Időállapot: közlönyállapot (2006.III.1.)

2006. évi XLVI. törvény

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: a felsőoktatásról szóló törvény) 77. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén - beleértve azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják - a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat.

(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Bíróság az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.”

2. § (1) A felsőoktatásról szóló törvény 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára.”

(2) A felsőoktatásról szóló törvény 79. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a hallgatói önkormányzatokból álló testület, amely elfogadja alapszabályát. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának alapszabálya határozza meg azt a rendet, amely alapján a hallgatói önkormányzatok képviseltetik magukat a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján.”

3. § A felsőoktatásról szóló törvény 106. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A regisztrációs központ megkeresésére a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezéséhez szakértői véleményt készít a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ.”

4. § A felsőoktatásról szóló törvény 114. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A Magyar Rektori Konferencia jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára.”

5. § (1) Ez a törvény 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a felsőoktatásról szóló törvény

aa) 15. §-a (6) bekezdésének „e törvény 12. §-ának (2)-(4) bekezdésében” szövegrésze helyébe az „a 12. § (2)-(4) bekezdésében” szövegrész,

ab) 15. §-a (11) bekezdésének „az e törvény 106. §-ában” szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szövegrész,

ac) 17. §-a (3) bekezdésének „az e törvény 106. §-ában” szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szövegrész,

ad) 28. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában „az (1) bekezdés b) pontjában, 27. § (11) bekezdésében” szövegrésze helyébe „az (1) bekezdés b) pontjában és a 27. § (11) bekezdésében” szövegrész,

ae) 35. §-a (10) bekezdésének „a diákigazolvány tulajdonosa megtekintse” szövegrésze helyébe „a diákigazolvány jogosultja megtekinthesse” szövegrész, a „kérje azok helyesbítését” szövegrésze helyébe a „kérhesse azok helyesbítését” szövegrész,

af) 62. §-a (5) bekezdésének „illetőleg a vizsgaszabályzatban meghatározott” szövegrésze helyébe az „illetőleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott” szövegrész, „a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a vizsgaszabályzatban meghatározott vezető” szövegrész helyébe „a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezető” szövegrész,

ag) 78. §-a (8) bekezdésének „A felsőoktatásban intézkedésre jogosult” szövegrésze helyébe „Az intézkedésre jogosult” szövegrész,

ah) 115. §-a (9) bekezdésének „a (6)-(8) bekezdésben” szövegrésze helyébe „az (5)-(8) bekezdésben” szövegrész,

ai) 140. §-a (5) bekezdésének „a (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés b) pontjában” szövegrésze helyébe „a (2) bekezdés d) pontjában, a (3) bekezdés a)-b) pontjában” szövegrész,

aj) 143. §-a (2) bekezdésének „az e fejezet előző évi fejezeti kezelésű előirányzatainak” szövegrésze helyébe „az agrár fejlesztésre jutó források” szövegrész,

ak) 147. §-a 8. pontjának „érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos” szövegrésze helyébe az „érzékszervi, beszédfogyatékos” szövegrész, a „(például: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus),” szövegrésze helyébe a „(például: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia),” szövegrész,

al) 151. §-a (6) bekezdésének az „elektronikusan nem lehet gyakorolni.” szövegrésze helyébe az „elektronikusan lehet gyakorolni.” szövegrész,

am) 152. §-a (2) bekezdés első mondatának a „2006. január 1-jétől a Magyar Akkreditációs Bizottság” szövegrésze helyébe „A Magyar Akkreditációs Bizottság” szövegrész,

an) 153. §-a (1) bekezdés 17. pontjának „93. § (5) bekezdés,” szövegrésze helyébe a „93. § (4) bekezdés,” szövegrész,

ao) 167. §-ának - a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (6) bekezdésének szövegét megállapító - c) pontjában az „e) és f) pontjában,” szövegrész helyébe az „f) és g) pontjában” szövegrész,

ap) 1. számú mellékletében az Állami egyetemek alcímen belül a „Veszprémi Egyetem, Veszprém” szövegrész helyébe a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint a „Pannon Egyetem, Veszprém” szövegrész,

b) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. § (1) bekezdésének második mondatában az „a)-c) pontjában” szövegrész helyébe az „a)-d) pontjában” szövegrész

lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg nem lép hatályba a felsőoktatásról szóló törvény

a) 106. §-a (1) bekezdésének negyedik mondatában „az állami felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos” szövegrésze,

b) 106. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában az „első fokon” szövegrésze, valamint

c) 164. §-ának második mondata.

(4) 2006. szeptember 30-ig a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája határozatot hoz, amelyben dönt arról, hagy átalakul az e törvény 2. §-ával megállapított szabályok szerint működő szervezetté. A határozattal egyidejűleg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája dönt tisztségviselőinek megbízatásáról. Az e törvény 2. §-ával meghatározott szabályok szerint létrejött jogi személyre a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának jogai és kötelezettségei átszállnak.


  Vissza az oldal tetejére