Időállapot: közlönyállapot (2006.II.23.)

2006. évi XXXIV. törvény

egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról * 

1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.”

2. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §-a (12) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, társadalmi szervezetek, szövetségek, egyesületek, alapítványok, karitatív tevékenységet folytató szervezetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja,”

3. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség, továbbá, ha az meghaladja a tértivevényes postai küldeményért fizetendő díj háromszorosát, a hatóság részéről felmerülő levelezési költség,”

4. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításának és folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

5. § (1) E törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ktv. 30/B. §-ának (2) bekezdése azzal, hogy az e törvény hatálybalépése előtt a Ktv. 30/B. §-ának (2) bekezdése alapján adományozott címeket nem érinti.


  Vissza az oldal tetejére