Időállapot: közlönyállapot (2006.II.17.)

2006. évi XXV. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 53. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adómentes célú felhasználásnak minősül)

b) a 2707 50 vámtarifaszámú tüzelőanyagként értékesített egyéb ellenőrzött ásványolaj, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszámú gázolaj, a 2710 19 61 vámtarifaszámú fűtőolaj, a 3824 90 99 vámtarifaszámú biodízel, valamint a vámhatóság által engedélyezett biodízel-adóraktárban történő biodízel előállítás során melléktermékként keletkezett 2905 45 vámtarifaszámú glicerin, továbbá - amennyiben a felhasználó teljesíteni tudja a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt, a füstgáz kéntartalmára vonatkozó kibocsátási határértékeket, és azt a környezetvédelmi hatóság igazolja - a 2710 19 63, a 2710 19 65 és a 2710 19 69 vámtarifaszámú fűtőolaj erőműben villamos energia előállításához, vagy erőműben vagy távhőtermelő létesítményben kapcsolt hő- és villamos energia előállításához történő felhasználása;”

2. § A Jöt. 55. §-a kiegészül a következő (4)-(6) bekezdéssel:

„(4) Visszaigényelhető továbbá a vámhatóság által engedélyezett biodízel-adóraktárban előállított,

a) az SZJ 10.10, 10.20, 10.30, 11.10.90, 11.20.11, 12.00, 13. és 14. számon jelölt bányászati tevékenység során bányaterületen, valamint

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerinti közfeladat ellátása során

közúti forgalomban nem használt gépek és mechanikus berendezések üzemeltetéséhez ténylegesen felhasznált, adózottan beszerzett biodízel után a beszerzéskor megfizetett adóból literenként 79 Ft.

(5) A visszaigénylésre a (4) bekezdés a) pont szerinti esetben a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti hatósági engedéllyel rendelkező azon bányavállalkozó jogosult, amelynek (akinek) a bányatörvény szerint megállapított bányatelekre jogosultsága van, és ott a bányakapitányság által jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján bányászati tevékenységet folytat.

(6) A visszaigénylésre a (4) bekezdés b) pont szerinti esetben az ott megjelölt tevékenységet végző állami vagy önkormányzati szerv és a vízgazdálkodási társulat, illetve megbízásukból ilyen tevékenységet végző személy jogosult.”

3. § A Jöt. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó visszaigénylését a gázolaj, a repülőgép üzemanyag, illetve a biodízel adót tartalmazó áron történt beszerzéséről, vagy - az 55. § (4) bekezdés a) pont szerinti esetben - a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a visszaigénylésre jogosult nevére kiállított számlával és a tényleges felhasználás külön jogszabályban foglaltak szerinti igazolásával, a repülőgép üzemanyag esetében továbbá a repülés időpontját, célját és teljesítését igazoló okmánnyal kell dokumentálni.”

4. § A Jöt. 104. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Jövedéki engedélyes tevékenységet

a) kizárólag szőlőborral folytató személynek a jövedéki engedély megszerzéséhez nem kell,

b) kizárólag 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű üzemanyag-adalékkal folytató személynek 1 millió Ft összegben kell

jövedéki biztosítékot nyújtania.”

5. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § e törvény kihirdetésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 104. § (10) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységre 2006. január 1-jétől előírt jövedéki engedély iránt az e törvény kihirdetését követő 45. napig benyújtott kérelem esetén annak elbírálásáig a jövedéki engedély hiányában folytatott tevékenységhez a Jöt. szerinti jogkövetkezmény nem fűzhető.


  Vissza az oldal tetejére