Időállapot: közlönyállapot (2006.II.23.)

2006. évi XXX. törvény

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és a pénzügyi érdekeiket sértő egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelemről

Az Európai Közösség,

a Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

egyrészről,

és

a Svájci Államközösség,

másrészről,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

figyelembe véve a Közösség, annak tagállamai és a Svájci Államszövetség között meglévő szoros kapcsolatokat,

azzal az óhajjal, hogy hatékonyan küzdhessenek a csalás és a Szerződő Felek pénzügyi érdekeit sértő más jogellenes tevékenységek ellen,

szem előtt tartva annak szükségességét, hogy ezeken a területeken az igazgatási segítségnyújtást megerősítsék,

meggyőződve, hogy a házkutatást és a lefoglalást is magában foglaló kölcsönös jogsegélyt kell nyújtani, beleértve a csempészet, valamint a közvetett adózás minden formája, különösen a hozzáadottérték-adó, a vámok és a jövedéki adó elkerülésének esetében,

felismerve a pénzmosás elleni küzdelem fontosságát,

elhatározták, hogy megkötik ezt a megállapodást:

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E megállapodás tárgya az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti igazgatási segítségnyújtás és kölcsönös bűnügyi jogsegély kiterjesztése a 2. cikkben meghatározott jogellenes tevékenységek elleni küzdelem érdekében.

2. cikk

Hatály

(1) E megállapodást a következő területeken kell alkalmazni:

a) a csalás és minden más, a Szerződő Felek pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység megelőzése, felderítése, kivizsgálása, üldözése valamint igazgatási és bűnügyi eszközökkel történő visszaszorítása a következő esetekben:

- a vám- és a mezőgazdasági jogszabályokat sértő árukereskedelem;

- a hozzáadottérték-adóra, a különleges fogyasztási adóra és a jövedéki adóra vonatkozó adójogszabályokat sértő kereskedelem;

- a Szerződő Felek költségvetéséből, illetve az általuk vagy a javukra kezelt költségvetésekből - például támogatásokból és visszatérítésekből - származó pénzeszközök megszerzése vagy visszatartása, beleértve e pénzeszközöknek az eredeti rendeltetésüktől eltérő célokra való felhasználását;

- a Szerződő Felek közbeszerzési szerződéseinek odaítélése;

b) az a) pontban említett jogellenes tevékenységekből származó tartozások és jogalap nélkül felvett összegek lefoglalása és behajtása.

(2) A II. cím (igazgatási segítségnyújtás) és a III. cím (kölcsönös jogsegély) szerinti együttműködést nem lehet kizárólag abból az okból megtagadni, hogy a kérés olyan jogsértésre vonatkozik, amelyet a megkeresett Szerződő Fél adózással kapcsolatos bűncselekménynek minősít, vagy hogy a megkeresett Szerződő Fél jogszabályai nem tartalmazzák a megkereső Szerződő Fél jogszabályaiban meghatározottnak megfelelő járulékot vagy kiadást, illetve az utóbbiakban megállapított szabályozás vagy egy cselekmény jogi minősítése eltérő.

(3) Az e megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekből származó jövedelmekhez kapcsolódó pénzmosás a megállapodás alkalmazási körébe tartozik, feltéve, hogy az alapbűncselekmény mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szabadságvesztéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek maximális időtartama legalább hat hónap.

(4) A közvetlen adók nem tartoznak e megállapodás alkalmazási körébe.

3. cikk

Csekély jelentőségű esetek

(1) A megkeresett Szerződő Fél hatósága elutasíthatja az együttműködés iránti megkeresést, amennyiben a befizetett vagy eltitkolt fizetési kötelezettség vélelmezett összege nem haladja meg a 25 000 eurót, illetve, ha az engedély nélkül exportált vagy importált áru vélelmezett értéke nem haladja meg az 1 000 000 eurót, kivéve, ha az ügyet annak körülményeire vagy a gyanúsított személyére tekintettel a megkereső Szerződő Fél rendkívül súlyosnak tekinti.

(2) A megkeresett Szerződő Fél hatósága haladéktalanul tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél hatóságát az együttműködés iránti megkeresés elutasításának indokairól.

4. cikk

Közrend

Az együttműködés iránti megkeresést el lehet utasítani, amennyiben a megkeresett Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a megkeresés teljesítése sértheti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy más alapvető érdekeit.

5. cikk

Információk és bizonyítékok átadása

(1) Az e megállapodás értelmében bármely formában átadott információkra és bizonyítékokra a szolgálati titoktartási kötelezettség vonatkozik, és ezek az átvevő Szerződő Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott, hasonló információkra vonatkozó védelemben, valamint a közösségi intézményekre alkalmazandó vonatkozó rendelkezésekben meghatározott védelemben részesülnek.

Az említett információk és bizonyítékok nem közölhetők más személyekkel, mint akik a Közösség, a tagállamok vagy a Svájci Államközösség intézményeiben betöltött hivatalukból eredő kötelezettségeiknél fogva azok ismeretére jogosultak, és e személyek az átadott adatokat kizárólag az e megállapodás alkalmazási körébe tartozó célokra használhatják fel.

(2) Az e megállapodás végrehajtása érdekében a megkereső Szerződő Félnek átadott információkat és bizonyítékokat bármelyik más Szerződő Félnek át lehet adni, amennyiben e Szerződő Fél által folytatott vizsgálat az együttműködést nem zárja ki, vagy ha konkrét bizonyítékok arra mutatnak, hogy hasznos lenne, ha az említett Szerződő Fél ilyen vizsgálatot folytatna. Az adatok átadása kizárólag e megállapodásban meghatározott célokra szolgálhat.

(3) Az információknak és bizonyítékoknak az e megállapodás értelmében egy harmadik Szerződő Félnek vagy több Szerződő Félnek történő átadása ellen az eredetileg megkeresett Szerződő Fél országában nem lehet fellebbezést benyújtani.

(4) Minden Szerződő Fél, aki a (2) bekezdésnek megfelelően információkhoz vagy bizonyítékokhoz jut, tiszteletben tartja az azok felhasználására vonatkozó, a megkeresett Szerződő Fél által a megkereső Szerződő Fél részére azok első átadásakor megállapított korlátozásokat.

(5) Az e megállapodás végrehajtása érdekében kapott információknak és bizonyítékoknak egy Szerződő Fél részéről egy harmadik államnak történő átadása annak a Szerződő Félnek az engedélyéhez van kötve, amelytől az információk és a bizonyítékok származnak.

6. cikk

Titoktartási szabályok

A megkereső Szerződő Fél a megkeresett Szerződő Féltől a megkereséssel és annak tartalmával kapcsolatban bizalmas kezelést kérhet, kivéve, ha ez a megkeresés végrehajtásával nem egyeztethető össze. Amennyiben a megkeresés a kért titoktartás megsértése nélkül nem hajtható végre, a megkeresett Szerződő Fél erről előre tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél hatóságát.

II. Cím

IGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Egyéb megállapodásokhoz való viszony

E cím nem érinti sem a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezéseket, sem az igazgatási segítség nyújtására vonatkozó szélesebb körű kötelezettségeket vagy a Szerződő Felek közötti létrejött két- vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseit, különösen az 1997. június 9-i, a vámügyekre vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodást kiegészítő jegyzőkönyvet.

8. cikk

Hatály

(1) Az e megállapodásban meghatározott jogellenes tevékenységek elleni küzdelem érdekében, a Szerződő Felek kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak, többek között a vonatkozó jogszabályokat sértő tevékenységek és egyéb cselekmények és mulasztások megelőzése és felismerése, és az azokra vonatkozó vizsgálatok lefolytatása révén.

(2) Az e címben meghatározott igazgatási segítségnyújtás a Szerződő Felek valamennyi olyan illetékes hatóságára vonatkozik, amely a közigazgatási eljárási vagy büntetőeljárási hatáskörében jár el, beleértve azokat az eseteket, amikor e hatóságok hatáskörüket az igazságügyi hatóságok kérésére gyakorolják.

Amennyiben a nyomozást az igazságügyi hatóság folytatja, vagy vezeti, ez a hatóság állapítja meg, hogy az ezzel kapcsolatos, kölcsönös segítségnyújtás vagy együttműködés iránti megkeresést a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezések vagy e cím alapján nyújtják be.

9. cikk

Hatáskör

(1) A Szerződő Felek hatóságai e cím rendelkezéseit a nemzeti jog alapján rájuk ruházott hatáskör keretei között alkalmazzák. E cím egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint ami módosítja a nemzeti jog rendelkezései alapján a Szerződő Felek az e cím értelmében vett hatóságaira ruházott hatáskört. A hatóságok úgy járnak el, mintha saját nevükben vagy ugyanazon Szerződő Fél más hatóságának kérése alapján járnának el. A megkeresés teljesítése érdekében nemzeti joguk szerint rendelkezésére álló valamennyi hatáskört igénybe veszik.

(2) A hatáskörrel nem rendelkező hatóságoknak címzett megkereséseket azok késedelem nélkül továbbítják a hatáskörrel rendelkező hatóság részére.

10. cikk

Arányosság

A megkeresett Szerződő Fél hatósága az együttműködés iránti megkeresést visszautasíthatja, ha nyilvánvaló, hogy:

a) a megkereső Szerződő Fél megkereséseinek száma és jellege egy adott időszakon belül aránytalanul nagy adminisztratív terheket ró a megkeresett Szerződő Fél hatóságára;

b) a megkereső Szerződő Fél hatósága nem merítette ki azon szokásos információforrásokat, amelyeket a kívánt cél elérésének veszélyeztetése nélkül, az adott körülmények között a kért információ megszerzéséhez felhasználhatott volna.

11. cikk

Központi szolgálatok

(1) Minden Szerződő Fél kijelöli az e cím értelmében benyújtott igazgatási segítségnyújtás iránti megkeresések kezelésére illetékes központi szolgálatot (a továbbiakban: központi szolgálatokat).

A segítségnyújtás végrehajtása érdekében ezek a szolgálatok bármely illetékes közigazgatási hatóságot igénybe vehetnek.

(2) A központi szolgálatok egymást közvetlenül tájékoztatják.

(3) A központi szolgálatok tevékenysége, különösen sürgős esetekben, nem zárja ki a Szerződő Felek egyéb illetékes hatóságai közötti közvetlen együttműködést az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken. A központi szolgálatokat minden ilyen, közvetlen együttműködéssel járó tevékenységről tájékoztatni kell.

(4) A 44. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítéssel egyidejűleg a Szerződő Felek közlik, hogy e cikk alkalmazásában melyek az illetékes központi szolgálatok.

II. Fejezet

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MEGKERESÉS ALAPJÁN

12. cikk

Adatkérés

(1) A megkereső Szerződő Fél hatóságának kérésére a megkeresett Szerződő Fél hatósága e megállapodás keretei között közöl minden olyan, a hatóság rendelkezésére vagy ugyanazon Szerződő Fél egyéb hatóságainak rendelkezésére álló információt, amely lehetővé teszi, hogy a megkereső Fél megelőzze, felderítse és megbüntesse a megállapodásban meghatározott jogsértéseket, vagy amely az adótartozások behajtásához szükséges. A megkeresett Szerződő Fél hatósága megteszi a vonatkozó információk megszerzéséhez szükséges közigazgatási adatgyűjtést.

(2) A közölt információkhoz mellékelni kell azokat, a megkeresett Szerződő Fél hatóságainak birtokában lévő, vagy általuk az adatkérés teljesítése érdekében kidolgozott vagy beszerzett jelentéseket és egyéb dokumentumokat, vagy ezek hitelesített másolatát vagy kivonatát, amelyeken az átadott információk alapulnak.

(3) A megkereső Szerződő Fél hatósága és a megkeresett Szerződő Fél hatósága között létrejött megállapodás alapján, és az utóbbi által adott részletes utasításoknak megfelelően, a megkereső Szerződő Fél által erre felhatalmazott tisztviselők a megkeresett Szerződő Fél hatóságainak hivatalában hozzáférhetnek az e Szerződő Fél birtokában lévő, az (1) bekezdésben meghatározott, e megállapodás hatálya alá tartozó egyes jogellenes tevékenységekre vonatkozó dokumentumokhoz és adatokhoz. Ezek a tisztviselők jogosultak arra, hogy az említett dokumentációról másolatot készítsenek.

13. cikk

Megfigyelés iránti megkeresés

A megkeresett Szerződő Fél hatósága a megkereső Szerződő Fél hatóságának kérésére a lehető legnagyobb mértékben megfigyeli a 2. cikkben említett szabályokat sértő árukereskedelmet. A megfigyelés kiterjedhet azokra a személyekre, akikről alapos okkal feltételezhető, hogy ilyen jogellenes cselekményekben részt vettek vagy részt vesznek, vagy azok elkövetésére irányuló előkészületi cselekményt követnek el, továbbá az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos helyszínre, szállítóeszközökre és árukra.

14. cikk

Értesítés és postai úton történő kézbesítés

(1) A megkeresett Szerződő Fél hatósága a megkereső Szerződő Fél hatóságának kérésére a megkeresett Szerződő Fél nemzeti jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően értesíti vagy értesítteti a címzettet az e megállapodás alkalmazási körében a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai által hozott intézkedésről vagy határozatról.

(2) Az értesítés iránti megkereséshez - amelyen fel kell tüntetni a közlendő intézkedés vagy határozat tárgyát - csatolni kell a megkeresett Szerződő Fél (egyik) hivatalos nyelvén vagy e Szerződő Fél számára elfogadható nyelven készített fordítást.

(3) Az értesítéseket és az információk és dokumentumok szolgáltatására vonatkozó kérelmeket a Szerződő Felek közvetlenül, postai úton küldhetik el a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának harmadik és negyedik francia bekezdésében említett, a másik Szerződő Fél területén tartózkodó gazdasági szereplőknek.

E személyek azon szabályok és megállapodások által előírt formában válaszolhatnak a közlésekre és bocsáthatják rendelkezésre a vonatkozó információt és dokumentumokat, amelyek alapján a pénzeszközöket odaítélték.

15. cikk

Vizsgálat iránti megkeresés

(1) A megkeresett Szerződő Fél hatósága a megkereső Szerződő Fél hatóságának kérésére elvégzi vagy elvégezteti az e megállapodásban jogellenes tevékenységként meghatározott cselekményekre vagy magatartásokra, illetve a megkereső Szerződő Fél részéről jogellenes tevékenység alapos gyanúját keltő cselekményekre vagy magatartásokra vonatkozó szükséges vizsgálatokat.

(2) A megkeresett Szerződő Fél minden, a saját jogrendszere alapján rendelkezésére álló vizsgálati eszközt igénybe vesz, amelyeket a saját nevében, vagy egy másik hazai hatóság kérésére folytatott vizsgálathoz igénybe venne, beleértve az igazságügyi hatóság eljárását, illetve amennyiben szükséges, annak felhatalmazását.

Ez a rendelkezés nem érinti a gazdasági szereplőknek a 17. cikkben foglalt együttműködési kötelezettségét.

A megkeresett Szerződő Fél hatósága vizsgálatai eredményét ismerteti a megkereső Szerződő Fél hatóságával. A 12. cikk (2) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) A megkeresett Szerződő Fél hatósága a segítségnyújtást minden, a segítségnyújtás iránti megkeresés tárgyával nyilvánvaló kapcsolatban álló körülményre, tárgyra és személyre kiterjeszti, anélkül, hogy kiegészítő megkeresésre lenne szükség. Kétség esetén a megkeresett Szerződő Fél hatósága előbb kapcsolatba lép a megkereső Szerződő Fél hatóságával.

16. cikk

A megkereső Szerződő Fél hatósága által felhatalmazott tisztviselők jelenléte

(1) A megkereső Szerződő Fél hatósága és a megkeresett Szerződő Fél hatósága között létrejött megállapodás alapján a megkereső Szerződő Fél által felhatalmazott tisztviselők jelen lehetnek az előző cikkben említett vizsgálatoknál. A tisztviselők jelenléte nincs a vizsgálat által érintett személy vagy gazdasági szereplő beleegyezéséhez kötve.

(2) A megkeresett Szerződő Fél hatóságának tisztviselői minden esetben biztosítják a vizsgálatok lefolytatását. A megkereső Szerződő Fél tisztviselői a megkeresett Szerződő Fél hatósága tisztviselőinek hatáskörében saját kezdeményezésükre nem járhatnak el. Ugyanakkor - a megkeresett Szerződő Fél hatósága tisztviselőinek közvetítésével és kizárólag a folyamatban lévő vizsgálat céljából - ugyanazon helyiségekbe léphetnek be, illetve ugyanazokhoz a dokumentumokhoz juthatnak hozzá, mint a megkeresett Szerződő Fél hatóságának tisztviselői.

(3) A felhatalmazást feltételekhez lehet kötni.

(4) A megkereső Szerződő Fél hatósága a tudomására hozott információkat a végrehajtásra vonatkozó iratok átadásának engedélyezése előtt bizonyítékként nem használhatja fel.

17. cikk

Együttműködési kötelesség

A gazdasági szereplők kötelesek együttműködni az igazgatási segítségnyújtás végrehajtásában, és lehetővé tenni, hogy a tisztviselők beléphessenek helyiségeikbe, illetve hozzáférjenek szállítóeszközeikhez és dokumentációjukhoz, és megadnak minden vonatkozó információt.

18. cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

(1) A segítségnyújtás iránti megkeresést írásban kell benyújtani. A megkereséshez csatolni kell a teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Sürgős esetekben szóbeli megkeresés is elfogadható, de azt a lehető legrövidebb időn belül írásban meg kell erősíteni.

(2) A megkeresésnek tartalmaznia kell a következő információkat:

a) a megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés tárgya és indokolása;

d) a vonatkozó törvényi, rendeleti és egyéb jogszabályi rendelkezések;

e) a vizsgálat tárgyát képező természetes vagy jogi személyekre vonatkozó lehető legpontosabb és legrészletesebb megjelölések;

f) a 14. cikkben említett esetek kivételével, a tényállás és a már lefolytatott vizsgálatok összefoglalása.

(3) A megkeresést a megkeresett Szerződő Fél (egyik) hivatalos nyelvén, vagy a számára elfogadható nyelven kell benyújtani.

(4) A pontatlan vagy hiányos megkereséseket ki lehet javítani, vagy ki lehet egészíteni. A megkeresés teljesítéséhez szükséges intézkedéseket időközben meg lehet kezdeni.

19. cikk

Az információ felhasználása

(1) A megszerzett információk kizárólag e jegyzőkönyv céljai érdekében használhatók fel.

Abban az esetben, amikor a Szerződő Felek egyike egy ilyen információt más célra kíván felhasználni, előtte az információt kiadó hatóság írásos beleegyezését kéri. Az ilyen felhasználás az adott hatóság által megállapított korlátozás alá esik.

(2) Az (1) bekezdés nem ellentétes az információknak a segítségnyújtás iránti megkeresésben meghatározott jogszabályok megsértése miatt bírósági vagy közigazgatási eljárás során történő felhasználásával, amennyiben ezekhez az eljárásokhoz hasonló segélynyújtást lehetne igénybe venni. Az információkat szolgáltató Szerződő Fél illetékes hatóságát az információ ilyen jellegű felhasználásáról haladéktalanul értesíteni kell.

(3) A Szerződő Felek az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban kapott információkra és a megvizsgált dokumentumokra jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és tanúvallomásaikban, illetve a nyomozás és a bírósági eljárások során bizonyítékként hivatkozhatnak.

III. Fejezet

ÖNKÉNTES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

20. cikk

Önkéntes segítségnyújtás

(1) Az előző fejezetben meghatározott együttműködési formák egy másik Szerződő Fél előzetes megkeresése nélkül is létrejöhetnek.

(2) Az információkat adó Szerződő Fél hatósága a nemzeti jogszabályoknak megfelelően az információknak a címzett Szerződő Fél hatósága által történő felhasználását feltételekhez kötheti.

(3) Ezek a feltételek minden Szerződő Fél hatóságára nézve kötelezőek.

IV. Fejezet

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLÖNÖS FORMÁI

21. cikk

Közös műveletek

(1) Amennyiben az áruk behozatala, azok kivitele és továbbítása során az ügyletek mértéke és annak a vonatkozó adókra és támogatások mértékében megtestesülő kockázata a Szerződő Felek költségvetésére nézve jelentős veszteségek forrásává válhat, a Felek megállapodhatnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó jogellenes tevékenységek megelőzése és üldözése érdekében közös, határokon átnyúló műveleteket folytatnak.

(2) A határokon átnyúló műveletek koordinálása és megtervezése a központi szolgálat vagy az általa kijelölt hivatal hatáskörébe tartozik.

22. cikk

Közös különleges nyomozócsoportok

(1) Több Szerződő Fél hatóságai kölcsönös megállapodás alapján az egyik Szerződő Fél területén működő közös különleges nyomozócsoportot hozhatnak létre.

(2) A közös nyomozócsoport folytatja le a különösen bonyolult, jelentős eszközök igénybevételével járó nyomozásokat, és koordinálja a közös tevékenységeket.

(3) Az ilyen csoportokban való részvétel az abban résztvevő Szerződő Felek hatóságát nem hatalmazza fel a beavatkozásra annak a Szerződő Félnek a területén, ahol a vizsgálatot folytatják.

23. cikk

Összekötő tisztviselők

(1) Az igazgatási segítségnyújtás végrehajtására nyújtott kölcsönös támogatás érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságai megállapodhatnak arról, hogy határozott vagy határozatlan időszakra az egyik Szerződő Fél összekötő tisztviselőket rendel ki egy másik Szerződő Fél illetékes hatóságához.

(2) Az összekötő tisztviselők feladata a véleményezés és a segítségnyújtás. A tisztviselők a fogadó Szerződő Fél területén való önálló beavatkozásra nem jogosultak. A Szerződő Felek illetékes hatóságainak hozzájárulásával vagy kérelmére az összekötő tisztviselők a következő feladatokat láthatják el:

a) az információcsere előmozdítása és gyorsítás;

b) segítségnyújtás a nyomozáshoz;

c) részvétel a segítségnyújtás iránti kérelmek feldolgozásában;

d) tanácsadás és segítségnyújtás a fogadó ország részére a határokon átnyúló műveletek előkészítése és végrehajtása során;

e) minden olyan egyéb feladat, amelyről a Szerződő Felek egymás között megállapodnak.

(3) A részleteket a Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megállapodással állapítják meg.

(4) Az összekötő tisztviselők egy vagy több Szerződő Fél érdekeit képviselhetik.

V. Fejezet

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA

24. cikk

Követelések behajtása

(1) A megkereső Szerződő Fél kérésére a megkeresett Szerződő Fél az e megállapodás alkalmazási körébe tartozó követeléseket saját követeléseiként hajtja be.

(2) A követelés behajtására irányuló megkereséshez mellékelni kell a megkereső Szerződő Fél által kibocsátott, a követelés behajtásának végrehajtását lehetővé tevő okmány hivatalos példányát vagy hiteles másolatát és - szükség esetén - egyéb, a behajtáshoz szükséges dokumentumok hiteles másolatát is.

(3) A megkeresett Szerződő Fél meghozza a követelés behajtásának biztosításához szükséges elővigyázatossági intézkedéseket.

(4) A megkeresett Szerződő Fél hatósága a behajtott követelés összegét átutalja a megkereső Szerződő Fél hatóságának. A megkereső Szerződő Féllel történt megállapodás alapján az összegből levonhatja a kapcsolódó ügyintézési költségeket.

(5) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a behajtandó követelések nem feltétlenül élvezik ugyanazokat a kiváltságokat, mint a megkeresett Szerződő Fél országában keletkezett hasonló követelések.

III. Cím

KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLY

25. cikk

Egyéb megállapodásokhoz való viszony

(1) Az e címben meghatározott rendelkezések célja a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény, valamint a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 1990. november 8-i egyezmény kiegészítése és azok alkalmazásának megkönnyítése a Szerződő Felek között.

(2) E címben meghatározott rendelkezések a két- vagy többoldalú megállapodásokon alapuló kedvezőbb rendelkezéseket nem érintik.

26. cikk

Egyéb eljárások, amelyekhez kölcsönös jogsegély nyújtható

(1) Kölcsönös jogsegély nyújtására a következő esetekben is sor kerülhet:

a) a közigazgatási hatóságok által indított eljárásokban olyan cselekmények miatt, amelyek az egyik vagy mindkét Szerződő Fél nemzeti jogszabályai alapján szabálysértésként büntetendők, ha a határozat ellen büntetőügyekben is hatáskörrel rendelkező bíróság előtt van helye jogorvoslatnak;

b) a büntetőeljáráshoz kapcsolódó polgári jogi igények tekintetében, amennyiben a büntetőbíróság még nem hozott végleges határozatot a büntetőeljárásban;

c) olyan cselekmények vagy jogsértések tekintetében, amelyért a megkereső Szerződő Fél államában jogi személy vonható felelősségre.

(2) Kölcsönös jogsegély a bűncselekményekből származó eszközök és dolgok lefoglalására és elkobzására irányuló nyomozások és eljárások esetében is nyújtható.

27. cikk

A megkeresések továbbítása

(1) A megkereső Szerződő Fél megkeresésének teljesítése érdekében az e cím értelmében előterjesztett megkereséseket a megkereső Szerződő Fél hatósága továbbítja akár a megkeresett Szerződő Fél egy illetékes központi hatóságán keresztül, akár közvetlenül az illetékes Szerződő Fél hatóságának. A megkereső Szerződő Fél és adott esetben a megkeresett Szerződő Fél hatósága a megkeresés másolatát tájékoztatás céljából megküldi saját központi hatóságának.

(2) A megkereséssel vagy annak végrehajtásával kapcsolatos valamennyi iratot hasonló módon lehet továbbítani. Az iratokat, vagy legalább annak másolatát, közvetlenül a megkereső Szerződő Fél hatóságának kell továbbítani.

(3) Amennyiben a Szerződő Fél megkeresést kézhez kapó hatósága a jogsegély nyújtására nem illetékes, a megkeresést haladéktalanul továbbítja az illetékes hatóságnak.

(4) A hibás vagy hiányos megkereséseket abban a mértékben, amennyiben tartalmazzák a végrehajtásukhoz szükséges lényeges elemeket, a megkereső Szerződő Fél hatósága által elvégzett utólagos pótlás lehetőségének fenntartása mellett teljesítik. A megkeresett Szerződő Fél hatósága értesíti a megkereső Szerződő Fél hatóságát a hiányosságokról, és azok orvoslására határidőt állapít meg. A megkeresett Szerződő Fél hatósága haladéktalanul továbbít a megkereső Szerződő Fél hatóságának minden olyan egyéb információt, amely lehetővé teszi a megkeresést kiegészítését vagy más intézkedésekre történő kiterjesztését.

(5) A 44. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítéssel egyidejűleg a Szerződő Felek közlik, hogy e cikk alkalmazásában melyek az illetékes központi hatóságok.

28. cikk

Postai úton történő kézbesítés

(1) A Szerződő Felek általában közvetlenül, postai úton küldik meg az e megállapodásban meghatározott jogellenes tevékenységekkel kapcsolatos eljárási iratokat azoknak a személyeknek, akik egy másik Szerződő Fél területén tartózkodnak.

(2) Amennyiben az iratokat kiállító Szerződő Fél előtt ismert, vagy okkal feltételezhető, hogy a címzett kizárólag egy másik nyelven ért, az iratok, vagy legalább azok legfontosabb részeinek e másik nyelven készült fordítását is mellékelni kell.

(3) A kiküldő Szerződő Fél hatósága értesíti a címzettet, hogy hatósága a másik Szerződő Fél területén semmiféle kényszerítő vagy büntető intézkedést közvetlenül nem hozhat meg.

(4) Minden eljárási irathoz mellékelni kell egy tájékoztatót, amelyből kitűnik, hogy a címzett az irattal kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről a kiállító hatóságtól kaphat felvilágosítást.

29. cikk

Ideiglenes intézkedések

(1) Amennyiben a jogsegélynyújtás iránti megkeresés nem tűnik nyilvánvalóan elfogadhatatlannak, a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti jogszabályai által megszabott korlátokon és saját erre vonatkozó illetékessége határain belül, valamint a megkereső Szerződő Fél kérésére, elrendeli a fennálló helyzet fenntartásához, a veszélyeztetett jogi érdekek védelméhez vagy a bizonyítékok megőrzéséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket.

(2) El lehet rendelni a jogsegély iránti megkeresés tárgyát képező, bűncselekményekből származó eszközök és dolgok előzetes befagyasztását, illetve lefoglalását. Amennyiben egy bűncselekményből származó dolog részben vagy egészében már nem létezik, ugyanezeket az intézkedéseket kell elrendelni a megkeresett Szerződő Fél területén található azon javakra nézve, amelyek értéke megfelel a kérdéses dolog értékének.

30. cikk

A megkereső Szerződő Fél hatóságainak jelenléte

(1) A megkereső Szerződő Fél kérésére a megkeresett Szerződő Fél felhatalmazza a másik Fél hatóságainak képviselőit arra, hogy részt vegyenek a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítésében. A hatóságok jelenléte nincs az intézkedésben érintett személy beleegyezéséhez kötve. A felhatalmazást feltételekhez lehet kötni.

(2) A jelenlévő személyek - a megkeresett Szerződő Fél hatósága tisztviselőinek közvetítésével és kizárólag a kölcsönös jogsegély teljesítése céljából - ugyanazon helyiségekbe léphetnek be, illetve ugyanazokhoz a dokumentumokhoz juthatnak hozzá, mint a megkeresett Szerződő Fél hatóságának tisztviselői. Felhatalmazásuk különösen arra terjedhet ki, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy javasoljanak, illetve bizonyítási eljárásokat indítványozzanak.

(3) E jelenlét nem eredményezheti a tényeknek - a jogi titoktartás vagy az érintett személy jogainak megsértésével - az előző bekezdések értelmében felhatalmazott személyektől eltérő személyek számára történő felfedését. A megkereső Szerződő Fél hatóságának tudomására hozott információt kizárólag a végrehajtással kapcsolatos iratok átadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet bizonyítékként felhasználni.

31. cikk

Házkutatás és lefoglalás

(1) A Szerződő Felek a házkutatásra vagy lefoglalásra irányuló jogsegély iránti megkeresés elfogadhatóságát kizárólag a következő feltételekhez köthetik:

a) a jogsegély iránti megkeresés alapjául szolgáló cselekmény mindkét Szerződő Fél jogszabályai alapján szabadságvesztéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek maximális időtartama legalább hat hónap, vagy az egyik Szerződő Fél jogszabályai alapján ugyanilyen büntetéssel és a másik Szerződő Fél jogszabályai alapján közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértésként büntetendő, amelyek határozata ellen jogorvoslatnak van helye büntetőügyekben is hatáskörrel rendelkező bíróság előtt;

b) a jogsegély iránti megkeresés végrehajtása összeegyeztethető a megkeresett Szerződő Fél jogszabályaival.

(2) Az e megállapodás hatálya alá tartozó pénzmosás cselekményei miatt elrendelt házkutatás és lefoglalás iránti megkeresés is elfogadható, azzal a feltétellel, hogy az alapbűncselekmény mindkét Szerződő Fél jogszabályai szerint szabadságvesztéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek maximális időtartama a hat hónapot meghaladja.

32. cikk

Banki és pénzügyi információ kérése

(1) Amennyiben a 31. cikkben meghatározott feltételek teljesülnek, a megkeresett Szerződő Fél teljesíti a banki és pénzügyi információ megszerzésére és átadására vonatkozó jogsegély iránti megkeresést, beleértve:

a) a területén található bankokban a vizsgálat alatt álló személyek által nyitott bankszámlák azonosítását és az ezekre vonatkozó információt, mindazon számlák esetében, amelyeknek e személyek tulajdonosai, meghatalmazottjai vagy azok fölött rendelkeznek.

b) egy vagy több bankszámláról, bankszámlára vagy bankszámlán keresztül, vagy egy meghatározott időszakban meghatározott személyek által végrehajtott banki tranzakciókra és műveletek azonosítását és az azokra vonatkozó valamennyi információt.

(2) A megkeresett Szerződő Fél a hasonló, belső esetekre vonatkozó büntetőeljárási hatáskörének keretein belül egy meghatározott időszakra elrendelheti az egy vagy több bankszámláról, bankszámlára vagy bankszámlán keresztül, vagy meghatározott személyek által végrehajtott banki műveletek felügyeletét, és az eredményeknek a megkereső Szerződő Féllel történő közlését. A tranzakciók felügyeletére és az eredmények közlésére vonatkozó döntést minden egyes esetben a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai hozzák meg, összhangban e Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival. A felügyeletre vonatkozó gyakorlati szabályok a megkereső és a megkeresett Szerződő Felek illetékes hatóságai között létrejött megállapodás tárgyát képezik.

(3) Minden Szerződő Fél meghozza a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi intézmények se az érintett ügyfélnek, se bármely harmadik személynek ne hozzák tudomására, hogy a megkereső Szerződő Fél kérésére intézkedéseket hajtanak végre, vagy hogy nyomozás van folyamatban, legalább egy meghatározott időtartamon belül, amely szükséges ahhoz, hogy a vizsgálat eredményeit ez ne veszélyeztesse.

(4) A megkeresést kibocsátó Szerződő Fél hatósága:

a) megjelöli azokat az okokat, amelyek miatt úgy ítéli meg, hogy a kért információk alapvető jelentőségűek lehetnek a jogsértésre irányuló nyomozás szempontjából;

b) pontosítja azokat az okokat, amelyek miatt feltételezi, hogy a kérdéses bankszámlákat a megkeresett Szerződő Fél területén található bankok kezelik, és a rendelkezésére álló valószínűsítő körülményeknek megfelelően közli, hogy melyek lehetnek az érintett pénzintézetek;

c) közöl minden olyan információt, amely megkönnyítheti a megkeresés teljesítését.

(5) Egy Szerződő Fél a banktitokra való hivatkozással nem utasíthatja vissza az együttműködést egy másik Szerződő Féltől származó jogsegély iránti megkereséssel kapcsolatban.

33. cikk

Ellenőrzött szállítások

(1) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága kötelezettséget vállal arra, hogy a megkereső Szerződő Fél hatóságának kérésére, a kiadatási bűncselekmények nyomozásának keretében saját területén ellenőrzött szállításokat engedélyez.

(2) Az ellenőrzött szállítások végrehajtására vonatkozó döntést minden egyes esetben a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága saját nemzeti jogára figyelemmel hozza meg.

(3) Az ellenőrzött szállításokat a megkeresett Szerződő Fél jogszabályaiban meghatározott eljárásokkal összhangban folytatják le. A művelet során az intézkedési, irányítási és ellenőrzési hatáskört a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai gyakorolják.

34. cikk

Elkobzás vagy visszaszolgáltatás céljából történő rendelkezésre bocsátás

(1) A megkereső Szerződő Fél kérésére megelőző intézkedésként lefoglalt tárgyakat, iratokat, pénzeszközöket vagy egyéb értékeket elkobzás vagy a jogutódnak történő visszaszolgáltatás céljából rendelkezésére lehet bocsátani.

(2) A megkeresett Szerződő Fél nem utasíthatja vissza ezek rendelkezésre bocsátását azzal az indokkal, hogy e pénzeszközök adó-, illetve vámtartozásnak felelnek meg.

(3) Ez jóhiszemű harmadik személyek e tárgyakra vonatkozóan érvényesített jogait nem sértheti.

35. cikk

A jogsegély meggyorsítása

(1) A megkeresett Szerződő Fél hatósága a jogsegély iránti megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesíti, a megkereső tagállam által megadott eljárási és egyéb határidők lehető legnagyobb mértékű figyelembevételével. A megkereső Szerződő Fél hatósága megindokolja az általa meghatározott határidőket.

(2) Abban az esetben, ha a megkeresést nem vagy nem teljes mértékben lehet a megkereső Szerződő Fél elvárásainak megfelelő módon teljesíteni, a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai kötelesek erről haladéktalanul tájékoztatni a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságait, és egyúttal közölni azokat a feltételeket, amelyekkel a megkeresést teljesíteni lehet. A megkereső és a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai utólag is megállapodhatnak a megkeresés tárgyában való további intézkedések megtételéről, amelyeket adott esetben a fent említett feltételek betartásától tesznek függővé. Abban az esetben, ha előre látható, hogy a megkereső Szerződő Fél által a megkeresés teljesítésére meghatározott határidő nem tartható, és ha az (1) bekezdés második mondatában említett indokolás kifejezetten arra utal, hogy minden késedelem súlyosan hátráltatná a megkereső Szerződő Félnél folyamatban lévő eljárást, a megkeresett Szerződő Fél hatóságai haladéktalanul jelzik a megkeresés teljesítéséhez előreláthatólag szükséges időtartamot. A megkereső Szerződő Fél hatóságai haladéktalanul közlik, hogy ilyen körülmények között is fenntartják-e a megkeresést. A megkereső és a megkeresett Szerződő Fél hatóságai utólag megállapodhatnak a megkeresés teljesítésének további menetéről.

36. cikk

Az információk és bizonyítékok felhasználása

A kölcsönös jogsegély keretében átadott információk és bizonyítékok a jogsegély által érintett eljárás céljain kívül a következő esetekben is felhasználhatók:

a) a megkereső Szerződő Fél által folytatott olyan büntetőeljárásban, amely a teljesített jogsegély tárgyát képező bűncselekmény elkövetésében szintén részt vett egyéb személyek ellen folyik;

b) amennyiben a megkeresés alapját képező cselekmények egyéb olyan jogsértésnek minősülnek, amelyre szintén nyújtható jogsegély;

c) a bűncselekmények eszközeinek és azokból származó dolgok elkobzására irányuló eljárásokban, amelyre szintén nyújtható jogsegély, valamint a jogsegély tárgyát képező cselekményekből származó teljes kártérítésre vonatkozó eljárásokban.

37. cikk

Megkeresés nélküli átadás

(1) Nemzeti jogszabályaik és hatáskörük keretein belül egy Szerződő Fél illetékes hatósága erre irányuló megkeresés nélkül is átadhat információt és bizonyítékokat egy másik Szerződő Fél hatóságainak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok hasznosak lehetnek a címzett Szerződő Fél hatósága számára ahhoz, hogy nyomozást vagy eljárást indítson vagy folytasson, vagy ha azok alapján az illető hatóság kölcsönös jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő.

(2) Az információt és a bizonyítékokat átadó Szerződő Fél hatósága, nemzeti jogszabályainak megfelelően, az információknak és a bizonyítékoknak a címzett Szerződő Fél hatósága által történő felhasználását feltételekhez kötheti.

(3) E feltételek valamennyi Szerződő Fél hatóságát kötik.

38. cikk

A megkeresett Szerződő Fél által folytatott eljárások

A jogsegély iránti megkeresés nem sérti a megkereső Szerződő Fél azon jogait, amelyek a megkeresett Szerződő Fél hatóságai előtt kezdeményezett belső büntetőeljárásra vonatkozó magánvádlói minőségéhez fűződnek.

IV. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

Vegyesbizottság

(1) A Szerződő Felek képviselőikből álló, e megállapodás megfelelő alkalmazásáért felelős vegyesbizottságot hoznak létre. A vegyesbizottság e célból ajánlásokat tesz, és a megállapodásban meghatározott esetekben határozatokat hoz. A bizottság határozatait közös megegyezéssel hozza meg.

(2) A vegyesbizottság megállítja belső szabályzatát, amely egyéb rendelkezések mellett az ülések összehívásának és az elnök jelölésének módját, valamint az elnök megbízatásának meghatározását is tartalmazza.

(3) A vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülések összehívását bármelyik Szerződő Fél kezdeményezheti.

(4) A vegyesbizottság dönthet bármely munkacsoport vagy szakértői csoport létrehozásáról, amely feladatai végrehajtásában segítségére lehet.

40. cikk

Vitarendezés

(1) Bármely Szerződő Fél a vegyesbizottság elé terjeszthet az e megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó jogvitát, különösen, ha úgy ítéli meg, hogy egy másik Szerződő Fél a hozzá intézett együttműködésre irányuló megkeresésének ismételten nem tesz eleget.

(2) A vegyesbizottság törekszik arra, hogy a vitát a lehető legrövidebb határidőn belül rendezze. A vegyesbizottság tudomására kell hozni minden olyan információt, amely a helyzet alapos vizsgálatát elősegítheti, és elfogadható megoldáshoz vezet. A vegyesbizottság minden lehetőséget megvizsgál a megállapodásban foglaltak megfelelő érvényesülése érdekében.

41. cikk

Viszonosság

(1) Amennyiben a megkereső Szerződő Fél hasonló esetekben ismételten elutasítja az együttműködésre irányuló megkeresések teljesítését, a megkeresett Szerződő Fél hatósága az együttműködésre vonatkozó megkeresést visszautasíthatja.

(2) Az együttműködésre vonatkozó megkeresés viszonossági alapon történő visszautasítását megelőzően a vegyesbizottságot tájékoztatni kell, hogy a bizottság az üggyel kapcsolatban véleményt nyilváníthasson.

42. cikk

Felülvizsgálat

Amennyiben egy Szerződő Fél felül kívánja vizsgálni a megállapodást, erre vonatkozóan javaslatot terjeszt a vegyesbizottság elé, amely többek között tárgyalások megkezdésére vonatkozó ajánlásokat tehet.

43. cikk

Területi hatály

E megállapodást alkalmazni kell egyrészről a Svájci Államszövetségre, másrészről a szerződésben meghatározott feltételek mellett az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó területekre.

44. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a megállapodás határozatlan időre jön létre.

(2) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaiknak megfelelően megerősítik, illetve jóváhagyják. E megállapodás az utolsó megerősítés, illetve jóváhagyás megtörténtéről szóló okmányok kicserélése utáni második hónapot követő első napon lép hatályba.

(3) E megállapodás hatálybalépésének időpontjáig, a (2) bekezdésben meghatározott értesítés alkalmával vagy bármely későbbi időpontban bármely Szerződő Fél úgy nyilatkozhat, hogy a megállapodás alkalmazható minden olyan Szerződő Féllel való kapcsolataira, amely hasonló nyilatkozatot tett. E nyilatkozatok az értesítést követő kilencvenedik napon lépnek hatályba.

45. cikk

Felmondás

A megállapodást akár az Európai Közösség, akár a Svájci Államközösség a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel felmondhatja. A felmondás az értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével válik hatályossá.

46. cikk

Időbeli hatály

E megállapodás rendelkezései az aláírás napját legalább hat hónappal követően elkövetett jogellenes tevékenységekre vonatkozó megkeresésekre alkalmazhatók.

47. cikk

A megállapodás kiterjesztése az EU új tagállamaira

(1) Minden olyan állam, amely az Európai Unió tagállamává válik, a Szerződő Felek írásbeli értesítését követően e megállapodás Szerződő Felévé válhat.

(2) A megállapodásnak az új tagállam nyelvén az Európai Unió Tanács által megállapított szövegét az Európai Közösség és a Svájci Államközösség levélváltása alapján hitelesítik.

Ez a szöveg 48. cikk szerinti hiteles szövegnek számít.

(3) Ez a megállapodás minden új csatlakozó tagállamra nézve a csatlakozására vonatkozó okirattal történő értesítés napjától számított kilencvenedik napon, vagy amennyiben a megállapodás a kilencven nap elteltével még nem lépett hatályba, a megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4) Amennyiben e megállapodás a csatlakozási okirat közlésekor még nem lépett hatályba, az újonnan csatlakozó tagállamokra a 44. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

48. cikk

Nyelvek

(1) Ez a megállapodás két eredeti példányban, angol, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2) E megállapodás máltai nyelvi változatát a Szerződő Felek levélváltás útján hitelesítik. E nyelvi változat az (1) bekezdésben említettekkel megegyezően hiteles.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 26-án.

(Aláírások)

ZÁRÓOKMÁNY

A Belga Királyság,

a Cseh Köztársaság,

a Dán Királyság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,

az Észt Köztársaság,

a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság,

a Francia Köztársaság,

Írország,

az Olasz Köztársaság,

a Ciprusi Köztársaság,

a Lett Köztársaság,

a Litván Köztársaság,

a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság,

a Holland Királyság,

az Osztrák Köztársaság,

a Lengyel Köztársaság,

a Portugál Köztársaság,

a Szlovén Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság,

a Finn Köztársaság,

a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

az Európai Közösség

meghatalmazottai,

és

a Svájci Államközösség

meghatalmazottjai,

akik a Luxembougban, 2004. október 26. napján abból a célból gyűltek össze, hogy aláírják az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és a pénzügyi érdekeiket sértő egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló együttműködési megállapodást, a következő, e záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatokat fogadták el:

Együttes nyilatkozat a pénzmosásról

Együttes nyilatkozat a Svájci Államközösségnek az Eurojust-tel és, lehetőség szerint, az Európai Igazságügyi Hálózattal való együttműködéséről.

Az Európai Unió tagállamai és a Közösség, valamint a Svájci Államközösség meghatalmazottjai ezen kívül elfogadták a tárgyalásokról szóló kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvet, amelyet e záróokmányhoz csatolnak. A kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv jogilag kötelező erejű.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 26-án.

Együttes nyilatkozat a pénzmosásról

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a pénzmosás elleni küzdelemről szóló megállapodás 2. cikkének (3) bekezdése előzetes cselekményként magában foglalja az adócsalás, valamint a svájci jogszabályok értelmében vett, üzletszerűen folytatott csempészet bűncselekményét. A pénzmosásra vonatkozó megkeresés alapján szerzett információk a pénzmosásra vonatkozó eljárásokban felhasználhatók, kivéve svájci személyek ellen, amennyiben a bűncselekménnyel kapcsolatos összes cselekményt kizárólag Svájcban követték el.

Együttes nyilatkozat a Svájci Államközösségnek az Eurojust-tel és, lehetőség szerint, az Európai Igazságügyi Hálózattal való Együttműködéséről

A Szerződő Felek tudomásul veszik a Svájci Államszövetség azon kívánságát, hogy megvizsgálja a Svájci Államszövetségnek az Eurojust tevékenységével, valamint, amennyiben lehetséges, az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységével való együttműködésének lehetőségét.

Kölcsönösen elfogadott Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és a pénzügyi érdekeiket sértő egyéb jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló Együttműködési Megállapodásra vonatkozó tárgyalásokról

A Szerződő Felek a következőkben állapodtak meg:

Ad 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A „csalás és minden más jogellenes tevékenység” fogalma magában foglalja az e megállapodás hatálya alá tartozó csempészetet, korrupciót és a bűncselekményekből származó jövedelmekre vonatkozó pénzmosást, a 2. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel;

A „vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő árukereskedelem” fogalma az árunak a másik Szerződő Fél területén történő esetleges áthaladásától (indulás, érkezés vagy továbbítás) függetlenül értendő;

A „hozzáadottérték-adóra, a különleges fogyasztási adóra és a jövedéki adóra vonatkozó jogszabályokat sértő kereskedelem” fogalma az árunak vagy szolgáltatásoknak a másik Szerződő Fél területén történő esetleges áthaladásától (indulás, érkezés vagy továbbítás) függetlenül értendő;

Ad 15. cikk (2) bekezdése

A „vizsgálati eszköz” fogalma magában foglalja a személyek meghallgatását, a helyiségek és a szállítóeszközök meglátogatását és átkutatását, az iratok másolását, az adatok bekérését, valamint tárgyak, iratok és értékek lefoglalását;

Ad 16. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

Az albekezdés többek között magában foglalja, hogy a jelenlévő személyek számára engedélyezni lehet, hogy kérdéseket tegyenek fel, és vizsgálati cselekményekre tegyenek javaslatot;

Ad 25. cikk (2) bekezdése

A Szerződő Felek közötti többoldalú megállapodások többek között magában foglalják, annak hatálybalépésétől kezdve, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség között létrejött, a Svájci Államközösségnek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodást;

Ad 35. cikk (1) bekezdése

A „jogsegély iránti megkeresés” magában foglalja az információk és a bizonyítékok átadását megkereső Szerződő Fél hatóságának;

Ad 43. cikk

Az Európai Bizottság legkésőbb a megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja azoknak a területeknek indikatív jegyzékét, amelyekre e megállapodás alkalmazható.

(Aláírások)”

4. § A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezésekor az alábbi nyilatkozatokat teszi a megállapodáshoz:

A megállapodás 11. cikk (1) bekezdéséhez:

Az e cikk szerinti központi szolgálati feladatokat a Belügyminisztérium látja el.

A megállapodás 27. cikk (5) bekezdéséhez:

Az e cikk szerinti központi hatósági feladatokat a Legfőbb Ügyész és az Igazságügyi Minisztérium látja el.

5. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. és 4. §-a a Megállapodás 44. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e törvény 3. és 4. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásáról a belügyminiszter és az igazságügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére