Időállapot: közlönyállapot (2006.XI.17.)

2006. évi XCII. törvény

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról * 

1. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A prémiumévek programban való részvételhez történő hozzájárulással egyidejűleg a közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztása, valamint a köztisztviselő és az ügykezelő vezető megbízása megszűnik. A prémiumévek programba való belépéskor meg kell állapítani a programban részt vevő ezen időpontig ki nem adott szabadságát.”

2. § A Péptv. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg. Ha a prémiumévek programban történő részvétel év közben kezdődik, vagy szűnik meg, a programban részt vevő részére ezen idő arányos része jár. A programba való belépés évében, illetve szükség esetén a következő naptári évre áthúzódóan ezt az időtartamot meg kell növelni a 3. § (2) bekezdése szerint megállapított, ki nem adott szabadság napjaival. A munkáltató legkésőbb a programba történő belépését követő tizenöt napon belül, illetőleg minden év január 15-ig felhívja a programban részt vevő figyelmét erre a jogosultságra. A programban részt vevő az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal jelzi a munkáltatónak ezen időszakok kezdő időpontját és időtartamát.”

3. § A Péptv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A 4. § (4)-(5) bekezdése, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti juttatás és munkáltatói közterhei összegét a munkáltató számára a központi költségvetés a (2) bekezdés alapján megtéríti, annak forrása:]

b) a 2006-2013. évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás.”

4. § A Péptv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény alapján a prémiumévek programba történő belépésre, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezésre 2005. január 1-je és 2008. december 31-e között kerülhet sor.”

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Péptv. 4. §-a (7) bekezdésének a) pontjában a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szövegrész, b) pontjában a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)-(3) bekezdés” szövegrész lép,

b) a Péptv. 6/A. §-ának (1) bekezdéséből a „Péptv.” szövegrész hatályát veszti,

c) a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény 2. §-ának (10) bekezdésében a „2. cikkének (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. cikkének (2) bekezdésében” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére