Időállapot: közlönyállapot (2006.VII.25.)

2006. évi LXVIII. törvény

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 50. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A háztartási fogyasztó a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan - mint fogyasztásmérővel rendelkező fogyasztási hely - rendeltetésszerű használata érdekében és mértékéig közvetlen vagy közvetett földgázigényének - ideértve a vezetékes propán- és butángáz igényt is - kielégítése érdekében kedvezményes földgázellátásban, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott díjfizető tulajdonában álló vagy általa bérelt, illetve használt lakáscélú épületrész távhőigényének biztosításához kedvezményes távhőszolgáltatásban részesülhet. A kedvezményes földgázellátás és távhőszolgáltatás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet.”

(2) A GET 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (5) és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:

„(5) A célelőirányzat forrását költségvetési támogatás is képezheti.”

(3) A GET 50. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg számozása (8) bekezdésre változik:

„(8) A célelőirányzatból folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a (3)-(5) bekezdés szerinti befizetések összegét.”

2. § A GET 85. §-a a következő (11)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

„(11) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében létrehozott közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint elosztói engedélyes gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyonnal összefüggésben - a Hivatal által az e célból vagyont átadó jogelőd társaságnak az engedélyes tevékenységre kiadott érvényes működési engedélyében meghatározott valamennyi alapvető eszköz átadása esetén - illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, kivéve a cégbírósági eljárási illetéket.

(12) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében létrehozott közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint elosztói engedélyes gazdasági társaságok számára biztosított vagyon átadásakor ezen társaságok általános forgalmi adó visszaigénylésénél az átadásra kerülő vagyonnak a működési engedéllyel rendelkező alapítónál nyilvántartott könyv szerinti értékéig az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §-ának (4), (6) és (7) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.

(13) A (11) és (12) bekezdés szerint létrehozott társaságokat - a GET szerinti engedélyeik megszerzésének feltételével - a földgáz közüzemi szolgáltatási, valamint földgáz elosztási engedélyek alapján folytatott földgázipari tevékenységet illető jogviszonyuk tekintetében alapítójuk jogutódjának kell tekinteni.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 61. §-ának (10) bekezdésében a „48. § (4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „48. § (4), (6) és (7) bekezdésében” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére