső szintosztásával címzett támogatásban részesült beruházással kapcsolatos eredeti döntés a 3. melléklet szerint módosul.

Záró rendelkezések

5. § A Cct. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az előző év december 15-éig - országgyűlési képviselő-választás évében és az azt követő évben február 28-ig - benyújtott, a feltételeknek megfelelő igénybejelentések javasolhatók címzett támogatásra. A határidő elmulasztása az adott évi igény tekintetében jogvesztő.”

6. § A Cct. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tárgyév július 1-jétől lemondással, a 14. § (7) bekezdése szerinti elvonással, valamint a 14. § (8) bekezdése, a 16. § (2)-(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerint, továbbá az Állami Számvevőszék vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos - maradványt növelő - előirányzat szükség szerint felhasználható a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására, valamint a céljellegű decentralizált támogatás éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékra. Ez utóbbi szabályt kell alkalmazni a céltámogatás kiegészítő jegyzékében fel nem osztott összegre.”

7. § A Cct. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kivitelezést a támogatási jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül meg kell kezdeni.”

8. § A Cct. 11. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A finanszírozási szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően köthető meg.”

9. § A Cct. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jóváhagyott és az adott évben fel nem használt központi támogatást az önkormányzat a következő évben, illetőleg - a 14. § (13) bekezdésében foglaltak kivételével - a beruházás tervezett befejezését követő év végéig használhatja fel.”

10. § (1) A Cct. 14. § (1) bekezdése b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Ha az önkormányzat ugyanazon műszaki tartalmú beruházáshoz címzett és céltámogatásban is részesül, az egyik támogatásra való jogosultságát elveszíti és választása szerint az egyik támogatásról haladéktalanul le kell mondania. Az önkormányzat a központi támogatásra való jogosultságot elveszíti, ha]

b) a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül - a 11. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - nem kezdi meg a kivitelezést,

c) a központi támogatást a beruházás tervezett befejezését követő év végéig nem használta fel.”

(2) A Cct. 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Ha az önkormányzat]

c) a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül - a 11. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - nem kezdi meg a kivitelezést,”

(3) A Cct. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az önkormányzat a 13. §-ban, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglaltakat nem teljesíti határidőre, akkor a fel nem használt előirányzat elvonásra kerül.”

(4) A Cct. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha az önkormányzat a 14. § (5) bekezdésében foglalt esetekben a központi támogatást jogtalanul használta fel, akkor év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a jogtalanul felhasznált támogatást visszafizetni, és az Áht. szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára.”

(5) A Cct. 14. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A helyi önkormányzatok központi támogatásának adott évi előirányzatából, továbbá az előző évek előirányzat-maradványából az adott év június 30-áig lemondással, illetve a (7) bekezdés szerinti elvonással, valamint a (8) bekezdés, a 16. § (2)-(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerint, továbbá az Állami Számvevőszék vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos - maradványt növelő - előirányzat felhasználható az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások a törvény 3. § (8) bekezdése szerinti többletköltségeire, valamint a 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények kielégítésére.”

(6) A Cct. 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCVII. törvény 1. §-ában foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatok a címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásaiknál a 2006. január 1-jéig még fel nem használt központi támogatásnak az általános forgalmi adó csökkentésének megfelelő részét

a) a beruházás megvalósítása során felmerülő előre nem látható, műszakilag indokolt többletköltségek fedezetére használhatják fel a támogatási arány módosítása nélkül,

b) a többletköltségekre történő felhasználást a területfejlesztésért felelős miniszter engedélyezi.”

11. § A Cct. 23. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

c) Saját forrás: a támogatást igénylő önkormányzat és a társult önkormányzatok éves költségvetésében a támogatott beruházás megvalósítására jóváhagyott előirányzata (tényleges saját forrás), továbbá a lakossági hozzájárulás, valamint az egyéb állami és nemzetközi forrásokból származó dokumentumokkal igazolt támogatások, amelyek mértéke legfeljebb a beruházási összköltségnek a cél- és címzett támogatásból és az önkormányzat tényleges saját forrásából nem fedezett része.”

12. § A Cct. 23. § g) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[g) Beruházási költség: az m) pont szerinti beruházás fogalmához, valamint az alapfunkcióhoz közvetlenül kapcsolódó költségek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint. A központi támogatás szempontjából nem vehető figyelembe]

„1. a beruházás lebonyolítását, megvalósítását segítő jogi, gazdasági és műszaki ellenőrzési tevékenység (a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatási Jegyzék SZJ 74.1, valamint 74.20.40 szerinti besorolás) díjából a beruházási összköltség 1%-át meghaladó része,”

13. § A Cct. 6. számú mellékletének címe, I. és II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Támogatható célok 2005-2007. évekre

Sor-
szám
Támogatható cél Igénybevétel feltételei
I. Szennyvízelvezetés és -tisztítás 1. A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos támogatás az állandó népesség ellátására igényelhető. A támogatás az egyes utcákban létesített utolsó állandó lakosú ingatlanig igényelhető a törzshálózat és szennyvízbekötő-vezeték építéséhez, közbeeső, üdülő céljára hasznosított ingatlan bekötő vezetékével együtt.
A Regionális Fejlesztési Tanácsok a benyújtott céltámogatási igényeket az alábbi szempontok alapján rangsorolják: 2. Nem igényelhető támogatás a meglévő létesítmény rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő, az üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási munkákhoz, valamint a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitásnövelő átalakításához.
1. A tervezett fejlesztés a műszakilag az elmúlt évek során szétszakadt beruházásnak minősíthető-e.
2. A beruházás megvalósítása a Nemzeti Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program teljesítéséhez szükséges-e. Ezen belül is előnyben kell részesíteni:
2.1. a 10 000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó szennyvízki-bocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területen fekvő települést vagy agglomerációt,
2.2. a 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomeráció területét,
2.3. a 10 000-15 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomeráció területét,
2.4. a 2000-10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomeráció területét. Az azonos kategóriába eső igények esetében a szennyező anyag csökkenésének mértéke szerinti sorrendet is fel kell állítani,
2.5. a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése programmal érintett települések, vagy azok társulásai függetlenül a terhelés mértékétől,
2.6. a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. alpontok alapján felállított sorrendtől el lehet térni a 2.5. alpont figyelembevételével, továbbá ha az adott régióban rendelkezésre álló költségvetési előirányzat több mint háromszorosát elérik a benyújtott igények. A rangsor kialakítása során törekedni kell a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat maradéktalan felhasználására.
3. Az igénykielégítés során előnyben kell részesíteni azokat a beruházásokat, amelyeknél a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiválasztott megoldás beruházási összköltsége és az üzemeltetési költségei a legelőnyösebbek. Figyelembe lehet venni - az egy ingatlanra jutó beruházási költség összegét, továbbá a talajviszonyokból és az úthelyreállításból adódó magasabb költségek szükségességét. 3. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, ahol a bekötések száma a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére vonatkozóan a városokban az 50, a községekben a 30 bekötést nem éri el.
I.1. Szennyvízközmű beruházás: A szennyvíztisztító-telep, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat együttes megvalósítása szennyvízközmű beruházásnak minősül. Az önkormányzat a szennyvízközmű beruházásra vonatkozó igényét egy igénybejelentésben nyújtja be. Az I.2. és I.3. célok esetében az önkormányzat csak akkor nyújthat be igényt, amennyiben az a meglévő szennyvíztisztító-telep kapacitásának növelésére irányul. Az I.4. célra csak akkor nyújtható be igény, amennyiben - a meglévő tisztítótelep jobb kihasználása céljából - a csatornahálózat bővítését tervezi az önkormányzat.
I.2. Szennyvíztisztító-telep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti. A 2000 fő alatti állandó népességű település önkormányzata akkor igényelhet egyedi vagy közös beruházáshoz támogatást, ha a beruházás indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan magas talajvízállás szempontjából a megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a szakmai értékelést végző szervezet javaslatával alátámasztja.
Azoknak a helyi önkormányzatoknak - amelyek területén olyan természetes, illetve jogi személyek vannak, akik ipari tevékenységük folytán csatornabírságolás hatálya alá eső szennyvizet bocsátanak ki a közcsatorna-hálózatba - igazolniuk kell, hogy megtették azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a szennyvíztisztító-telep üzembe helyezését követően az ipari előtisztító által kibocsátott szennyvíz minősége nem haladja meg a csatornabírságról szóló jogszabályban szereplő, a közcsatornát károsító anyagokra előírt határértékeket. A támogatási arány: 75%.
I.3. Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti. A 2000 fő alatti állandó népességű település önkormányzata akkor igényelhet egyedi vagy közös beruházáshoz támogatást, ha a beruházás indokoltságát ivóvízbázis-védelem vagy tartósan magas talajvízállás szempontjából a megvalósíthatósági tanulmány igazolja, és a szakmai értékelést végző szervezet javaslatával alátámasztja.
További feltételek:
a) az önkormányzat központi belterületére kiterjedő közműves ivóvízellátás biztosított;
b) a létesítendő tisztítótelep a későbbiek során kiépítendő közcsatorna-hálózathoz csatlakoztatható és a szennyvíz tisztítására alkalmassá tehető.
A felsorolt feltételek együttes fennállása esetén a támogatási arány: 75%.
I.4. Szennyvízcsatorna-hálózat építése Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkező területek ellátásához.
Egy önkormányzat e célra annyi igényt nyújthat be, ahány közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
Az igényhez csatolni kell az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 80%-a, de városban legalább 50, községben legalább 30 ingatlantulajdonos vállalta, hogy legkésőbb az üzembe helyezést követő 1 éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra. A támogatási arány 75%.
II. Egészségügy - Működő Kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok 1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez a következő szakterületek számára:
A Regionális Fejlesztési Tanácsok a céltámogatási igényeket az alábbi szempontok szerint rangsorolják: - képalkotó-diagnosztika, kivéve CT és MRI berendezések;
- aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi eszközök;
1. Az ellátásban részesülők társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen élnek-e. - onkológiai ellátást biztosító sugárterápiás eszközök, gépek.
2. Az érintett kórházak az egészségügyi ellátásban betöltött progresszivitási szintjük szerint hol helyezkednek el.
3. Az érintett egészségügyi intézmény által ellátottak száma magas-e. Ezen belül: - azon önkormányzatok esetében, amelyek több kórház fenntartói teendőit látják el, külön kell vizsgálni az egyes kórházak által ellátottak számát.
4. Előnyben kell részesíteni azon műszerigényeket, amelyek nélkülözhetetlenek a működéshez szükséges minimumfeltételek teljesítéséhez. A támogatási arány: legfeljebb 75%.”

14. § A kormány felhatalmazást kap arra, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Közösségi Támogatási Keret megállapodásnak a Bizottsággal történt aláírása után, az operatív programok ismeretében és a pályázati felhívások megjelenését követően

a) rendeletben jelölje ki a finanszírozási szerződéssel még nem rendelkező e törvény 1. mellékletében szereplő önkormányzati beruházások közül azokat, amelyek illeszkednek az operatív programok intézkedéseihez;

b) rendelje el az a) pont szerinti beruházások esetében az operatív program előírásainak megfelelő dokumentumok irányító hatósághoz való benyújtását;

c) kezdeményezze az Országgyűlésnél ezen törvényben meghatározott címzett támogatások visszavonását az a) pont szerint kijelölt azon önkormányzatoktól, amelyek beruházásának uniós forrásból történő megvalósítására született támogatási döntés kihirdetésre került, vagy az adott operatív programból elnyerhető forrás megszerzéséhez előírt feltételeket nekik felróható okból nem teljesítik;

d) az e törvényben meghatározott címzett támogatás visszavonásának kezdeményezésével egyidejűleg tegyen javaslatot ezen beruházások címzett támogatási keret terhére történő kiegészítő támogatására. A kiegészítő támogatás mértéke legfeljebb a beruházási összköltségnek az európai uniós támogatásból és az önkormányzati saját forrásból nem fedezett része.

15. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Cct. 8. § (3) bekezdése, a 10. § (3) bekezdés c) pontja, a 10. § (4) bekezdése, a 14. § (4) bekezdés e) pontja, a 14. § (9) bekezdése, a 21/A. §-a, a 21/B. §-a, a 21/C. §-a, valamint a 21/D. §-a.

1. melléklet a 2006. évi XXIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006. évben címzett támogatással induló beruházásai

Ezer Ft
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruházás
összköltsége
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Saját forrás Igényelt támogatás 2006 2007 2008
Egészségügy
1. Békéscsaba Békés megye Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója 960 000 144 000 816 000 68 000 391 000 357 000
2. Orosháza Békés megye Városi Kórház-Rendelőintézet szakrendelőjének rekonstrukciója 764 160 115 200 648 960 54 000 311 000 283 960
3. Békés M. Ö. Békés megye Pándy Kálmán Békés Megyei Kórház Szeghalmi fekvő- és járóbeteg-ellátó Egységének rekonstrukciója 948 480 94 848 853 632 90 000 399 000 364 632
4. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Semmelweis-rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati O. rekonstrukciója 748 800 112 320 636 480 53 000 305 000 278 480
5. Ózd Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Almássy Balogh Pál Kórház szakrendelőjének rekonstrukciója 805 901 80 590 725 311 70 000 342 000 313 311
6. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet meglévő főépületének részleges rekonstrukciója 957 576 171 876 785 700 65 000 376 000 344 700
7. Jász-Nagykun-Szolnok M. Ö. Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház belgyógyászati épületének bővítéses rekonstrukciója 960 000 96 000 864 000 90 000 405 000 369 000
8. Karcag Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. üteme 1 472 544 220 882 1 251 662 59 000 622 000 570 662
9. Jászberény Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztály bővítéses rekonstrukciós, Szülészet-nőgyógyászati Osztály áthelyezése 960 000 211 200 748 800 70 000 305 000 373 800
10. Mátészalka Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Mátészalka Területi Kórház sebészeti-diagnosztikai épület bővítése 960 000 144 000 816 000 85 000 382 000 349 000
11. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ö. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló rekonstrukciója és szakambulancia építése, 1000 adagos konyha felújítása 780 000 78 000 702 000 58 000 336 000 308 000
12. Tolna M. Ö. Tolna megye Balassa János Kórház „B” épületének részleges rekonstrukciója 668 957 100 344 568 613 10 000 291 000 267 613
13. Keszthely Zala megye Keszthely, Városi Kórház rekonstrukció III. ütem 960 000 144 000 816 000 56 000 397 000 363 000
Egészségügy összesen 11 946 418 1 713 260 10 233 158 828 000 4 862 000 4 543 158
Kultúra
14. Kalocsa Bács-Kiskun megye Kalocsa Művelődési Központ és Klubház rekonstrukciója 863 880 129 582 734 298 61 000 351 000 322 298
15. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor Városi Könyvtár bővítése, rekonstrukciója 463 834 69 575 394 259 33 000 188 000 173 259
16. B.-A.-Z. M. Ö. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Levéltár raktárbővítése 268 800 26 880 241 920 30 000 111 000 100 920
17. Szeged Csongrád megye A Szegedi Ifjúsági Ház
- többfunkciós művelődési
intézmény - rekonstrukciója
364 800 54 720 310 080 30 000 146 000 134 080
18. Fejér M. Ö. Fejér megye Fejér megyei Levéltár kiváltása 1 221 120 145 920 1 075 200 60 000 530 000 485 200
19. Budapest XIX. kerület Főváros KMO Művelődési Ház rekonstrukciója 418 560 62 784 355 776 29 000 170 000 156 776
20. Gyöngyös Heves megye Mátra Múzeum-Orczy Kastély és kertje rekonstrukció 1 238 400 185 760 1 052 640 87 000 504 000 461 640
21. Tatabánya Komárom-Esztergom megye Jászai Mari Színház, Népház, Városi Könyvtár rekonstrukció, bővítés és környezetrendezés 1 920 000 288 000 1 632 000 136 000 782 000 714 000
22. Szombathely Vas megye A Szombathelyi Bartók Terem bővítése, rekonstrukciója és akadálymentesítése 430 752 64 613 366 139 30 000 175 000 161 139
23. Ajka Veszprém megye Városi Könyvtár és Szabadidő Központ bővítése (238 m2) és rekonstrukció 241 920 36 288 205 632 17 000 98 000 90 632
24. Bakonybél Veszprém megye Közösségi ház építése (839,56 m2 és 51 db parkoló) 261 096 39 164 221 932 18 000 106 000 97 932
25. Budapest VI. kerület Főváros Közösségi és Kulturális Színtér létrehozása 796 800 204 720 592 080 49 000 283 000 260 080
Kultúra összesen 8 489 962 1 308 006 7 181 956 580 000 3 444 000 3 157 956
Oktatás
26. Pécs Baranya megye Pécs, Csokonai V. Mihály Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, teljes akadálymentesítéssel, lifttel, aulával, konyhával, étteremmel 811 227 121 684 689 543 50 279 333 998 305 266
27. Bács-Kiskun M. Ö. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona bővítéses rekonstrukciója 423 360 42 336 381 024 31 752 182 574 166 698
28. Bács-Kiskun M. Ö. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye bővítéses rekonstrukciója 364 800 36 480 328 320 9 000 166 000 153 320
29. Kerekegyháza Bács-Kiskun megye Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átalakítása, bővítéses rekonstrukciója 468 578 70 287 398 291 32 966 185 436 179 889
30. Miskolc Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Avasi Gimnázium épületbővítése és rekonstrukciója 768 000 115 200 652 800 54 000 313 000 285 800
31. Szeged Csongrád megye Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola bővítéses rekonstrukciója 576 000 86 400 489 600 40 000 235 000 214 600
32. Dunaújváros Fejér megye József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő átalakítása 480 000 72 000 408 000 34 000 195 000 179 000
33. Budapest XVI. kerület Főváros Budapest XVI. kerületi tanuszoda építése 488 064 146 419 341 645 28 000 163 000 150 645
34. Budapest Főváros Főváros Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat épületeinek rekonstrukciója, korszerűsítése és bővítése 2 880 000 1 920 000 960 000 80 000 460 000 420 000
35. Sopron Győr-Moson-Sopron megye Széchenyi István Gimnázium átalakítása, tetőtér beépítés 614 082 92 112 521 970 43 000 250 000 228 970
36. Vámospércs Hajdú-Bihar megye Általános iskola bővítése 368 957 55 344 313 613 26 000 150 000 137 613
37. Nádudvar Hajdú-Bihar megye Általános iskola bővítése 480 000 72 000 408 000 34 000 195 000 179 000
38. Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar megye Általános iskola bővítése 835 456 345 856 489 600 40 000 235 000 214 600
39. Füzesabony Heves megye Remenyik Zsigmond Gimnázium által üzemeltetett térségi tan- és városi uszoda építése 698 880 104 832 594 048 25 000 296 000 273 048
40. Tiszabő Jász-Nagykun-
Szolnok megye
100 férőhelyes óvoda építése 248 950 12 543 236 407 19 000 113 000 104 407
41. Komárom-Esztergom M. Ö. Komárom-Esztergom megye Bottyán János Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója 773 280 77 328 695 952 60 000 332 475 303 477
42. Taksony Pest megye Taksony, Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda létesítése 420 000 63 000 357 000 29 000 171 000 157 000
43. Fót Pest megye Fót, Fáy András Általános Iskola építése 1 686 000 870 000 816 000 68 000 391 000 357 000
44. Péteri Pest megye Pittner Dénes Általános Iskola bővítése 351 388 52 708 298 680 24 000 143 000 131 680
45. Pest M. Ö. Pest megye Szentendrei Petzelt József Szakképző Középiskola felújítása és bővítése 493 843 49 440 444 403 37 000 212 000 195 403
46. Gyál Pest megye Gyál, Ady Endre Általános Iskola bővítése és korszerűsítése 553 172 82 976 470 196 39 000 225 000 206 196
47. Csömör Pest megye Csömör, új óvoda építése 422 568 144 000 278 568 23 000 133 000 122 568
48. Nagyatád Somogy megye Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése, valamint a József A. Kollégium rekonstrukciója, 7 új tanterem, közösségi tér, kiszolgáló egység építés (1448 m2) 1 174 567 176 185 998 382 83 000 478 000 437 382
49. Balkány Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Balkány, Szabolcs Vezér Általános Iskola átalakítása, bővítése 1 171 655 117 166 1 054 489 72 000 513 213 469 276
50. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ö. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Deák Ferenc Gimnázium (Fehérgyarmat) rekonstrukciója és bővítése 480 000 48 000 432 000 36 000 207 000 189 000
51. Veszprém Veszprém megye Lovassy Gimnázium rekonstrukciója (5127,33 m2), megszűnő tantermek pótlása (638,1 m2), tornaterem építése (1185,5 m2) 859 343 129 743 729 600 17 000 371 000 341 600
52. Pápa Veszprém megye 16 db általános tanterem, 7 db szaktanterem és egy aula rekonstrukciója 960 000 144 000 816 000 68 000 391 000 357 000
53. Balatonfüred Veszprém megye Eötvös Lóránd Általános Iskola épületének bővítése 249 600 37 440 212 160 17 000 102 000 93 160
54. Nagykanizsa Zala megye A főépület K-i irányú bővítése, rekonstrukciója, új tornaterem építése 836 304 125 445 710 859 59 000 340 000 311 859
55. Budapest XX. kerület Főváros Iskolai tanuszoda építése 571 920 204 000 367 920 31 000 177 000 159 920
Oktatás összesen 21 509 994 5 614 924 15 895 070 1 209 997 7 659 696 7 025 377
Szociális
56. Siklós Baranya megye Siklós-Gyüdi Idősek Otthona fejlesztése, bővített program 455 932 68 390 387 542 31 003 178 269 178 270
57. Szentes Csongrád megye Szentes Város Önkormányzat új 100 férőhelyes Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése 1 077 811 161 672 916 139 85 000 434 000 397 139
58. Hajdú-Bihar M. Ö. Hajdú-Bihar megye Komádi Fogyatékosok otthona építése 970 419 97 041 873 378 69 000 402 000 402 378
59. Heves M. Ö. Heves megye Új 150 férőhelyes Idősek Otthona építése Parádon 1 461 120 145 920 1 315 200 117 000 626 000 572 200
60. Nógrád M. Ö. Nógrád megye 150 férőhelyes bentlakásos intézmény kialakítása, melyből 140 férőhely tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, 10 férőhely pedig átmeneti ellátást biztosít+konyha 1 680 000 240 000 1 440 000 90 000 870 000 480 000
61. Zala M. Ö. Zala megye Idősek Otthona fejlesztés, rekonstrukció Zalabaksa, Szepetnek és Sármellék Községekben 1 255 055 125 506 1 129 549 94 000 541 000 494 549
Szociális összesen 6 900 337 838 529 6 061 808 486 003 3 051 269 2 524 536
Vízgazdálkodás
Belterületi vízrendezés:
62. Tokaj Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Tokaj Déli városrész belterületi vízrendezése 1 026 251 102 625 923 626 83 219 419 788 420 619
63. Mád Borsod-Abaúj-
Zemplén megye
Mád belterületi vízrendezése 1 350 720 135 072 1 215 648 116 300 575 000 524 348
64. Adony Fejér megye Adony belterületi vízrendezés 603 079 90 462 512 617 60 000 236 000 216 617
65. Dunavarsány Pest megye Dunavarsány belterületi csapadékvíz elvezetés 592 497 88 875 503 622 60 000 232 000 211 622
66. Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye
Vásárosnamény-Gergelyiugornya-
Vitka belterületi vízrendezése
679 444 203 833 475 611 50 000 222 000 203 611
67. Szekszárd Tolna megye Séd-patak 9+915-13+655 km szelvények közötti rendezése 456 474 68 471 388 003 34 000 180 000 174 003
Ivóvízellátás:
68. Pécs Baranya megye Pécs 12 területegységének ivóvízhálózat fejlesztése 738 210 162 210 576 000 48 000 276 000 252 000
69. Jobbágyi Nógrád megye Négy települést érintő távvezeték építése, ivóvízellátás javítása Pásztó + Szurdokpüspöki + Jobbágyi + Szarvasgede 689 491 103 424 586 067 60 000 275 000 251 067
Ivóvízminőség javítás:
70. Kaposvár Somogy megye Kaposvár Város ivóvízminőség-javító programja, Törésponti klórozásos ammóniamentesítés 735 291 147 059 588 232 60 000 276 000 252 232
Szennyvízberuházások:
71. Kecel Bács-Kiskun megye Gravitációs és nyomásalatti szennyvíz-elvezető hálózat átemelőkkel, nyomócsövekkel 550 m3/d szennyvíztelep-bővítés 1100 m3/d-ra 1 018 556 509 278 509 278 50 000 240 000 219 278
72. Kisújszállás Jász-Nagykun-
Szolnok megye
Szennyvízközmű-beruházás (gravitációs rendszer) 1 482 478 741 239 741 239 70 000 351 000 320 239
73. Mernye Somogy megye Kaposvár és térségének szennyvízelvezetése 1 989 662 596 897 1 392 765 116 000 667 000 609 765
74. Káld Vas megye Szennyvízelvezetés és tisztítás 1 616 869 646 748 970 121 80 000 465 000 425 121
75. Rum Vas megye Rum és társult községek szennyvízelvezetése és tisztítása 2 445 738 1 030 794 1 414 944 117 000 678 000 619 944
Vízgazdálkodás összesen 15 424 760 4 626 987 10 797 773 1 004 519 5 092 788 4 700 466
Mindösszesen 64 271 471 14 101 706 50 169 765 4 108 519 24 109 753 21 951 493

2. melléklet a 2006. évi XXIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2006. évre benyújtott és elutasított címzett támogatási igénye

Ezer Ft
Ebből
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruházás összköltsége Saját forrás Igényelt támogatás Megjegyzés*
Egészségügy
1. Baranya M. Ö. Baranya megye Baranya M.-i Kórház rekonstrukciója befejező, maximális program 3 103 515 310 352 2 793 163 2
2. Komló Baranya megye Komló, Kórház-Rendelőintézet fejlesztése 319 745 47 962 271 783 2
3. Mohács Baranya megye Mohács, Kórház felújítás III. (befejező) ütem + Rendelőintézet részleges felújítása 1 096 695 164 504 932 191 2
4. Dunavecse Bács-Kiskun megye Dunavecse Járóbeteg Szakrendelő rekonstrukció 918 577 137 786 780 791 2
5. Békés M. Ö. Békés megye Pándy Kálmán Kórház Patológiai Osztály rekonstrukció 786 000 78 600 707 400 2
6. Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ö. Borsod-Abaúj-Zemplén megye B.A.Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház telephely-rekonstrukció III. ütem 7 940 000 794 000 7 146 000 2
7. Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén megye Rendelőintézet és Belgyógyászati Osztály járóbeteg-szakellátás és kórházfejlesztési komplex rekonstrukció 1 074 280 161 142 913 138 2
8. Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egészségügyi Centrum korszerűsítése, bővítése 975 750 146 361 829 389 2
9. Szeged Csongrád megye II. számú rendelőintézet korszerűsítése, Szeged 760 000 114 000 646 000 2
10. Mór Fejér megye Kórház-rekonstrukció és Szociális Intézményi beruházás 1 475 072 221 261 1 253 811 2
11. Budapest III. Kerület Főváros Laktanya utcai tüdőgondozó és szűrőállomás rekonstrukciója 428 620 64 293 364 327 2
12. Győr-Moson-Sopron M. Ö. Győr-Moson-Sopron megye Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukció III. ütem 4 500 000 450 000 4 050 000 2
13. Hatvan Heves megye Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója 4 340 619 651 093 3 689 526 2
14. Heves M. Ö. Heves megye Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója 1 850 000 185 000 1 665 000 2
15. Esztergom Komárom-Esztergom megye Vaszary Kolos Kórház struktúra átalakítása 1 508 645 226 297 1 282 348 2
16. Komárom-Esztergom M. Ö. Komárom-Esztergom megye Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház rekonstrukciója 4 697 625 469 763 4 227 862 2
17. Tata Komárom-Esztergom megye Városi Rehabilitációs Szakkórház rekonstrukciója 524 040 80 000 444 040 2
18. Cegléd Pest megye Ceglédi Toldy Ferenc Kórház rekonstrukciója 1 099 400 165 000 934 400 2
19. Nagykáta Pest megye Nagykáta, Szakorvosi Rendelőintézet bővítéses rekonstrukciója 956 594 143 489 813 105 2
20. Pest M. Ö. Pest megye Pest Megyei Szent Rókus Kórház rekonstrukciója 1 145 860 171 870 973 990 2
21. Vác Pest megye Vác, Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütem 1 640 760 246 114 1 394 646 2
22. Marcali Somogy megye Marcali Kórház-Rendelőintézet rekonstrukció 2 975 770 446 366 2 529 404 2
23. Siófok Somogy megye Siófok Városi Kórház rekonstrukció, új épületépítés, meglévő épület, infrastruktúra rekonstrukció 1 741 250 261 187 1 480 063 2
24. Somogy M. Ö. Somogy megye Kaposi Mór Kórház IMS szerkezet megerősítés födémbe rejtett utófeszítéssel. Műtéti Tömb, kiszolgáló helységek rekonstrukciója, helikopter-leszállópálya építés 2 200 000 220 000 1 980 000 2
25. Dombóvár Tolna megye Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház rekonstrukciója II. ütem 2 055 352 308 303 1 747 049 2
26. Tolna M. Ö. Tolna megye Balassa János Kórház Rendelőintézetének részbeni átalakítása és szűrőállomással történő bővítése 543 391 81 510 461 881 2
27. Körmend Vas megye Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kórház-rekonstrukció 1 804 943 270 742 1 534 201 2
28. Ajka Veszprém megye Főépület homlokzati nyílászárók cseréje műanyagra, parapet sáv felújítása 490 100 73 515 416 585 2
29. Veszprém M. Ö. Veszprém megye Farkasgyepű 70 ágyas Pulmonológia II. osztály + ambuláns és röntgen diagnosztikai részlegek rekonstrukciója új szárny építése (tetőtérrel) 1 200 375 120 038 1 080 337 2
Kultúra
30. Békéscsaba Békés megye Jankay Tibor Múzeum és Művészetek Háza rekonstrukció 797 500 119 625 677 875 2
31. Gyula Békés megye Erkel Ferenc Művelődési Központ rekonstrukciója 770 000 115 500 654 500 2
32. Makó Csongrád megye József Attila Könyvtár rekonstrukciója és bővítése 1 078 000 161 700 916 300 2
33. Sándorfalva Csongrád megye Többfunkciós Művelődési Központ építése, Sándorfalva 447 868 67 181 380 687 2
34. Szár Fejér megye Faluházépítés 575 648 87 000 488 648 2
35. Budapest Főváros Főváros Pesti Színház belső átalakítása és rekonstrukciója 2 200 000 572 600 1 627 400 2
36. Győr Győr-Moson-Sopron megye Győri Nemzeti Színház rekonstrukció 3 058 429 458 765 2 599 664 2
37. Tét Győr-Moson-Sopron megye Téti Kistérségi Művelődési Központ építése 540 000 81 000 459 000 2
38. Debrecen Hajdú-Bihar megye Általános iskola átalakítása közösségi házzá 555 100 83 300 471 800 2
39. Debrecen Hajdú-Bihar megye Csokonai Színház korszerűsítése 5 900 000 885 000 5 015 000 2
40. Hajdúsámson Hajdú-Bihar megye Művelődési központ építése 1 710 500 171 050 1 539 450 2
41. Eger Heves megye Bródy Sándor Megyei-Városi Könyvtár rekonstrukciója és bővítése 1 225 000 183 750 1 041 250 2
42. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye Szigligeti Színház, Szobaszínház és a műhelyház rekonstrukciója és műszaki fejlesztése 1 557 120 233 568 1 323 552 2
43. Esztergom Komárom-Esztergom megye Balassa Bálint Múzeum bővítése, rekonstrukció 652 720 97 908 554 812 2
44. Komárom Komárom-Esztergom megye Komárom, kulturális központ építése 1 168 771 233 754 935 017 2
45. Komárom-Esztergom M. Ö. Komárom-Esztergom megye József Attila Megyei Könyvtár rekonstrukció, bővítés, környezetrendezés 1 507 125 150 000 1 357 125 2
46. Tata Komárom-Esztergom megye Magyari Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ és Móricz Zsigmond Városi Könyvtár rekonstrukciója 854 431 130 000 724 431 2
47. Abony Pest megye Abony, Ungár Kúria felújítása 282 000 28 200 253 800 2
48. Budaörs Pest megye Budaörsi Játékszín és Művelődési Központ rekonstrukciója 2 333 333 350 000 1 983 333 2
49. Pest M. Ö. Pest megye Szentendre, Pest Megyei Könyvtár felújítása és bővítése 1 122 693 112 000 1 010 693 2
50. Pest M. Ö. Pest megye Vác, Tragor Ignác Múzeum bővítése 609 125 61 000 548 125 2
51. Kaposvár Somogy megye Kaposvár, Csiky Gergely Színház külső homlokzata és belső technológiai rekonstrukciója, raktárépület felújítás és kisebb bővítés 5868 m2, 1100 m2, 750 m2 3 294 374 494 156 2 800 218 2
52. Siófok Somogy megye Balatoni Regionális Könyvtár Építés 3813 m2, hasznos alapterületen 320 ezer kötet 1 552 800 232 920 1 319 880 2
53. Somogy M. Ö. Somogy megye Somogy Megyei Levéltár meglévő épület részleges felújítása, kultúrpark kialakítása kisebb kapacitású épületépítés 4 051 000 405 100 3 645 900 2
54. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ö. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítás, korszerűsítés a 10 246 m2 alapterületű létesítményben 650 000 65 000 585 000 2
55. Gégény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gégény Faluház és Tornaterem beruházás megvalósítása 390 000 39 000 351 000 2
56. Dombóvár Tolna megye Városi Művelődési Ház rekonstrukciója 269 420 40 413 229 007 2
57. Vas M. Ö. Vas megye A Savaria Múzeum épületének rekonstrukciója és tetőtér beépítése 631 650 63 165 568 485 2
58. Zalaegerszeg Zala megye Széchenyi tér 4-6. számú épület bábszínházi rekonstrukciója és bővítése 504 500 75 675 428 825 2
59. Zalakaros Zala megye Új építéssel, a jelenlegi kultúrház helyén, mélygarázzsal, 208 fős nagyteremmel 549 000 82 353 466 647 2
60. Zalaszentgrót Zala megye Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola korszerűsítése és rekonstrukciója 855 935 42 800 813 135 2
Oktatás
61. Baranya M. Ö. Baranya megye Komló, Nagy László Gimnázium és Szakközépiskola átalakítása és bővítése, tornateremmel 634 185 63 419 570 766 2
62. Komló Baranya megye Komló, Gagarin Általános Iskola felújítása és bővítése, összességében kisebb alapterülettel, II. emelet nélkül 562 165 84 325 477 840 2
63. Pécs Baranya megye Pécs, Kodály Zoltán Gimnázium és tornacsarnok felújítása, bővítése, kollégium kialakítása 1 072 500 160 875 911 625 2
64. Szigetvár Baranya megye Szigetvár, Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése, új kollégium építése 936 119 140 418 795 701 2
65. Helvécia Bács-Kiskun megye Helvécia 16 tantermes Általános Iskola 948 523 142 279 806 244 2
66. Kalocsa Bács-Kiskun megye Kalocsa Asztrik téri oktatási intézmény rekonstrukciója 1 863 000 279 450 1 583 550 2
67. Kiskőrös Bács-Kiskun megye Kiskőrösi Petőfi S. Általános Iskola tornateremmel és napközis konyhával történő bővítése, valamint összekötő nyaktagjának és tetőtérbeépítésének megépítéséhez 663 068 99 460 563 608 2
68. Vaskút Bács-Kiskun megye Új óvoda építése 344 564 34 456 310 108 2
69. Csorvás Békés megye Tornacsarnok bővítése és rekonstrukciója, általános iskola bővítése és rekonstrukciója, óvoda bővítése és rekonstrukciója 581 000 87 150 493 850 2
70. Dévaványa Békés megye Eötvös József Gimnázium és Szakképző Iskola új tornaterem építése 340 000 51 000 289 000 2
71. Gyomaendrőd Békés megye Iskola komplett rekonstrukciója 665 000 66 500 598 500 2
72. Sarkad Békés megye „Óvodai Centrum” 260 000 39 000 221 000 2
73. Vésztő Békés megye Iskolai és közösségi többcélú kulturális és „sportlétesítmény” elnevezésű tornacsarnok és uszoda 622 000 62 200 559 800 2
74. Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén megye Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola bővítése és rekonstrukciója 1 182 272 118 227 1 064 045 2
75. Kisgyőr Borsod-Abaúj-Zemplén megye Általános Iskola bővítése 285 651 28 600 257 051 2
76. Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ózd-Sajóvárkonyi ÁMK Általános iskola építése 872 455 106 391 766 064 2
77. Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megye V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola rekonstrukciója 572 000 85 800 486 200 2
78. Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerencsi Szakképző Iskola rekonstrukciója és bővítése 1 840 480 276 072 1 564 408 2
79. Csongrád Csongrád megye Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium bővítése, korszerűsítése, átalakítása 1 872 359 280 854 1 591 505 2
80. Csongrád M. Ö. Csongrád megye Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely, középsúlyos fogyatékosokat ellátó új épület építése 1 226 400 183 960 1 042 440 2
81. Földeák Csongrád megye Földeák, Návay Lajos Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése 1 707 783 85 389 1 622 394 2
82. Makó Csongrád megye Belvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet rekonstrukciója, bővítése 2 104 000 315 600 1 788 400 2
83. Makó Csongrád megye Galamb József Szakképző Iskola épület együttesének bővítése, rekonstrukciója 3 030 000 151 500 2 878 500 2
84. Röszke Csongrád megye Egészségtelen, balesetveszélyes oktatási épületek kiváltása meglévő oktatási épület bővítésével 639 499 95 925 543 574 2
85. Etyek Fejér megye ÁMK átalakítása és bővítése 950 000 142 500 807 500 2
86. Fejér M. Ö. Fejér megye Petőfi Sándor Gimnázium felújítása és bővítése 256 000 26 000 230 000 2
87. Mór Fejér megye Petőfi Sándor Ált. Iskola alsó tagozatos épületének kiváltása 344 786 51 718 293 068 2
88. Velence Fejér megye Zöldliget Ált. Iskola bővítése és rekonstrukciója 871 075 130 662 740 413 2
89. Enese Győr-Moson-Sopron megye Enese és térsége Általános Iskola Tornacsarnok építése 444 388 66 658 377 730 2
90. Kóny Győr-Moson-Sopron megye Óvoda bővítéses rekonstrukciója 358 000 53 700 304 300 2
91. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola rekonstrukciója 750 000 112 500 637 500 2
92. Berettyóújfalu Hajdú-Bihar megye Gimnázium oktatási központtá történő fejlesztése 1 397 000 209 550 1 187 450 2
93. Debrecen Hajdú-Bihar megye Gönczy Pál Általános Iskola bővítése 753 000 113 000 640 000 2
94. Nyíradony Hajdú-Bihar megye Diákotthon átalakítása gimnáziummá és kollégiummá 280 196 42 030 238 166 2
95. Tiszacsege Hajdú-Bihar megye Általános iskola bővítése 328 600 32 860 295 740 2
96. Füzesabony Heves megye Remenyik Zsigmond Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Diákotthon bővítése és rekonstrukciója 895 000 89 500 805 500 2
97. Gyöngyös Heves megye Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola tornaterme 380 000 57 000 323 000 2
98. Heves M. Ö. Heves megye Arany János Általános Iskola és Szakiskola bővítése kollégiummal 340 000 34 000 306 000 2
99. Ludas Heves megye Általános Kulturális Központ és négy évfolyamos elemi iskola felépítése 411 950 61 793 350 157 2
100. Besenyeszög Jász-Nagykun-Szolnok megye J-N-Szolnok Megyei Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rekonstrukciója, tanterem bővítése, aula, tornaterem építése 760 402 114 060 646 342 2
101. Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok megye Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója 712 675 106 904 605 771 2
102. Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok megye Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciója 600 525 60 052 540 473 2
103. Etes Nógrád megye 3000 m2 hasznos alapterületű iskola és tornaterem és óvoda 950 000 72 500 877 500 2
104. Karancskeszi Nógrád megye 2870 m2 hasznos alapterületű iskola és tornaterem 820 000 71 000 749 000 2
105. Romhány Nógrád megye 16 tornatermes általános iskola, 300 adagos konyhával és 150 férőhelyes étteremmel 1 398 994 349 749 1 049 245 2
106. Alsónémedi Pest megye Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 589 386 120 000 469 386 2
107. Budakeszi Pest megye Budakeszi, 20+8 tantermes Nemzetiségi Általános Iskola 2 188 405 328 261 1 860 144 2
108. Érd Pest megye Érd, Oktatási-Közművelődési Komplexum I. ütem: 8 évfolyamos általános iskola 748 750 112 313 636 437 2
109. Gomba Pest megye Gomba, Fáy András Általános Iskola építése 681 797 102 270 579 527 2
110. Gödöllő Pest megye Gödöllő, új óvoda építése és a Damjanich János Általános Iskola bővítése 1 499 471 224 921 1 274 550 2
111. Nagykőrös Pest megye Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése és felújítása 589 192 88 379 500 813 2
112. Nagykőrös Pest megye Nagykőrös, Ádám László Középiskola és Szakiskola bővítése, tornaterem építése 386 750 58 013 328 737 2
113. Ócsa Pest megye Ócsa, Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola számítástechnika épülete 344 000 52 000 292 000 2
114. Pilis Pest megye Pilis, Dózsa György út 33. szám alatti Általános Iskola építése 1 434 351 143 436 1 290 915 2
115. Pomáz Pest megye Pomáz, Német Nemzetiségi Általános Iskola rekonstrukció és bővítés 386 375 58 000 328 375 2
116. Tahitótfalu Pest megye Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola, Könyvtár és Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztése 338 000 51 000 287 000 2
117. Vasad Pest megye Vasad, 4 tantermes Általános Iskola rekonstrukciós bővítése 4 tanteremmel, 12x24 m tornateremmel 443 365 66 505 376 860 2
118. Veresegyház Pest megye Veresegyház, óvodaépítés 491 978 98 396 393 582 2
119. Fonyód Somogy megye Fonyód, térségi feladatokat ellátó Kulturális Központ és Kollégium építés, 9200 m2 1 810 600 271 590 1 539 010 2
120. Kaposvár Somogy megye Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium felújítás 18 620 m2 1 236 800 185 520 1 051 280 2
121. Siófok Somogy megye Siófok város Szépvölgyi úti kollégiumának rekonstrukciója és bővítése, 2302 m2, létszám 159 fő 680 133 102 020 578 113 2
122. Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola épületének rekonstrukciója, bővítése 366 143 86 615 279 528 2
123. Kótaj Szabolcs-Szatmár-Bereg megye „István király” Általános Iskola bővítése 6 tanteremmel, tornaterem bővítése, intézmény akadálymentesítése, rekonstrukciója 495 575 74 336 421 239 2
124. Mérk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Mérk településen új óvoda, konyha, étterem építése 376 867 19 000 357 867 2
125. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola rekonstrukciója 988 161 148 224 839 937 2
126. Nyírmeggyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Arany János Művelődési Központ Általános Iskoláját és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése tornaterem és konyha-étterem épületszárnnyal 265 128 53 026 212 102 2
127. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ö. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyírbátor, Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium rekonstrukciója és bővítése 783 789 78 379 705 410 2
128. Tiszadob Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszadob, Széchenyi István Általános Iskola felújítása, bővítése 598 000 29 900 568 100 2
129. Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint kollégiumának rekonstrukciója, bővítése 1 196 915 179 539 1 017 376 2
130. Dombóvár Tolna megye Belvárosi Általános Iskola épület hőszigetelése, homlokzat rekonstrukciója 253 000 37 950 215 050 2
131. Dombóvár Tolna megye Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium épületének rekonstrukciója és bővítése 644 154 96 623 547 531 2
132. Madocsa Tolna megye Korszerű oktatási feltételek megteremtése Madocsán 251 033 37 655 213 378 2
133. Tamási Tolna megye Eszterházy József Tagiskola felújítása 371 000 55 650 315 350 2
134. Tamási Tolna megye Vályi Péter Szakképző Iskola Leánykollégiumának rekonstrukciója és bővítése 379 935 56 990 322 945 2
135. Tolna M. Ö. Tolna megye Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója 352 143 52 843 299 300 2
136. Kőszeg Vas megye Kőszegi Központi Óvoda új óvodaépítés 489 073 73 361 415 712 2
137. Káptalanfa Veszprém megye Életveszélyes iskolaépület és balesetveszélyes tornaterem újjal történő kiváltása 429 197 46 567 382 630 2
138. Magyarpolány Veszprém megye A 4 tantermes iskolaépület bővítése és tornaterem építése 456 000 68 400 387 600 2
139. Veszprém M. Ö. Veszprém megye Új 200 férőhelyes kollégium (2995 m2) és 600 adagos konyha (500 m2) építése 1 033 311 110 000 923 311 2
140. Zirc Veszprém megye Zirci Oktatási Központ kialakítása rekonstrukcióval és bővítéssel 9410,9 m2-en 1 304 049 195 607 1 108 442 2
141. Becsehely Zala megye A jelenlegi iskolaépület részbeni bontása után rekonstrukciós bővítéssel 543 380 54 338 489 042 2
142. Zalaegerszeg Zala megye Rekonstrukció és bővítés 539 326 80 899 458 427 2
143. Zalaegerszeg Zala megye Rekonstrukció és bővítés 774 512 146 150 628 362 2
144. Zalaegerszeg Zala megye Rekonstrukció és bővítés 725 485 108 823 616 662 2
Szociális
145. Baranya M. Ö. Baranya megye Pécsbányatelep, volt kórház átalakítása és bővítése idősek otthonává 653 372 65 337 588 035 2
146. Gyula Békés megye „Napsugár Idősek Otthona” és a „Nyugdíjasok Háza” épületeinek rekonstrukciója 448 000 67 200 380 800 2
147. Bőcs Borsod-Abaúj-Zemplén megye Idősek Otthona kialakítása 402 336 60 351 341 985 2
148. Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye Őszi Napsugár Otthon rekonstrukciója 1 190 000 178 500 1 011 500 2
149. Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megye Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak Otthona rekonstrukciója 872 769 130 915 741 854 2
150. Csongrád Csongrád megye 50 férőhelyes átmeneti elhelyezést nyújtó ápolási otthon építése, meglévő épület korszerűsítése, Csongrád 436 994 65 549 371 445 2
151. Mórahalom Csongrád megye „Naplemente” Idősek Otthona létesítése 950 000 142 500 807 500 2
152. Fejér M. Ö. Fejér megye 110 férőhelyes Ápoló-Gondozó Otthon és 10 férőhelyes Lakóotthon kialakítása 1 198 300 120 000 1 078 300 2
153. Győr-Moson-Sopron M. Ö. Győr-Moson-Sopron megye A nagylózsi Időskorúak Otthonában létesítendő új 100 férőhelyes szociális épület létrehozása 789 122 78 912 710 210 2
154. Debrecen Hajdú-Bihar megye Kiskorú Fogyatékosok Otthona bővítése 520 000 78 000 442 000 2
155. Debrecen Hajdú-Bihar megye Terápiás Ház építése 304 000 45 600 258 400 2
156. Nyírábrány Hajdú-Bihar megye Szociális Szolgáltató Ház bővítése 339 525 50 929 288 596 2
157. Nyíracsád Hajdú-Bihar megye Idősek Otthona építése 0 0 0 2
158. Hatvan Heves megye 150 férőhelyes Idősek Otthona kialakítása Bástya utcában 1 500 000 225 000 1 275 000 2
159. Lőrinci Heves megye 50 férőhelyes Idősek Otthona létesítése 184 823 18 500 166 323 2
160. Poroszló Heves megye Szociális Otthon építése 574 225 86 134 488 091 2
161. Jász-Nagykun-Szolnok M. Ö. Jász-Nagykun-Szolnok megye Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményének bővítéses rekonstrukciója 1 051 611 106 000 945 611 2
162. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye Kaán Károly úti Idősek Otthona épületeinek bővítése 1 124 844 168 727 956 117 2
163. Újszász Jász-Nagykun-Szolnok megye Időskorúak Szociális Otthona rekonstrukciója 816 000 122 400 693 600 2
164. Pest M. Ö. Pest megye Pánd, Speciális Otthon 100 férőhelyes bővítése 1 488 650 148 865 1 339 785 2
165. Szentmártonkáta Pest megye Szentmártonkáta, Idősek Otthona építése 314 231 55 277 258 954 2
166. Ófehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gondozási Központ bővítése 307 750 15 388 292 362 2
167. Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Idősek és fogyatékos személyek otthona rekonstrukciója 807 175 81 000 726 175 2
168. Vas M. Ö. Vas megye Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, épületrekonstrukció és bővítés 377 000 37 700 339 300 2
169. Vaszar Veszprém megye 90 fh. bentlakásos intézmény, 30 fh. nappali ellátást nyújtó részleg +jelzőrendszeres házigondozás 1 249 159 65 000 1 184 159 2
170. Veszprém M. Ö. Veszprém megye 102 fh. gondozó épület, 12 fh. lakóotthon, 20 fh. szenvedélybetegek rehab. épület, 16 fh. kúria rekonstrukciója 1 012 238 101 224 911 014 2
171. Gellénháza Zala megye Meglévő irodaépület Idősek Otthonává történő átalakítása 52 főre melegítő konyhával 371 281 55 692 315 589 2
172. Zalaegerszeg Zala megye 50 férőhelyes Idősek Otthona létesítése Zalaegerszeg, 4815/7 hrsz.-ú ingatlan területén 640 517 96 078 544 439 2
Vízgazdálkodás
173. Izsák Bács-Kiskun megye Izsák Város belterületi csapadékvíz-elvezetés II. ütem 1 526 342 228 951 1 297 391 2
174. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza-Halesz térség ivóvízellátása I. ütem építése 282 248 42 337 239 911 2
175. Mélykút Bács-Kiskun megye Mélykút nagyközség szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási program 3 163 852 1 864 223 1 299 629 2
176. Sükösd Bács-Kiskun megye Sükösd nagyközség és Érsekcsanád község közös szennyvízközmű-beruházása 2 542 400 1 016 960 1 525 440 2
177. Szabadszállás Bács-Kiskun megye Szabadszállás szennyvízelvezetése 1 608 154 804 077 804 077 2
178. Szalkszentmárton Bács-Kiskun megye Szalkszentmárton felszíni vízelvezetés 562 669 56 267 506 402 2
179. Uszód Bács-Kiskun megye Uszód-Géderlak-Dunaszentbenedek szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése 1 783 827 535 149 1 248 678 2
180. Békés M. Ö. Békés megye Békés megye 10 településének belterületi vízrendezése 550 000 55 000 495 000 2
181. Békéscsaba Békés megye Békéscsaba III-IV. kerület északi részének csapadékvíz elvezetése 1 330 888 199 633 1 131 255 2
182. Medgyesbodzás Békés megye Szennyvíztisztító telep és községek közös szennyvízelvezetése 3 638 850 1 455 540 2 183 310 2
183. Bodrogolaszi Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogolaszi belterületi vízrendezés 420 000 84 000 336 000 2
184. Gesztely Borsod-Abaúj-Zemplén megye Belterületi csapadékvíz-elvezetés 408 525 102 131 306 394 2
185. Komlóska Borsod-Abaúj-Zemplén megye Komlóska-Erdőhorváti biztonságos ivóvízellátás és ivóvízminőség javítás 261 950 52 390 209 560 2
186. Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1 423 330 853 998 569 332 2
187. Tibolddaróc Borsod-Abaúj-Zemplén megye Társult települések szennyvízelvezetése és tisztítása 1 977 135 790 854 1 186 281 2
188. Taktaharkány Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taktaharkány és Taktaszada szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése 1 796 054 718 422 1 077 632 2
189. Tiszakarád Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tiszakarád és társult települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 3 360 608 1 344 245 2 016 363 2
190. Bakonycsernye Fejér megye Bakonycsernye és társult községek belterületi vízrendezés 1 221 040 183 156 1 037 884 2|
191. Bicske Fejér megye Bicske és társult települések belterületi vízrendezés 5 403 292 270 165 5 133 127 2
192. Enying Fejér megye Enying Város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 4 086 426 2 043 213 2 043 213 2
193. Lovasberény Fejér megye Lovasberény, Csákvár belterületi vízrendezés 470 816 94 163 376 653 2
194. Bősárkány Győr-Moson-Sopron megye Bősárkány nagyközség és térsége szennyvízközmű-beruházás 3 530 811 1 412 324 2 118 487 2
195. Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar megye Szennyvízcsatorna-hálózat építése 2 594 094 1 556 456 1 037 638 2
196. Hajdúhadház Hajdú-Bihar megye Belterületi vízrendezés 1 057 026 105 703 951 323 2
197. Téglás Hajdú-Bihar megye Belterületi vízrendezés 641 663 64 166 577 497 2
198. Bodony Heves megye Bodony község belterületi csapadékvíz elvezetése 647 734 64 773 582 961 2
199. Erdőtelek Heves megye Erdőtelek szennyvízelvezetése és tisztítása 1 590 739 795 370 795 369 2
200. Gyöngyöspata Heves megye Gyöngyöspata községi csapadékvíz elvezetése 786 688 157 338 629 350 2
201. Hatvan Heves megye Hatvan és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2 716 056 1 075 003 1 641 053
202. Karácsond Heves megye Karácsond község szennyvízelvezetése és tisztítása 1 139 023 569 511 569 512 2
203. Kompolt Heves megye Tarnamenti Kistérségi Társulás szennyvíztisztítás és csatornázás 4 197 162 1 678 865 2 518 297 2
204. Ostoros Heves megye Ostoros község belterületi vízrendezés 349 469 104 841 244 628 2
205. Szihalom Heves megye Szihalom és társult települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 3 144 123 1 257 649 1 886 474 2
206. Tarnaörs Heves megye Tarnasági térségi szennyvízelvezetés és tisztítás 7 420 378 2 968 151 4 452 227 2
207. Nagykörű Jász-Nagykun-Szolnok megye „Nagykörűi Medence” belterületének vízrendezése 955 208 382 083 573 125 2
208. Rákócziújfalu Jász-Nagykun-Szolnok megye Csapadékvíz-elvezetés 256 772 51 353 205 419 2
209. Tiszagyenda Jász-Nagykun-Szolnok megye Belterületi csapadékvíz elvezetés 474 358 47 436 426 922 2
210. Tiszaroff Jász-Nagykun-Szolnok megye Szennyvízközmű-beruházás 2 888 388 1 155 355 1 733 033 2
211. Tata Komárom-Esztergom megye Tata belterületi felszíni vízrendezés
- csapadékvíz elvezetése
2 495 448 374 317 2 121 131 2
212. Drégelypalánk Nógrád megye Drégelypalánk, Hont közös szennyvízelvezetés és dejtári telepen történő tisztítás 1 388 453 555 381 833 072 2
213. Nógrádmegyer Nógrád megye A község magasabb pontjain új övárok kiépítése, a meglévő nyílt árok felülvizsgálata és indokolt esetben újraépítése, továbbá a faluközpontban zárt csapadékcsatorna kiépítése 980 000 98 000 882 000 2
214. Nőtincs Nógrád megye Főgyűjtők, gyűjtők nyílt szelvényű burkolt árkok, egyéb csatornák gyeprácskővel burkoltak, füvesítettek. A külterületi patakmeder csökkentett tartalmú rendezését tartalmazza. 1 359 781 135 979 1 223 802 2
215. Abony Pest megye Abony, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. ütem 604 956 181 487 423 469 2
216. Dánszentmiklós Pest megye Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 1 447 936 723 968 723 968 2
217. Őrbottyán Pest megye Őrbottyán és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezető rendszere 5 504 219 1 717 253 3 786 966 2
218. Valkó Pest megye Valkó, Zsámbok, Vácszentlászló szennyvízközmű-beruházása 2 967 516 1 187 007 1 780 509 2
219. Látrány Somogy megye Látrány, Visz, Somogytúr, Somogybabod és Gamás települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása, 35 678 m grav. csatorna, 26 832 m nyomóvez., 31 db átemelő, 500 m3/d szennyvíztisztító telep 2 282 200 713 148 1 569 052 2
220. Nagyatád Somogy megye Nagyatád térség szennyvízcsatornázása, 62 770 m NÁ 200 grav. csatorna, 47 400 m NÁ 150 bekötő vezeték, NÁ 80 12 050 m nyomóvezeték 4 790 325 1 449 619 3 340 706 2
221. Nagybajom Somogy megye Nagybajom város szennyvízelvezetése és tisztítása, 12 673 m NA 150 bekötés, 20 575 m NA 200 grav. csat., 11 803 m nyomóvezeték, 13 db átemelő, 3 db szagtalanító, 620 m3 szennyvíztisztító 1 589 581 794 790 794 791 2
222. Siófok Somogy megye Siófok Déli városrész belterületi vízrendezése, 7945 m gravitációs csatorna, 1 db átemelő 412 973 247 784 165 189 2
223. Szólád Somogy megye Szólád, Teleki, Nagycsepely, Kötcse, és Karád települések szennyvízelvezetése és tisztítása, 45 310 m NÁ 200, 22 704 m nyom. vez., 18 db átemelő 2 164 903 865 964 1 298 939 2
224. Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csenge város szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése 1 077 772 538 886 538 886 2
225. Csengerújfalu Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csengerújfalu és Ura belterületi vízrendezése 395 000 79 000 316 000 2
226. Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fehérgyarmat, Kisar és Nagyar belterületi vízrendezése 1 040 000 208 000 832 000 2
227. Gávavencsellő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gávavencsellő, Balsa és Tiszabercel belterületi vízrendezése 1 353 000 270 600 1 082 400 2
228. Geszteréd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás (vákuumos rendszerű csatornahálózat) 1 012 376 506 189 506 187 2
229. Kállósemjén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kállósemjén község belterületi vízrendezése 616 266 92 440 523 826 2
230. Kölcse Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kölcse és térsége (Kölcse, Sonkád, Fülesd, Mánd, Kömörő és Túristvándi) belterületi vízrendezése 809 000 161 800 647 200 2
231. Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagykálló település belterületi vízrendezése 1 138 756 341 627 797 129 2
232. Nagyvarsány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagyvarsány és térsége (Aranyosapáti, Gyüre, Kisvarsány és Nagyvarsány) belterületi vízrendezése 825 544 206 386 619 158 2
233. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza, Városi I. sz. csatorna vízgyűjtő terület főcsatornáinak rekonstrukciója 282 200 42 330 239 870 2
234. Ököritófülpös Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ököritófülpös és térsége (Ököritófülpös, Porcsalma, Fülpösdaróc és Géberjén) belterületi vízrendezése 960 000 192 000 768 000 2
235. Tunyogmatolcs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tunyogmatolcs és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása II. ütem 1 467 979 587 192 880 787 2
236. Nagydorog Tolna megye Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep építése 1 386 181 693 090 693 091 2
237. Zomba Tolna megye Zomba és térsége (Kéty-Felsőnána) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 1 400 445 560 177 840 268 2
238. Csehimindszent Vas megye Bérbaltavár és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 1 489 216 595 687 893 529 2
239. Badacsonytomaj Veszprém megye A főnyomóvezetékkel párhuzamosan új fogyasztói vezetékek épülnek 1 217 886 182 683 1 035 203 2
240. Lovászpatona Veszprém megye A társult települések szennyvízközmű-építése 3 672 732 1 469 092 2 203 640 2
241. Somlóvásárhely Veszprém megye Somló alatti települések szennyvízcsatorna hálózat + tisztítótelep építése 1 625 600 618 540 1 007 060 2
242. Sümeg Veszprém megye Sümeg és térsége II. ütem csatornahálózat csatlakozva a Sümegi tisztítótelepre 1 636 140 495 383 1 140 757 2
243. Gelse Zala megye Szennyvízelvezetés és -tisztítás 1 494 645 597 858 896 787 2
244. Gyenesdiás Zala megye Gyenesdiás nagyközség belterületi vízrendezése 1 986 600 297 990 1 688 610 2
245. Keszthely Zala megye Keszthely városrészek belterületi vízrendezése 980 617 147 093 833 524 2
Egyéb
246. Szarvas Békés megye Hivatásos önkormányzati 4 plusz 1 szerállásos tűzoltóság elhelyezése a volt MHSZ bázis helyén 440 000 66 000 374 000 1
247. Ráckeve Pest megye Ráckevei Önkormányzat műemléki épület helyreállítása 654 500 98 175 556 325 1
Elutasítás indoka: 1 nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
2 költségvetési fedezet hiánya

3. melléklet a 2006. évi XXIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 1. mellékletének 19. sora az alábbiak szerint módosul

Ezer Ft
Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
Sor-
szám
Önkormányzat Megye Az igény megnevezése Beruházás össz-
költsége
Saját forrás Igényelt támogatás 2004 2005 2006
Kultúra
19. Nagykanizsa Zala megye Volt Filmszínház épület műemlék jellegű bővítéses rekonstrukciója, zsinórpadlás belső szintosztásával 691 049 133 103 557 946 98 896 162 224 296 826

  Vissza az oldal tetejére