Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.25.)

2006. évi LXVII. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról * 

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám szorzatát:

- 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1,0
- 1000-2999 lakosú település esetén 1,3
- 3000-10 000 lakosú település esetén 1,8
- 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 2,2
- fővárosi kerületi önkormányzat esetén 2,5
- megyei jogú városi és megyei önkormányzat esetén 2,6
- fővárosi önkormányzat esetén 2,8

(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető.

(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető.

(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető.”

2. § A Pttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.”

3. § E törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. évi általános választásának napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Pttv. 16. § (1) bekezdése a) pontjának „amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető,” szövegrésze.


  Vissza az oldal tetejére