Időállapot: közlönyállapot (2006.XI.22.)

2006. évi XCIV. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról * 

1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes nyilatkozata az irányadó.”

(2) A Ttv. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire.”

2. § (1) A Ttv. 4. §-ának l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

l) tűzvédelmi biztonságossági követelmény: tűzvédelmi biztonságossági követelményt megállapító jogszabály, európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált szabvány;”

(2) A Ttv. 4. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

m) megfelelőségi igazolás: az építési termékek műszaki követelményeire és megfelelőségi igazolására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás.”

3. § A Ttv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A tűzvédelmi hatóságként külön jogszabályban kijelölt hatóság (a továbbiakban: tűzvédelmi hatóság) jár el.”

4. § (1) A Ttv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.

(2) Ha a tűzoltó-technikai termékre nincs tűzvédelmi biztonságossági követelmény, azt csak a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani.

(3) Az e törvényben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGT-megállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(4) A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati eljárásra a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadására vonatkozó szabályok az irányadók.

(5) A megfelelőségi igazolást, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt, illetve a (2) bekezdésben meghatározott hatósági engedélyt vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg a megfelelőségi igazolásban, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványban vagy a hatósági engedélyben megállapított követelményeknek.

(6) Az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásához, használatához, beépítéséhez, készenlétben tartásához a tűzvédelmi hatóság hatósági engedélye szükséges.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott hatósági engedély tűzvédelmi megfelelőséget igazoló vizsgálati jegyzőkönyv alapján adható meg.”

(2) A Ttv. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A. § (1) Termék tűzvédelmi megfelelősége tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt piacfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár el.

(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt termék tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

(3) A megfelelőségi igazolással, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkező termék forgalomba hozatalát a piacfelügyeleti hatóság megtiltja, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.”

5. § A Ttv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység.

(2) A tűzvédelmi hatóság bűncselekmény gyanúja esetén értesíti az illetékes rendőri szervet, amennyiben a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy katona, az illetékes katonai nyomozó hatóságot.

(3) A tűzvédelmi hatóság a rendőrség kiérkezéséig köteles biztosítani a tűzeset helyszínét, továbbá azoknak a dolgoknak az őrzését, amelyek a bűncselekmény gyanújának bizonyítékául szolgálnak.”

6. § A Ttv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.”

7. § (1) A Ttv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

(2) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]

a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;”

(3) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;”

8. § A Ttv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.”

9. § A Ttv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.”

10. § A Ttv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését.”

11. § A Ttv. 23. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányító tevékenysége

23. § (1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását - a 24. §-ban foglaltak kivételével - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője útján gyakorolja.

(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre - a bányák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tűzvédelmet és a műszaki mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és műszaki mentési ügyre és tevékenységre kiterjed.

(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jogköre a Magyar Honvédség létesítményei tekintetében nem terjed ki a 24. § d) pontjában meghatározott rendelkezésre.”

12. § (1) A Ttv. 24. §-ának felvezető szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép:

„24. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter”

(2) A Ttv. 24. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter]

c) kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testületénél a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az ezekkel összefüggő egyetértési jogot;”

13. § (1) A Ttv. 24/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének irányító tevékenysége”

(2) A Ttv. 24/A. §-a felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép:

„24/A. § A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője”

14. § (1) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]

a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter részére a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője tesz javaslatot;”

(2) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete]

c) a fővárosban a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - munkáltatói jogköröket;

d) a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - munkáltatói jogköröket;”

(3) A Ttv. 28. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete]

a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati tűzoltóságot hozhat létre;”

15. § A Ttv. 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos önkormányzati tűzoltóság]

b) a Kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el.”

16. § A Ttv. 34. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési területtel rendelkezik. A működési terület megállapítását a székhely szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternél.

(2) Az önkéntes tűzoltóság parancsnokát a területi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének kikérése mellett a köztestület nevezi ki.”

17. § A Ttv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A létesítményi tűzoltóság a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit gazdasági társaságként is működhet.”

18. § A Ttv. 37. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkéntes és a létesítményi tűzoltó kiesett jövedelme, illetve az általa elszenvedett kár megtérítésére, illetőleg kártalanítására, ha az igénybevétel]

b) a működési területen kívül történt, akkor külön jogszabályban meghatározott módon a központi katasztrófavédelmi szerv köteles, amennyiben azok más jogviszonyból nem térülnek meg.”

19. § (1) A Ttv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja. A pályázat - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint - a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat.”

(2) A Ttv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hivatásos és az önkéntes tűzoltóság fenntartásával és működésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt fejezet költségvetésében elkülönített tartalékalapot kell biztosítani. Ebből kell gondoskodni a működési területen kívüli vonulások költségeiről, illetőleg a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedett tűzoltók kártérítéséről.”

(3) A Ttv. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hivatásos tűzoltóság tagja, illetőleg a hivatásos tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltóság tisztségviselői a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben előírt képesítés megszerzése során a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tűzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet élveznek. A képzéssel kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a hivatásos tűzoltóság tagja, illetőleg a hivatásos tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltóság tisztségviselői esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium biztosítja, más hallgatók esetében a küldő szerv vagy a hallgató viseli.”

20. § A Ttv. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén szabhat ki.”

21. § A Ttv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. § (1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1,5%-át hozzájárulás címén - a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok részére a laktanya építési beruházáshoz, a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára - a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére köteles az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban székhellyel rendelkező, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, valamint a határon átnyúló szolgáltató is, ha a kockázat felmerülésének helye a Magyar Köztársaság.

(3) A tűzvédelmi bírságból származó bevételek is kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra használhatók fel.”

22. § (1) A Ttv. 46. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi katasztrófavédelmi szerv és szervei, valamint a tűzoltó szakiskolák használatában lévő ingatlanok és ingóságok állami tulajdont képeznek.

(2) A területi katasztrófavédelmi szervet, valamint a tűzoltó szakiskolát ingyenes használati jog illeti meg a használatukban lévő, de nem állami tulajdonban álló ingatlanok és ingóságok tekintetében.”

(2) A Ttv. 46. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tűzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás körébe tartoznak:]

d) a területi katasztrófavédelmi szerv javítóműhelyeinek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;”

(3) A Ttv. 46. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés a)-b) és e) pontjában említett költségvetési eszközzel a központi katasztrófavédelmi szerv, a c)-d) pontokban foglaltakkal a területi katasztrófavédelmi szerv gazdálkodik.”

23. § A Ttv. a következő 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. § (1) Azt a természetes személyt, aki a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, kérelmére a központi katasztrófavédelmi szerv veszi fel a tűzvédelmi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék).

(2) A névjegyzék a tűzvédelmi szakértő következő adatait és a szakértő tevékenységére vonatkozó tényeket tartalmazza:

a) név, születési név,

b) anyja neve,

c) születési hely és idő,

d) lakcím (postacím, telefon, telefaxszám, e-mail),

e) elérhetőségi cím (postacím, telefon, telefaxszám, e-mail),

f) tűzvédelmi szakterületek megnevezése,

g) szakértői igazolvány száma, a kiadás és érvényességi időpontja.

(3) A névjegyzékben szereplő a), e), f) és g) pont szerinti adatok nyilvánosak.

(4) A névjegyzéket vezető szerv a szakértőt e minőségének igazolására a névjegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg tűzvédelmi szakértői igazolvánnyal látja el.

(5) A szakértő szakértői tevékenységének megszüntetése, illetőleg halála esetén adatainak a névjegyzékben történő kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a névjegyzékben történő kezelés megszüntetésétől számított legfeljebb 5 évig a központi katasztrófavédelmi szerv a szakértői vélemény jogszerűségének későbbi ellenőrzése céljából tovább tárolhatja.”

24. § (1) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:]

a) a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeteket, továbbá a tűzvédelmi hatóság tevékenységének részletes szabályait;”

(2) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő h) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:]

g) a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervet, továbbá a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárás részletes szabályait;

h) a központi és a területi katasztrófavédelmi szervet.”

(3) A Ttv. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:

1. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot,

2. a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályait,

3. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokat,

4. a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeit, képzési rendszerét,

5. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket és a szakvizsga részletes szabályait,

6. a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszerét,

7. Riasztási és Segítségnyújtási Terv részletes szabályait, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területét, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésének szabályait,

8. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámát,

9. azon technikai eszközök körét, amelyek beszerzését a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezésében vagy útján lehet igényelni és a beszerzés pályázati feltételeit,

10. a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeit és ellenőrzési rendszerét,

11. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályait,

12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit,

13. a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, tűzoltó szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályait,

14. a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások körét és szabályait,

15. a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokat,

16. az európai közösségi jogi aktusok, honosított harmonizált szabványok által nem szabályozott tűzoltó-technikai termék vonatkozásában a tűzvédelmi biztonságossági követelményeket,

17. a Magyarországon működő polgári repülőterek tűzoltó védelmi kategóriáját biztosító szervezetek működésére, fenntartására, fejlesztésére, személyi és technikai feltételeire vonatkozó részletes szabályokat,

18. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területét,

19. a hivatásos tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatát,

20. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát, és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjét,

21. a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát,

22. a tűzoltósport versenyszabályzatát,

23. a tűzvédelem műszaki követelményeinek megállapítását.”

(4) A Ttv. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek, hogy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsák meg a tűzvédelem és a műszaki mentés ágazatukra vonatkozó különös szabályait.”

(5) A Ttv. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy

a) a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi Szerveinek együttműködési rendjét a honvédelemért felelős miniszterrel,

b) a Ferihegyi Repülőtéri Tűzoltóság működésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó szabályokat a közlekedéspolitikáért felelős miniszterrel,

c) az erdők tűzvédelmére vonatkozó szabályokat az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

25. § A Ttv. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. § A tűzvédelmi szabályzatokat az erről szóló miniszteri rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül kell kiadni.”

Záró rendelkezések

26. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Ttv. 4. §-ának f) pontja, 14. §-át megelőző cím, 45. §-a, 47. §-ának (3), valamint (5) bekezdése, a 48. §-ának (2), valamint (4) bekezdése,

b) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 42. §-a, 43. §-ának (2) bekezdése,

c) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény 40. §-a,

d) az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 36. §-a,

e) a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 4-7. §-a, 9. §-a, 11. §-a és 18. §-a.

27. § A törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.


  Vissza az oldal tetejére