Időállapot: közlönyállapot (2006.VI.2.)

2006. évi LIV. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 34. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) Törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási szerv megjelölésére vonatkozó rendelkezését a jelenlévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazatával elfogadott törvény módosíthatja.”

2. § Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a 35. § (1) bekezdés d) pontjában „a belügyminiszter közreműködésével” szövegrész.

(2) Az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök kormányának megalakulásával egyidejűleg az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében „a politikai államtitkár” szövegrész helyébe „az államtitkár” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére