Időállapot: közlönyállapot (2006.II.22.)

2006. évi XXVII. törvény

a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szbetv.) 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (1) A Központ a törvény 4. §-ában megjelölt bűncselekmények megelőzésének, megszakításának, felderítésének elősegítése céljából a következő feladatokat látja el:]

e) az együttműködő szervek részéről érkezett adatokat - azok elemzését, értékelését követően - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező együttműködő szerveknek küldi meg, az elvégzett elemző-értékelő tevékenység eredményeként - szükség szerint - felderítési cselekményre, nyomozási cselekményre, intézkedésre tesz javaslatot;”

2. § (1) Az Szbetv. 4. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § (1) A Központ az együttműködő szervektől átvett következő adatokat kezeli:]

e) a Btk. 259. §-ába ütköző közveszélyokozás bűntettére, a Btk. 261. §-ába ütköző terrorcselekmény bűntettére, a Btk. 262. §-ába ütköző légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntettére, a Btk. 263/A. §-ának (1)-(3) bekezdésébe ütköző visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntettére, a Btk. 264. §-ába ütköző visszaélés radioaktív anyaggal bűntettére, a Btk. 264/C. §-ába ütköző visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntettére, a Btk. 270/A. §-ának (3) bekezdésébe ütköző közveszéllyel fenyegetés bűntettére, a Btk. 274. §-ának (1) bekezdésébe ütköző közokirat-hamisítás bűntettére, a Btk. 282-282/B. §-ába ütköző visszaélés kábítószerrel bűncselekményére vonatkozó adatokat,

f) a Btk. 287. §-ába ütköző haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegésének bűntettére, a Btk. 303-303/A. §-ába ütköző pénzmosás bűntettére, a Btk. 304. §-ába ütköző pénzhamisítás bűntettére és a Btk. 304/A. §-ába ütköző pénzhamisítás elősegítésének vétségére vonatkozó adatokat.”

(2) Az Szbetv. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján kezelt adatok az adatot átadó együttműködő szervre irányadó adatkezelési határidő elteltéig kezelhetők.”

3. § Az Szbetv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megküldött adattal összefüggésben közölni kell:

a) az adatszolgáltató szerv megnevezését,

b) az adatkezelés jogalapját, határidejét, valamint a határidő módosulását,

c) az adat keletkezésének idejét, valamint azt, hogy az adat titkos információgyűjtés eredménye-e vagy sem,

d) az adat ellenőrzöttségét, továbbá hogy az tényeken, becsléseken, következtetéseken alapul-e,

e) a felhasználás korlátozására vonatkozó tájékoztatást.”

4. § Az Szbetv. 8. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Központ által kezelt adatot haladéktalanul törölni kell, ha]

a) a törvény 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott adatkezelési idő letelt,”

5. § (1) Az Szbetv. 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában és (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, valamint 17. §-ának a) pontjában a „4. §-ában” szövegrész helyébe a „4. §-ának (1) és (2) bekezdésében” szövegrész lép.

(2) Az Szbetv. 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „4. §-ában” szövegrész helyébe a „4. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész lép.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére