Időállapot: közlönyállapot (2006.III.1.)

2006. évi XLVIII. törvény

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról * 

1. § (1) Magyarország területén a gyümölcsös ültetvényekre, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területekre és az ilyen ültetvények, valamint területek használóira vonatkozóan a 2007. év folyamán, majd azt követően ötévenként statisztikai összeírást kell végrehajtani.

(2) Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Magyarország területén gyümölcsös ültetvényt, illetve gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területet használ, köteles az összeíráshoz adatot szolgáltatni.

(3) Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre.

(4) Az összeírás során statisztikai céllal gyűjtött egyedi adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.

2. § E törvény alkalmazásában

a) gyümölcsös ültevény: az 1500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsfával (alma, körte, őszibarack, kajszibarack), tiszta vagy vegyes állománnyal összefüggően betelepített terület, amelyben a sor- és tőtávolság meghatározása az adott gyümölcsfajra, fajtára az alkalmazott alany és koronaforma figyelembevételével történt;

b) gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített terület (a továbbiakban: ültetvényméret alatti gyümölcsös terület): az a) pontban meghatározott területnagyságnál kisebb terület, amely az adott gyümölcsfajra jellemző sor- és tőtávolság mellett gyümölcsfával egyenletesen betelepítésre került;

c) használó: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely bármilyen jogcímen gyümölcsös ültetvényt, illetve ültetvényméret alatti gyümölcsös területet művel és szedi annak hasznait.

3. § (1) Az összeírás kiterjed a gyümölcsös ültetvény és az ültetvényméret alatti gyümölcsös terület azonosító adataira (település, helyrajzi szám), illetve ezen területek használójának azonosító adataira (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése, székhelye).

(2) A gyümölcsös ültetvényre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. az ültetvény területe,

2. a fák száma,

3. sor- és tőtávolság,

4. a telepítés ideje,

5. fajtamegoszlás,

6. termőképesség,

7. kezeltség.

(3) Az ültetvényméret alatti gyümölcsös területre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a terület nagysága,

2. a fák száma,

3. faj- és fajtamegoszlás,

4. termőképesség.

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - az 1. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az összeírások eszmei időpontját, időszakát, valamint - a mellékletben foglalt kritériumok szerint - végrehajtásának módját rendeletben határozza meg.

5. § E törvény - a 4. §-ban foglalt felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelettel együtt - az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről szóló, 2001. december 19-i 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 5. cikke kivételével.

Melléklet a 2006. évi XLVIII. törvényhez

1. Véletlenszerű mintavétel esetén a mintának a gyümölcsfával betelepített terület legalább 95 százalékát kell statisztikai összeírással lefedni.

2. A véletlenszerűen kiválasztott minta alapján végrehajtott összeírás mintáját úgy kell meghatározni, hogy a 68 százalékos megbízhatósági szint mellett előforduló mintavételi hibák országosan legfeljebb 3 százalék körül legyenek az egyes gyümölcsfajokkal betelepített terület egészére nézve.


  Vissza az oldal tetejére